Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Милен Велушев
Глава от монография
Стефан Петранов, Мариела Ненова-Амар, Димитър Златинов, Калоян Ганев, Милен Велушев, Стела Ралева, Любен Иванов, Даниел Касабов, Стоян Шаламанов, Дилян Василев, Валутен статус и устойчивост на финансовите пазари към макроикономически шокове – теоретични аргументи и емпирични доказателства от два “естествени експеримента”, ISBN:978-954-07-5540-3, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, гр. София 2022
Дисертация д-р
Милен Велушев, Влияние на преките чуждестранни инвестиции цза повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
Монография
1 Милен Велушев, Входящи преки чуждестранни инвестиции- значение за българската икономика, ISBN:978-619-239-351-9, Авангард Прима, София, Рецензирано 2020
2 Милен Велушев, Анализ на пазара на образование: особености на българската образователна система, ISBN:978-954-23-1784-5, Библиотека „Стопански свят“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Рецензирано 2019
Научно ръководство
1 Милен Велушев, Иновационна стратегия на Републиса България и мерки за нейната реализация, дипломна работа:Стефани Балабанова 2019
2 Милен Велушев, Отстъпките за лоялни клиенти – про- или антиконкурентна практика, дипломна работа:Стела Карпузова 2019
3 Милен Велушев, Привличане и устойчиво развитие на преки чуждестранни инвестиции в България, дипломна работа:Йордан Нихтянов 2019
4 Милен Велушев, Регламент (ЕС) 2016/679 – необходимост или излишен транзакционен разход?, дипломна работа:Александър Мантов 2018
5 Милен Велушев, Регулативния аспект на конкубината като социалноикономически феномен, дипломна работа:Йоана Борисова 2018
Превод на статия
1 Милен Велушев, Създаване на специфичен за страната-домакин модел на връзката между брутен вътрешен продукт и входящи преки чуждестранни инвестиции- случаят с българската икономика, ISSN (print):, Икономическа мисъл, Ref, Рецензирано 2019
2 Румен Георгиев, Милен Велушев, Иновационната стратегия и конкурентните позиции на българската икономика, ISSN (print):, Икономика 21, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Ref, Рецензирано 2018
Статия в научно списание
1 Stefan Petranov, Dimitar Zlatinov, Milen Velushev, Lillyana Georgieva, Radostina Ivcheva, Shadow Economy and Production Factors: Results from an Empirical Analysis with a Panel Data Set, Economic Studies Journal, vol:31, issue:2, 2022, pages:44-64, ISSN (online):0205-3292, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q3 (2022) 2022
2 Милен Велушев, Изграждане на доверие в съдебната система на България - проблемът с правния активизъм, Правна мисъл, брой:1, 2022, стр.:80-94, ISSN (print):1310-7348, Ref, др.(CEEOL) 2022
3 Димитър Златинов, Стефан Петранов, Милен Велушев, Васил Караиванов, Икономически последствия от кризата с COVID-19 и мерки за предотвратяването им, Наука, брой:2, 2020, стр.:18-23, ISSN (online):2603-3623 2020
4 Милен Велушев, Финансирането на държавните висшите училища в България като предпоставка за качеството на обучение на студентите, Управление и устойчиво развитие, том:71, брой:4, 2018, ISSN (print):1311-4506, Ref 2018
5 Милен Велушев, ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ - НУЖНА ЛИ НИ Е НОВА ПАРАДИГМА ЗА ИЗУЧАВАНЕТО ИМ?, Управление и устойчиво развитие, том:56, брой:1, 2017, стр.:109-116, Ref 2017
6 Милен Велушев, Връзката между входящите преки чуждестранни инвестиции и националната конкурентоспособност на страната-домакин, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" Стопански факултет, том:14, 2016, стр.:17-34, Ref 2016
7 Милен Велушев, ПРОБЛЕМЪТ С ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ: МОГАТ ЛИ ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ ДА ПОМОГНАТ, Икономика 21, том:VІ, брой:2, 2016, стр.:112-125, Ref 2016
8 Милен Велушев, Съществува ли начин за оценка на приноса на входящите преки чуждестранни инвестиции за икономическия растеж на страна домакин, различна от развита?, Управление и устойчиво развитие, том:50, брой:1, 2015, стр.:41-47, Ref 2015
9 Милен Велушев, Тенденции в структурата на входящите преки чуждестранни инвестиции , Икономически и социални алтернативи, брой:4, 2014, стр.:41-55, Ref 2014
10 Милен Велушев, ВЪПРОСЪТ ЗА ИЗНОСА И ВНОСА НА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА РАСТЕЖА НА ИКОНОМИКАТА, Управление и устойчиво развитие, том:42, брой:5, 2013, стр.:6-14, Ref 2013
11 Милен Велушев, ВХОДЯЩИ ЧПИ И КРИЗАТА В БЪЛГАРИЯ (От „проблеми с алтернатора” до „холандска болест” и обратно), Управление и устойчиво развитие, том:36, брой:5, 2012, стр.:17-29, Ref 2012
12 Милен Велушев, Някои въпроси по отношение на преките чуждестранни инвестиции в българската икономика, Управление и устойчиво развитие, том:28, брой:1, 2011, стр.:25-34, Ref 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Милен Велушев, Значение на компетнтността като икономическа категория, Измерения на компетнтността, издателство:Св. Климент Охридски, 2021, стр.:173-184, ISSN (print):978-954-07-5328-7, Ref 2021
2 Милен Велушев, Предизвикателството на Общностното законодателство в контекста на икономиката на България, Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция, 2018, стр.:596-608, Ref 2018
3 Milen Velushev, The Need for Differentiation Between Vertical and Horizontal Inward Foreign Direct Investments as a Factor for Improving Host Country National Competitiveness- Evidence from Bulgaria, REDETE 2014- Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies, издателство:Faculty of Economics, University of Banja Luka, 2014, стр.:246-254, Ref 2014
Студия в научно списание
1 Милен Велушев, Накъде води този път? Констатации, основани на някои особености на системата на основното и средното образование в България, Стратегии на образователната и научната политика, брой:1, 2020, стр.:22-47, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575, Ref 2020
2 Милен Велушев, Creating a host specific model of the relationship between gross domestic product and inward foreign direct investments- the case of the Bulgarian economy, Economic thought, том:6, 2019, стр.:22-39, ISSN (print):0013-2993, Ref 2019
3 Милен Велушев, Пари за нищо? Анализ на финансирането на обучението в държавните висши училища, Стратегии в образователната и научната политика , том:27(3), , 2019, стр.:257-284, Ref 2019
4 Румен Георгиев, Милен Велушев, Стратегията за развитие на висшето образование: европейски изисквания, метрики, проблеми, Научни трудове на УНСС, vol:2, 2019, pages:113-150, ISSN (print):0861-9344, Ref 2019
5 Roumen Georgiev, Milen Velushev, Innovation Strategy and the Competitve Positions of Bulgarian Economy, Economics 21, vol:VII, issue:1, 2018, pages:44-70, ISSN (print):1314-3123, Ref 2018
6 Милен Велушев, Играе ли честно държавата? Анализ на предизвестената смърт на „Корпоративна търговска банка“ АД и последствията от нея, Съвременно право, брой:2, 2018, стр.:96-121, ISSN (print):0861-18-15, Ref 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Милен Велушев, Предизвикателството на Общностното законодателство в контекста на икономиката на България 2018
2 Секционен доклад, Милен Велушев, Финансирането на държавните висши училища в България като предпоставка за качеството на обучение на студентите 2018