Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Лилия Желева
Дипломна работа
Лилия Златанова Желева, Езикът на протеста в Украйна (Изследване на езика на Евромайдана от периода 21.11.2013 - 21.02.2014), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Надежда Сталянова 2014
Дисертация д-р
Лилия Златанова Желева, Обучение по близкородствен език (украински) на българи – лингвистични и методически аспекти, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Албена Стаменова и проф. д-р Ангел Петров 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Лилия Златанова Желева, "Втори международен ортографичен конкурс по украински език" - В: Българска виртуална украинистика, София, 2017, 2017
2 Лилия Златанова Желева, Превод на откъс от разказа "Вода" от Катерина Калитко - В: Литературен вестник, София, бр. 42, стр. 7, Литературен вестник 2017
3 Лилия Златанова Желева, Превод на стихотворението "Знаете ли, че след всеки кинопроект се разпадат няколко семейства?" на Ирина Цилик - В: Литературен вестник, София, бр. 42, стр. 13, Литературен вестник 2017
4 Лилия Златанова Желева, Превод на стихотворението “Жълтият октомври” от Ирина Цилик - В: Литературен вестник, бр. 42, стр. 13, 2017
5 Лилия Златанова Желева, "Първи международен конкурс по украински правопис" - В: Българска виртуална украинистика, София, 2016, 2016
Научен проект
1 Лилия Желева, XIV Международни славистични четения „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Член, 2018
2 Лилия Желева, Описване, класифициране, систематизиране и каталогизиране на дипломните работи, защитени в катедра „Славянско езикознание” в периода (2007-2017 г.), Член, , Номер на договора:80-10-70/2018 г. 2018
3 Лилия Желева, Четиринадесети международни славистични четения „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури“, Член, , Номер на договора:80-10-137 от 25.04.2018 2018
4 Лилия Желева, България и Украйна − култура на преломите (XIX-ХХI в.), Член, 2016
Превод на книга
Лилия Желева, Чернобилски сталкер: Скрап от Зоната / Автор: Маркиян Камиш, ISBN:978-954-553-358-7, Парадокс, София 2021
Превод на статия
1 Лилия Желева, Атон. За кого бие хилядолетната камбана? 2020
2 Лилия Желева, Героите не умират 2020
3 Лилия Желева, За "славянския свят", НАТО и ЕС 2020
4 Лилия Желева, Из "Господари. Мислители. Въстаници" (ХІІІ—ХІХ век) 2020
5 Лилия Желева, Човекът няма да живее в робство, Киев 2020
6 Лилия Желева, Маски и лица на автора в българския и в украинския постмодерен роман (Георги Господинов, Юрий Андрухович) - В: България и Украйна - култура на преломите (XIX - XXI век), ISBN:978-619-7372-23-6 2019
Речник
Райна Камберова, Лилия Желева, Албена Стаменова, Олга Сорока, Олена Чмир, Олга Албул, Украинско-български разговорник, Клет, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
Статия в научно списание
1 Лилия Желева, Второ есенно студио за литературен превод, Филологически форум, issue:2, 2020, pages:190-192, Ref, др.(ERIH PLUS) 2020
2 Лилия Желева, Някои основни правописни правила в украинския език и упражнения към тях, Електронен алманах "Българска украинистика", брой:9, 2020, стр.:110-142 2020
3 Лилия Желева, Пандемията няма да попречи на провеждането на V Международен конкурс по украински правопис, Електронен алманах "Българска украинистика", брой:9, 2020, стр.:236-241 2020
4 Лилия Желева, Езикова интерференция при обучението на българи по украински език , Алманах на българската украинистика, брой:8, 2019 2019
5 Лилия Желева, Отрицателна интерференция в симултанния превод от украински на български език, Българска реч, брой:1, 2019 2019
6 Лилия Желева, Симпозиум с международно участие “България и Украйна - култура на преломите (XIX - XXI век), Филологически форум, 2019 2019
7 Лилия Желева, Рецензия на брой 7 на Алманах "Българска украинистика", Филологически форум, брой:7, 2018, стр.:176-178 2018
8 Лилия Желева, Украински език като чужд: нива на общо владеене и диагностика" - проект за държавен стандарт на Украйна, Алманах "Българска украинистика", брой:7, 2017, стр.:178-180 2017
9 Лилия Желева, Учебници по украински език като чужд, Алманах "Българска украинистика", брой:6, 2016, стр.:109-116 2016
10 Лилия Желева, Сегашно деятелно причастие, минало страдателно причастие и форми на но- и то- в романа „По белия свят“ на Микола Зарудни и техният български превод, Алманах "Българска украинистика", брой:5, 2015, стр.:130-138 2015
11 Лілія Желева, Казки Анґела Каралійчева, Література. Діти. Час, брой:3, 2012, стр.:57-59 2012
Статия в поредица
Лилия Желева, Първият учебник по украински език за българи, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, том:Факултет по славянски филологии, 2018, стр.:204-211, Ref 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Лилия Желева, Българско-украински педагогически връзки от епохата на Възраждането, България и Украйна - култура на преломите, редактор/и:Владимир Колев, Елка Трайкова, Мариета Иванова-Гиргинова, Михаил Неделчев, Райна Камберова, Цветана Георгиева, 2019, стр.:62-69, ISBN:978-619-7372-23-6 2019
2 Лилия Желева, Кога е издаден първият учебник по украински език за българи?, Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, 2019, стр.:669-674 2019
3 Лілія Желева, Позитивна та негативна інтерференція в синхронному перекладі болгарських студентів-україністів, IX Міжнародний конгрес україністів. Збірник статей, 2018, стр.:336-338 2018
4 Лилия Желева, Комуникативен подход в обучението по украински език в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Теорія і практика викладання української мови як іноземної, издателство:Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016, стр.:63-67 2016
Съставителска дейност
1 Райна Камберова, Албена Стаменова, Павлина Мартинова, Лилия Желева, Владимир Колев, Олена Книш, алм. "Българска украинистика", брой 10, ISSN (print):, УИ "Св. Климент Охридски", София 2021
2 Цветанка Аврамова, Диана К. Иванова, Росица Стефчева, Диляна Денчева, Лилия Желева, Емилия Македонска, Владимир Колев, Тиха Бончева, Биляна Васич, Кристиян Янев и др., Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения. София: 26.– 28.04.2018 г. Том I. Езикознание. , ISBN:978-954-07-4883-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
Участие в конференция
1 Присъствие, Лилия Желева, Презентацията на научния сборник "България и Украйна – култура на преломите (XIX – XXIв.). Сборник с научни изследвания" (ИЦ. „Боян Пенев“, София 2019) 2021
2 Пленарен доклад, Лилия Желева, Формування індивідуального стилю перекладача з української мови у Софійському університеті імені Святого Климента Охридського 2021
3 Секционен доклад, Лилия Желева, Відгук про підручник "Ключ до України: міста і люди" 2020
4 Присъствие, Лилия Желева, "Перспективи в сътрудничеството между България и Украйна в областта на историческите изследвания 2019
5 Секционен доклад, Лилия Желева, Викладання української мови дипломатам 2019
6 Секционен доклад, Лилия Желева, Българско-украински педагогически връзки от епохата на Възраждането 2019
7 Секционен доклад, Лилия Желева, Кога е издаден първият учебник по украински език за българи? 2018
8 Секционен доклад, Лілія Желева, Позитивна та негативна інтерференція у синхронному перекладі болгарських студентів-україністів 2018
9 Секционен доклад, Лилия Желева, Клуб "Благодатна сряда" 2017
10 Секционен доклад, Лілія Желева, Мовні труднощі, з якими болгари стикаються при навчанні української мови 2017
11 Секционен доклад, Лилия Желева, Учебници по украински език като чужд 2016
12 Секционен доклад, Лилия Желева, Комуникативен подход в обучението по украински език в Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2016
13 Секционен доклад, Lilia Zheleva, Education Reform 2016
14 Секционен доклад, Лилия Желева, Михайло Драгоманов 2012
Участие в редколегия
1 Лилия Желева, Лінгвостилістичні студії, Участие в редколегия 2020
2 Лилия Желева, Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Участие в редколегия 2019