Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Христо Попов
Глава от книга
Hristo Popov, Using Köppen Climate Classification Like Diagnostic Tool to Quantify Climate Variation in Lower Danube Valley for the period 1961 to 2017, ISSN (print):, ISSN (online):, Springer, Cham 2022
Дисертация д-р
Христо Божидаров Попов, Промени в агроклиматичните условия по поречията на Места, Струма и Вардар през последните 70 години., СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Димитър Топлийски 2018
Научен проект
1 Христо Попов, КРИОГЕННИ ПРОЦЕСИ В ПИРИН, Член, , Номер на договора:N106 / 20.04. 2017 2017
2 Христо Попов, ПРИРОДНАТА СРЕДА В ПИРИН ПЛАНИНА В УСЛОВИЯТА НА КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, Член, , Номер на договора:ДН 14/6 2017
3 Христо Попов, КРИОЛИТОЗОНА В ПИРИН ПЛАНИНА (южен склон и площно разпространение), Член, , Номер на договора:№ 99 / 12.04. 2016 2016
4 Христо Попов, КРИОЛИТОЗОНА В ПИРИН ПЛАНИНА (южен склон и площно разпространение), Член, , Номер на договора:№ 171 / 02. 04. 2015 2015
5 Христо Попов, КРИОЛИТОЗОНА В ПИРИН ПЛАНИНА , Член, , Номер на договора:№ 106 / 08. 05. 2014 2014
Статия в научно списание
1 Hristo Popov, Jelena Svetozarevich, Changes and contemporary trends in the annual amounts of precipitation in Serbia, Journal of the Bulgarian Geographical Society, issue:44, 2021, pages:73-79, ISSN (print):2738-8107, ISSN (online):2738-8115, doi:10.3897/jbgs.e77102, др.(ASOS Indeks, Baidu Scholar, BASE, CrossRef, Dimen) 2021
2 Христо Попов, Анна-Мария Георгиева, Христо Асенов, Гергана Божкова, Резултати от микроклиматични наблюдения на територията на парк „Докторска градинка“ в град София, проведени през есента на 2019 г., Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ГГФ, Книга 2, том:113, 2021, ISSN (print):0324 – 2579, ISSN (online):2535 – 0579 2021
3 Popov Hr., P. Bozhkov, Al. Peichev, Al. Sarafov, Climatic indices derived from meteorological station Zemen and their application in agroclimatological and geomorphological research, Годишник на СУ “Св. Климент Охридски“, ГГФ, книга 2 География, vol:110, 2018, pages:65-79, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref, PhD 2018
4 Hristo Popov, Petko Bozhkov, Aleksandar Peichev, Alexandar Sarafov, DATA FOR THE 1989–2004 PERIOD FROM METEOROLOGICAL STATION ZEMEN AND ITS APPLICATION IN AGROCLIMATOLOGY AND GEOMORPHOLOGY , Год. на СУ, ГГФ, кн.2 – География, vol:110, 2018, pages:65-79, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref, PhD 2018
5 Popov Hr., Local climates of Vardar, Struma and Mesta valleys according to Köppen climate classification, Bulletin of the Serbian Geographical Society, vol:98, issue:1, 2018, pages:79-90, Ref 2018
6 Попов Хр., Е. Пенева, Режим на температурите и валежите по долините на реките Струма, Места и Вардар за периода 1951-1990 г., Годишник на СУ “Св. Климент Охридски“, ГГФ, книга 2 География, том:107, 2016, стр.:39-54 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Hristo Popov, Using Köppen climate classification like diagnostic tool to quantify climate variation in southwest Bulgaria, Le changement climatique, les risques et l'adaptation, editor/s:Jean-Michel SOUBEYROUX, Dominique SERÇA, 2022, pages:130-136, ISBN:978-2-907696-27-2 2022
2 R.F.A. Randriamifidison, Hristo Popov, V.M. Raharimanjakamanana, T.J. Tsiavahananahary, M.M. Rakotoarivelo, L.A. René De Rolland, Aperçu sur la perte de l’habitat naturel d’une espèce de palmier endémique de la Région Amoron’i Mania en danger critique d’extinction : Dypsis ambositrae, JOURNEES DE RECHERCHE DES IST ANTANANARIVO, ANTSIRANANA ET AMBOSITRA, ET LEURS PARTENAIRES INTERNATIONAUX, 2021, International 2021
3 Hristo Popov, Influence of climate change on thermal conditions for growing vineyards in Struma valley, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET TERRITOIRES, XXXIIIème Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, editor/s:Valérie BONNARDOT & Hervé QUENOL, Publisher:Université Rennes 2, LETG-RENNES, 2020, pages:559-564 2020
4 Топлийски, Д., Хр. Попов, Воден баланс – актуализирана версия на изчислителната схема по Торнтуейт – Мадър, География и регионално развитие, редактор/и:Славейков П., Найденов Кл., издателство:Фондация ЛОПС, 2015, стр.:39-50, PhD 2015
5 Топлийски, Д., Хр. Попов, Моделиране на въздействието на глобалното изменение на концентрацията на въглеродния диоксид върху на някои климатични и хидроложки показатели, География и регионално развитие, редактор/и:Славейков П., Найденов Кл., издателство:Фондация ЛОПС, 2015, стр.:151-166, PhD 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Христо Попов, Current changes in seasonal rainfall and the impact of the NAO in Serbia 2022
2 Секционен доклад, Христо Попов, Using Köppen climate classification like diagnostic tool to quantify climate variation in southwest Bulgaria 2022
3 Секционен доклад, Христо Попов, ПРОМЕНИ В РЕЖИМА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВЪЗДУХА В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ 2020
4 Секционен доклад, Христо Попов, Impact of climate change on thermal conditions for growing vineyards in Struma valley 2019
5 Секционен доклад, Христо Попов, LOCAL CLIMATES OF VARDAR, STRUMA AND MESTA VALLEYS ACCORDING TO KÖPPEN CLIMATE CLASSIFICATION 2016
6 Секционен доклад, Христо Попов, Моделиране на въздействието на глобалното изменение на концентрацията на въглеродния диоксид върху на някои климатични и хидроложки показатели 2012
7 Секционен доклад, Христо Попов, Воден баланс – актуализирана версия на изчислителната схема по Торнтуейт – Мадър 2011
Учебник/Учебно помагало
1 Попов Хр., Караиванов В., Голев В., Попов Ц., Митева Р., КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС , Просвета, София, Рецензирано 2008
2 Попов Хр., Караиванов В., Станев Ст., Манев Ст., Иванов В., Попов Ц., Митева Р. , Иванова И., Голев В., ТЕСТОВЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС , Просвета, София, Рецензирано 2008