Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Христо Попов
Дисертация д-р
Христо Божидаров Попов, Промени в агроклиматичните условия по поречията на Места, Струма и Вардар през последните 70 години., СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Димитър Топлийски 2018
Книга
Хр. Попов, Ю. Цветкова, ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев. , ISBN:978-954-07-4309-7, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
Научен проект
1 Христо Попов, КРИОГЕННИ ПРОЦЕСИ В ПИРИН, Член, , Номер на договора:N106 / 20.04. 2017 2017
2 Христо Попов, ПРИРОДНАТА СРЕДА В ПИРИН ПЛАНИНА В УСЛОВИЯТА НА КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, Член, , Номер на договора:ДН 14/6 2017
3 Христо Попов, КРИОЛИТОЗОНА В ПИРИН ПЛАНИНА (южен склон и площно разпространение), Член, , Номер на договора:№ 99 / 12.04. 2016 2016
4 Христо Попов, КРИОЛИТОЗОНА В ПИРИН ПЛАНИНА (южен склон и площно разпространение), Член, , Номер на договора:№ 171 / 02. 04. 2015 2015
5 Христо Попов, КРИОЛИТОЗОНА В ПИРИН ПЛАНИНА , Член, , Номер на договора:№ 106 / 08. 05. 2014 2014
Статия в научно списание
1 Popov Hr., P. Bozhkov, Al. Peichev, Al. Sarafov, Climatic indices derived from meteorological station Zemen and their application in agroclimatological and geomorphological research, Годишник на СУ “Св. Климент Охридски“, ГГФ, книга 2 География, vol:110, 2018, pages:65-79, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref, PhD 2018
2 Popov Hr., Local climates of Vardar, Struma and Mesta valleys according to Köppen climate classification, Bulletin of the Serbian Geographical Society, vol:98, issue:1, 2018, pages:79-90, Ref 2018
3 Попов Хр., Е. Пенева, Режим на температурите и валежите по долините на реките Струма, Места и Вардар за периода 1951-1990 г., Годишник на СУ “Св. Климент Охридски“, ГГФ, книга 2 География, том:107, 2016, стр.:39-54 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Топлийски, Д., Хр. Попов, Воден баланс – актуализирана версия на изчислителната схема по Торнтуейт – Мадър, География и регионално развитие, редактор/и:Славейков П., Найденов Кл., издателство:Фондация ЛОПС, 2015, стр.:39-50, PhD 2015
2 Топлийски, Д., Хр. Попов, Моделиране на въздействието на глобалното изменение на концентрацията на въглеродния диоксид върху на някои климатични и хидроложки показатели, География и регионално развитие, редактор/и:Славейков П., Найденов Кл., издателство:Фондация ЛОПС, 2015, стр.:151-166, PhD 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Христо Попов, Impact of climate change on thermal conditions for growing vineyards in Struma valley 2019
2 Секционен доклад, Христо Попов, LOCAL CLIMATES OF VARDAR, STRUMA AND MESTA VALLEYS ACCORDING TO KÖPPEN CLIMATE CLASSIFICATION 2016
3 Секционен доклад, Христо Попов, Моделиране на въздействието на глобалното изменение на концентрацията на въглеродния диоксид върху на някои климатични и хидроложки показатели 2012
4 Секционен доклад, Христо Попов, Воден баланс – актуализирана версия на изчислителната схема по Торнтуейт – Мадър 2011
Учебник/Учебно помагало
1 Хр. Попов, В. Караиванов, В. Голев, Цв. Попов, Р. Митева, Ст. Станев, Физика и астрономия за 7 клас, 2018, "Просвета Азбуки" ЕООД, София, Рецензирано 2018
2 Попов Хр., Караиванов В., Голев В., Попов Ц., Митева Р., КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС , Просвета, София, Рецензирано 2008
3 Попов Хр., Караиванов В., Станев Ст., Манев Ст., Иванов В., Попов Ц., Митева Р. , Иванова И., Голев В., ТЕСТОВЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС , Просвета, София, Рецензирано 2008
4 Попов Хр., Караиванов В., Станев Ст., Голев В., Попов Ц., Митева Р., УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС , Просвета, София, Рецензирано 2008
5 Попов Хр., Караиванов В., Станев Ст., Иванов Д., Попов Ц., РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ– 9. И 10. КЛАС, Просвета, София, Рецензирано 2002
6 Попов Хр., Караиванов В., Станев Ст., Иванов Д., Попов Ц., Илиева Е., КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ И ТЕСТОВЕ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ– 10. КЛАС, Просвета, София, Рецензирано 2001
7 Попов Хр., Караиванов В., Станев Ст., Иванов Д., Попов Ц., Илиева Е., КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ И ТЕСТОВЕ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ– 9. КЛАС, Просвета, София, Рецензирано 2001
8 Попов Хр., Караиванов В., Станев Ст., Иванов Д., Попов Ц., Илиева Е., ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ, Учебник за 10. клас – Задължителна подготовка, Просвета, София, Рецензирано 2001
9 Попов Хр., Караиванов В., Станев Ст., Иванов Д., Попов Ц., Илиева Е., ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ, Учебник за 10. клас –Профилирана подготовка; 2001, Просвета, София, Рецензирано 2001
10 Попов Хр., Караиванов В., Станев Ст., Иванов Д., Попов Ц., Илиева Е., ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ, УЧЕБНИК ЗА 9. КЛАС - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА , Просвета, София, Рецензирано 2001