Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Росен Русев
Дисертация д-р
Росен Милчев Русев, Движение и енергия в дебата за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл, , Ръководител:Иван Василев Христов 2015
Книга
Росен Русев, Екзегетиката на Свети Кирил Александрийски. Изследване върху особеностите на александрийската тълкувателна традиция на базата на библейските коментари на Свети Кирил, Архиепископ на Александрия, ISBN:978-954-07-4688-3, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2019
Научен проект
1 Росен Русев, Дневникът на Етерия „Peregrinatio ad Loca Sancta“ от IV век. Литургични, библейско-археологични и духовно-аскетични свидетелства на текста, Член, 2018
2 Росен Русев, Изяснение на флората в Свещеното Писание, Член, 2018
3 Росен Русев, Рецепция на библейския текст в християнската култура: екзегеза и интертекстуалност, Член, 2018
4 Росен Русев, Библейски теми и образи в българската художествена литература след Освобождението до днес, Член, , Номер на договора:80-10-202/24.04.2017 2017
Превод на книга
Росен Русев, Светослав Риболов, Александър Омарчевски, Иван Христов, Медиолански едикт на император Константин Велики (313) според версията на Евсевий Кесарийски; в "От толерантност към признаване" , Университетско издателство "Свети Климент Охридски", София 2015
Превод на статия
Росен Русев, Свети Йоан Златоуст, 30 Беседа върху книга Битие, "По цялата земя имаше един език и един говор"., ISSN (print):, ISSN (online):, Светодавец II 8, Рецензирано 2020
Статия в научно списание
1 Росен Русев, Притчи 8:22-25 в контекста на антиарианската полемикана св. Атанасий Велики, представена в неговото "Второ слово срещу арианите"., Forum Theologicum Sardicense, том:XXIII, брой:1/2018, 2021, стр.:99-114, ISSN (print):1310-7909 2021
2 Росен Русев, Възкресение или Възкресяване (библейско-патристичен поглед), Forum Theologicum Sardicense, том:XXII, брой:1/2017, 2020, стр.:49-66 2020
3 Росен Русев, Венета Савова, Неизвестен гръцки Акатист на св. Йоан Владимир (издание и превод)., Филологически форум, брой:9, 2019, стр.:83-111, ISSN (online):ISSN:2367-8119 2019
4 Росен Русев, Движение и енергия в дебата за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл, Forum Theologicum Sardicense prius Богословска мисъл, том:XVIII, брой:1, 2013, стр.:127-144 2013
5 Росен Русев, Филопон и Симплиций върху движението (в контекста на дебата за вечността на света), Богословска мисъл, том:XV, брой:1-4, 2010, стр.:99-118 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Росен Русев, Сътворението на света в студията на Борис Маринов, озаглавена "Произход на света и историяна земята според науката и Библията", Професор д-р Борис Маринов: живот и академична дейност (1895-1980), редактор/и:Проф. д-р Клара Тонева, доц. д-р Димо Пенков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:184-195, ISBN:978-954-07-5400-0 2022
2 Rosen Rusev, Procopius of Gaza`s Commentary on Proverbs 9:1, St. Sophia – „Wisdom has built her house“, 2020, pages:103-114 2020
3 Росен Русев, Възражението на Николай от Метон срещу метафизиката на Прокъл по отношение на понятието за „неподвижното“ в PROPOSITIO. 14., Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, 2020, стр.:242-246, ISSN (print):1311-9400, ISSN (online):2534-9368 2020
4 Росен Русев, Триадологичната терминология на св. Климент Охридски в Слово за Света Троица, за сътворението и за съда., Свети Климент Охридски - пръв епископ на Българския език, редактор/и:Мария Йовчева, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:111-121, ISBN:978-954-07-5097-2 2020
5 Росен Русев, Православната етика и духът на капитализма, Християнство и философия, редактор/и:Цветина Рачева, издателство:Парадигма, 2014 2014
6 Александър Омарчевски, Александър Исаков, Татяна Иванова, Николай Петров, Петър Стоилов, Цветелина Калъчева, Димка Гочева, Росен Русев, Николай Велев, Ивайло Добрев, Темпоралност и ситуативност , Християнство и Философия, том 1, редактор/и:Цветина Рачева, Пламен Макариев, Стилян Йотов, Хараламби Паницидис, Александър Омарчевски, Павл Павлов, издателство:Парадигма, 2014, стр.:135-140, ISBN:978-954-326-214-4, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Росен Русев, Procopius of Gaza`s commentary on Proverbs 8:22-9:6 2019
2 Секционен доклад, Росен Русев, Възражението на Николай от Метон срещу метафизиката на Прокъл по отношение на понятието за "неподвижно" в Pr. 14. 2019
3 Секционен доклад, Росен Русев, Херменевтичната теория на Св. Кирил Александрийски 2018