Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Иван Димитров
Глава от книга
Иван Янев, Здравословни и безопасни условия на труд, ИК"Труд и право" 2003
Монография
Нина Гевренова, Красимира Средкова, Иван Янев, Здравословни и безопасни условия на труд. [Нормативни актове. Съдебна практика. Административна практика. Приложен коментар], ИК Труд и право 2005
Статия в научно списание
1 Иван Янев, Прекратяване на трудовия договор при липса на качества за ефективно изпълнение на работа, Съвременно право, 2014 2014
2 Иван Янев, За правото на отказ по чл.283 от Кодекса на труда и задълженията на работадателя, Съвременно право, 2003 2003
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Иван Янев, Характеристика на правилата за здравословни и безопасни условия на труд издаване от работодателя, Сборник,посветеан на 80 годишнината на проф.В.Мръчков, 2014 2014
2 Иван Янев, Субектна определеност - съдържание и обем на задължението на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, Актуални проблеми на трудовото и осигурително право, 2011 2011
3 Иван Янев, По въпроса за задължението на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, Актуални проблеми на трудовото и осигурително право, 2010 2010
4 Иван Янев, По някои въпроси от правната уредба на инвалидите, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, 2008 2008
5 Иван Янев, Историческо развитие на задължението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в българското трудово законодателство, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, 2007 2007
6 Иван Янев, Трудовоправно положение на инвалидите и задълженията на работодателя, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, 2004 2004