Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Алексей Кальонски
Изложби
Алексей Кирилов Кальонски , Национална Фотоизложба „Преходът: образи” на проекта „Преходът: гласове, образи и памет”, включена в програмата на Третия международен конгрес по българистика, СУ „Св. Климент Охридски” (в съавторство с Кремена Йорданова и Ивет Фандъкова). 2013 София 2013
Книга
1 Božo Repe, Christina Koulouri, Neven Budak, Alexei Kalionski, Kornelija Ajlec, Galina Goncharova, Teaching Contemporary Southeast European History, Source Book for History Teachers, The Cold War, ISBN:978-960-88963-8-3, CDRSEE, Thessaloniki, Ref, International 2016
2 Neven Budak, Alexei Kalionski, Christina Koulouri, Galina Goncharova, et al., Teaching Contemporary Southeast European History, Source Book for History Teachers, War, Divisions, Integration., ISBN:978-960-88963-8-3, CDRSEE, Thessaloniki, Ref, International 2016
3 Alexei Kalionski, Communities, Identities and Migrations in Southeast Europe. Collected Articles., ISBN:978-619-90188-4-2, Anamnesis, София 2014
4 Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексей Кальонски, и други., Network for Intercultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Students., ISSN (online):, издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, International 2009
5 Алексей Кальонски, Михаил Груев, “Възродителният процес”. Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, реакции и последици, ISBN:978-954-28-0291-4, CIELA, София 2008
6 Алексей Кальонски, "Юруците", ISBN:978-954-01-2045-4, Просвета, София 2007
Монография
Alexei Kalionski, Yuruks in the Ottoman Balkans, ISBN:978-619-908-46-2-5, Gutenberg Publishing House, Sofia, Рецензирано 2020
Научен проект
1 Алексей Кальонски, МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академична екосистема, Член, МОН, Номер на договора:BG05M2OP001-2.016-0018 , Член, , Номер на договора:Номер на договора:BG05M2OP001-2.016-0018 2021
2 Алексей Кальонски, Банкя: Обучения на учители по история в рамките на програмата на МОМН / НЦПКПС, Член, 2018
3 Алексей Кальонски, Проект „Квалификация на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, Член, 2013
4 Алексей Кальонски, Проект „Подобряване на достъпа до образование и обучение на студентите в магистърските програми на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“ чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение“. , Член, 2012
5 Алексей Кальонски, Проект „Преходът: гласове, образи и памет” , Член, 2010
6 Алексей Кальонски, Joint History Project (JHP), Center for Democracy and Reconciliation in South-East Europe (CDRSEE), Член, CDRSEE 1999
Научно ръководство
Алексей Кальонски, Национализъм и динамика на идентичността на волжките татари (XIX – краят на XX век), СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Евлоги Станчев 2019
Редактор на издание нереферирано
1 Алексей Кальонски, Преподаване на съвременната история на Югоизточна Европа. Алтернативни учебни материали, том. 1: Османската империя, Редактор на издание нереферирано 2012
2 Алексей Кальонски, Преподаване на съвременната история на Югоизточна Европа. Алтернативни учебни материали, том. 2: Нации и държави в Югоизточна Европа, Редактор на издание нереферирано 2012
3 Алексей Кальонски, Преподаване на съвременната история на Югоизточна Европа. Алтернативни учебни материали, том. 3: Балканските войни, Редактор на издание нереферирано 2012
4 Алексей Кальонски, Преподаване на съвременната история на Югоизточна Европа. Алтернативни учебни материали, том. 4: Втората световна война, Редактор на издание нереферирано 2012
5 Алексей Кальонски, Сътън, И., Р. Сътън „Преподаване на съвременната история на Югоизточна Европа”. Ръководство за потребителите на допълнителните учебни помагала по история. София, 2012 – Учебно помагало, редактор на електронното издание на български език (Dr. I. Sutton and, Редактор на издание нереферирано 2012
6 Алексей Кальонски, Житни поля, кървави хълмове, Редактор на издание нереферирано 2008
Статия в научно списание
1 Алексей Кальонски, Каракачаните, Анамнеза, брой:2, 2006, стр.:80-89, ISSN (online):1312-9295 2006
2 Алексей Кальонски, Kаракачаните, Ек, брой:6, 1999, стр.:37-39, ISBN:1310-2028 1999
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Alexei Kalionski, How to be Karakachan in Bulgaria?, Communities, Identities and Migrations in Southeast Europe. Collected Articles, издателство:Anamnesis, 2014, стр.:116-142, ISBN:978-619-90188-4-2 2014
2 Alexei Kalionski, Official History and Local Interpretations, Communities, Identities and Migrations in Southeast Europe. Collected Articles, издателство:Anamnesis, 2014, стр.:143-159, ISBN:978-619-90188-4-2 2014
3 Valeri Kolev, Alexei Kalionski, Refugees in Bulgaria between the Two World Wars: Problems of Integration., Communities, Identities and Migrations in Southeastern Europe, издателство:Анамнезис, 2014, стр.:59-98, ISBN:978-619-90188-4-2 2014
4 Alexei Kalionski, The Pomak dilemma, Communities, Identities and Migrations in Southeast Europe. Collected Articles, издателство:Anamnesis, 2014, стр.:4-21, ISBN:978-619-90188-4-2 2014
5 Alexei Kalionski, Transhumance and nomadism in the Mediterranean: the case of Southeastern Europe, 15th -20th c, Communities, Identities and Migrations in Southeast Europe. Collected Articles, издателство:Anamnesis, 2014, стр.:99-115, ISBN:978-619-90188-4-2 2014
6 Алексей Кальонски, Расизъм и дискриминация в постмодерния свят, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности в интеркултурна среда. Наръчник за обучители, издателство:МОМН / НИОКСО, 2013, стр.:166-176, ISBN:978-954-07-3564-1 2013
7 Алексей Кальонски, Официална история и локални интерпретации, Минало несвършващо. Теренно изследване „Топоси на историческата памет”, редактор/и:Е. Иванова, издателство:Нов български университет, 2011, стр.:57-74, ISBN:978-954-535-681-0 2011
8 Alexei Kalionski, Bir İnsan Olarak “Öteki”: Etnokültürel Stereotipler, Kültürelarası Diyalog ve Eğitim Ağı: Türkiye-Bulgaristan. Öğrenci Kitabı, редактор/и:Atasoy, E., издателство:Bursa: Uludağ Üniversitesi, 2009, стр.:277-287 2009
9 Alexei Kalionski, Etnik ve Dinsel Çoğunluklar ve Azınlıklar, Kültürelarası Diyalog ve Eğitim Ağı: Türkiye-Bulgaristan. Öğrenci Kitabı, редактор/и:Atasoy, E., издателство:Bursa: Uludağ Üniversitesi, 2009, стр.:37-48 2009
10 Алексей Кальонски, Етнически и религиозни мнозинства и малцинства, Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България. Наръчник за преподаватели, издателство:„Формат вижън” и Сдружение „Движение Предтечи”, 2009, стр.:113-122, ISBN:978-954-92309-2-5 2009
11 Алексей Кальонски, Образът на „Другия”: етнокултурни стереотипи, Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България. Наръчник за преподаватели, издателство:„Формат вижън” и Сдружение „Движение Предтечи”, 2009, стр.:104-112, ISBN:978-954-92309-2-5 2009
12 Alexei Kalionski, The Karakachans, Where the Souls Rest, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски” , 2004, стр.:9-37, ISBN:954-90696-2-1 2004
13 Valery Kolev, Alexei Kalionski, Οι πρόσφυγες στη Βουλγαρία την εποχή του Μεσοπολέμου: Προϐλήματα ένταξης., ΠΡОΣΦΥΓΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ., редактор/и:Βασίλης Κ. Γούναρης – Ιάϰωϐος Δ. Μιχαηλίδης, издателство:Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2004, стр.:286-328, Ref 2004
14 Alexei Kalionski, Ethnicity and Migration. The Bulgarian Case, 1830–1915, Disrupting and Re-shaping. Early Stages of Nation- Building in the Balkans, редактор/и:Dogo, M., G. Franzinetti, издателство:Ravenna: Longo Editore, 2002, стр.:81-102, ISBN:88-8063-329-5 2002
15 Alexei Kalionski, Minorities Between Past and Present / The Many Faces of God, Our Bulgaria, редактор/и:Puncheva, A., M. Panova, издателство:European Initiatives Foundation, 2002, стр.:57-89, ISBN:954-9828-11-5 2002
16 Alexei Kalionski, Valery Kolev, Multiethnic Empires, National Rivalry and Religion in Bulgarian History Textbooks , Clio in the Balkans. The Politics of History Education, редактор/и:Koulouri, Chr. , издателство:Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2002, стр.:118-132, ISBN:960-86857-1-0 2002
17 Alexei Kalionski, Ottoman Macedonia in Bulgarian history textbooks for Secondary Grade, Clio in the Balkans. The Politics of History Education, редактор/и:Koulouri, Chr. , издателство:Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2002, стр.:276-280, ISBN:960-86857-1-0 2002
18 Alexei Kalionski, The Ethnic and Religious Climate in Bulgaria after 1989, Clio in the Balkans. The Politics of History Education, редактор/и:Koulouri, Chr. , издателство:Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2002, стр.:320-329, ISBN:960-86857-1-0 2002
19 Alexei Kalionski, The Reflection of Balkan History in Bulgarian Textbooks, Teaching the History of Southeastern Europe, редактор/и:Koulouri, Chr., издателство:Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2001, стр.:55-59, ISBN:960-86857-0-2 2001
20 Алексей Кальонски, Каракачаните в България – изчезваща традиция и нови идентичности, Аспекти на етнокултурната ситуация в България. Осем години по-късно, издателство:“Отворено общество”, 2000, стр.:84-91, ISBN:954-600-015-9 2000
21 Valery Kolev, Alexei Kalionski, National and Regional Past in Bulgarian and Macedonian Primary School Text books., National Memory in Southeastern Europe., 1999 1999
22 Алексей Кальонски, Каракачански етюд, Нова публичност. Българските дебати 1998 , редактор/и:Иван Еленков, издателство:Фондация „Отворено общество”, 1999, стр.:117-128, ISBN:954-982-803-4 1999
23 Alexei Kalionski, Three history textbooks from Republic of Macedonia, The image of the Other. Analysis of the High-school Textbooks in History from the Balkan Countries, издателство:Balkan Colleges Foundation, 1998, стр.:29-48, ISBN:954-90302-2-9 1998
24 Алексей Кальонски, Три учебника по история от Република Македония, Образът на „другия“ в учебниците по история от балканските страни, издателство:Фондация „Балкански колежи“, 1998, стр.:26-49, ISBN:954-90302-1-0 1998
25 Алексей Кальонски, Историко-географски и социално-политически аспекти на балканския номадизъм през османския период, Личността в историческото развтие. Алтернативата в историята, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1995, стр.:152-166, ISBN:954-07-0092-2 1995
26 Алексей Кальонски, Поглед върху етнорелигиозното съжителство в южната част на Средните Родопи, Аспекти на етнокултурната ситуация в България, издателство:АКСЕС, 1994, стр.:282-292, ISBN:954-600-001-9 1994
27 Алексей Кальонски, Юруците и етническото самоопределение на турското население в Девинско (Борино и Гьоврен) , Етническата картина в България (Проучвания 1992), издателство:Клуб 90, 1993, стр.:97-104, ISBN:954-596-001-9 1993
Съставителска дейност
Alexei Kalionski, Neven Budak , Christina Koulouri, Teaching Contemporary Southeast European History. Source Books for History Teachers, Vol. I: The Cold War (1944-1990), ISBN:978-960-88963-8-3, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, Рецензирано 2016
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Алексей Кальонски, Етногенетични конструкти в историографията и публичното пространство 2019
2 Секционен доклад, Алексей Кальонски, Main Stages of Nomadic Migrations Between Asia Minor and the Balkans (15th – beginning of 20th Centuries) 2019
3 Постер, Алексей Кальонски, "Възродителният процес" - тридесет години по-късно 2019
4 Секционен доклад, Алексей Кальонски, Sedentary and Nomadic Yuruks in 16th Century Ottoman Rumelia. 2019
5 Пленарен доклад, Алексей Кальонски, "Възродителният процес" - пропаганда и митове 2018
6 Пленарен доклад, Алексей Кальонски, "Възродителният процес" - политика и последици 2018
7 Секционен доклад, Алексей Кальонски, Места памяти и публичные дискуссии в Болгарии о Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 2017
8 Секционен доклад, Алексей Кальонски, Bulgarian ("Eastern Balkan") Perspective of the Joint History of the Region During the Cold War 2017
9 Постер, Алексей Кальонски, Mongol Military Strategy During the Conquest of Rus. 2017
10 Секционен доклад, Алексей Кальонски, доклад 2016
11 Секционен доклад, Алексей Кальонски, доклад 2015
12 Секционен доклад, Алексей Кальонски, доклад 2015
13 Секционен доклад, Алексей Кальонски, доклад 2015
14 Секционен доклад, Алексей Кальонски, доклад 2015
15 Секционен доклад, Алексей Кальонски, доклад 2015
16 Секционен доклад, Алексей Кальонски, доклад 2015
17 Секционен доклад, Алексей Кальонски, доклад 2015
18 Секционен доклад, Алексей Кальонски, доклад 2014
19 Секционен доклад, Алексей Кальонски, доклад 2013
20 Секционен доклад, Алексей Кальонски, доклад 2013
21 Секционен доклад, Алексей Кальонски, доклад 2013
22 Секционен доклад, Алексей Кальонски, доклад 2012
23 Секционен доклад, Алексей Кальонски, доклад 2012
24 Секционен доклад, Алексей Кальонски, доклад 2012
Учебник
1 Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексей Кальонски, и други., Network for Intercultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Teachers, ISBN:., ISBN 978 – 975 – 6149 – 48 – 5 ., T No – 978 – 975 – 6149 -46 - 1, издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, International 2009
2 Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексей Кальонски, и други., Network for Intercultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Teachers, ISBN:., ISBN 978 – 975 – 6149 – 48 – 5 ., T No – 978 – 975 – 6149 -46 - 1, издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, International 2009
Учебник/Учебно помагало
1 Alexei Kalionski, Christina Koulouri, Teaching Contemporary Southeast European History. Source Books for History Teachers, Vol. II: Wars, Divisions, Integrations (1990-2008), ISBN:978-960-88963-8-3, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, Thessaloniki, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
2 Ирина Колева, Александър Николов, Алексей Кальонски, Веселин Тепавичаров, Таня Бонева, Обучение за учители на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда: Наръчник за учители, ISBN:978-954-07-3565-8, Министерство на образованието, младежта и науката, София 2013
3 Ирина Колева, Александър Николов, Алексей Кальонски, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда"- наръчник за обучители, ISBN:ISBN 978-954-07-3564-1 , МОМН, София 2013
4 Алексей Кальонски, Ирина Колева, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за обучители. С., МОМН / НИОКСО, 2013 (теми: образът на „другия” – етнокултурни стереотипи; етнически и религиозни мнозинства и малцинства, расизъм и дискриминация, в съавторство с Колева, И. и др.). – Учебно помагало., МОМН / НИОКСО, София 2013
5 Алексей Кальонски, Ирина Колева, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за учители. С., МОМН / НИОКСО, 2013 (в съавторство с Колева, И. и др.)., МОМН / НИОКСО, София 2013
6 Алексей Кальонски, Цветан Цветански, Васко Арнаудов, Екатерина Михайлова, История и цивилизация. Учебник за V клас, Булвест 2000, София 2006
Учебно помагало
1 Джени Маджаров, Александър Николов, Ирина Колева, Андрей Лунин, Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева, Владимир Станев, Алексей Кальонски, Димитър Григоров, Доротея Валентинова, Никола Дюлгеров и др., Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, ISBN:978-954-07-3567-2, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, 2013
2 Алексей Кальонски, Цветан Цветански, Михаил Груев, Екатерина Михайлова, Трябва ли да се страхуваме от нашите съседи?, ISBN:954-91045-5-9, Център за образователни инициативи 2004