Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Димитър Димитров
Дисертация д-р
Димитър Благоев, Стратификационни промени в българската социалност в началото на ХХІ век: Динамизиране, стабилизиране, ерозиране на социални позиции., Институт по философия и социология - БАН, Ръководител:проф. Н. Тилкиджиев (починал) 2019
Книга
Георги Димитров, Петя Кабакчиева, Пепка Бояджиева, Димитър Благоев, Васил Гарнизов, Георги Ганев, Иван Христов, Валентин Данчев, Мартин Граматиков, Елена Стойкова, АнтиКорупция или АнтиОбразование. Изследвания върху корупцията във висшето образование в България, Изток-Запад, София, Рецензирано 2005
Научен проект
1 Димитър Благоев, „Модели на социална мобилност в малкия град“, Ръководител, МОН 2020
2 Димитър Благоев, Житейските шансове в малкия български град: между динамиката, стагнацията и ерозията, Член, ФФ на СУ "Св. Климент Охридски" 2020
3 Димитър Благоев, Изследване на мотивите и нагласите за отпадане на студентите в първи курс на бакалавърска степен на обучение във Философски факултет, Член, ФФ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№80-10-36/17.04.2018 2018
4 Димитър Благоев, Изследване на отпадащите студенти в бакалавърска степен на обучение във Философски факултет , Член, ФФ на СУ "Св. Климент Охридски" 2017
5 Димитър Благоев, Промени в социалните позиции и житейските шансове в малкия град, Член, ФФ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:134 2016
6 Димитър Благоев, Трансформация на житейските шансове и статусни промени в България през първото десетилетие на ХХІ век, Член, ФФ на СУ "Св. Климент Охридски" 2009
7 Димитър Благоев, Гражданският контрол – гарант за прозрачна и достъпна местна власт, Ръководител, Оперативна програма "Административен капацитет" 2008
8 Димитър Благоев, Raising Quality of Education in Sociology in a Knowledge-Based Society, Член, Higher Education Support Program, Open Society Institute – Budapest 2005
9 Димитър Благоев, Състояние на обществото, Член, Институт „Отворено общество“ – София 2005
10 Димитър Благоев, Типология на корупционните практики в българското висше образование, Член, Коалиция 2000 2004
11 Димитър Благоев, Innovative Sociology, Член, Higher Education Support Programme, Open Society Institute – Budapest 2001
12 Димитър Благоев, Indigenous and Western Cultures in the Emerging Key Political and Economic Institutions in Bulgaria: A Comparison with Germany, Член, Research Support Scheme Open Society Institute – Prague 1996
13 Димитър Благоев, Университетският академичен елит, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 1996
Научно ръководство
1 Димитър Благоев, Пространствена мобилност и субективна социална позиция в малкия град, СУ "Св. Климент Охридски", Специалност "Социология" дипломна работа:Айше Метин Мустафа 2021
2 Димитър Благоев, Инфлуенсърите в българското интернет-пространство – между глобалните тенденции и националните специфики. (Контент–анализ на основните типове „инфлуенсърство“), СУ "Св. Климент Охридски", Специалност "Социология" дипломна работа:Антония Ивайлова Великова 2020
3 Димитър Благоев, „Работещият студент“ във ФФ на СУ: между образованието и трудовата заетост, СУ "Св. Климент Охридски", Специалност "Социология" дипломна работа:Катерина Стоянова Либова 2019
4 Димитър Благоев, Взаимно конструиране на локални възможности и нагласи към тях в малкия български град, СУ "Св. Климент Охридски", Специалност "Социология" дипломна работа:Марина Димитрова Маринова 2017
5 Димитър Благоев, Взаимодействие между глобално и локално в един български случай на дигитално предприемачество, СУ "Св. Климент Охридски", Специалност "Социология" дипломна работа:Григор Иванов Иванов 2016
6 Димитър Благоев, Социално-икономически фактори за образователни неравенства в средните училища (Сравнителен анализ на България и Холандия), СУ "Св. Климент Охридски", Специалност "Социология" дипломна работа:Рая Стоянова Михайлова 2016
7 Димитър Благоев, Модели на посещаване на заведения за хранене (Случаят на младите хора в България) , СУ "Св. Климент Охридски", Специалност "Социология" дипломна работа:Кета Руменова Велинова 2013
8 Димитър Благоев, „Самобитно” и „модерно” през призмата на патриотизма в „творчеството” на Слави Трифонов и съмишленици, СУ "Св. Климент Охридски", Специалност "Социология" дипломна работа:Светла Стоева Димитрова 2005
9 Димитър Благоев, Ефекти на новата индустриализация в гр. Севлиево върху социалната структура, СУ "Св. Климент Охридски", Специалност "Социология" дипломна работа:Екатерина Николаева Василева 2005
10 Димитър Благоев, Институционални механизми за осъществяване на Програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост", СУ "Св. Климент Охридски", Специалност "Социология" дипломна работа:Желя Желева Шангова 2004
11 Димитър Благоев, Интернет-общуване и социална идентичност. Един типологичен случай - стая dir.bg в сайт www.dir.bg, СУ "Св. Климент Охридски", Специалност "Социология" дипломна работа:Вирджиния Димитрова Димитрова 2003
12 Димитър Благоев, Публичният живот на некролога в българските ежедневници в края на XX и началото на XXI век, СУ "Св. Климент Охридски", Специалност "Социология" дипломна работа:Теодора Димитрова Бояджиева 2003
13 Димитър Благоев, Възможности и нагласи за социална мобилност на работещи в медиите, СУ "Св. Климент Охридски", Специалност "Социология" дипломна работа:Райна Иванова Стойкова 2002
14 Димитър Благоев, Новият литературен дискурс: Социална промяна и трансформации в полето на критическата рефлексия върху българската литературна класика, СУ "Св. Климент Охридски", Специалност "Социология" дипломна работа:Пенка Димитрова Емануилова 2001
15 Димитър Благоев, Социалното битие на следосвобожденските социални проекти, СУ "Св. Климент Охридски", Специалност "Социология" дипломна работа:Биляна Йорданова Гавазка 2001
Превод на книга
Димитър Благоев, "Капиталистическата революция". Питър Л. Бъргър, ISBN:954-607-124-2, ЛИК, София 1998
Статия в научно списание
1 Димитър Благоев, Предметно-познавателни условия за възможност на социално-историческата конструираност на стратификацията като процес, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, книга "Социология", том:110, 2022, стр.:3-20, ISSN (print):0205-1907, Ref, др. 2022
2 Dimitar Blagoev, Transformations of Life Chances in „Middletown“, Социологически проблеми, issue:51, 2019, pages:36-52, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):2603-4131, Ref, др. 2019
3 Димитър Благоев, Трансформации в житейските шансове в малкия град, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, книга "Социология", том:107, 2018, стр.:33-45, ISSN (print):0205-1907 2018
4 Dimitar Blagoev, Middle Classes Undergoing Transformation in a Digitizing World, International Journal of Communication, issue:9, 2015, pages:2784-2800, ISSN (online):1932–8036, Ref, Web of Science 2015
5 Dimitar Blagoev, Kaloyan Haralampiev, Study of Evaluation as an Educational Management Tool (Transposing Fixed Scale Assessment into Relative Scale Assessment), Vanguard Scientific Instruments in Management, брой:1(6), 2013, стр.:62-78, ISSN (online):1314-0582 2013
6 Димитър Благоев Димитров, Биография и идентичност. Университетската хуманитарна интелигенция в началото на 90-те, Социологически проблеми, брой:28 (1), 1996, стр.:93-108, ISSN (print):0584-1542 1996
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Димитър Благоев, Преосмисляйки социалната мобилност в пост-социализма, Време и памет, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:432-441, ISBN:978-954-07-5287-7 2021
2 Димитър Благоев, Социална мобилност в малкия град в началото на XXI век: теоретико-методологически предизвикателства и решения, Докторантски четения 2020, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, Ref 2020
3 Димитър Благоев, "Дигитално" предприемачество: Технологични потенциали и стратификационни ограничения., Икономическа социология 4.0, редактор/и:Доц.д-р Андрей Нончев, издателство:Изд. комплекс УНСС, 2016, стр.:89-97, ISBN:978-954-644-872-9 2016
4 Dimitar Blagoev, Middle Class in a Period of Social Transformation: Social Fact or Ideological Notion, The Middle Class as a Precondition for a Sustainable Society, editor/s:Tilkidjiev, N. , Publisher:LIK Publishing House, 1998, pages:416-423, ISBN:954-607-158-7 1998
Студия в научно списание
1 Kaloyan Haralampiev, Dimitar Blagoev, Ethnic-specific and Ethnic-nonspecific Factors for Ethnicity Non-identification in Bulgaria, Vanguard Scientific Instruments in Management, том:13, брой:1, 2017, стр.:1-24, ISSN (online):1314-0582 2017
2 Димитър Благоев, "Средната класа": между "производството" и "потреблението" на житейски шансове, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, книга "Социология", том:105, 2015, стр.:92-118, ISSN (online):0205-1907 2015
3 Kaloyan Haralampiev, Dimitar Blagoev, Ethnicity Non-identification in 2011 Census in Bulgaria, Vanguard Scientific Instruments in Management, том:11, брой:1, 2015, ISSN (online):1314-0582 2015
4 Димитър Благоев, Калоян Харалампиев, В търсене на липсващия етнос: Изследователски проблеми и решения, Авангардни научни инструменти в управлението, брой:1(8), 2014, стр.:16-50, ISSN (online):1314-0582 2014
5 Димитър Благоев, Модели на социална мобилност в ре-индустриализиран малък град, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, книга "Социология", том:96-98, 2006, стр.:5-27, ISSN (print):0205-1907 2006
6 Димитър Благоев, Иван Войнов, Светлана Георгиева, Георги Димитров, Вера Стаевска, Елена Стойкова, Калоян Харалампиев, Проблеми на оценяването на студентите в специалност “Социология” при Софийски университет, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, книга "Социология", том:95, 2004, стр.:1-147, ISSN (online):0205-1907 2004
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Димитър Благоев, Процеси на стратификационна трансформация в България след 1989г.: Методологически предизвикателства и социоисторически контексти на динамизацията на социалния живот., Социологията пред предизвикателството на различията, редактор/и:Стефанов, И. Минева, М., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009, стр.:319-338, ISBN:978-954-07-2829-2 2009
2 Димитър Благоев, Житейски шансове и статусна динамика, Състояние на обществото (2008), издателство:Институт „Отворено общество”, 2008, стр.:177-214, ISBN:978-954-9828-65-8 2008
Съставителска дейност
Майя Грекова, Мила Минева, Леа Вайсова, Димитър Благоев, СОЦИОЛОГИЯТА КАТО ГРАЖДАНСКИ АНГАЖИМЕНТ. Юбилеен сборник за 65-годишнината на проф. Петя Кабакчиева, ISSN (print):, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Dimitar Blagoev, Towards an innovative tool for qualitative context analysis in social mobility research 2021
2 Секционен доклад, Angel Marchev, Kaloyan Haralampiev, Dimitar Blagoev, The unpredictable epidemic? 2020
3 Секционен доклад, Димитър Благоев, Социална мобилност в малкия град: Теоретико-методологически и аналитични предпоставки 2020
4 Секционен доклад, Димитър Благоев, Признаването на чуждестранно висше образование: Изследователски проблеми и решения 2019
5 Секционен доклад, Dimitar Blagoev, Kaloyan Haralampiev, The Importance of being … an University Fresher 2018
6 Секционен доклад, Димитър Благоев, Трансформации в житейските шансове в малкия град 2017
7 Секционен доклад, Dimitar Blagoev, Digitalization and Glocalization: Challenges and Frontiers to Crowdfunding Entrepreneurship 2016
8 Секционен доклад, Димитър Благоев, Калоян Харалампиев, Локална диференциация на факторите за липса на етническа идентификация в Преброяване на населението в България през 2011 г. 2016
9 Постер, Kaloyan Haralampiev, Dimitar Blagoev, Ethnic-specific and Ethnic-nonspecific Factors for Ethnicity Non-identification in Bulgaria 2016
10 Секционен доклад, Димитър Благоев, "Дигитално" предприемачество: Технологични потенциали и стратификационни ограничения. 2015
11 Постер, Kaloyan Haralampiev, Dimitar Blagoev, Ethnicity Non-identification in 2011 Census in Bulgaria. 2014
12 Секционен доклад, Димитър Благоев, Калоян Харалампиев, В търсене на изгубения етнос (Използване на количествени методи като предпоставка за формиране на ефективни публични политики, насочени към етнически групи). 2013
13 Секционен доклад, Dimitar Blagoev, ‘The Middle Class’: Between ‘Production’ and ‘Consumption’ of Life Chances. 2013
14 Секционен доклад, Dimitar Blagoev, Kaloyan Haralampiev, Education Management by Evaluation Measurement. 2012
15 Секционен доклад, Dimitar Blagoev, Status Changes and/or Mobility? The Small Towns’ Case. 2012
16 Пленарен доклад, Димитър Благоев, Променящи се модели на социална мобилност в малкия български град. 2006
17 Секционен доклад, Dimitar Blagoev, Middle Class in a Period of Social Transformation: Social Fact or Ideological Notion. 1998