Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Димитрий Дашинов
Дипломна работа
Димитрий Дашинов, Хидрофауната (макрозообентос и риби) на НП „Централен Балкан”, , Ръководител:Доц. Д-р Любомир Кендеров 2016
Научен проект
1 Димитрий Дашинов, Център за компетентност (Clean&Circle) „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, Член, , Номер на договора:№ РД 22-535/ 02.03.2020 2020
2 Димитрий Дашинов, Използване на макрозообентоса при определяне пригодността на някои местообитания за изхранване на чигата (Acipenser ruthenus L.) от българския участък на река Дунав. , Член, , Номер на договора:№ 80-10-120/15.04.2019 2019
3 Димитрий Дашинов, Хидробиологичен мониторинг на крайбрежните морски води от литоралната зона пред българската полярна база на о-в Ливингстън, Член, , Номер на договора:№ 80-11-159/18.04.19 2019
4 Димитрий Дашинов, Проучване върху морфологичната пластичност на вида Neogobius melanostomus от инвазивни популации в акваториите на централна Европа, Източна Европа и Северна Америка, Член, , Номер на договора:№ 80-10-140/25.04.2018г 2018
5 Димитрий Дашинов, Инвазивен потенциал на понто-каспийския вид Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) (сем. Gobiidae) в българските притоци на река Дунав: териториален обхват и екологични аспекти, Член, , Номер на договора:№80-10-41/19.04.2017 2017
6 Димитрий Дашинов, Научна визита в Университет Коменски, Биологически факултет, Братислава, Словакия (Работен пакет „Мобилност“ проект BG05M2OP001-2.009-0013 Докторантски център „Св. Климент Охридски“) , Член, 2017
7 Димитрий Дашинов, Мрежа за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – инструмент за управление на чужди видове в България ESENIAS-TOOLS) , Член, , Номер на договора:Д-33-51/30.06.2015 2015
8 Димитрий Дашинов, Опазване, поддържаен и възстановяване на популацияра на глухаря (Tatrao urogallus) в НП Централен Балкна, Член, 2015
9 Димитрий Дашинов, Актуализиране на типологията и класификационната система за оценка на повърхностни водни тела от категории „реки” и „езеро” и „преходни води” в периода на първия ПУРБ” , Член, 2014
10 Димитрий Дашинов, Централен Балкан – парк за всички”: Оценка на капацитета на пъстървовите реки на „Централен Балкан” (Project №DIR 5113325-12-109) зададен от дирекцията на парка; II. Хидробиологично състояние” (мекрозообентос, дънни безгръбначни), Член, , Номер на договора:ЦБ №1 2014
11 Димитрий Дашинов, „Студентски практики” на Операционна програма „Развитие на човешки ресурси” Проект BG05PO001 – 3.3.07-0002 , Член, , Номер на договора:№ 15338 / 27.09.2013 2013
12 Димитрий Дашинов, Натура 2000 лот земноводни и влечуги; Фаза I „Картиране и определяне на природозащитен статус на натура видове и местообитания , Член, , Номер на договора:№ 03-047/29.03.2012 2012
Статия в научно списание
1 Dashinov D., Uzunova E., Diet and feeding strategies of round goby, Neogobius melanostomus, (Pallas 1814) from the invasion front in the Danube River tributaries (Bulgaria): ontogenetic shift and seasonal variation, Limnologica, vol:83, 2020, doi:https://doi.org/10.1016/j.limno.2020.125796, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.62 - ), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), PhD 2020
2 Uzunova E., K. Ignatov, D. Dashinov, E. Tasheva-Terzieva, T. Trichkova, The Alien Peipsi whitefish Coregonus maraenoides Polyakov, 1874 (Actinopterygii: Salmoniformes) in Iskar Reservoir, Danube River basin, Bulgaria, Acta Zoologica Bulgarica, vol:72, issue:1, 2020, pages:103-112, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q4 (2020), SCOPUS, SJR (0.29 - ), SCOPUS Quartile: Q4 (2020), PhD 2020
3 E. Uzunova, K. Ignatov, D. Dashinov, E. Tasheva-Terzieva, T. Trichkova, The Alien Peipsi Whitefish Coregonus maraenoides Polyakov, 1874 (Actinopterygii: Salmoniformes) in Iskar Reservoir, Danube River basin, Bulgaria, Acta Zoologica Bulgarica, 2020, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.19 - 2018), SCOPUS Quartile: Q4 (2020) 2020
4 Dashinov D., Czerniejewski P., Balshine S., Synyshyn C., E. Tasheva-Terzieva, T. Stefanov, P. Ivanova, N. Mandrak, Uzunova E., Variation in external morphology between the native and invasive populations of the round goby, Neogobius melanostomus (Actinopterygii:Gobiidae), Zoomorphology, vol:139, issue:3, 2020, pages:361-371, doi:https://doi.org/10.1007/s00435-020-00480-7 , Ref, IR , Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.52 - ), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), International, PhD 2020
5 D. Dashinov, P. Czerniejewski, S. Balshine, C. Synyshyn, E. Tasheva-Terzieva, T. Stefanov, P. Ivanova, N. Mandrak, E. Uzunova, Variation in external morphology between the native and invasive populations of the round goby, Neogobius melanostomus (Actinopterygii: Gobiidae), Zoomorphology, vol:In Print, 2020, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.493 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), International, PhD 2020
6 M. Subeva, L. Kenderov, V. Evtimova, D. Dashinov, T. Teofilova, D. Stoianova, G. Georgieva, Y. Vidinova, Y. Uzunov, Assessment of Ecological Potential and the Benthic Macroinvertebrates of Eight Reservoirs in Bulgaria, Ecologia Balkanica, vol:11, issue:1, 2019, pages:93-107, Ref, др. 2019
7 Uzunova E., Studenkov S., Dashinov D., First records of largemouth bass Micropterus salmoides (Lacépède, 1802) from Bulgaria (Balkan Peninsula), BioInvasions Records, vol:8, issue:2, 2019, pages:427-436, Ref, SCOPUS, SJR (0.518 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2019), PhD 2019
8 D. Dashinov, Y. Vidinova, First records of the parasite Symbiocladius rhithrogenae (Zavrel, 1924) (Diptera: Chironomidae) in several streams of Rila Mountain, Bulgaria, Aquatic Insects, vol:38, issue:4, 2018, pages:255-259, doi:10.1080/01650424.2017.1392023, Ref, Web of Science, IF (0.537 - 2018), Web of Science Quartile: Q4 (2018), SCOPUS, SJR (0.25 - 2018), SCOPUS Quartile: Q4 (2018) 2018
9 Kenderov L.,, D. Dashinov,, E. Kanev,, L. Lyubomirova, Uzunova E., Ecological status of upper part of Iskar river catchment according regulation N4/2012 based on macrozoobenthos and fish fauna, Ecological Engineering and Environment Protection, vol:9, 2017, pages:32-38, Ref, PhD 2017
10 D. Dashinov, New data on the Chironomidae (Diptera) fauna from the upper Iskar River catchment (Bulgaria) – spatial distribution and ecological notes, Ecological engineering and environment protection, vol:9, issue: Supp. 1, 2017, pages:16-21, Ref 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Dashinov D., I. Traykov, Uzunova E., Kenderov L., A. Apostolou, New data on range expansion of round goby Neogobius melanostomus (Pisces: Gobidae) in the Bulgarian tributaries of Lower Danube River basin., Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski ”Faculte de Biologie, vol. 103 (4), 2018, pages:112-117, ISSN (print):0204-9910, ISSN (online):0204-9910, PhD 2018
2 Dashinov D., L. Kenderov, T. Stefanov, Ecological status of the rivers in “Centralen Balkan” National park (Bulgaria) according bottom macroinvertebrates., Seminar of Ecology with international participation. 23 – 24 April 2015. Sofia. IBER – BAS. , 2015, стр.:61-65, ISBN: 979-853-476-132-4 2015
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, D. Dashinov E. Uzunova, Diet overlap between the invasive round goby (Neogobius melanostomus) and native fish in two Danube tributaries, Bulgaria 2020
2 Пленарен доклад, D. Dashinov E. Uzunova, Temporal and body size-dependent variation in the diet composition of the round goby Neogobius melanostomus(Pallas,1814)in the Lower Danube River tributaries,Bulgaria 2019
3 Пленарен доклад, Димитрий Дашинов, Нашественици в нашите вътрешни водоеми. Списък и особености на инвазивните рибни видове в България 2019
4 Пленарен доклад, D. Dashinov L. Kenderov, Species composition and ecology of the Chironomidae family from the surface and groundwater habitats of Central Balkan National Park (Balkan Mountains, Bulgaria) 2019
5 Постер, Маргаритова Б., Д. Дашинов, Л. Кендеров, Е. Узунова, Приложение на микроинвазивен метод за изследване на стомашното съдържимо на есетрови видове (Риби: Acipenseridae) от река Дунав. 2019
6 Постер, D. Dashinov, E. Uzunova, I. Sirakov., Detection of the invasive goby Neogobius melanustomus in streams by the tools of environmental DNA 2018
7 Постер, Uzunova Е., K. Ignatov, D. Dashinov, E. Tasheva-Terzieva, T. Trichkova, Morphometric and meristic variations in non-native whitefish Coregonus mareanoides (Polyakov, 1874) from Iskar Reservoir, Danube River basin, Bulgaria 2018
8 Постер, Dashinov D., I. Traykov, E. Uzunova, L. Kenderov, A. Apostolou., New data on range expansion of round goby Neogobius melanostomus (pisces: Gobidae) in the Bulgarian tributaries of lower Danube River 2017
9 Пленарен доклад, D. Dashinov, L. Kenderov, T. Stefanov. , Ecological status of the rivers in “Centralen Balkan” National Park (Bulgaria) according to bottom macroinvertebrates 2014