Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Димитрий Дашинов
Дипломна работа
Димитрий Дашинов, Хидрофауната (макрозообентос и риби) на НП „Централен Балкан”, , Ръководител:Доц. Д-р Любомир Кендеров 2016
Книга
Узунова Е., Петя Иванова, Дашинов Д., Практическо ръководство за упражнения по ихтиология: Микроинвазивни методи за теренни и лабораторни изследвания на риби, ISSN (print):, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, София, Рецензирано 2021
Научен проект
1 Димитрий Дашинов, Център за компетентност (Clean&Circle) „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, Член, , Номер на договора:№ РД 22-535/ 02.03.2020 2020
2 Димитрий Дашинов, Използване на макрозообентоса при определяне пригодността на някои местообитания за изхранване на чигата (Acipenser ruthenus L.) от българския участък на река Дунав. , Член, , Номер на договора:№ 80-10-120/15.04.2019 2019
3 Димитрий Дашинов, Хидробиологичен мониторинг на крайбрежните морски води от литоралната зона пред българската полярна база на о-в Ливингстън, Член, , Номер на договора:№ 80-11-159/18.04.19 2019
4 Димитрий Дашинов, Проучване върху морфологичната пластичност на вида Neogobius melanostomus от инвазивни популации в акваториите на централна Европа, Източна Европа и Северна Америка, Член, , Номер на договора:№ 80-10-140/25.04.2018г 2018
5 Димитрий Дашинов, Инвазивен потенциал на понто-каспийския вид Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) (сем. Gobiidae) в българските притоци на река Дунав: териториален обхват и екологични аспекти, Член, , Номер на договора:№80-10-41/19.04.2017 2017
6 Димитрий Дашинов, Научна визита в Университет Коменски, Биологически факултет, Братислава, Словакия (Работен пакет „Мобилност“ проект BG05M2OP001-2.009-0013 Докторантски център „Св. Климент Охридски“) , Член, 2017
7 Димитрий Дашинов, Мрежа за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – инструмент за управление на чужди видове в България ESENIAS-TOOLS) , Член, , Номер на договора:Д-33-51/30.06.2015 2015
8 Димитрий Дашинов, Опазване, поддържаен и възстановяване на популацияра на глухаря (Tatrao urogallus) в НП Централен Балкна, Член, 2015
9 Димитрий Дашинов, Актуализиране на типологията и класификационната система за оценка на повърхностни водни тела от категории „реки” и „езеро” и „преходни води” в периода на първия ПУРБ” , Член, 2014
10 Димитрий Дашинов, Централен Балкан – парк за всички”: Оценка на капацитета на пъстървовите реки на „Централен Балкан” (Project №DIR 5113325-12-109) зададен от дирекцията на парка; II. Хидробиологично състояние” (мекрозообентос, дънни безгръбначни), Член, , Номер на договора:ЦБ №1 2014
11 Димитрий Дашинов, „Студентски практики” на Операционна програма „Развитие на човешки ресурси” Проект BG05PO001 – 3.3.07-0002 , Член, , Номер на договора:№ 15338 / 27.09.2013 2013
12 Димитрий Дашинов, Натура 2000 лот земноводни и влечуги; Фаза I „Картиране и определяне на природозащитен статус на натура видове и местообитания , Член, , Номер на договора:№ 03-047/29.03.2012 2012
Статия в научно списание
1 Vilizzi L., Piria M, Pietraszewski D., Kopecký O., Špelić, I., Radočaj, T.,, .............., Dashinov D., Uzunova E., et al., Development and application of a multilingual electronic decision-support tool for risk screening non-native terrestrial animals under current and future climate conditions, NeoBiota, issue:76, 2022, pages:211-236, doi:https://doi.org/10.3897/neobiota.76.84268 , Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International, PhD 2022
2 Uzunova E., Dashinov D., Trophic niche overlap between non-indigenous round goby Neogobius melanostomus and native fishes in tributaries of the Lower Danube River (Bulgaria)., FISHERIES & AQUATIC LIFE, vol:30, 2022, pages:1-13, ISBN:DOI 10.2478/aopf-2022-0001 , Ref, SCOPUS Quartile: Q3 (2022), PhD 2022
3 Vilizzi L., G. H. Copp, Jeffrey E. Hill, Boris Adamovich, Luke Aislabie, Daniel Aking, Abbas J. Al-Faisal, Uzunova E., D. Dashinov, et al., A global-scale screening of non-native aquatic organisms to identify potentially invasive species under current and future climate conditions, Science of the Total Environment, vol:788, 2021, doi:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147868, Ref, IF, IF (7.96 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International, PhD 2021
4 Margaritova B., Kenderov L., D. Dashinov, Uzunova E., Mihov St., Dietary composition of young sturgeons (Acipenseridae) from the Bulgarian section of the Danube River, Journal of Natural History, vol:55, issue:35-36, 2021, pages:2279-2297, doi:DOI: 10.1080/00222933.2021.2005838, Ref, Web of Science, IF (0.947 - 2021), Web of Science Quartile: Q4 (2021), SCOPUS, SJR (0.435 - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (2021), PhD 2021
5 Dashinov D., Uzunova E., Reproductive biology of pioneer round gobies (Neogobius melanostomus Pallas, 1814) at the edge of their invasion front in three small rivers (Lower Danube Basin, Bulgaria), Journal of Vertebrate Biology, vol:70, issue:4, 2021, pages:1-12, doi:https://doi.org/10.25225/jvb.21026, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2021), PhD 2021
6 Copp G., V. Lorenzo, Hui Wei, Shan Li, M. Piria, Abbas J. Al-Faisal, D. Almeida, Uzunova E., D. Dashinov, et al., Speaking their language – Development of a multilingual decision-support tool for communicating invasive species risks to decision makers and stakeholders, Environmental Modelling and Software, vol:135, 2021, doi:https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2020.104900, Ref, IF, IF (5.28 - ), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International, PhD 2021
7 Dashinov D., Uzunova E., Diet and feeding strategies of round goby, Neogobius melanostomus, (Pallas 1814) from the invasion front in the Danube River tributaries (Bulgaria): ontogenetic shift and seasonal variation, Limnologica, vol:83, 2020, doi:https://doi.org/10.1016/j.limno.2020.125796, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.62 - ), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), PhD 2020
8 Uzunova E., K. Ignatov, D. Dashinov, E. Tasheva-Terzieva, T. Trichkova, The Alien Peipsi whitefish Coregonus maraenoides Polyakov, 1874 (Actinopterygii: Salmoniformes) in Iskar Reservoir, Danube River basin, Bulgaria, Acta Zoologica Bulgarica, vol:72, issue:1, 2020, pages:103-112, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q4 (2020), SCOPUS, SJR (0.29 - ), SCOPUS Quartile: Q4 (2020), PhD 2020
9 E. Uzunova, K. Ignatov, D. Dashinov, E. Tasheva-Terzieva, T. Trichkova, The Alien Peipsi Whitefish Coregonus maraenoides Polyakov, 1874 (Actinopterygii: Salmoniformes) in Iskar Reservoir, Danube River basin, Bulgaria, Acta Zoologica Bulgarica, 2020, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.19 - 2018), SCOPUS Quartile: Q4 (2020) 2020
10 Dashinov D., Czerniejewski P., Balshine S., Synyshyn C., E. Tasheva-Terzieva, T. Stefanov, P. Ivanova, N. Mandrak, Uzunova E., Variation in external morphology between the native and invasive populations of the round goby, Neogobius melanostomus (Actinopterygii:Gobiidae), Zoomorphology, vol:139, issue:3, 2020, pages:361-371, doi:https://doi.org/10.1007/s00435-020-00480-7 , Ref, IR , Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.52 - ), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), International, PhD 2020
11 D. Dashinov, P. Czerniejewski, S. Balshine, C. Synyshyn, E. Tasheva-Terzieva, T. Stefanov, P. Ivanova, N. Mandrak, E. Uzunova, Variation in external morphology between the native and invasive populations of the round goby, Neogobius melanostomus (Actinopterygii: Gobiidae), Zoomorphology, vol:In Print, 2020, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.493 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), International, PhD 2020
12 M. Subeva, L. Kenderov, V. Evtimova, D. Dashinov, T. Teofilova, D. Stoianova, G. Georgieva, Y. Vidinova, Y. Uzunov, Assessment of Ecological Potential and the Benthic Macroinvertebrates of Eight Reservoirs in Bulgaria, Ecologia Balkanica, vol:11, issue:1, 2019, pages:93-107, Ref, др. 2019
13 Uzunova E., Studenkov S., Dashinov D., First records of largemouth bass Micropterus salmoides (Lacepede, 1802) from Bulgaria (Balkan Peninsula), BIOINVASIONS RECORDS, vol:8, issue:2, 2019, pages:427-436, ISSN (print):2242-1300, doi:10.3391/bir.2019.8.2.25, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2019), PhD, MSc 2019
14 D. Dashinov, Y. Vidinova, First records of the parasite Symbiocladius rhithrogenae (Zavrel, 1924) (Diptera: Chironomidae) in several streams of Rila Mountain, Bulgaria, Aquatic Insects, vol:38, issue:4, 2018, pages:255-259, doi:10.1080/01650424.2017.1392023, Ref, Web of Science, IF (0.537 - 2018), Web of Science Quartile: Q4 (2018), SCOPUS, SJR (0.25 - 2018), SCOPUS Quartile: Q4 (2018) 2018
15 Kenderov L.,, D. Dashinov,, E. Kanev,, L. Lyubomirova, Uzunova E., Ecological status of upper part of Iskar river catchment according regulation N4/2012 based on macrozoobenthos and fish fauna, Ecological Engineering and Environment Protection, vol:9, 2017, pages:32-38, Ref, PhD 2017
16 D. Dashinov, New data on the Chironomidae (Diptera) fauna from the upper Iskar River catchment (Bulgaria) – spatial distribution and ecological notes, Ecological engineering and environment protection, vol:9, issue: Supp. 1, 2017, pages:16-21, Ref 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Dashinov D., I. Traykov, Uzunova E., Kenderov L., A. Apostolou, New data on range expansion of round goby Neogobius melanostomus (Pisces: Gobidae) in the Bulgarian tributaries of Lower Danube River basin., Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski ”Faculte de Biologie, vol. 103 (4), 2018, pages:112-117, ISSN (print):0204-9910, ISSN (online):0204-9910, PhD 2018
2 Dashinov D., L. Kenderov, T. Stefanov, Ecological status of the rivers in “Centralen Balkan” National park (Bulgaria) according bottom macroinvertebrates., Seminar of Ecology with international participation. 23 – 24 April 2015. Sofia. IBER – BAS. , 2015, стр.:61-65, ISBN: 979-853-476-132-4 2015
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, D. Dashinov E. Uzunova, Diet overlap between the invasive round goby (Neogobius melanostomus) and native fish in two Danube tributaries, Bulgaria 2020
2 Пленарен доклад, D. Dashinov E. Uzunova, Temporal and body size-dependent variation in the diet composition of the round goby Neogobius melanostomus(Pallas,1814)in the Lower Danube River tributaries,Bulgaria 2019
3 Пленарен доклад, Димитрий Дашинов, Нашественици в нашите вътрешни водоеми. Списък и особености на инвазивните рибни видове в България 2019
4 Пленарен доклад, D. Dashinov L. Kenderov, Species composition and ecology of the Chironomidae family from the surface and groundwater habitats of Central Balkan National Park (Balkan Mountains, Bulgaria) 2019
5 Постер, Маргаритова Б., Д. Дашинов, Л. Кендеров, Е. Узунова, Приложение на микроинвазивен метод за изследване на стомашното съдържимо на есетрови видове (Риби: Acipenseridae) от река Дунав. 2019
6 Постер, D. Dashinov, E. Uzunova, I. Sirakov., Detection of the invasive goby Neogobius melanustomus in streams by the tools of environmental DNA 2018
7 Постер, Uzunova Е., K. Ignatov, D. Dashinov, E. Tasheva-Terzieva, T. Trichkova, Morphometric and meristic variations in non-native whitefish Coregonus mareanoides (Polyakov, 1874) from Iskar Reservoir, Danube River basin, Bulgaria 2018
8 Постер, Dashinov D., I. Traykov, E. Uzunova, L. Kenderov, A. Apostolou., New data on range expansion of round goby Neogobius melanostomus (pisces: Gobidae) in the Bulgarian tributaries of lower Danube River 2017
9 Пленарен доклад, D. Dashinov, L. Kenderov, T. Stefanov. , Ecological status of the rivers in “Centralen Balkan” National Park (Bulgaria) according to bottom macroinvertebrates 2014