Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Михаил Груев
Глава от книга
1 Михаил Груев, За Никола Мушанов, неговия дневник и неговото време. Предговор. - В: Никола Мушанов. Дневник. Спомени. Автобиография. Съст. Н. Киселкова, С. Хазан., Изток - запад, 978-619-01-0117-8, София 2017
2 Михаил Груев, Българското село в годините на комунизма: колективизация, социална промяна и адаптация - НРБ - от началото до края – В: НРБ – от началото до края. Ред. Ивайло Знеполски, с. 145 – 168., Ciela ISBN 978-954-28-0896-1, София, Рецензирано 2011
3 Михаил Груев, Външната политика на Народна република България и Студената война. – Във: НРБ – от началото до края…, с. 223 – 236., Ciela ISBN 978-954-28-0896-1, София, Рецензирано 2011
4 Михаил Груев, Горбачовата „перестройка“ и влиянието й върху хода на процесите в България. – В: НРБ – от началото до края…, с. 430 – 440. , Ciela ISBN 978-954-28-0896-1, София, Рецензирано 2011
5 Михаил Груев, Крахът на „възродителния процес“ и засилване на международната изолация. – В: НРБ – от началото до края…, с. 396 – 399., Ciela ISBN 978-954-28-0896-1, София, Рецензирано 2011
6 Михаил Груев, Призраците на националкомунизма и натискът върху мюсюлманските общности. – В: НРБ – от началото до края…, с. 347 – 357., Ciela ISBN 978-954-28-0896-1, София, Рецензирано 2011
7 Михаил Груев, Процеси в обществото – разделяне на публичната и частната сфера. – В: НРБ – от началото до края…, с. 340 – 346., Ciela ISBN 978-954-28-0896-1, София, Рецензирано 2011
8 Михаил Груев, Разкази с дъх на барут или Втората световна война, видяна от окопите – В: Ехо от войната. Разкази на ветерани от Втората световна война. Съст. Константин Голев, Мариан Гяурски, с. 11 – 18., ФолиАрт, Добрич 2011
9 Михаил Груев, След Сталин – политическите процеси в обществото на „реалния социализъм“. – В: НРБ – от началото до края…, с. 237 – 267., Ciela, София, Рецензирано 2011
10 Михаил Груев, Демографски тенденции и процеси в България в годините след Втората световна война – В: История на Народна република България..., с. 368 – 394. , Ciela, ISBN 978-954-28-0586-1, София 2009
11 Михаил Груев, Колективизация и социална промяна в българското село (40-те – 60-те години на ХХ век) – В: История на Народна република България. Режимът и обществото, с. 338 - 367., Ciela, ISBN 978-954-28-0586-1, София 2009
12 Михаил Груев, Политическото развитие на България през 50-те – 80-те години на ХХ век – В: История на Народна република България. Режимът и обществото. Ред. Ивайло Знеполски, с. 131 - 179., Ciela, ISBN 978-954-28-0586-1, София, Рецензирано 2009
13 Антонина Желязкова, Михаил Груев, За автора и неговата книга – В: Най-различният съсед. Образът на османците/ турците и Османската империя/ Турция в българските учебници по история през втората половина на ХХ век. /автор М. Исов/, с. 7 - 14., ИМИР, София, Рецензирано 2005
Дисертация д-р
Михаил Иванов Груев, Българите мюсюлмани в държавната политика на България 1944 - 1959 г., Софийски университет, Ръководител:проф. Любомир Огнянов 2001
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Михаил Груев, Бележки на консултанта. - В: Анастасия Мозер - щрихи от един живот в трудно време. Съст. Д. Гаджев, 155 162., Ciela 2019
2 Михаил Груев, Еврейската миграция през и от България в годините на Втората световна война и многоликата картина на миналото , ДА "Архиви" 2018
3 Михаил Груев, За артефактите на комунизма и за множествената памет за него – В: Пътеводител за комунистическа България т. 3 – Знаци на времето. Съст. А. Георгиев, Д. Трънкова, М. Груев, с. 209 – 214., Free Speech International Foundation 2018
4 Михаил Груев, За скритите съкровища на българските архиви и за възможния ключ за тяхното откриване – Предговор към: България и Европа. Албум., с. 5 – 6., ДА „Архиви“ 2018
5 Михаил Груев, Скритата съкровищница на големите майстори или за произведенията на българското изобразително изкуство, съхранявани в държавните архиви , Държавна агенция "Архиви" 2016
Книга
1 Znepolski, I., Mihail Gruev, M. Metodiev, M. Ivanov, D. Vatchkov, I. Elenkov, P. Doynov, Bulgaria under Communism, ISBN: 978-0815372790, Routledge, Taylor & Francis Group, Abingdon, Oxon , Ref, Рецензирано 2019
2 Михаил Груев, Веселин Тепавичаров, Петя Василева - Груев, Виолета Коцева - Попова, Мария Костадинова, Насилие, политика и памет. Комунистическият режим в Пиринска Македония – рефлексии на съвременника и изследователя., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 978-954-07-3218-3, София, Рецензирано 2011
3 Даниел Вачков, Ивайло Знеполски, Иван Еленков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Момчил Методиев, Пламен Дойнов, НРБ - от началото до края, Ciela ISBN 978-954-28-0896-1, София, Рецензирано 2011
4 Александър Везенков, Даниел Вачков, Даниела Колева, Ивайло Знеполски, Иван Еленков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Момчил Методиев, Николай Вуков, Петя Кабакчиева, История на Народна република България. Режимът и обществото., Ciela, ISBN 978-954-28-0586-1, София, Рецензирано 2009
5 Михаил Груев, Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в Българския северозапад (40-те – 50-те години на ХХ век), Ciela, ISBN: 978-954-28-0450-5, София, Рецензирано 2009
6 Михаил Груев, Алексей Кальонски, Възродителният процес. Мюсюлманските общности и комунистическият режим, Ciela, ISBN 978-954-28-0291-4, София, Рецензирано 2008
7 Михаил Груев, Между петолъчката и полумесеца. /Българите мюсюлмани и политическият режим 1944 - 1959/., Кота 954-305-035-Х, София, Рецензирано 2003
Научен проект
1 Михаил Груев, Преходът след 1989 г. - интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература , Член, , Номер на договора:06-440/7, 10.12.2019. 2019
2 Михаил Груев, Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, Член, , Номер на договора:КП06-ОПР06/11, 17.12.2018. 2018
3 Михаил Груев, Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, модул „Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“, ръководител: проф. Ирина Колева, Член, 2013
4 Михаил Груев, Студентски практики, Член, , Номер на договора:Д01-201/18.06.2012 2013
5 Михаил Груев, Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Член, , Номер на договора:1476/12 2012
6 Михаил Груев, "Преходът - гласове, образи, памет", Ръководител, ФНИ на МОМН, Номер на договора:ДИД0201/16.12.2009 2009
7 Михаил Груев, "Традициите в крак с времето (историко-етноложки проект за лятно училище за изучаване на регионалното културно-историческо наследство и национални традиии)", Член, ФНИ на МОМН, Номер на договора:ДТК 0213/ 16.12.2009 2009
8 Михаил Груев, Гражданско образование и граждански компетентности в българското училище, Член, 2009
9 Михаил Груев, Проект към Изпълнителна агенция за образование „Аудио-визия и култура” към Европейската комисия, програма „Европа за гражданите”, действие 4: „Активна европейска памет” – българска част: „Индивидуални спомени и колективна памет за сталинските и постсталинските репресии”, Ръководител, 2009
Научно ръководство
1 Михаил Груев, Борби и заговори в БКП (1956 - 1985), Софийски университет дисертация д-р:Иван Иванов 2023
2 Михаил Груев, Спортът като политика и пропаганда в България 60-те - 80-те години на ХХ век, Софийски университет дисертация д-р:Теодор Борисов 2019
3 Михаил Груев, Конверсия на елита на българските турци през 80-те и 90-те години на ХХ век., Софийски университет дисертация д-р:Георги Бурнаски 2017
4 Михаил Груев, Славяноезичните мюсюлмани в Гърция в годините след Втората световна война, Софийски университет дисертация д-р:Явор Боянов Саръев 2016
5 Михаил Груев, "Държавният туризъм и изграждането на социалистическия образ и стереотип на "българското", дисертация д-р:Мая Иванова 2015
6 Михаил Груев, "БЗНС като казионна организация и социална мрежа (1947 - 1990)", Софийски университет дисертация д-р:Петър Калпакчиев 2014
7 Михаил Груев, "Спортът като политика и пропаганда в България (1948 - 1971 г.)", Софийски университет дисертация д-р:Мариян Гяурски 2013
Редактор на издание нереферирано
1 Михаил Груев, 25 години промени. Граници и периодизация на прехода, институции и качество на демокрацията в България, Редактор на издание нереферирано 2015
2 Михаил Груев, Българският комунизъм – дебати и интерпретации, Редактор на издание нереферирано 2013
3 Михаил Груев, Преходът в България: памети и рефлексии, Редактор на издание нереферирано 2013
4 Михаил Груев, Преходът като хетеротопия, Редактор на издание нереферирано 2013
Редактор на издание реферирано
Михаил Груев, Известия на държавните архиви, Редактор на издание реферирано 2015
Редактор на сборник
1 Михаил Груев, Преподреждането на обществото. Страници от социалната история на комунизма в България., Редактор на сборник 2022
2 Михаил Груев, Димитър Щ. Димов, Това е моето минало. Спомени, дневници, свидетелства (1944 - 1989)т. IV. , Редактор на сборник 2021
Речник
Michail Gruev, The Soviet factor in Bulgaria’s foreign policy. – In: The Routledge Handbook of Balkan and Southeast European History. Ed. John Lampe, Ulf Brunnbauer, 439 - 446 , ISBN:978-1-138-61308-9, Routledge, London & New York, Рецензирано, International 2021
Статия в научно списание
1 Михаил Груев, Неизвестните спомени на двама "антонивановци" и подновяването на дебата за съдбата на отряда, Известия на държавните архиви, брой:121, 2021, стр.:40-111, ISSN (print):0323-9780, Ref 2021
2 Михаил Груев, Панорама на българския преход и неговото време: Димитър Луджев. Преходно време. Личности, идеи, събития. История по...и отвъд документа. Т. 1 - 2. София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов",2019, Исторически преглед, брой:1, 2020, стр.:191-194, ISSN (print):0323-9748, Ref 2020
3 Михаил Груев, Теорията за архивния фонд, видяна в огледалото на опита. Златилов, В. Вътрешнофондовата класификация в документалните и архивни фондове в България 1951 – 1990 г. Постижения и проблеми на теорията, методиката и практиката. В. Търново, Фабер, 495 с., Известия на държавните архиви, том:118, 2019, стр.:299-302, ISSN (print):0323-9780, Ref 2019
4 Mihail Gruev, Youth Subcultures in Bulgaria in the 1970-s and 1980-s, Critique & Humanism, том:46, брой:2, 2016, стр.:11-32, Ref, Web of Science 2016
5 Михаил Груев, Голямата война и драмата на малкия човек в нея (Микроистория на фронтовия живот, реконструирана през личните дневници), Известия на държавните архиви, том:111 - 112, брой:1-2, 2016, стр.:3-13, Ref 2016
6 Михаил Груев, „Оперативното бюро“ и политиките за дисциплиниране на паметта за Девети септември., Балканистичен форум, брой:1, 2015, стр.:268-273, Ref, Web of Science 2015
7 Михаил Груев, Младежките субкултури в България през 70-те и 80-те години на ХХ век. , Критика и хуманизъм, брой:1-2, 2014, стр.:49-72, Ref, Web of Science 2014
8 Михаил Груев, Няколко уводни думи. – В: Преходът като хетеротопия. Съст: М. Груев. , Анамнеза, брой:год. VIII, 3, 2013, стр.:1-10, Ref, Web of Science 2013
9 Михаил Груев, Ново и аналитично изследване върху религиите, паметите и идентичностите в Средните Родопи (Евгения Троева: Религия, памет идентичност: българите мюсюлмани. София: АИ "Проф. М. Дринов", 2011, 185 с.), Български фолклор, брой:3-4, 2012, стр.:165-167, Ref, Web of Science 2012
10 Михаил Груев, За субективно преживяното детство и неговата възможна обективна интерпретация (Детството при социализма: политически, институционални и биографични перспективи. Съст. Иван Еленков, Даниела Колева. София, Център за академични изследвания, Рива, 2010, 207 с.), Социологически проблеми, брой:1-2, 2011, стр.:390-393, Ref 2011
11 Mihail Gruev, Komunizam i homoseksualizam u Bugarskoj (1944 – 1989), Годишњак за друштвену историjу, Београд, брой:3, 2010, стр.:7-23, Ref 2010
12 Mihail Gruev, Socialist Bulgaria Seen through the Reflexion of Memory (This Is My Past. Recollections, Diaries, Testimonies (1944 – 1989). Ed. Ivaylo Znepolski, Sofia, Institute for Studies of the Recent Past, “Ciela”, 2010), Divinatio, том:31, 2010, стр.:229-233, Ref 2010
13 Михаил Груев, Един модерен труд върху модернизационните процеси в българското село (Милена Ангелова: „Образцово село”. Модернизационният проект за селото в България (1937 – 1944). Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2008, 256 с.), Балканистичен форум, брой:1-3, 2009, стр.:407-410 2009
14 Михаил Груев, Значимо изследване върху историята на новата и съвременна българска историография (Румен Даскалов: От Стамболов до Живков. Големите спорове за новата българска история. ИК „Гутенберг”, С., 2009.), Критика и хуманизъм, том:29, брой:2, 2009, стр.:365-370, Ref 2009
15 Михаил Груев, Щрихи към политическата биография на Петко Каравелов, История, брой:4, 2009, стр.:19-26 2009
16 Mihail Gruev, Une première analyse complète qui déconstruit le sistème communiste en Bulgarie (Ivaylo Znepolski: Bulgarskijat komunizam. Sociokulturni cherti i vlastova traektorija/ Ciela/ Open Society Institute, 2008), Divinatio, том:27, 2008, стр.:269-274, Ref 2008
17 Михаил Груев, Летопис на едно сурово и смутно време (Димитър Илиев: Моят живот (1897 – 1966). Спомени. С., “Изток – Запад”, 2006.), История, брой:1, 2008, стр.:58-64 2008
18 Mihail Gruev, Les identités bulgaro-musulmanes: un essai typologique, La nouvelle Alternative. Politique et sosiété à ĺEst. Revue trimestrielle, том:21, брой:68, 2006, стр.:43-48, Ref 2006
19 Михаил Груев, Комунистическият елит в България – генезис и еволюция , Разум, брой:1, 2005, стр.:15-24 2005
20 Михаил Груев, Организационно развитие и структура на Демократическата партия през първото десетилетие на 20 век, История, брой:5-6, 2001, стр.:26-29 2001
21 Михаил Груев, За разпространението на хетеродоксния ислям сред българите мюсюлмани., Минало, брой:2, 2000, стр.:23-30 2000
22 Михаил Груев, България: От Средновековието до съвременността. – през погледа на двама немски автори., Балканистичен форум, брой:1-3, 1999, стр.:271-275 1999
Статия в поредица
1 Michail Gruev, Organisationsentwicklung, Ideenprozesse und innere Kämpfe in der Bulgarischen Kommunistischen Partei wärend der 1970er und 1980er Jahre, Schriften des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung, том:Staatssozialismen in Vergleich, брой:64, редактор/и:U. Backes, G. Heydemann, C. Vollnhals, издателство:Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, стр.:379-388, ISBN:978-3-525-37077-3, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
2 Михаил Груев, За състоянието на архивната система в България и за перспективите за развитието й в периода 2016 – 2020 г. , Университетски четения по архивистика, том:Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции – Quo vadis? , брой:V, редактор/и:А. Нейкова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, стр.:24-38, Ref, Web of Science 2017
3 Michail Gruev, Das Parteiensystem in Bulgarien 1944 – 1948, Miscellanea Bulgarica, том:Der Transformationprozess in Bulgarien auf der Weg in die EU, брой:18, редактор/и:P. Bachmeier, издателство:Wien, , 2006, стр.:17-22 2006
4 Михаил Груев, Българите мюсюлмани и новият режим 1944-1948 г., ГСУ - ИФ, брой:93-95, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2003, стр.:235-291, Ref 2003
5 Михаил Груев, Политическата култура на българите мюсюлмани – проблеми на прехода от традицията към модерността., Collegium Germania, том:Политическата култура, брой:4, редактор/и:Цветана Тодорова, издателство:Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2003, стр.:253-261 2003
6 Michail Gruev, Die erste vollstaendige Darstellung der bulgarischen Geschichte auf Deutsch. – Hans-Joachim Haertel, Roland Schoenfeld “Bulgarien. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart”., Collegium Germania, брой:3, редактор/и:Tzvetana Tododrova, Edgar Hoesch, издателство:Collegium Germania, 2000, стр.:239-243 2000
7 Michail Gruev, Die muslimischen Bulgaren in der offiziellen Politik des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg, Aus der Suedosteuropa-Forschung, том:Suedosteuropa von der Krise zur Transformation, брой:12, редактор/и: Z. Todorova, E. Hoesch, издателство:Suedosteuropa Gesellschaft, Muenchen ISBN 3-925450-84-X, 2000, стр.:137-140, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2000
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Даниел Вачков, Даниела Колева, Иван Еленков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Момчил Методиев, Петя Кабакчиева, Петя Славова, Пламен Дойнов, Райна Гаврилова, Към социалната история на комунизма, Преподреждането на обществото. Страници от социалната история на комунизма в България, редактор/и:Михаил Груев, издателство:ИИБМ, Ciela, 2021, стр.:7-20, ISBN:978-954-28-3701-5 2021
2 Владимир Левчев, Евгения Иванова, Евелина Келбечева, Зейнеп Зафер, Йосиф Нунев, Кристина Попова, Маргарита Карамихова, Марияна Пискова, Милена Ангелова, Михаил Груев, Съдбата на движимите материални ценности на погубените македонски и беломорски евреи през Втората световна вйна, Гласът на премълчаваните. Изследвания в чест на доц. д-р Анастасия Пашова., редактор/и:Евелина Келбечева, Нурие Муратова, издателство:Бон, 2021, стр.:247-258, ISBN:978-954-395-284-7, Ref 2021
3 Михаил Груев, 14 декември 1989 г. и раждането на новата политическа култура, Трийсет години от падането на тоталитарния режим. Сборник с доклади от научна конференция, Бургас, 9 – 10 ноември 2019 г. , редактор/и:А. Тодоров, издателство:Изток – Запад, 2020, стр.:133-140, Ref 2020
4 Светослав Живков, Eлекторален инженеринг, или как БСП (к) се сдоби с абсолютно мнозинство в изборите през 1990 г. , Трийсет години от падането на тоталитарния режим. Коя България "загубихме"? Сборник с доклади от научна конференция, Бургас, 9 – 10 ноември 2019 г., редактор/и:Антон Тодоров, издателство:Изток – Запад, 2020, стр.:141-156, ISBN:978-619-01-0610-4 2020
5 Михаил Груев, За архивната система в България днес и за средносрочните перспективи пред развитието й, Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство. Историческа реконструкция и актуално състояние в Република България, редактор/и:Иван Кабаков, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2020, стр.:203-221, ISBN:978-954-07-4902-0, Ref 2020
6 Mihail Gruev, 100 Years of Diplomatic Relations between Bulgaria and Poland 1918 - 2018: An Overview of the Interwar Period, 100 LAT relacji diplomatycznich miedzy Polska a Bulgaria, editor/s:Marzena Czernicka, Jacek Wojnicki, Publisher:Institut studiow politycznich pan, Widzial nauk politycznich i studiow miedzynarodowych uw, Ambasada Republiki Bulgarii w Polsce, 2019, pages:21-30, ISBN:978-83-7549-282-8, Ref 2019
7 Mihail Gruev, Bulgari a Pražká jar 1968, Rok 1968 – 50 rokov po…, editor/s:Miroslav Londák, Publisher:Veda vidavatelstvo SAV, Historický ústav, SAV, 2019, pages:213-220, ISSN (print):978-80-224-1784-6, Ref 2019
8 Милена Тодоракова, Михаил Груев, Дарителската кауза в архивите, Благотворителност и култура на дарителството. Доклади от Международна научна конференция, посветена на 140 години от основаването на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", 10 - 11 декември 2018 г., София, редактор/и:Кр. Александрова, А. Тотоманова, издателство:НБ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр.:53-64, ISBN:978-954-523-165-0 2019
9 Михаил Груев, Към въпроса за предисторията на асимилационната кампания срещу мюсюлманските общности в България, Проекции на комунистическия тоталитаризъм в България в периода 1944 - 1989 г., редактор/и:А. Тодоров, издателство:Изток - запад , 2019, стр.:229-237, ISBN:ISBN 978-619-01-0413-1 2019
10 Mihail Gruev, Milena Todorakova, Miroslav Koev, Foreign Prisoners of War and Bulgarian Prisoners of War Abroad in Accordance with the Records, Preserved in Bulgarian State Archives, 1914 - 1918. Records of Prisoners of War and Repatriated Persons of the First World War in the European Archives. International Archives round Table. , издателство:International Committee of the Red Cross, Federal Archives Agency - Russian Federation , 2018, стр.:68-72 2018
11 Михаил Груев, Колективизацията в България, Румъния и Югославия в сравнителна перспектива, Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. М. Карамихова, редактор/и:Петко Ст. Петков, издателство:Просвета, София, 2018, стр.:194-202 2018
12 Михаил Груев, Между травмата и алтернативния исторически разказ. Паметта за Балканските войни при мюсюлманите в Родопите и Пирин, Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на проф. Мария Радева., редактор/и:Г. Якимов, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, стр.:355-364, Ref 2016
13 Михаил Груев, Нации и национализъм днес или за натиска на практиката върху теорията, Музеят отвъд нацията? , редактор/и: Н. Вуков, С. Казаларска, И. Мишкова, издателство:ИК „Гутенберг“, 2016, стр.:23-35, Ref 2016
14 Михаил Груев, Българският преход – опит за контекстуализация и периодизация четвърт век след началото му., 25 години промени. Граници и периодизация на прехода, институции и качество на демокрацията в България., редактор/и:М. Груев, издателство: Софийска платформа, 2015, стр.:16-32, Ref 2015
15 Михаил Груев, Платената любов в България през 40-те – 60-те години на ХХ век., Любовта при социализма. Образци, образи, табута., редактор/и:Д. Колева, издателство:ЦАИ, Рива, 2015, стр.:234-256, Ref 2015
16 Михаил Груев, Предговор – В: 25 години промени. Граници и периодизация на прехода, институции и качество на демокрацията в България. Съст. и ред. М. Груев. , 25 години промени. Граници и периодизация на прехода, институции и качество на демокрацията в България., редактор/и:М. Груев, издателство:Софийска платформа, 2015, стр.:6-14, Ref 2015
17 Mihail Gruev, Collectivization and Social Change in Bulgaria, 1940s – 1950s., The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements., редактор/и:Constantin Iordaki and Arnd Bauerkämper, издателство:Central European University Press 978-615-5225-63-5, 2014, стр.:329-368, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
18 Михаил Груев, За близкото минало и за неговите рефлексии в настоящето, Българският комунизъм – дебати и интерпретации, редактор/и:М. Груев, Д. Мишкова, издателство:ЦАИ, Рива, 2013, стр.:87-104, Web of Science 2013
19 Михаил Груев, Идеологическият завой към национализма и политиката на БКП към мюсюлманското население в страната в края на 50-те и през 60-те години на 20 век, Помаците. Версии за произход и съвременна идентичност, редактор/и:Евгения Иванова, издателство:Издателство на НБУ, 2013, стр.:149-159 2013
20 Михаил Груев, Коментар към текста на Александър Везенков , Българският комунизъм – дебати и интерпретации, редактор/и:М. Груев, Д. Мишкова, издателство:ЦАИ, Рива, 2013, стр.:282-287, Ref, Web of Science 2013
21 Михаил Груев, Погребална обредност и траурен канон при мюсюлманските общности: комунистическата идеология срещу традициите, Смъртта при социализма. Героика и постгероика, редактор/и:Даниела Колева, издателство:ЦАИ, Рива, 2013, стр.:212-229, Ref, Web of Science 2013
22 Михаил Груев, Предговор - В: Преходът в България: памети и рефлексии. Съст. М. Груев., Преходът в България: памети и рефлексии, редактор/и:М. Груев, издателство:Сдружение Анамнезис, 2013, стр.:7-15 2013
23 Михаил Груев, Предговор (в съавторство с Диана Мишкова)- В: Българският комунизъм – дебати и интерпретации. Съст. М. Груев, Д. Мишкова, Българският комунизъм – дебати и интерпретации, издателство:ЦАИ, Рива, 2013, стр.:7-17, Ref, Web of Science 2013
24 Михаил Груев, Съвременни етнодемографски процеси в района на Източна Стара планина – три локални случая, История и култура на старопланинското население (по примера на общините Етрополе и Сунгурларе), редактор/и:Виолета Коцева, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, стр.:177-198 2013
25 Михаил Груев, Българомюсюлманските (помашки) идентичности – опит за типологизация, Етнически и културни пространства на Балканите. Ч. ІІ (Съвременност - етноложки дискурси). Сборник в чест на проф. д.и.н. Цветана Георгиева., редактор/и:Св. Иванова, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2008, стр.:335-354 2008
26 Михаил Груев, Етнодемографски процеси в Карнобатския край в ново и най-ново време, Култура на севернокарнобатските села – традиции и съвременност. Сборник в памет на проф. д-р Делчо Тодоров, редактор/и:М. Василева, издателство:Зограф - Варна, 2008, стр.:208-221 2008
27 Михаил Груев, Към въпроса за съдбата на задругата. (Още едно алтернативно обяснение), В света на човека. Сборник в чест на проф. д.и.н. Иваничка Георгиева Т. 1, редактор/и:Дж. Маджаров, Кр. Стоилов, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски" 978-954-07-2716-5, 2008, стр.:331-344 2008
28 Михаил Груев, Добричкото военно гробище като място на паметта, Мир и конфликти в Югоизточна Европа. Кюстендилски четения 2005 г. , редактор/и:В. Станев, издателство:ИФ - 94, 2006, стр.:175-189 2006
29 Михаил Груев, Людмила Живкова – пътят към “Агни йога”, Преломни времена. Юбилеен сборник в чест а 65-годишнината на проф. Л. Огнянов, редактор/и:Е. Калинова, М. Груев, Л. Зидарова, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски" 10:954-07-2429-5, 2006, стр.:796-816 2006
30 Михаил Груев, Паспортизацията от 1953 г. и българите мюсюлмани, Иронията на историка. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков, редактор/и:И. Баева, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2004, стр.:210-222 2004
31 Valery Kolev, Kostadin Grozev, Mihail Gruev, National Report of Bulgaria - November 2001., Improvement of Balkan History Textbooks. Project Reports., редактор/и:Orhan Silier et all., издателство:Tarih Vakfi, 2002, стр.:15-34, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
32 Михаил Груев, Някои аспекти на държавната политика към българите мюсюлмани (1944-1959 г.), Държавността в историята. Алманах Полемика, редактор/и:Л. Зидарова, издателство:ИФ - 94, 2001, стр.:126-138 2001
33 Михаил Груев, Българите мюсюлмани и кемалисткото движение в Родопите (1919-1939 г.), Модерният историк. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Андрей Пантев, редактор/и:1. Българите мюсюлмани и кемалисткото движение в Родопите (1919-1939 г.). – Във: Модерният историк. Съст. К. Грозев, Т. Попнеделев. София, 1999, 218 - 227., издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1999, стр.:218-227 1999
Студия в научно списание
Михаил Груев, Екологичните протести в България: русенски и софийски животописи, Известия на държавните архиви, брой:117, 2019, стр.:3-26, ISSN (print):0323-9780, Ref 2019
Студия в сборник (на конференция и др.)
Даниела Колева, От “дъртата реакция” до “активните борци”: идеологически конструкти и социални сценарии на старостта, Преподреждането на обществото. Страници от социалната история на комунизма в България, редактор/и:Михаил Груев, издателство:ИИБМ, Ciela, 2021, стр.:123-158, ISBN:978-954-28-3701-5 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Михаил Груев, Digital collections of the Bulgarian State Archives as a source for research of the Holocaust during the Second World War. 2020
2 Секционен доклад, Михаил Груев, Архивната революция, историографията на промяната и предизвикателствата пред изследванията на комунизма днес. 2020
3 Секционен доклад, Михаил Груев, The Bulgarians and the Prague Spring, 1968. 2018
4 Секционен доклад, Михаил Груев, Милена Тодоракова, Дарителската кауза в архивите 2018
5 Секционен доклад, Михаил Груев, Установяване и развитие на българо-полските дипломатически отношения в годините между двете световни войни 2018
6 Секционен доклад, Михаил Груев, Foreign Prisoners of War in Bulgaria and Bulgarian Prisoners of War Abroad in Accordance with the Records, preserved in Bulgarian State Archives 2017
7 Секционен доклад, Михаил Груев, Политики и стратегии за развитие на Държавна агенция „Архиви“ 2016 – 2020 г. 2016
8 Секционен доклад, Михаил Груев, Научна конференция на тема: „“, организирана от ИЕФЕМ – БАН, част от поредицата: „Дебати в музеологията“, София, 24 – 25 септември 2015 г. Пленарен доклад на тема: „Нации и национализъм днес или за натиска на практиката върху теорията“. 2015
9 Секционен доклад, Михаил Груев, „Преходът и неговите изследователски перспективи“ 2013
10 Секционен доклад, Михаил Груев, „Биещата икона“ от с. Свирачи, Ивайловградско – мит и ритуал 2013
11 Секционен доклад, Михаил Груев, „Между травмата и алтернативния исторически разказ: Балканските войни в паметта на мюсюлманските общности в Родопите и Пирин“ 2013
12 Секционен доклад, Михаил Груев, Доклад на тема: „Политики на историята и паметта за комунистическия режим в България. Някои теоретични и методологически наблюдения“ 2012
13 Секционен доклад, Михаил Груев, Доклад на тема: „The Bulgarian Post-Communist Historiography: Debates and Problems“ 2012
Учебник
1 Михаил Груев, Борис Стоянов, Христо Христев, Виолета Коцева-Попова, Димитър Григоров, Светослав Живков, Весела Ножарова, Мария Бенова, Димитър Стоянович, История и цивилизации за 12. клас. Учебник за профилирана подготовка. Модули 1 – 3: Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество, ISBN:978-954-01-4175-6, "Просвета - София" АД, София 2021
2 Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев , Мария Босева, История и цивилизации 7 клас, ISBN:978-954-01-3679-0, Просвета, София 2018
3 Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, История и цивилизации за 9 клас. Втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, ISBN:978-954-01-3682-0, Просвета-София, София 2018
4 Михаил Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Сидеров, История и цивилизации. 9 клас., Просвета, София, София, Рецензирано 2018
5 Румяна Кушева, Веселин Янчев, Георги Якимов, Михаил Груев, История и цивилизация за 6 клас. С., 2007. 184 с. 2007
6 Liljana Panova, Michail Gruev, Geschichte für 9. Klasse. Учебник за гимназиите с преподаване на немски език, Letera, Sofia, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
7 Liljana Panova, Michail Gruev, Geschichte für 8. Klasse. Учебник за гимназиите с преподаване на немски език., Letera, Sofia, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
Учебно помагало
1 Пламен Павлов, Диляна Ботева-Боянова, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева, Валентина Александрова-Кирова, История и цивилизации 5. – 7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. , ISBN:978-954-01-3944-9, Просвета 2019
2 Mihail Gruev, Boris Stoyanov, History and Civilisations. Part 2. 9th grade, ISBN:978-954-01-3805-3, Просвета-София, София 2018
3 Босева, Мария, Гаврилова, Райна, Янчев, Веселин, Груев, Михаил, Книга за учителя. История и цивилизации. 7 клас, ISBN:978-954-01-3680-6, Просвета, България, София 2018
4 Милияна Каймакамова, Ваня Рачева, Любомир Огнянов, Михаил Груев, Въпроси и задачи за матура по История и цивилизация 2009
5 Ваня Рачева, Миляна Каймакамова, Любомир Огнянов, Михаил Груев, Въпроси и задачи за матура по История и цивилизация. Учебно помагало , ИК Стандарт, София, Рецензирано 2008
6 Алексей Кальонски, Цветан Цветански, Михаил Груев, Екатерина Михайлова, Трябва ли да се страхуваме от нашите съседи?, ISBN:954-91045-5-9, Център за образователни инициативи 2004