Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Георги Маринов
Глава от монография
Георги Маринов, Ирена Левкова, Пламен Минчев, Севда Таш, Соня Иванова, Петър Гавраилов, Гл. 8. Определяне на психологическия тип чрез тест за определяне на психологическите типове на Майерс-Бригс - съпоставка между общински служители и обикновени граждани- В: Психосемантичен поглед върху нагласите към фискалната политика у нас. с. 185-214., ISBN:978-619-7079-17-3, Онгъл, Варна, Рецензирано 2013
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Георги Петров Маринов, Превод на откъс от романа "Пианистката" на Елфиде Йелинек, 2006
2 Георги Петров Маринов, Живеем във време на катастрофи, 2005
3 Георги Петров Маринов, Михаел или младежка книга за инфантилното общество, 2005
Статия в научно списание
1 Konstantin Lovchinov, Georgi Marinov, Miroslav Petrov, Nikolay Tyutyundzhiev, Gergana Alexieva, Tsvetanka Babeva, INFLUENCE OF DEPOSITION TEMPERATURE ON THE STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF ELECTROCHEMICALLY NANOSTRUCTURED ZnO FILMS, Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, vol:73, issue:2, 2020, pages:190-196, doi:DOI:10.7546/CRABS.2020.02.06, Ref, Web of Science, IF (0.343 - 2019), SCOPUS, SJR (0.218 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2020) 2020
2 Ирена Левкова, Георги Маринов, Пламен Минчев, Сравнителен анализ на родителските послания при българи и турци, Управление и образование, брой:13, 2017, стр.:83-88, ISSN (print):13126121, Ref 2017
3 Ирена Левкова, Георги Маринов, Пламен Минчев, Сравнителен анализ на родителските послания при две поколения българи, Управление и образование, брой:13, 2017, стр.:89-96, ISSN (print):13126121, Ref, др.(EBSCO) 2017
4 Георги Маринов, Алфред Дьоблин - един забравен немски автор у нас, Исторически архив, брой:34, 2016, стр.:71-88 2016
5 Георги Маринов, Хорват - летописец и критик от епохата на спящия разум, Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски" - ФКНФ, том:100, 2007 2007
Статия в поредица
Георги Маринов, Още нещо за играта, Годишник на ПУ "Паисий Хилендарски" - научни трудове, брой:33, кн. 1, 1995 1995
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Георги Маринов, Проблемът за вината и изкуплението, лъжата и истината в последния роман на Алфред Дьоблин "Хамлет или краят на дългата нощ", Литературата като свидетел на времето. Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Божидара Делииванова, редактор/и:Светлана Арнаудова - съставител, издателство:УИП "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:103-115 2017
2 Георги Маринов, За мястото на игрите и други фактори в чуждоезиковото обучение, които повишават мотивацията и създават условия за оптимизиране на усвояването на чужди езици, Осма конферения на младите учени от Факултета по класически и нови филологии, 2012 2012
3 Georgi Marinov, Johann Wolfgang von Goethe's fairy tale about the beautiful liliy and the green snake as an attempt at looking into the future of our own contemporary epoch, The Adresses of the EU International and External Policy: De Jure and De Facto, издателство:Sofia University Press, 2011, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
4 Георги Маринов, Следва продължение... Гюнтер Грас, Колективната памет в разкази на немски език, издателство:ПИК - В. Търново, 2009 2009
5 Георги Маринов, За трудностите при писане на истината, за литературата и народопсихологията, Литературни пространства без граници - Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Надежда Дакова-Авксентиева, 2008 2008