Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Оля Харизанова
Глава от книга
1 Ели Попова, Цветанка Панчева, Оля Харизанова, Елица Лозанова-Белчева, Иванка Мавродиева, ПРАКТИКАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА Е-УСЛУГИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЕРСОНАЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА Е-УСЛУГИ = PRACTICES FOR DEVELOPING AND PROVIDING E-SERVICES OF REGIONAL LIBRARIES IN BULGARIA AND STAFF REQUIREMENTS FOR DEVELOPING AND MAINTAINING E-SERVICES. В: ДОСТЪПНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ = ACCESSIBILITY OF INFORMATION ELECTRONIC SERVICES OF REGIONAL LIBRARIES , Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Силвия Минева, Оля Харизанова, Анета Карагеоргиева, Александър Лазаров, Иван Бардов, Ивайло Добрев, Стамена Кавръкова-Георгиева, Аглая Денкова, Илия Русенов, Екология на виртуалните реалности Киберлексикон Кибернетична трансхуманизация ISBN 978-619-90784-2-6 ISBN 978-954-90627-0-0, ISSN (online):ISBN 978-619-90784-1-9 ISBN 978-954-90627-9-3, ISBN:ISBN 978-619-90784-1-9 ISBN 978-954-90627-9-3, ИК Глаголица, Рецензирано 2019
3 Оля Харизанова, Иванка Мавродиева-Георгиева, Стамена Кавръкова-Георгиева, Никола Николов, Благополучие в дигиталния свят, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2018
4 Силвия Минева, Оля Харизанова, Пламен Макариев, Александър Гънгов, Александър Лазаров, Екология на виртуалните реалности:що е то?", ISBN:978-619-156-118-6, Проектория, София, Рецензирано 2015
5 Антоанета Симова, Ралица Симеонова-Ганева, Желю Владимиров, Елена Пехливанова, Оля Харизанова, Теодора Давидкова, Румен Попов, Цветелина Димитрова, Калоян Ганев, Ангел Мацанов, Социално-икономически особености на селските райони в България, ГТФ Консулт, София, Ref 2013
6 Желю Владимиров, Иван Кацарски, Оля Харизанова, Нона Маламова, Момчил Базжаков, Тодор Тодоров, Предприятията от ХВП на България: Конкурентоспособност в условията на институционална промяна (социологически анализ), Прим Трейд ООД, София 2002
Дисертация доктор на науките
Оля Борисова Харизанова, Методика за периодично идентифициране на информационното и комуникационното развитие на българските библиотеки, ВАК 2010
Дисертация д-р
Оля Борисова Харизанова, Реторическото парламентарно общуване в България (1990–1996), ВАК, Ръководител:- 2001
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Оля Борисова Харизанова, На пазара на образователни услуги предлагането е повече, отколкото търсенето, сп. Info Week 2009
2 Оля Борисова Харизанова, Отмина времето за пропагандиране, сп. itForum 2008
3 Оля Борисова Харизанова, Българският бизнес е некоректен. Да намериш игла в купа сено. , в. Икономически живот 2004
4 Оля Борисова Харизанова, Готовност на средното образование за информационното общество, в. Икономически живот 2004
5 Оля Борисова Харизанова, Качеството на законотворчеството не е маловажно. В какво общество живеем., в. Икономически живот 2004
6 Оля Борисова Харизанова, Агробизнесът страда от липса на информация, в. Икономически живот 2003
7 Оля Борисова Харизанова, Тютюнопроизводството под похлупака на „определящите правилата на играта“, в. Икономически живот 2003
Книга
1 Ралица Ганева-Симеонова, Антоанета Симова, Румен Попов, Желю Владимилов, Оля Харизанова, Калоян Ганев, Социално-икономически особености на селските райони в България, ДЗЗД ГТФ Консулт, София 2013
2 Оля Харизанова, Библиотеките и мрежовото общество: Ефекти и трансформации. , Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, София, Ref, Рецензирано 2010
3 Йордан Ботев, Оля Харизанова, Желю Владимиров, Интегрираност на българските общини в информационното общество, Стоп. факултет на СУ, София, Ref 2010
4 Оля Харизанова, Информационно и комуникационно развитие на библиотеките: Система от индикатори, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2010
5 Желю Владимиров, Оля Харизанова, Иван Кацарски, Цветанка Ковачева, Нона Маламова, Икономически и социални ефекти от внедряването на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България , Стоп. факултет на СУ, София, Ref 2009
6 Желю Владимиров, Оля Харизанова, Иван Кацарски, Цветанка Ковачева, Нона Маламова, Conforming to the EU Food Quality and Safety Standards in Bulgaria (Economic and Social Effects), FEBA, Sofia, Ref 2008
7 Желю Владимиров, Оля Харизанова, Иван Кацарски, Цветанка Ковачева, Нона Маламова, Внедряване на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България (Икономически и социални ефекти), Стоп. факултет на СУ, София, Ref 2008
8 Оля Харизанова, Българските библиотеки и информационното общество, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, София, Ref, Рецензирано 2007
9 Оля Харизанова, Желю Владимиров, Кръстю Мирски, Потребителска оценка на пазара на пощенските и далекосъобщителните услуги в България (2005) , Стопански факултет на СУ, София, Ref, Рецензирано 2006
10 Оля Харизанова, Желю Владимиров, Готовност на малките и средните предприятия за включване в информационното общество, Стопански факултет на СУ, София, Ref, Рецензирано 2005
11 Желю Владимиров, Иван Кацарски, Оля Харизанова, Ан Симова, Т Ракаджийска, Нона Маламова, Тодор Тодоров, Момчил Баджаков, Диана Копева, Competitiveness of Agricultural Producers and Food Processing Enterprises in Bulgaria. (Main Results, Conclusions, and Recommendations), Prime Trade Ltd, Sofia, Ref, Рецензирано 2003
12 Оля Харизанова, Компютърни мрежи – информационна инфраструктура и технологии, Печат медия дизейн, София, Ref 2003
13 Оля Харизанова, Общуването във вариант „човек – компютърна мрежа – човек“, София, ЦПОБ, Ref 2003
14 Иван Попчев, Оля Харизанова, Е Топалова, Л Йонова, А Янакиева, И Митова, Технологиите на информационното общество в Шестата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (2002-2006 г.) , УНИСКОРП, София, Ref, Рецензирано 2003
15 Оля Харизанова, Хипертекстова информационна система WWW: Въведение в основните характеристики на системата и нейните услуги. , София, ЦПОБ, Ref 2003
16 Оля Харизанова, Парламентарна реторика, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, София, Ref, Рецензирано 2001
17 Оля Харизанова, Парламентарната реторика на българския преход, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, София, Ref, Рецензирано 2000
Научен проект
1 Оля Харизанова, Достъпност на информационните е-услуги на регионалните библиотеки, Ръководител, СУ, Номер на договора:80-10-60 / 10.05.2022 г. 2022
2 Оля Харизанова, „Проучване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE), Член, МОН - SHARE ERIC Bulgaria, Номер на договора:Д01-380/18.12.2020 г. 2021
3 Оля Харизанова, Activating Students in Online Classes, Член, EU, Erasmus+ 2021
4 Оля Харизанова, INNOAIR - Innovative demand responsive green public transportation for cleaner air in urban environment, Член, EK, Номер на договора:Възлагателно писмо WP5-111 2021
5 Оля Харизанова, „Проучване на здравето, остаряването (стареенето) и пенсионирането в Европа (SHARE)“(Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), Член, МОН - SHARE ERIC Bulgaria 2020
6 Оля Харизанова, Идентифициране на нагласите и оценките на гражданите за достъпа, качеството и използването на електронните публични услуги, Член, МОН - ФНИ, Номер на договора:№ КП-06-Н45/3 2020
7 Оля Харизанова, „Проучване на здравето, остаряването (стареенето) и пенсионирането в Европа (SHARE)“(Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), Член, МОН - SHARE ERIC Bulgaria 2019
8 Оля Харизанова, Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи (добри практики в Кюстендилска област), Член, СУ - ФНИ, Номер на договора:80-10-35/10.04.2019 2019
9 Оля Харизанова, „Ловеч в българското културно пространство (история и съвременност, културни институции, културно наследство и съвременни технологии)“ , Член, СУ - ФНИ, Номер на договора:80-10-174 от 26. 04. 2018 г. 2018
10 Оля Харизанова, BG05M20P001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ , Член, МОН, ОП НОИР, Номер на договора:BG05M2OP001-1.001-0001-C01 2018
11 Оля Харизанова, Eкология на виртуалните реалности: кибернетична трансхуманизация, Член, СУ - ФНИ, Номер на договора:80-10-213 / 25.04.2018 2018
12 Оля Харизанова, Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа (SHARE project), Член, МОН, Номер на договора:SHARE project 2018
13 Оля Харизанова, Методика за измерване на информационно зависимото благополучие (Част 1: Апробиране на инструментариум за набиране на емпирични данни) , Ръководител, СУ - ФНИ, Номер на договора:№ 80-10-89/20.04.2017 2017
14 Оля Харизанова, Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“, Ръководител, МОН - ФНИ 2017
15 Оля Харизанова, Екология на виртуалните реалности: киберлексикон, Член, СУ - ФНИ, Номер на договора:178 2016
16 Оля Харизанова, Promoting Excellence in Teaching and Research in EU Studies at Primary and Secondary School Level Through Digital and Virtualisation Tools (EU PETR) , Ръководител, EU, Erasmus+, Jean Monnet activities, Номер на договора:553319-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-PROJECT 2014
17 Оля Харизанова, Екология на виртуалните реалности (фрагментарни, симулирани, добавени) , Член, СУ - ФНИ, Номер на договора:056 2014
18 Оля Харизанова, Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ , Член, ОП "Развитие на човешките ресурси", Номер на договора:BG051PO001-3.1.09-0005 2013
19 Оля Харизанова, ICT – Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions (FASTER) , Член, ЕС, Номер на договора:518894-LLP-1-2011-1-GR-KA3-KA3MP 2012
20 Оля Харизанова, Аналитично подпомагане на изготвянето на Национална програма за развитие и стратегически оценки по проект № 0036 – ЦКЗ – 3.2. „Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България”, Член, ОПТП, Номер на договора:МС – 5/10.01.2012 2012
21 Оля Харизанова, Изготвяне на стратегия относно подкрепата за развитието на селските райони през следващия програмен период , Член, Министерство на земеделието и храните , Номер на договора:РД 51-126 2012
22 Оля Харизанова, Оценка на дейността на обществените библиотеки в условията на новата информационна среда и съществуващите нагласи към внедряване на автоматизиранa системa за управление на човешките ресурси , Ръководител, ФНИ СУ, Номер на договора:016/ 04.04.2012 2012
23 Оля Харизанова, Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", Ръководител, ОП "Развитие на човешките ресурси", Номер на договора:BG051РО001-4.3.04-002 2012
24 Оля Харизанова, Е-туризмът като фактор за конкурентоспособност на туристическите фирми в България в след-кризисния период , Член, МОН - ФНИ 2011
25 Оля Харизанова, ELISA Project (E-Learning for Improving Access to Information Society for SMEs in the SEE Area) (2006–2007) , Член, ЕС, Номер на договора:- 2010
26 Оля Харизанова, Укрепване на капацитета на местните власти на Северозападния район за планиране на България за привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции и ИТ решения за административни услуги , Член, EС, Номер на договора:BG0026 2010
27 Оля Харизанова, Изграждане на учебна дигитална библиотека на специалност „Библиотечно-информационни науки“ , Член, СУ - ФНИ 2009
28 Оля Харизанова, Българските библиотеки – центрове за информация и комуникация, достъпни за всички хора (Глобални библиотеки – България) , Член, Фондация Бил и Мелинда Гейтс, Номер на договора:- 2008
29 Оля Харизанова, Моделиране на електронна база с пълнотекстово съдържание по дисциплини от учебния план на специалност „Библиотечно-информационни науки“ в бакалавърска степен (редовно обучение) , Член, СУ - ФНИ 2008
30 Оля Харизанова, Social and Economic Effects of the Implementation of EU Standards on quality, safety and environment in the SME in Bulgaria (On the example of food and textile industries) , Член, Swiss National Science Foundation 2005
31 Оля Харизанова, Готовност на българските библиотеки за превръщането им в центрове на знанието на информационното общество , Ръководител, Държавна агенцията за информационни технологии и съобщения 2005
32 Оля Харизанова, Проучване и анализ на потребителското търсене на далекосъобщителни услуги в България , Член, Държавна агенцията за информационни технологии и съобщения 2005
33 Оля Харизанова, Проучване и анализ на потребителското търсене на пощенски услуги на вътрешния пощенски пазар, Член, Държавна агенцията за информационни технологии и съобщения 2005
34 Оля Харизанова, Готовност на МСП за включване в информационното общество , Член, Агенцията за развитие на съобщенията и информационните и комуникационните технологии 2004
35 Оля Харизанова, Електронна търговия и електронни услуги , Член, Агенцията за развитие на съобщенията и информационните и комуникационните технологии 2004
36 Оля Харизанова, Проект за Закон за електронната търговия , Член, Агенцията за развитие на съобщенията и информационните и комуникационните технологии 2004
37 Оля Харизанова, Пилотно изследване на средното образование в Република България и определяне тенденциите на развитие на пазара на е-образователните услуги , Ръководител, Агенцията за развитие на съобщенията и информационните и комуникационните технологии 2003
38 Оля Харизанова, Информационно осигуряване на дейността на местната власт , Член, ЕС, Номер на договора:TEMPUS IB_JEP – 14 347-1999 BG 2002
39 Оля Харизанова, Разработване на Методика за оценка на състоянието и развитието на Информационното общество в България , Ръководител, Агенцията за развитие на съобщенията и информационните и комуникационните технологии 2002
40 Оля Харизанова, Разработване на методическо ръководство „Технологии на информационното общество в Шестата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (2002–2006 г.)“ , Ръководител, Агенцията за развитие на съобщенията и информационните и комуникационните технологии 2002
41 Оля Харизанова, Създаване на учебно-помощни мултимедийни материали за тренинг по бизнес-комуникация , Ръководител, Немска фондация за подпомагане на българското висше образование 2002
42 Оля Харизанова, Organization and Marketing in Bulgarian Agriculture – Obstacles and Resources for Development , Член, Swiss National Science Foundation 2001
Научно ръководство
1 Оля Харизанова, Мозъчните импланти като информационно-обслужващи разпределители, СУ дисертация д-р:Никола Николов 2020
2 Оля Харизанова, Ефекти от комуникацията machine-to-machine върху развитието на информационното обслужване, СУ, ФФ, БИНКП дипломна работа:Савина Иванова 2019
3 Оля Харизанова, Приложение на холографската памет в информационните хранилища на бъдещето, СУ дисертация д-р:Стамена Кавръкова-Георгиева 2019
4 Оля Харизанова, Сравнителен анализ на онлайн платформи за електронни периодични издания, СУ дисертация д-р:Кирил Камбуров 2018
5 Оля Харизанова, МОДЕЛ НА ОНЛАЙН МАРКЕТИНГОВА КАМПАНИЯ ЧРЕЗ GOOGLE SEARCH, СУ дипломна работа:Сандра Гергова 2017
6 Оля Харизанова, Електронна библиотечна инвентарна книга, СУ, ФФ, БИНКП дипломна работа:Стамена Кавръкова 2016
7 Оля Харизанова, Ефекти от проекта „Глоб@лни библиотеки – България“ върху библиотеките в плевенска област, СУ, ФФ, БИНКП дипломна работа:Маргарита Борисова 2016
8 Оля Харизанова, Модел за автоматизирана информационна система „Библиотечно-информационен персонал", СУ дисертация д-р:Елена Игнатова 2016
9 Оля Харизанова, Технологиите за разширена реалност като иновация в българските исторически музеи, СУ дисертация д-р:Петър Миладинов 2016
10 Оля Харизанова, Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Ели Попова 2014
11 Оля Харизанова, Модел на облачна технлогия за целите на библиотечни организции, БИН, ФФ, СУ дипломна работа:Иван Христов 2014
12 Оля Харизанова, Уеб сайт на 58.ОУ „Сергей Румянцев“, дипломна работа:Елица Райчева 2014
13 Оля Харизанова, УСТРОЙСТВАТА ЗА ЧЕТЕНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА БИБЛИОТЕКИТЕ, БИН, ФФ, СУ дипломна работа:Станислава Стоименова 2012
Статия в научно списание
1 Olya Harizanova, Anna Angelova, Bilyana Yavrukova, Contemporary problems in reporting the effectiveness of scientific results – Scopus, Web of Science and the national citation indexes, Библиотекар , issue:1, 2019, pages:9-22, ISSN (print):0006-1816, Ref 2019
2 Olya Harizanova, New scientific infrastructure for innovations on the creative and recreation industries, Smart innovations in the Recreation & Wellness Industry and Niche Tourism Journal, issue:1, 2019, pages:17-21, Ref 2019
3 Оля Харизанова, Анна Ангелова, Биляна Яврукова, Необходим ли е национален цитатен указател, Наука, брой:3, 2019, стр.:18-24, ISSN (print):0861-3362, ISSN (online):2603-3623 2019
4 Оля Харизанова, Готовност за включване на образованието в „Свързания свят“, Педагогика, брой:7, 2016, стр.:918-928, Ref 2016
5 Оля Харизанова, Интернет гравитация, Киберекология, 2016 2016
6 Оля Харизанова, Криптовалутите – митове и реалности., Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, кн. Библиотечно-информационни науки, том:8, 2016, стр.:263-284 2016
7 Оля Харизанова, Моделът „библиотека“ в България, Библиотека, брой:5, 2015, стр.:56-70, Ref 2015
Статия в поредица
1 Оля Харизанова, НОВИ ЕКОСИСТЕМИ ЗА ХИБРИДЕН ИНТЕЛЕКТ, Книга - информация - общество, том:Посветена на библиотеките // Сборник в чест на доц. Анета Дончева, брой:4, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:334-344 2022
2 Оля Харизанова, БЪЛГАРСКИ ЦИТАТЕН ИНДЕКС – МИСИЯ ВЪЗМОЖНА, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, том:БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, брой:12/13, редактор/и:Милена Миланова, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2021, стр.:25-38, ISSN (print):ISSN 1313-4256 2021
3 Оля Харизанова, КИБЕРСИГУРНОСТ VS. КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ: ПЕЧЕЛИВШИ И ГУБЕЩИ, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, том:БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, брой:11, редактор/и:Милена Миланова, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2019, стр.:56-66, ISSN (print):ISSN 1313-4256 2019
4 Оля Харизанова, На път към дигиталното робство // On the Way to Digital Slavery, Екология на виртуалните реалности, том:Екология на виртуалните реалности: кибернетична трансхуманизация, брой:3, редактор/и:Силвия минева, Анета Карагеоргиева, Оля Харизанова, 2018, стр.:10-31 2018
5 Оля Харизанова, Ефекти от комерсиализацията на научната информация, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, кн. Библиотечно-информационни науки, брой:9, редактор/и:Илко Пенелов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017 2017
6 Оля Харизанова, Някои аспекти на организационната култура в българските регионални библиотеки, Годишник на на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, кн. Библиотечно-информационни науки, брой:7, редактор/и:Илко Пенелов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:173-199, Ref 2015
7 Оля Харизанова, От дигитализация към виртуализация –поредната стъпка в ИКТ-еволюцията, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, том:кн. Библиотечно-информационни науки, брой:6, редактор/и:Илко Пенелов, 2014, стр.:5-22, Ref 2014
8 Оля Харизанова, Библиотеките в дуел със съвременните ценности, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, том:кн. Библиотечно-информационни науки, брой:5, редактор/и:Татяна Янакиева, 2013, Ref 2013
9 Оля Харизанова, Новата икономика на електронните услуги, ББИА-онлайн, брой:3, 2012, Ref 2012
10 Оля Харизанова, Библиотеките в света на електронния бизнес, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, том:Библиотечно-информационни науки, брой:3, 2011, стр.:21-40, Ref 2011
11 Оля Харизанова, Комуникацията като комутация, сп. Бизнес секретар, брой:4, редактор/и:Иванка Мавродиева, 2011, стр.:4-10, Ref 2011
12 Оля Харизанова, Новите измерения на World Wide Web и предизвикателствата пред библиотеките, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, том:Библиотечно-информационни науки, брой:2, издателство:Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2010, стр.:123-162, Ref 2010
13 Желю Владимиров, Оля Харизанова, Потребителското търсене на далекосъобщителни услуги в България, сп. Икономика, брой:1, 2007, стр.:61-66, Ref 2007
14 Оля Харизанова, Съвременният „компютърен свят“ и връзките с обществеността – новите възможности и проблеми, Връзки с обществеността, брой:2, 1997, стр.:21-32, Ref 1997
15 Оля Харизанова, Условия за успешна презентация, Връзки с обществеността, брой:1, редактор/и:Татяна Дронзина, 1997, стр.:38-47, Ref 1997
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Оля Харизанова, НАГЛАСИ И ОЦЕНКИ НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ, Труд, жизнен стандарт и социална стратификация: тенденции и предизвикателства, издателство:Институтът за социални и синдикални изследвания , 2022 2022
2 Оля Харизанова, Музеите vs постдигиталния свят, Юбилеен сб. посветен на 65-годишнината на проф. д. из. Симеон Недков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018 2018
3 Силвия Минева, Анета Карагеоргиева, Оля Харизанова, Ивайло Добрев, Илия Русинов, Аглая Денкова, Хуманизъм, технологии и кибернетична трансхуманизация.В: Екология на виртуалните реалности: кибернетична трансхуманизация. с. 89-114. ISBN: 978-619-90784-2-6 , Екология на виртуалните реалности: кибернетична трансхуманизация, редактор/и:проф. д-р Александър Гънгов доц. д-р Емилия Маринова, издателство:Глаголица, 2018, стр.:89-114, ISBN: 978-619-90784-2-6 , Ref, PhD 2018
4 Иванка Мавродиева, Оля Харизанова, Стамена Кавръкова, Студентите и социалните мрежи: между приемането във виртуални групи и утвърждаването във виртуални общности , Благополучие в дигиталния свят, редактор/и:Стела Ангова, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:48-69, ISBN:ISBN: 978-954-07-4353-0 2017
5 Оля Харизанова, Книга за смет, сб. През призмата на информационната наука // Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина Шуманова, редактор/и:Елица Лозанова-Белчева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:308-320 2016
6 Silvia Mineva, Alexander Lazarov, OLYA HARIZANOVA, PLAMEN MAKARIEV, Alexander L. Gungov, Ecology of virtual realities ISBN: 978-619-156-117-9, Ecology of virtual realities ISBN: 978-619-156-117-9, издателство:Проектория, 2015, стр.:93-103, ISBN:978-619-156-118-6, Ref 2015
7 Оля Харизанова, Грамотността като фактор в дейността на библиотеките, Четенето в реална и електронна среда / Мотивация и опит на библиотеките и образователните институции, редактор/и:Елена Павловска, издателство:За буквите, 2014, стр.:176-180, Ref 2014
8 Оля Харизанова, Научные издания и их место на книжном рынке Болгарии, Научное и культурное взаимодействие и проблемы развития книжной культуры на пространстве СНГ, посвященной 300-летнему юбилею Библиотеки Российской Академии наук и приуроченной к проведению VIII Сессии Совета по книгоизданию при МААН, редактор/и:В.И.Васильев и др., издателство:ФГБУН НИЦ"Наука" РАН, Фонд "Книжная Культура", 2014, стр.:272-275, Ref 2014
9 Оля Харизанова, Сблъсъкът като ценност, Литература… Наука… Библиография, редактор/и:Милена Миланова, издателство:Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2014, стр.:219-224, Ref 2014
10 Оля Харизанова, Много гласове, един свят: от достъп до информация към управление на знанието, Ани Гергова – живот с книжовни пристрастия, редактор/и:Красимира Даскалова, Илко Пенелов, 2012, стр.:491-500, Ref 2012
11 Оля Харизанова, Публичные библиотеки как фактор развития „електронного правительства“ (модели и практики в Болгарии), Музеи, архивы и библиотеки в современном информационном обществе, издателство:Орловскии гос. ин-т изкусств и культуры, 2011, стр.:437-441, Ref 2011
12 Оля Харизанова, Предизвикателствата на комуникационната вълна, Пътят към книгите и информацията, редактор/и:Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева, 2009, стр.:368-374, Ref 2009
13 Желю Владимиров, Оля Харизанова, E-готовност и Е-дейност на малките и средните предприятия в България (Резултати от емпирично изследване 2004) , Интеграция на България в Европейския съюз – предизвикателствата на конкурентоспособността (Научно-практическа конференция на Икономическия институт на БАН) , издателство:ГорексПрес, 2005, стр.:248-263, Ref 2005
14 Оля Харизанова, Нона Маламова, Business Ethics of Agricultural Entrepreneurs, Cultural Life as a Regulator of Social Relations, издателство:Alja, 2004, стр.:86-97, Ref 2004
15 Оля Харизанова, The Impossible Parliamentary Dialogue and its Economic Consequences , Qui contribue a la desindustrialisation des regions fragilisees?, редактор/и:Jean-Pierre Gern, издателство:EDES, Neuchatel, 2000, стр.:82-100, Ref 2000
16 Оля Харизанова, Слабостта на парламентарните дебати, Слово и демокрация, редактор/и:Донка Александрова, 1998, стр.:139-146, Ref 1998
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Силвния Минева, Оля Харизанова, Анета Карагеоргиева, Александър Лазаров, Христо Вълчев, Ивайло Добрев, Александър Лазаров, Аглая Денкова, Илия Русенов, Иван Бардов, Белжки върху идеята за посткибирнтечния етос, Екология на виртуалните реалности Киберлексикон Кибернетичната Трансхуманизация, редактор/и:Силвия Минева, Оля Харизанова, Анета Карагеоргиева, издателство:издателска къдща "Глаголица", 2019, стр.:254-284, ISBN:ISBN 978-619-90784-1-9, 2019
2 Оля Харизанова, Съвременните информационни технологии в дейността на местните власти, Усъвършенстване на институционалната структура и повишаване на квалификацията на кадрите в общинската администрация в Република България , издателство:Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2001, стр.:266-279, Ref 2001
Участие в конференция
1 Присъствие, Оля Харизанова, НАГЛАСИ И ОЦЕНКИ НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ 2022
2 Пленарен доклад, Оля Харизанова, Иновативни подходи за популяризиране на краезнанието 2022
3 Секционен доклад, Оля Харизанова, Социални и икономически ползи от културното наследство на България чрез нови технологии и подходи 2020
4 Секционен доклад, Оля Харизанова, Съвременни измерения на комуникацията “MACHINE-TO-MACHINE” и бъдещето на библиотеките 2019
5 Секционен доклад, Оля Харизанова, Социални ползи за Европа от българското документалното наследство 2019
6 Секционен доклад, Оля Харизанова, Библиотеките в GIGIWorld 2018
7 Секционен доклад, Оля Харизанова, Модератор - Докторантски четения '2018 2018
8 Секционен доклад, Оля Харизанова, Модератор - Докторантски четения '2017 2017
9 Секционен доклад, Olya Harizanova, New Scientific Infrastructure for Innovations in the Creative and Recreative Industries 2017
10 Секционен доклад, Оля Харизанова, Модератор 2016
Участие в редколегия
1 Оля Харизанова, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, кн. Докторанти (2018), Участие в редколегия 2018
2 Оля Харизанова, Докторантски четения ‘2018 (Сборник с доклади), Участие в редколегия 2018
3 Оля Харизанова, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, кн. Библиотечно-информационни науки (2017), Участие в редколегия 2017
4 Оля Харизанова, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, кн. Докторанти (2017), Участие в редколегия 2017
5 Оля Харизанова, Докторантски четения ‘2017 (Сборник с доклади), Участие в редколегия 2017
6 Оля Харизанова, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, кн. Библиотечно-информационни науки (2016), Участие в редколегия 2016
7 Оля Харизанова, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, кн. Докторанти (2016), Участие в редколегия 2016
8 Оля Харизанова, сп. „Библиотека“, Участие в редколегия 2013
9 Оля Харизанова, сп. „ББИА-онлайн“ , Участие в редколегия 2011
Учебник
1 Спас Костов, Антоанета Преславска, Оля Харизанова, „Информационни и комуникационни технологии”, Част I Наръчник на библиотекаря, Програма „Глоб@лни библиотеки - България” , София 2013
2 Спас Костов, Антоанета Преславска, Оля Харизанова, „Информационни и комуникационни технологии”, Част II Наръчник на библиотекаря, Програма „Глоб@лни библиотеки - България” , София 2013
3 Спас Костов, Антоанета Преславска, Оля Харизанова, „Информационни и комуникационни технологии”, Част I Наръчник на библиотекаря, Програма „Глоб@лни библиотеки - България” , София 2012
4 Спас Костов, Антоанета Преславска, Оля Харизанова, „Информационни и комуникационни технологии”, Част II Наръчник на библиотекаря, Програма „Глоб@лни библиотеки - България” , София 2012
5 Оля Харизанова, Информационна структура на училищен сайт, Teacher.bg, София 2012
6 Спас Костов, Антоанета Преславска, Оля Харизанова, Наръчник за обучение по Информационни и комуникационни технологии (Част I), Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, София 2011
7 Спас Костов, Антоанета Преславска, Оля Харизанова, Наръчник за обучение по Информационни и комуникационни технологии (Част II), Програма "Глоб@лни библиотеки - България", София 2011