Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Иван Вълчев
Дипломна работа
Иван Вълчев, Религиозният живот във Филипопол и градската му територия (І - IV в.), Софийски университет, Исторически факултет, катедра Археология, Ръководител:доц. д-р К. Рабаджиев 2007
Дисертация д-р
Иван Вълчев, Извънградските светилища в римската провинция Тракия (І-IV в.), Софийски университет, Исторически факултет, катедра Археология, Ръководител:доц. д-р К. Рабаджиев 2011
Монография
1 Иван Вълчев, Култът към Юпитер в Долна Мизия през римската епоха, ISBN:978-954-07-5512-0, УИ "Св. Климент Охридски", София 2022
2 Иван Вълчев , Извънградските светилища в римската провинция Тракия (I-IV век), ISBN:978-954-07-3971-7, УИ "Св. Климент Охридски", София 2015
Научен проект
1 Иван Вълчев, Българско е-списание за археология, 2022, Член, , Номер на договора:80-10-30/ 10. 05. 2022 г. 2022
2 Иван Вълчев, Българско е-списание за Археология, 2021, Член, , Номер на договора:80-10-122/26.03.2021 г. 2021
3 Иван Вълчев, Българско е-списание за археология, 2020, Член, , Номер на договора:80-10-137/23.04.2020 г. 2020
4 Иван Вълчев, Древна Тракия в цифри: преоценка на Античността в дигиталната епоха"/Measuring Ancient Thrace: Re-evaluating Antiquity in Digital Age, Член, , Номер на договора:КП-06-Н50/3 2020
5 Иван Вълчев, Издирване на паметници, свързани с култа към Юпитер в Долна Мизия, Член, , Номер на договора:80-10-52/13.04.2020 г. 2020
6 Иван Вълчев, Архаична строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика. Нови данни за производството, употребата и вноса, Член, , Номер на договора:80-10-160/16.04.2019 2019
7 Иван Вълчев, Култ и религия в Древна Тракия към Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, Член, , Номер на договора:№ BG05M2OP001-1.001-0001 2019
8 Иван Вълчев, LABedia: Еncyclopedia of Late Antique Balkans, 4th-5th c., Член, , Номер на договора:КП-06-Н30/6, 13.12.2018 2018
9 Иван Вълчев, Архаична строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика, Член, , Номер на договора:80-10-116/24.04.2018 2018
10 Иван Вълчев, Късноримският град Кабиле (сектор V), Ръководител, , Номер на договора:80-10-116 от 24.04.2018 г. 2018
11 Иван Вълчев, Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа: фаза Тракия, Член, , Номер на договора:ДУНК01-1/22.12.2009 2015
12 Иван Вълчев, Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа: фаза Тракия, Член, , Номер на договора:ДУНК01-1/22.12.2009 2015
13 Иван Вълчев, Археологически разкопки в НАР "Кабиле", Член, 2014
Научно ръководство
1 Иван Вълчев, Гробове с оръжия от римската епоха на територията на България (I-III в.), дипломна работа:Павел Пенчев 2021
2 Иван Вълчев, Разпространение на християнството в провинция Тракия до средата на V век (по данни от християнските култови сгради), дипломна работа:Виолина Николаева 2019
3 Иван Вълчев, Религиозният живот в Пауталия и хинтерланда ѝ през римската епоха (II-III в.). , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Николай Димитров 2018
4 Иван Вълчев, Приемственост между езически и християнски култови места в Тракия и Дакия през Късната античност, дипломна работа:Александър Иванов 2017
5 Иван Вълчев, Фигурални бронзови апликации за колесници от днешните български земи (I-IV век), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Димитър Дамяновски 2017
6 Иван Вълчев, Перистилното жилище в Долна Мизия и Тракия, Софийски университет, Исторически факултет, Катедра Археология дипломна работа:Иван Нешев 2014
Редактор на сборник
Иван Вълчев, Stephanos Archaeologicos ad 80 annum professoris Ludmili Getov (SAUS Suppl. VI), Редактор на сборник 2018
Статия в научно списание
1 Иван Вълчев, Празниците на Юпитер в Долна Мизия, История , том:30, брой:2, 2022, стр.:168-183, ISSN (print):0861–3710, ISSN (online):1314–8524, doi:https://doi.org/10.53656/his2022-2-3-fes, Ref 2022
2 Иван Вълчев, Култът към Юпитер в долнодунавските провинции по времето на Тетрархията, Българско е-Списание за Археология, том:11, 2021, стр.:103-120, ISSN (online):1314-5088, Ref 2021
3 Иван Вълчев, Монетите в светилищата в римска Тракия , Известия на Националния археологически институт, том:44, 2020, стр.:85-94, ISSN (print):0323-9535, ISSN (online):2603-4603, ISBN:978-954-9472-91-2 2020
4 Hristo Popov, Marina Koleva, Antoaneta Andonova, Jana Dimitrova, Ivan Vǎlčev, Das Goldbergwerk auf dem Ada Tepe. Zu Topografie, Stratigrafie, Chronologie und Interpretation des Nordareals, Creation of the Late Antique World in the Balkans., vol:101, 2017, pages:161-204, ISSN (print):0003-8008, ISSN (online):1816-2959, doi:10.1553/archaeologia101s161 , Ref 2017
5 Спаска Паскова, Иван Вълчев, Ранното християнство в Никополис ад Нестум и градската му територия (IV-VI в.), Известия на исторически музей - Кюстендил , том:13, 2007, стр.:369-380, ISSN (print):0861-4342 2007
6 Иван Вълчев, Спаска Паскова, Култова пластика от фонда на Исторически музей - Гоце Делчев, Археология, брой:1-4, 2006, стр.:146-151, ISSN (print):0324-1203 2006
Статия в поредица
1 Иван Вълчев, Градските храмове в двете Дакии през късноримската епоха, Jubilaeus, том:Завръщане към изворите, брой:VIII, редактор/и:Делев, П., Д. Ботева-Боянова, Л. Грозданова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:49-62, ISBN: 978-954-07-5284-6 2021
2 Иван Вълчев, Венета Ханджийска-Янкулова, Проучвания в Кабиле - сектор V, Археологически открития и разкопки през 2019 г., брой:Книга 2, редактор/и:Христо Попов, издателство:НАИМ-БАН, 2020, стр.:806-808, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658 2020
3 Иван Вълчев, Колективна монетна находка от IV в. от Кабиле, Вести на Ямболския музей, том:Studia in honorem Iliae Iliev, брой:година VI, брой 9, 2019, стр.:282-294, ISBN:978-954-615-185-8 2019
4 Иван Вълчев, Венета Ханджийска, Филип Колев, Ивайло Лозанов, Проучвания в Кабиле - сектор V, Археологически открития и разкопки през 2018 г., редактор/и:Христо Попов, 2019, стр.:329-331, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658, PhD 2019
5 Костадин Рабаджиев, Иван Вълчев, Венета Ханджийска, Ивайло Лозанов, Филип Колев, Милена Крумова, Ева Тонкова, Мирослав Козарев, Археологически резерват "Тракийски и античен град Кабиле". Разкопки в сектор V. , Археологически открития и разкопки през 2017 г. , редактор/и:Л. Вагалински , издателство:НАИМ-БАН, 2018, стр.:300-303, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658, PhD, MSc 2018
6 Костадин Рабаджиев, Ивайло Лозанов, Иван Вълчев, Венета Ханджийска, Филип Колев, Милена Крумова, АР "Кабиле" - проучване на структури от елинистическата и късноримската епоха в сектор V, Археологически открития и разкопки през 2016 г. , редактор/и:Л. Вагалински, издателство:НАИМ-БАН, 2017, стр.:237-241, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2535-065X, PhD 2017
7 Людмил Гетов, Костадин Рабаджиев, Венета Ханджийска, Иван Вълчев, Ивайло Лозанов, Археологическо проучване на територията на АР "Кабиле" - сектор V през 2015 г., Археологически открития и разкопки, редактор/и:А. Аладжов , издателство:НАИМ-БАН, 2016, стр.:624-627, ISSN (print):1313-0889 2016
8 Иван Вълчев, Оброчни плочки на Тракийския конник от светилището при с. Крепост, Димитровградско., Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis., брой:5, 2016, стр.:287-297, ISSN (print):1312-7284 2016
9 Гетов, Л., Рабаджиев, К., Ханджийска, В., Вълчев, И., Райчева, М., НАР "Кабиле". Сектор V - елинистическа агора, Археологически открития и разкопки през 2014 г., редактор/и:Г. Кабакчиева , 2015, стр.:544-546, ISSN (print):1313-0889 2015
10 Л. Гетов, К. Рабаджиев, В. Ханджийска, М. Райчева, И. Вълчев, И. Лозанов, НАР "Кабиле". Сектор V - елинистическа агора, Археологически открития и разкопки, том:Археологически открития и разкопки през 2013 г., редактор/и:М. Гюрова, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2014, стр.:423-426, ISSN (print):1313-0889 2014
11 И. Лозанов, И. Вълчев, М. Райчева, Проучвания в НАР "Кабиле", сектор VIII, Археологически открития и разкопки, том:Археологически открития и разкопки през 2013 г., редактор/и:М. Гюрова, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2014, стр.:421-423, ISSN (print):1313-0889, PhD 2014
12 В. Ханджийска-Янкулова, И. Лозанов, И. Вълчев, Д. Грозданов, Светилище от елинистическата и римската епохи и раннохристиянска църква при с. Крепост, община Димитровград., Археологически открития и разкопки, том:Археологически открития и разкопки през 2010 г., редактор/и:Д. Гергова, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2011, стр.:362-366, ISSN (print):1313-0889, PhD 2011
13 В. Ханджийска, И. Лозанов, И. Вълчев, Археологически обект при с. Крепост, община Димитровград, АМ „Марица”, км 42+020 – 42+300. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г., Археологически открития и разкопки, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2010, стр.:406-408, ISSN (print):1313-0889, PhD 2010
14 Анелия Божкова, Петър Делев, Иван Вълчев, Археологическо проучване на антична сграда при с. Копривлен, община Хаджидимово., Археологически открития и разкопки през 2007 г., 2008, стр.:188-191, ISSN (print):1313-0889 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ivan Valchev, The Cult to Apollo at Kabyle, Ancient Thrace: Myth and Reality. The proceedings of the thirteenth international congress of Thracology Kazanlak, September 3–7, 2017, editor/s:Peter Delev et al. , Publisher:St. Kliment Ohridski University Press , 2022, pages:365-370, ISBN:978-954-07-5622-6 2022
2 Ivan Valchev, The Destruction of Pagan Sanctuaries in Thrace and Dacia (According to Data from the Territory of Present-Day Bulgaria), Creation of the Late Antique World in the Balkans. , editor/s:Topalilov, I., Z. Gerdzhikova , Publisher:Tendril , 2021, pages:257-267, ISSN (print):2738-8736, ISBN:978-619-91496-5-2 2021
3 Иван Вълчев, Светилищата в Кабиле през римската епоха , Stephanos archaeologicos ad 80 anum professoris Ludmili Getov (SAUS SUppl. VI), редактор/и:Иван Вълчев , издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:279-287, ISSN (print):1312-7284 2018
4 Иван Вълчев, Религиозният живот в Никополис ад Нестум и хинтерланда му през римската епоха., КРАТIСТОС: Сборник в чест на проф. Петър Делев, редактор/и:Хр. Попов, Ю. Цветкова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:584-593, ISBN:978-954-07-4309-7 2017
5 Вълчев, И., Религиозният живот в античното селище под съвременния град Хисаря, Сборник в памет на академик Д. П. Димитров, 2013, стр.:498-509, ISBN:978-954-9472-22-6 2013
6 Вълчев, И., Свещените извори в римска Тракия, Collegium Historicum. Т. ІІ., 2012, стр.:425-444, ISBN:978-954-07-3366-1 2012
7 Вълчев, И., Антиезическа кампания в диоцеза Дакия през 330-331 г.?, Collegium Historicum. Т. І., 2011, стр.:348-357, ISBN:978-954-617-115-3 2011
8 Вълчев, И., Бележки към светилището на Зевс Збелсурд при с. Големо село, Дупнишко, Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova, 2010, стр.:199-206, ISSN (print):1312-7284 2010
9 Вълчев, И., Хадес и Персефона върху оброчна плочка от село Чоба, Брезовско, Изкуство и контекст. IV Младежка научна конференция., 2008, стр.:237-241, ISSN (print):1313-7379 2008
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Иван Вълчев, Ритуалът suovetaurilia в паметници от българските земи 2023
2 Секционен доклад, Иван Вълчев, The Ancient Heritage of the Balkans through the 18te-century Travellers’ Accounts: Archaeological Monuments and Artefacts from Roman provinces of Thracia and Moesia 2023
3 Секционен доклад, Иван Вълчев, Roman Religion on the Lower Danube: imitation or reinterpretation? 2023
4 Секционен доклад, Иван Вълчев, Божидар Драганов, Archaeology of the sanctuaries in Moesia Inferior 2021
5 Секционен доклад, Иван Вълчев, Pagan gods in the late Roman cities on the Lower Danube 2021
6 Постер, Иван Вълчев, Филип Колев, Cabyle and the Gothic Wars of Emperor Valens (Based on the Results of Sector V Archeological Studies) 2020
7 Секционен доклад, Иван Вълчев, Николай Димитров, Coin circulation in Kabyle during the Late Roman period (based on the finds from sector V) 2020
8 Секционен доклад, Иван Вълчев, Градските храмове в Тракия и Дакия през Късната античност 2019
9 Секционен доклад, Иван Вълчев, Посвещенията на Юпитер за добруването на императора от Долна Мизия 2019
10 Постер, Венета Ханджийска и Иван Вълчев, New Data on Local Craft Production in Kabyle during the Hellenistic Age 2018
11 Секционен доклад, Иван Вълчев, Roman Religious Artifacts After Antiquity (Examples from modern Bulgaria) 2018
12 Секционен доклад, Иван Вълчев, Urbanization of Kabyle in Late Roman Period 2018
13 Секционен доклад, Иван Вълчев, Kabyle in the Road Infrastructure of Thrace 2018
14 Постер, Иван Вълчев, The Cult of Apollo in Kabyle 2017
15 Постер, Иван Вълчев, PEAK AND ROCK SANCTUARIES OF ZEUS AND HERA IN ROMAN THRACE 2017
16 Секционен доклад, Иван Вълчев, Светилищата на Асклепий в Източна Тракия 2016
17 Секционен доклад, Иван Вълчев, Светилищата в Кабиле през римската епоха 2015
18 Секционен доклад, Иван Вълчев, Coins in the sanctuaries in Roman Thrace 2015
19 Секционен доклад, Иван Вълчев, Култът към Аполон в Кабиле през римската епоха 2015
Участие в редколегия
1 Иван Вълчев, Българско е-Списание за Археология/ Bulgarian e-Journal of Archaeology, Участие в редколегия 2021
2 Иван Вълчев, Журнал за исторически и археологически изследвания, Участие в редколегия 2013