Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Цветанка Панчева
Дисертация доктор на науките
Панчева, Цветанка Христова , Краезнанието в България : Библиографско-книговедски подход, СУ "Св. Климент Охридски" 2018
Дисертация д-р
Панчева, Цветанка Христова, Съвременно състояние и проблеми на организацията на краеведската библиотечно-библиографска дейност. Дис. за получ. на науч. степен "кандидат на филологическите науки". Рец. проф. А. Гергова, доц. М. Ковачев. , Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" 1994
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Панчева, Цветанка и др., Национална стратегия и програма за опазване на книжовното културно наследство в българските библиотеки и осигуряване на достъп до него, ББИА 2013
2 Панчева, Цветанка и др., Книжовното наследство в българските библиотеки: Резултати от проучване.(Съкратен вариант), ББИА 2011
3 Панчева, Цветанка Христова , Български книги 1878-1944 : Библиографски указател : Азбучна поредица : Т. 9: Показалец по местоиздаване с издателства и печатници ; Географски показалец / Състав. Лидия Чолпанова и др. ; Ред. Кирил Ставрев, Цветанка Панчева ; [Увод Цветанка Панчева]. - София : , 2006. - 240 с. , Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 978-954-523-089-9 (т. 9) 2006
Книга
1 Панчева, Цветанка, Христова, Боряна, Мусакова, Елисавета, Дончева, Анета, Насоки за описване на славянски кирилски ръкописни минеи, ISBN:978-954-07-5818-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2023
2 Миланова, Милена., Панчева, Цветанка - науч. ред., Боряна Христова : биобиблиография / Милена Миланова ; науч. ред. Цветанка Христова Панчева ; предг. Васил Гюзелев, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-4434-6, София, Рецензирано 2018
3 Панчева, Цветанка, Младенова, Мария. Нестор Марков 1836-1915:Биобиблиография / Мария Младенова; Науч. ред. Цветанка Панчева. , София 2016
4 Панчева, Цветанка - науч. ред., Нестор Марков 1836-1915:Биобиблиография / Мария Младенова; Науч. ред. Цветанка Панчева. , Плевен: Регионалeн исторически музей - Плевен; НЧ „Съгласие 1869” - Плевен. - 2016. - 132 с. ISBN 978-619-90270-4-2, Плевен 2016
5 Панчева, Цветанка, Стамболийска, Милена, Трендафилова, Радка, СТАМБОЛИЙСКИ, Александър. Публицистика 1900-1923.Кн. 1-3. Кн. 1: 1900-1909. - 2016. - 669 с. ISBN 978-619-7066-09-8 (подв., кн. 1) Кн. 2: 1909-1915. - 2016. - 611 с. ISBN 978-619-7066-10-4 (подв., кн. 2) Кн. 3: 1916-1923. - 2016. - 616 с. ISBN 978-619-7066-11-1 (подв., кн. 3), Партнер БГ, София 2016
6 Аврамова, Ваня, Панчева, Цветанка - науч. ред., Мария Младенова : Биобиблиография / Ваня Аврамова; Встъп. студия Ани Гергова; Науч. ред. Цветанка Панчева. , За буквите – О писменехъ, ISBN 978-619-185-169-0, София 2015
7 Панчева, Цветанка, Янакиева, Елена, Игнатова, Красимира, Папазова, Красимира, , , Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване : учебник , ISBN:ISBN 978-954-9837-26-1, Българска библиотечно-информационна асоциация ISBN 978-954-9837-26-1, София, Рецензирано 2013
8 Ангелова-Пенкова, Ефросина, Панчева, Цветанка - науч. ред., Владко Мурдаров : биобиблиография : по случай 60-годишнината му, Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-954-523-099-8, София 2008
9 Панчева, Цветанка, Трендафилова, Радка, Пъкова, Росица, Иван Вазов 1850-1921 : Биобиблиография. Т. 2: Литература за живота и творчеството на Иван Вазов в България 1872-1905 /Науч. ред. Милена Цанева., Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий, ISBN 954-523-069-X (т. 2), София 2003
10 Панчева, Цветанка , Яна Язова 1912-1974., Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 954-523-033-9, София, Рецензирано 1997
11 Панчева, Цветанка , Ковачев, Марин, Карамихова, Христина, Общински вестник "Велико Търново" , В.Търново 1988
Монография
1 Панчева, Цветанка, Харизанова, Оля, Мавродиева-Георгиева, Иванка, Лозанова-Белчева, Елица, Попова, Ели, Достъпност на информационните електронни услуги на регионалните библиотеки, ISBN:978-954-07-5870-1, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Панчева, Цветанка, Библиографски и дигитални измерения на българското краезнание, ISSN (print):, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2019
3 Панчева, Цветанка, Книжовни проекции на локалното или българското краезнание от Възраждането до днес, ISBN:ISBN: 978-954-07- 4585-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2019
Научен проект
1 Цветанка Панчева, „Достъпност на информационни е-услуги на регионалните библиотеки“, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2022
2 Цветанка Панчева, "Дигитална библиотека "Библиотечно-информационни науки" , Член, СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП, Номер на договора:Договор № 80-10-117 / 26. 03. 2021 г. 2021
3 Цветанка Панчева, "Образователни функции на институциите на паметта. Идентифициране и анализ на модели за отворено образование, приложими в библиотеки, музеи, архиви", Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 80-10-134/23.04.2020 г. 2020
4 Цветанка Панчева, „Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи (добри практики в Кюстендилска област)“ Ръководител на проекта., Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:Договор №80-10-35 от 10.04.2019 г. 2019
5 Цветанка Панчева, Изграждане на ЦВП "Наследство БГ".НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ „РЪКОПИСНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ ОТ 15 ДО 19 ВЕК – НЕИЗСЛЕДВАНИ ТЕРИТОРИИ“ и НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ „ЛОВЕЧ В БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО (РЪКОПИСНА СБИРКА ОТ XIII – XIX ВЕК», Член, Европейска комисия, Номер на договора:BG05M2OP001-1.001-0001 2019
6 Цветанка Панчева, Проект: „Ловеч в българското културно пространство (история и съвременност, културни институции, културно наследство и съвременни технологии)“ / Договор № 80-10-174 от 26. 04. 2018 г. / период на изпълнение: 01. 05. – 30. 11. 2018 г. / заемана позиция: член на научния колектив, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 80-10-174 от 26. 04. 2018 г. 2018
7 Цветанка Панчева, Проучване, оценка на състоянието и дигитализация на културно наследство, съхранявано в подбалканските възрожденски центрове – музеи и библиотеки в Клисура, Сопот, Карлово и Калофер. април-октомври 2017, Ръководител на проекта., Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:Договор № 80.10-193 2017
8 Цветанка Панчева, Изследване и анализ на информационните компетентности на студентите от Философски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" , Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№124/12.04.2016 г. 2016
9 Цветанка Панчева, „Книгата и четенето : книжовно-документалното наследство в българските библиотеки и музеи“, НИС по договор за научни изследвания № 67/03. 04. 2015 г. , Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2015
10 Цветанка Панчева, Проект на ББИА „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България“ .Книжовното наследство в българските библиотеки : Резултати от проучване, 2011 Национална стратегия и Програма за опазване и достъп до книжовното културно наследство, 2013 , Член, Фондация "Америка за България" 2011
11 Цветанка Панчева, Проект ”IMPACT” (Improving access to text), финансиран от Европейската комисия. , Ръководител, Европейска комисия 2010
12 Цветанка Панчева, Проект „Глобални библиотеки – България”, Член, Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" 2010
13 Цветанка Панчева, Проект BG0046 „Дигитализация и запазване на писменото наследство на България” (PROJECT BG0046 „DIGITALIZING AND PRESERVING THE WRITTEN LEGACY OF BULGARIA” , Ръководител, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия Механизъм на ЕИП, Номер на договора:Проект BG0046 2009
Научно ръководство
1 Цветанка Панчева, Биобиблиография на архитект Георги Козаров (Магистър), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Сияна Йорданова Иванова 2024
2 Цветанка Панчева, "Роза Боянова : Биобиблиография" (Магистър), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Иванова, Христина Петрова 2023
3 Цветанка Панчева, Иван Радоев : Биобиблиография (Творчество, преводи и рецепция 1987 – 2021) (Магистър) , СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Гергов, Радостин Руменов 2022
4 Цветанка Панчева, Дарителски традиции в ловешката регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” : историко-библиографско и архивистично проучване (Магистър), СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Йончева, Албена Орлинова 2021
5 Цветанка Панчева, Интегриране на колекции от дигитални обекти на културното наследство чрез облачни технологии : дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма: "Книгознание, библиотекознание, библиография" (Дигитализация на културното наследство) , СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дисертация д-р:Петров, Георги Методиев 2021
6 Цветанка Панчева, Български дигитални библиотеки като форма на междуинституциално сътрудничество (Бакалавър) , СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Катевска, Благовеста Илиева 2020
7 Цветанка Панчева, Библиографски указател на списание „Военноисторически сборник” за периода 1998-2018 година (Магистър), СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Колева, Димитричка Георгиева 2019
8 Цветанка Панчева, Георги К. Спасов : Биобиблиография (Магистър), СУ, Катедра БНИКП дипломна работа:Механджийска, Надежда Стоева 2019
9 Цветанка Панчева, Архитектурният облик на град Бургас в спомените на родителите и през погледа на съвременниците : Библиографски указател (1903 – 2017 г.) (Магистър), СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Калчева, Златинка Димитрова 2018
10 Цветанка Панчева, Годишник на Технически университет - София : 1995-2004 г. Библиографски указател на съдържанието му (Магистър), СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Димитрова, Христина Михайлова 2018
11 Цветанка Панчева, Колекция Ярослав Гочев от "Варна някога" до Варненската дигитална библиотека ( Бакалавър ), СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Демирева, Диана Александрова 2018
12 Цветанка Панчева, Дигитализация на периодични издания в българските библиотеки - колекции, метаданни, организация, координация (Магистър), СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Стоева-Гълъбова, Нели 2017
13 Цветанка Панчева, Наследството на Иван Енчев-Видю в Казанлъшките културни институти. Опит за реконструкция (Магистър), СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Маринова, Веселина Маринова 2017
14 Цветанка Панчева, Джебел - минало и настояще (1920-2015): Краеведска библиография (Магистър), СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Райчева, Екатерина 2016
15 Цветанка Панчева, Краеведската библиография на Регионална библиотека „Христо Смирненски” - Плевен (1955 - 2014) : Дипломна работа (Магистър) , СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Кузманов, Георги 2016
16 Цветанка Панчева, Дигитализация на културното наследство на Регионална народна библиотека "Иван Вазов" гр. Пловдив - постижения, проблеми, перспективи : Дипломна работа ( Магистър ) , СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Кирякова, Боряна Георгиева 2015
17 Цветанка Панчева, Иван Ненов. Библиография : Дипломна работа ( Магистър ) , СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Ковачка, Нели Илиева 2015
18 Цветанка Панчева, Спортът в Смолян : Краеведска библиография (Магистър), СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Щилянова, Мария Братанова 2015
19 Цветанка Панчева, Художник : илюстровано литературно-художествено списание : библиографски указател : 1905-1909” (Магистър), СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Пъкова, Калина Делчева 2015
20 Цветанка Панчева, Электронное содержание в библиотеках Казахстана : Дипломна работа ( Магистър ), СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Даутова, Анар 2015
21 Цветанка Панчева, Историко-археологически резерват Сборяново. Тракийскацарска гробница :Библиографски указател: Дипломна работа ( Магистър ) , СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Иванова, Искра Цанкова 2012
22 Цветанка Панчева, Дигитализация на ръкописи и старопечатни книги-колекции,метадании,възможности за достъп : Дипломна работа ( Бакалавър ) , СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Горанчева, Теодора 2010
23 Цветанка Панчева, Данаил Бекяров : 1911-2006 : Биобиблиографски указател: Дипломна работа ( Магистър ) , СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Гочева, Галя 2009
24 Цветанка Панчева, Георги Струмски : Биобиблиография : Дипломна работа (Магистър) , СУ, Катедра БИН дипломна работа:Минева, Диана 2008
25 Цветанка Панчева, Списание "Кула" - 1923, 1981, 1990-2006 :Анотиран библиографски указател на съдържанието му : Дипломна работа ( Магистър ) , СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Колева, Светлана 2008
26 Цветанка Панчева, Вестник "Северно ехо" - Плевен : 1940 - 1944 : Библиографски указател на съдържанието му : Дипломна работа (Бакалавър ) , СУ, Катедра БИН дипломна работа:Чимпилска-Стефанова, Марлена 2007
27 Цветанка Панчева, Електронната библиография в българското Интернет-пространство : Дипломна работа ( Магистър ) , СУ, Катедра БИН дипломна работа:Цветкова, Росица 2007
28 Цветанка Панчева, Анотиран библиографски указател на съдържанието на "Известия на Националния военноисторически музей" : Дипломна работа (Магистър) , СУ "Св. Климент Охридски", Катедра БНИКП дипломна работа:Хинкова, Калина 2006
29 Цветанка Панчева, Тончо Жечев : Биобиблиография : 1929 - 2000 : Дипломна работа ( Бакалавър ) , СУ, Катедра БИН дипломна работа:Джункова, Зорница 2005
30 Цветанка Панчева, Вестник "Северно ехо" 1935 - 1939 година : Анотиран библиографски указател на съдържанието му : Дипломна работа ( Бакалавър ) , СУ, Катедра БИН дипломна работа:Цакова, Искра 2001
31 Цветанка Панчева, Драган Тенев : 1919 - 1999 : Биобиблиография : 1919 - 1999 : Дипломна работа ( Бакалавър ) , СУ, Катедра БИН дипломна работа:Микова, Милена 2001
32 Цветанка Панчева, Станислав Стратиев : 1941 - 2000 : Биобиблиография : 1941 - 2000: Дипломна работа ( Бакалавър ) , СУ, Катедра БИН дипломна работа:Цветкова, Росица 2001
33 Цветанка Панчева, Книжовната продукция на врачанските печатници в периода 1878 - 1944 : Дипломна работа ( Бакалавър ) , СУ, Катедра БИН дипломна работа:Василева, Ирена 1999
34 Цветанка Панчева, Списание "Сердика" :месечно списание на Столична община (1937 - 1943) : Дипломна работа ( Бакалавър ), СУ, Катедра БИН дипломна работа:Лулова, Иглика 1999
35 Цветанка Панчева, Йордан Захариев : Биобиблиография : Дипломна работа ( Бакалавър ) , СУ, Катедра БИН дипломна работа:Павлова, Лора 1998
36 Цветанка Панчева, Съвременни аспекти в краеведската дейност на РБ "Гео Милев" - гр.Монтана : Дипломна работа ( Бакалавър ) , СУ, Катедра БИН дипломна работа:Цветкова, Илияна Каменова 1998
37 Цветанка Панчева, Краеведска библиография в България 1981-1995 г. : Дипломна работа ( Бакалавър ) , СУ, Катедра БИН дипломна работа:Иванова, Лилия 1996
38 Цветанка Панчева, Организация на краеведската дейност в регионалните библиотеки и методи за нейното изследване : Дипломна работа ( Бакалавър ) , СУ, Катедра БИН дипломна работа:Атанасова, Виолета 1996
39 Цветанка Панчева, Съвременни проблеми на централизираното комплектуване за читалищните библиотеки на територията на столицата : Дипломна работа ( Бакалавър ), СУ, Катедра БИН дипломна работа:Клисарска, Нели 1996
40 Цветанка Панчева, Традиционен и автоматизиран краеведски справочно-библиографски апарат: сравнителен анализ (на базата на Столична библиотека) : Дипломна работа ( Бакалавър ) , СУ, Катедра БИН дипломна работа:Благунова, Руска 1996
Редактор на издание нереферирано
Цветанка Панчева, ББИА онлайн, главен редактор, Редактор на издание нереферирано 2019
Редактор на сборник
Цветанка Панчева, Книга – Информация – Общество - научен редактор на поредицата, Редактор на сборник 2019
Статия в научно списание
1 Панчева, Цветанка, Книгата "Мозайка от миналото на Стара Загора" – любопитно и увлекателно краеведско четиво, не само за старозагорци: Рец., ББИА онлайн, брой:№4, 2022, стр.:46-48, ISSN (print):ISSN 1314-7285, ISSN (online):ISSN 1314-4944 2022
2 Панчева, Цветанка, Дончева, Анета, Мултифункционален модел за унифицирано описание и достъп до уникални документи и специални колекции на културно наследство , НАУЧНИ ИЗВЕСТИЯ. БЮЛЕТИН „НАСЛЕДСТВО БГ“., брой:1, 2021, стр.:96-102, ISSN (print):ISSN (Print): 2815-3138, ISSN (online):ISSN (Online): 2815-3316, doi:https://cloud.nasledstvo.bg/s/beJJj8GSiReZWAY 2021
3 Панчева, Цветанка, Известният и непознатият д-р Димитър Иванчев, ББИА онлайн, брой:6, 2020, стр.:44-48, ISSN (print):ISSN 1314-7285 (печатно издание), ISSN (online):ISSN 1314-4944 (електронно издание) 2020
4 Панчева, Цветанка, Проф. Мария Младенова – библиотековед и библиограф със заслужено признание, с изследователска упоритост и професионална целеустременост, които си заслужава да следваш, ББИА онлайн, брой:4, 2020, стр.:28-33, ISSN (print):ISSN 1314-7285 (печатно издание), ISSN (online):ISSN 1314-4944 (електронно издание) 2020
5 Панчева, Цветанка Христова, Творческие связи И.В. Гудовщиковой с выдающимися болгарскими библиографами., Библиография (Москва), issue:№1 (420), 2019, pages:113-123, ISSN (print):ISSN 0869-6020, ISSN (online):ISSN http://knigainfo.ru, Ref, Web of Science, др. 2019
6 Панчева, Цветанка, „Споменът през поколенията и времето” или как да възродим интереса към местната история., ББИА онлайн, ISSN 1314-7285, брой:№4, 2018, стр.:45-48 2018
7 Pancheva, Tsvetanka H., But Then There Were also Such Bulgarians: A Bibliography for the Teacher, Enlightener and Statesman Nestor Markov , Biomath Communications, ISSN 2367-5233 (print) ISSN 2367-5241 (online), брой:4, 2017, стр.:1-9, doi: DOI: http://dx.doi.org/10.11145/bmc.2017.12.277, Ref 2017
8 Панчева, Цветанка, Димитрова, Людмила Т., Личната библиотека на Петър Дънов – Учителя: Опит за библиографска идентификация и реконструкция, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга "Библиотечно-информационни науки", ISSN 1313-4256 , том:8(за 2016), 2017, стр.:71-131 2017
9 Панчева, Цветанка, Нова биобиблиография за Никола Вапцаров : Преоценки и полемики, литературни паралели, популярност на творчеството му по света. , Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:№ 4, 2016, стр.:167-172 2016
10 Панчева, Ц. Х., Оцифровка уникальных коллекций болгарских библиотек — возможность для нового возрождения национального письменного культурного наследия, ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА, брой:4, 2016, стр.:81-93, doi:http://www.rasl.ru/e_editions/pbsh_2016_4-56.pdf, Ref 2016
11 Панчева, Цветанка, Визуална реконструкция на местната история или Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки, ББИА онлайн, том:V, брой: №6, 2015, стр.:50-52 2015
12 Панчева, Цветанка, Дигиталните архивни колекции и използването им в научни изследвания и любителско творчество в областта на краезнанието и фамилната история., Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга "Библиотечно-информационни науки", ISSN 1313-4256, том:7, 2015, стр.:215-236 2015
13 Панчева, Цветанка, История и съвременност на Великотърновската народна библиотека „Петко Р. Славейков”, Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:2, 2015, стр.:124-127 2015
14 Панчева, Цветанка, Модерната обществена библиотека – създател и посредник в разпространението на местни електронни ресурси, Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:2-3, 2013, стр.:67-77 2013
15 Панчева, Цветанка, Феноменът „Световна дигитална библиотека”, Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:5, 2013, стр.:74-90 2013
16 Панчева, Цветанка, Новаторско библиографско изследване за Захарий Зограф, Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:3, 2011, стр.:7-9 2011
17 Панчева, Цветанка, Показалец на изданията, преведени от чужди езици: Под печат е десетият том на Репертоара „Български книги 1878-1944”, Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:5-6, 2011, стр.:7-9 2011
18 Панчева, Цветанка, Дигитализацията на краеведски документи – възможности за опазване и достъп до книжовното наследство в региона, Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:5, 2010, стр.:115-121 2010
19 Панчева, Цветанка, Дончева, Анета, Дигитална библиотека на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” : Проект BG 0046 – Дигитализация и запазване на писменото наследство на България , Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:6, 2010, стр.:5-11, Ref 2010
20 Панчева, Цветанка, Нови библиографски акценти в родопското краезнание, Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:2, 2009, стр.:50-52 2009
21 Панчева, Цветанка, Ново краеведско издание с информационно-познавателна и практическа значимост., Архив за поселищни проучвания, ISSN 0861-6507, брой:№1-2, 2009, стр.:184-187 2009
22 Панчева, Цветанка, Биобиблиография на Емилиян Станев. , Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:№2, 2007, стр.:58-61 2007
23 Панчева, Цветанка, Една юбилейна равносметка (Нова библиография за дейността на издателство „Просвета”., Издател, ISSN 1310-4624, том:IX, брой:1-2, 2007, стр.:44-47 2007
24 Панчева, Цветанка, Библиография за Антон Дончев. , Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:№1, 2006, стр.:30-34 2006
25 Панчева, Цветанка, Краеведските издания на библиотека "Христо Ботев" във Враца - интересен опит за популяризиране на културното наследство. , Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:№1, 2005, стр.:14-17 2005
26 Панчева, Цветанка, Краезнанието - идеи, позиции, резултати, Родознание = Genealogia, ISSN 0861-9573, брой:3, 2005, стр.:5-10 2005
27 Панчева, Цветанка, Десет години Съюз на краеведите в България , Архив за поселищни проучвания [за 1999], ISSN 0861-6507, брой:N 1 – 2, 2003, стр.:165-168 2003
28 Панчева, Цветанка, Автоматизираните технологии в библиотеките, възможностите за информационно търсене в областта на историята и краезнанието., Архивен преглед, ISSN 0204-8132, брой:№1-2, 2001, стр.:61-66 2001
29 Панчева, Цветанка, Непубликувани документи за училищните библиотеки от преди 100 години., Архив за поселищни проучвания, ISSN 0861-6507, том:ІХ, брой:№ 1-2, 2000, стр.:100-105 2000
30 Панчева, Цветанка, Нова био-библиография за български учен : [проф. Румяна Радкова]. , Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:№5, 2000, стр.:73-76 2000
31 Панчева, Цветанка, Един непубликуван документ за историята на библиотеката при читалище “Съгласие” – Плевен. , Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:5, 1999, стр.:71-75 1999
32 Панчева, Цветанка, Краеведските печатни издания в периода на демократични промени: Анализ на данните от Текущата национална библиография за 1990-1998 г. , Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:№1, 1999, стр.:14-21 1999
33 Панчева, Цветанка, Периодични издания с краеведска тематика за периода от 1878 до края на Втората световна война., Архив за поселищни проучвания, ISSN 0861-6507, том:VІІІ, брой:№ 1-2, 1999, стр.:85-93 1999
34 Панчева, Цветанка, Автоматизирането на краеведската дейност. , Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:№10, 1994, стр.:11-15 1994
35 Панчева, Цветанка, Доктор Димитър Иванчев като библиограф и краевед. , Архив за поселищни проучвания, ISSN 0861-6507, брой:№ 2, 1993, стр.:56-67 1993
36 Панчева, Цветанка, Как ще се развиват регионалните издателства : Според данни на Националната ISBN агенция. , Библиотекар, ISSN 0204-7438 , брой:№2, 1993, стр.:53-56 1993
37 Панчева, Цветанка, Краеведска дейност в читалищните библиотеки. , Читалище, ISSN, 0324-0746, брой:№7-8, 1993, стр.:2-6 1993
38 Панчева, Цветанка, Краеведската библиотечно-библиографска дейност: организация, съвременно състояние, проблеми. , Известия на Нар. библ."Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0204-6091 , том:21 (27), 1993, стр.:117-142 1993
39 Панчева, Цветанка, Сътрудничество на архиви, музеи и библиотеки в краеведската дейност. , Библиотека, ISSN 0861-847X, брой:N 11, 1993, стр.:15-19 1993
40 Панчева, Цветанка, Фондовете на библиотеките - основа на краезнанието. , Архив за поселищни проучвания, ISSN 0861-6507, брой:N 1, 1993, стр.:3-17 1993
41 Панчева, Цветанка, Библиографски указатели на местния печат. Указатели на съдържанието на местни периодични издания. , Нови книги, ISSN 0204-5591, брой:19, 1990, стр.:19-29 1990
42 Панчева, Цветанка, Текущи указатели на краеведската литература. Спорни методически въпроси, Нови книги, ISSN 0204-5591, брой:15, 1990, стр.:15-22 1990
43 Панчева, Цветанка, Областните вестници - краеведски аспекти. , Библиотекар, ISSN 0204-7438 , брой:N 5, 1989, стр.:15-19 1989
44 Панчева, Цветанка, Писмената памет на библиотеката: Анализ на издателската дейност на универсалната научна библиотека "П. Р. Славейков" - В.Търново. , Библиотекар, ISSN 0204-7438 , брой:№11, 1989, стр.:32-36 1989
45 Панчева, Цветанка, Краеведската библиотечно-библиографска дейност в Унгарската народна република. , Библиотекар, ISSN 0204-7438 , брой:N 9, 1987, стр.:44-48 1987
46 Панчева, Цветанка, Краеведската дейност на читалищните библиотеки., Библиотекар, ISSN 0204-7438 , брой:N 1, 1986, стр.:13-17 1986
47 Панчева, Цветанка, Дюлгерова, Нина, Принос към историческото краезнание., Библиотекар, ISSN 0204-7438 , брой:№6, 1986, стр.:28-31 1986
48 Панчева, Цветанка, Библиотеките и голямото наше събитие : 100 г. от Съединението. , Библиотекар, ISSN 0204-7438 , брой:№7, 1985, стр.:29-32 1985
Статия в поредица
1 Панчева, Цветанка, Интересна библиографска поредица : биобиблиографии на основоположниците на Плевенската библиотечна школа Петър Ненков, Иван Данов и Ячо Хлебаров. , Научни трудове на Университета по библиотекознание и информационни технологии, ISSN 1314-2623 , брой:Т. 12. [за 2014], 2015, стр.:495-502 2015
2 Панчева, Цветанка, Константинова, Цанка, Колективният образ на добротворството : женски благотворителни дружества в България 1878-1944 , Известия на Исторически музей - Кюстендил = Proceedings of the Museum of History Kyustendil, ISSN 0861-4342, брой:T. 17, 2011, стр.:81-99 2011
3 Панчева, Цветанка, Специфични особености в организацията на краеведската дейност на библиотеките в чужбина, Известия на Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" ISSN 0204-6091, брой:23 (29), 1999, стр.:59-79 1999
4 Панчева, Цветанка, Организация на краеведската библиотечно-библиографска дейност на универсалната научна библиотека: Варианти [2]. , Библиотекознание, библиография, книгознание, ISSN 0861-4881 , брой:6, 1996, стр.:23-35 1996
5 Панчева, Цветанка, Организация на краеведската библиотечно-библиографска дейност на универсалната научна библиотека: Варианти [1], Библиотекознание, библиография, книгознание, ISSN 0861-4881 , брой:5, издателство:НБКМ, 1993, стр.:13-20 1993
6 Панчева, Цветанка, Библиотечното краезнание - пътища на обновлението, Библиотекознание, библиография, книгознание, ISSN 0861-4881 , брой:1, 1991, стр.:94-104 1991
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Панчева, Цветанка, Идеи и позиции за дигитализацията в библиотеките (Готови ли сме за мащабните дейности, залегнали в Националния план за възстановяване и устойчивост?), Посветени на библиотеките: Сборник в чест на доц. д-р Анета Дончева /Състав. Мария Аврамова., редактор/и:Науч. ред. Цветанка Панчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:209-225, ISSN (print):2683-0515;4, ISBN:978-954-07-5536-6 2022
2 Панчева, Цветанка, Библиографските пристрастия на проф. Мария Младенова или за пътя на професионалното израстване , Мария Младенова (1945-2020) : мемориален сборник / състав., предг. Светла Девкова, Марияна Петкова-Галчева. Мария Младенова (1945-2020) : биобиблиография 1974-2021 г. / състав. Ваня Аврамова, редактор/и:Светла Девкова; Цветанка Панчева, издателство:За буквите-О писменехь, 2021, стр.:31-42, ISBN:978-619-185-507-0 2021
3 Панчева, Цветанка, Мониторинг и оценка на политики по опазване, разкриване и достъп до местно книжовно-документално наследство в библиотеките (Размисли по повод успешен опит в руски обществени библиотеки) , РЕГИОНАЛНИ КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КНИЖОВНО-ДОКУМЕНТАЛНОТО НАСЛЕДСТВО В ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПАМЕТТА – БИБЛИОТЕКИ, АРХИВИ, МУЗЕИ (КЮСТЕНДИЛСКИ СБОРНИК), редактор/и:Цветанка Панчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:59-71, ISBN:978-954-07-5118-4 2020
4 Панчева, Цветанка, Краезнанието - памет и идентичност в условията на глобализация. , Територия на духа: 60 години библиотечно дело в сърцето на Родопите. , editor/s:Цветанка Панчева, Publisher:ЗЕА-ПРИНТ, Смолян, 2019, pages:13-17, ISBN:ISBN 978-619-196-091-0 2019
5 Панчева, Ц. Х., Петров, Г. М., Проблемы оцифровки культурного наследия в региональных библиотеках Болгарии : результаты анкетного опроса., Сахаровские чтения-2019: Сборник статей по материалам VII международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 2-3 декабря 2019 г. ISBN 978-5-8392-0818-6, editor/s:М. Н. Колесникова, Publisher:Санкт-Петербургский государственный институт культуры: Кафедра библиотековедения и теории чтения, 2019, pages:79-85, Ref, PhD 2019
6 Панчева, Цветанка, Политематичност и интердисциплинарност на краеведските изследвания в България след Освобождението (Според публикациите в „Периодическо списание на Българското книжовно дружество”), Културната памет във времето и пространството: Сборник,посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изк. Симеон Недков. , издателство: Унив. изд. на СУ „Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:786-805 2018
7 Панчева, Цветанка Христова, Трансформации краеведческой библиографии в Болгарии и ее роль в информационном обеспечении исторических исследований, Роль библиографии в информационном обеспечении исторической науки : Сборник статей / Авт.-состав. Е. А. Воронцова, редактор/и:М. Д. Афанасьев, Н. К. Леликова, А. Ю. Самарин, издателство:Москва : Государственная публичная историческая библиотека России, 2018, стр.:216-224, ISBN:978-5-480-00399-4, Ref 2018
8 Панчева, Цветанка, Попова, Ели, "Дигитализация на културното наследство" в контекста на модерното образование по библиотечно-информационни науки. Идеи и практики в Софийския университет" Св. Климент Охридски., Библиотеки, четене, комуникации. Петнадесета национална научна конференция с международно участие. 17-18 ноем. 2016 г. , издателство:Народна библиотека "П. Р. Славейков"- Велико Търново, ISSN 1313-8138, 2017, стр.:24-33 2017
9 Панчева, Цветанка, Имало е и такива българи, или една библиография за учителя, просветителя и държавника Нестор Марков, Нестор Марков и неговия принос в лексикографията и образованието : Доклади от юбилейната научна сесия по случай 180 години от рождението на Нестор Марков, редактор/и:Диана Благоева, издателство:ИК "Силует", ISBN 978-619-194-027-1, 2017, стр.:33-39 2017
10 Панчева, Ц. Х., Попова, Е. Д., Обучение по оцифровке документов в рамках библиотечно-информационного образования в Болгарии и в контексте современных европейских требований (идеи и практики в Софийском университете Св. Климента Охридского), Сахаровские чтения-2017 : сб. статей по материалам VI междунар. науч.- практ. конф., Санкт-Петербург, 1-2 декабря 2017 г. ., редактор/и:Колесникова, М. Н., издателство:Санкт – Петербургский гос. ин-т культуры : КультИнформПресс , 2017, стр.:154-159, Ref 2017
11 Панчева, Ц. Х., Пейчева, С. И., Специальные коллекции в общественных библиотеках Болгарии – современные аспекты хранения, каталогизации, обеспечения широкого доступа к ним (на примере фонда архимандрита Зиновия в региональной библиотеке г. Кюстендил), Берковские чтения. 2017. Книжная культура в контексте международных контактов. Материалы Международной научной конференции (Полоцк, 24–25 мая 2017 г.), редактор/и:Д.Н. Бакун, издателство:Центральная научная библиотека НАН Белоруси. Минск; Центр исследований книжной культуры ФГБУН НИЦ "Наука" РАН. Москва, 2017, стр.:282-289, Ref, PhD 2017
12 Панчева, Цветанка, Попова, Ели, Интересно и любопитно за виното - в дигитални текстове и образи от света и България, Виното - история и вдъхновение : Сборник доклади от Национална научна конференция с международно участие, редактор/и:Мариана Тиен, издателство:Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, ISBN 978-954-91511-9-0, 2016, стр.:213-221 2016
13 Панчева, Цветанка, Уникални дарителски библиотечни колекции. Библиотеката като виртуален музей, Библиотеки. Четене. Комуникации : ХIV национална научна конференция с международно участие, редактор/и:Елена Георгиева, издателство:Народна библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново; Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 1313-8138, 2016, стр.:81-99 2016
14 Панчева, Цветанка, Щрихи към портрета на библиографа д-р Димитър Иванчев, През призмата на информационната наука : Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина Шуманова, редактор/и:Елица Лозанова-Белчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-4164-2, 2016, стр.:68-85 2016
15 Панчева, Цветанка, Електронни краеведски библиотеки и портали (Идеи и добри практики от Руската федерация), Литература… Наука… Библиография : Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева, редактор/и:Весела Цокева, Ангелина Пенева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-3779-9 , 2014, стр.:225-237 2014
16 Панчева, Цветанка, Грашкина, Ваня, Дигитализацията на книжовното наследство в българските библиотеки в контекста на европейските насоки за развитие (Размисли по повод изследване на ББИА) , Ани Гергова – Живот с книжовни пристрастия: сборник в чест на 75-годишнината й, редактор/и:Парка Атанасова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-3415-6, 2012, стр.:501-516 2012
17 Панчева, Цветанка, Василева, Марина, Дигитализираното книжовно наследство, съхранявано в Националната библиотека , Представяне и съхранение на българското културно наследство в цифровата библиотека Европеана, 2012 2012
18 Панчева, Цветанка, Дигиталните колекции на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” в подкрепа на научните изследвания и процеса на обучение, Библиотеки, четене, комуникации : Десета национална научна конференция, Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г. : Ч. 1, редактор/и:Лъчезар Георгиев, издателство:Народна библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново; Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 1313-8138, 2012, стр.:9-21 2012
19 Панчева, Цветанка, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” в дигиталния Ренесанс на Европа, Beati Possidentes : юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн Боряна Христова , редактор/и:Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева, издателство:Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-954-523-131-5, 2012, стр.:69-83 2012
20 Панчева, Цветанка, Дигиталните колекции на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Книгата – нашето по-смислено настояще, ISSN 1314-7323, 2011, стр.:42-51 2011
21 Панчева, Цветанка, В бъдещето ние гледаме през миналото... , Краеведски сборник III : 20 години Дружество "Краезнание" - Плевен: 1990-2010 , редактор/и:Петко Дилков и др., издателство:Фабер - Велико Търново, ISBN 978-954-400-406-4 , 2010, стр.:9-13 2010
22 Панчева, Цветанка, Краезнание и регионални издателства, Между традицията и модерността : Национална научна конференция с международно участие по проекта „Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности” – Велико Търново, 11-12 юни 2009 г., 2010, стр.:127-137 2010
23 Панчева, Цветанка, Дончева, Анета, Участието на Националната библиотека в международни проекти за дигитализация , Необходими стъпки за интегриране на България в европейското начинание „Еуропеана” : Междунар. конф. 23-24 април 2010, организирана от Емил Стоянов, член на Европейския парламент. , 2010, стр.:29-35 2010
24 Панчева, Цветанка, По следите на един ръкопис: За личната библиография на акад. Александър Теодоров-Балан, Пътят към книгите и информацията: Юбилеен сборник, посветен на на 65 годишнината на Татяна Янакиева , редактор/и:Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева, издателство:Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий",ISBN 978-954-523-112-4 , 2009, стр.:185-195 2009
25 Панчева, Цветанка, Тотоманова, Антоанета, На колегата и съидейника – с признателност. Ст. н. с. ІІ ст. д-р Радка Колева на 65 години, Професия. Поприще. Призвание : Юбилеен сборник, посветен на 65 годишнината на Радка Колева , редактор/и:Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева , издателство:Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий",ISBN 978-954-523-101-8 , 2008, стр.:9-19 2008
26 Панчева, Цветанка, Съвременната визия на краезнанието в България (Един възможен поглед), Краезнанието - извор на родолюбие и историческа идентичност : Материали от националната научна конференция, проведена по повод 170-годишнината на организираната краеведска дейност в България : 23-24 ноември 2007 г., Добрич, редактор/и:Марин Ковачев, издателство:Астарта, ISBN 978-954-350-062-7, 2008, стр.:22-32 2008
27 Панчева, Цветанка, Дончева, Анета, Ориенталските колекции на Националната библиотека в контекста на процесите по опазването на националното книжовно културно наследство и достъпът до него, Общуване с Изтока : Юбил. сб., посветен на 60-годишнината на Стоянка Кендерова, редактор/и:Румен Ковачев, издателство:Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-954-523-097-4, 2007, стр.:84-95 2007
28 Панчева, Цветанка, Съвременни измерения на текущата библиография на българската библиография, Библиотеки, четене, комуникации: Пета нац. науч. конф., 22-23 ноем. 2006 г.: Посветена на 105 години от рождението на проф. Тодор Боров, редактор/и:Лъчезар Георгиев, издателство:В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, ISBN 978-954-524-610-4, 2007, стр.:133-141 2007
29 Панчева, Цветанка, Електронната библиография – идеи и постижения, Библиотечни дискурси: Юбил. сборник посветен на 60-год. на Александра Дипчикова, редактор/и:Цветанка Панчева, издателство:Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий",ISBN 978-954-523-088-2 , 2006, стр.:51-61 2006
30 Панчева, Цветанка, Църковно-краеведската тематика в периметъра на българските издателства, Православие и краезнание: Материали от Втората нац. науч. конф. “Православие и краезнание”, Стара Загора, 2006, редактор/и:Петър Гарена, издателство:Астарта,ISBN 954-350-14-2 ; ISBN 978-954-350-14-7, 2006, стр.:269-274 2006
31 Панчева, Цветанка, Краеведската тематика в изследванията на проф. Марин Ковачев., Сборник в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-годишнината му : Материали от науч. конф. на 14-15 окт. 2004 г., Велико Търново, редактор/и:Елена Георгиева, издателство:В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, ISBN 954-524-471-2, 2005, стр.:42-50 2005
32 Панчева, Цветанка, Националната ретроспективна библиография – традиция и съвременност, Библиотеката - минало и настояще : Юбил. сборник, посветен на 125-год. на Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий , редактор/и:Александра Дипчикова, Елисавета Мусакова, издателство:Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-523-082-7, 2005, стр.:119-127 2005
33 Панчева, Цветанка, Краеведски аспекти в проучванията на д-р Маньо Стоянов върху българската книжнина. (По документи от архива му в БИА-НБКМ), По следите на българската книга: Описи. Находки. Библиология. Национален колоквиум посветен на 100-годишнината от рождението на д-р Маньо Стоянов, редактор/и:Радка Колева, издателство:Пловдив : Нар. библ. Ив. Вазов, ISBN 954-9546-17-9, 2004, стр.:60-67 2004
34 Панчева, Цветанка, Краезнание. Краеведска библиография., Българска книга : Енциклопедия, редактор/и:Татяна Янакиева, Мария Капитанова, издателство:Pensoft Publishers, ISBN 954-642-210-X , 2004, стр.:256-257 2004
35 Панчева, Цветанка, Препоръчителна библиография. , Българска книга : Енциклопедия, редактор/и:Татяна Янакиева, Мария Капитанова, издателство:Pensoft Publishers, ISBN 954-642-210-X , 2004, стр.:363-364 2004
36 Панчева, Цветанка, Константинова, Цанка, Ценко Цветанов – литературни пътеки и торчески контакти. (По данни от Националната ретроспективна библиография) , Ценко Цветанов и българската книжовна култура: Нац. науч. конференция, посветена на 100-годишнината от рождението му, редактор/и:Мария Младенова, издателство:София : WINI - 1837, ISBN 954-91603-1-9, 2004, стр.:62-79 2004
37 Панчева, Цветанка, Пъкова, Росица, Недялкова, Румяна, Михайлова, Христина, Официалните издания в ретроспективната национална библиография 1878-1944 г. , Българска библиография 1852-2001, редактор/и:Марин Ковачев, издателство:В. Търново : Астарта, ISBN 954-91193-2-7, 2002, стр.:120-127 2002
38 Панчева, Цветанка, Традиционна и електронна краеведска библиография – проблеми и резултати, Българска библиография 1852-2001, редактор/и:Марин Ковачев, издателство:В. Търново : Астарта, ISBN 954-91193-2-7, 2002, стр.:182-188 2002
39 Панчева, Цветанка, Новите краеведски издания – основа за изграждане на актуални краеведски фондове. , Библиотечното краезнание – отговорност на регионалните библотеки към националния информационен ресурс. История, развитие и съвременни тенденции за информационно обслужване : Докл. от Нац. конф. по библ. краезнание, Ловеч, 1-2 ноем. 2000 , издателство:Библиотека "Проф. Беню Цонев"-Ловеч, 2001, стр.:19-22 2001
40 Панчева, Цветанка, Георгиева, Елена, Захарий Стоянов на чужди езици – превод и рецепция , Захарий Стоянов и нашето време: Докл. и науч. съобщ. по повод 150-годишнината на Летописеца, редактор/и:Тодор Ташев - отг. ред. и др., издателство:Народно събрание на Република България, ISBN 954-22-0295-4, 2000, стр.:171-181 2000
41 Панчева, Цветанка, Новите технологии и развитието на краеведската информационна дейност., Общодостъпните библиотеки и предизвикателството на промените : Доклади от нац. конф., 30-31 окт. 1997 г., Благоевград. , издателство:СБИР, 1998, стр.:62-66 1998
42 Панчева, Цветанка, Информационни възможности на читалищната библиотека. , Читалищната библиотека - традиции и бъдеще: Юбил. конф. 20 ноем. 1996 г. Елин Пелин , издателство:Съюз на библиотечните и информационните работници, , 1997, стр.:11-17 1997
43 Панчева, Цветанка, Мамонтов, А. В., Научно-методическая работа в области библиотечного краеведения в Болгарии., Методические и исторические аспеты краеведческой библиографии: Межвуз. сб. науч. тр., редактор/и:Н. Н. Щерба, издателство:МГИК-Москва, 1993, стр.:41-50 1993
44 Панчева, Цветанка, Интеграция в краеведската дейност на културните институти. , Седми национален семинар по училищно краезнание. Плевен, 91, издателство:М-во на образованието и науката; Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1992, стр.:23-27 1992
Студия в научно списание
1 Панчева, Цветанка, Изграждането на информационна култура – фактор за повишаване престижа на обществената библиотека, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга "Библиотечно-информационни науки", ISSN 1313-4256, том:Т. 9. (за 2017), 2019, стр.:141-151, ISSN (print):ISSN 1313-4256 2019
2 Панчева, Цветанка, Пономарева, Нина, Ирина Василевна Гудовщикова – изключителен руски библиограф, педагог и учен, ББИА онлайн, ISSN 1314-7285, том:IX, брой:№1, 2019, стр.:32-41, ISSN (print):ISSN 1314-7285, Ref 2019
Студия в сборник (на конференция и др.)
Панчева, Цветанка, Съвременни тенденции в издаването на краеведски книги в България. Ловешкият принос. 1990-2018 г., Ловеч в българското културно пространство (Ловчански сборник), editor/s:Боряна Христова, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, pages:97-117 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Цветанка Панчева, Анета Дончева, Мултифункционален модел за унифицирано описание и достъп до уникални документи и специални колекции на културно наследство. 2021
2 Секционен доклад, Цветанка Панчева, Съвременни тенденции в издаването на краеведски книги в България. Ловешкият принос. 1990-2017 г. 2018
3 Секционен доклад, Цветанка Панчева, Дигиталните ресурси в българските библиотеки в контекста на цифровото приобщаване на гражданите. 2018
4 Секционен доклад, Цветанка Панчева, Пейчева, София, Специальные коллекции в общественных библиотеках Болгарии – современные аспекты хранения, каталогизации, обеспечения широкого доступа к ним (на примере фонда архимандрита Зиновия в региональной библиотеке г. Кюстендил) 2017
5 Секционен доклад, Цветанка Панчева, Ели Попова, Интересно и любопитно за виното – в дигиталните текстове и образи от света и България 2016
6 Секционен доклад, Цветанка Панчева, Имало е и такива българи,или една библиография за учителя,просветителя и държавника Нестор Марков 2016
7 Секционен доклад, Цветанка Панчева, Цифровизация уникальных коллекций болгарских библиотек – возможность для нового возрождения национального письменного культурного наследия 2016
8 Секционен доклад, Цветанка Панчева, Попова, Ели, "Дигитализация на културното наследство" в контекста на модерното образование по библиотечно-информационни науки. Идеи и практики в Софийския университет " Св. Климент Охридски. 2016
9 Секционен доклад, Цветанка Панчева, Уникални дарителски библиотечни колекции. Библиотеката като виртуален музей 2015
10 Секционен доклад, Цветанка Панчева, Марина Василева, „Дигиталната библиотека на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – състояние и перспективи” 2013
11 Секционен доклад, Цветанка Панчева, Марина Василева, „Дигитализираното книжовно наследство, съхранявано в Националната библиотека - достъпно и чрез Европеана” 2012
12 Секционен доклад, Цветанка Панчева, Анета Дончева, Участието на Националната библиотека в международни проекти за дигитализация 2010
Участие в редколегия
1 Цветанка Панчева, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга "Библиотечно-информационни науки", Участие в редколегия 2014
2 Цветанка Панчева, Списание "Библиотека", Участие в редколегия 2013
Учебник
1 Панчева, Цветанка, Янакиева, Елена, Лозанова-Белчева, Елица, Груева, Надежда, Игнатова, Елена, Услуги в модерната библиотека. 3 изд. Ч.1-2., Глобални библиотеки - България, София 2013
2 Панчева, Цветанка, Янакиева, Елена, Лозанова-Белчева, Елица, Груева, Надежда, Игнатова, Елена, Услуги в модерната библиотека. 2 изд. Ч.1-2., Глобални библиотеки - България, София 2012
3 Панчева, Цветанка , Янакиева, Елена, Лозанова-Белчева, Елица, Груева, Надежда, Игнатова, Елена, Услуги в модерната библиотека, Глобални библиотеки - България, София 2011