Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Мирослав Зашев

Author ID (SCOPUS):57194751267

Researcher ID (Web of Science):ABG-8322-2020

ORCID ID:0000-0003-3265-1548
Дисертация д-р
Мирослав Сашов Зашев, ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНА АТМОСФЕРНА ПЛАЗМА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИ РАНИ, , Ръководител:Доц. Радосвет Петров Горнев 2020
Статия в научно списание
1 Monika Peshevska-Sekulovska, Irina Boeva, Metodija Sekulovski, Miroslav Zashev, Milena Peruhova, Gastrointestinal Ischemia—Stumbling Stone in COVID-19 Patients, Gastroenterology Insights, vol:13, 2022, pages:206-217, doi:10.3390/gastroent13020021, Ref 2022
2 Goncharov, A., Peruhova, M., Sekulovski, M., Zashev, M., Liver Transplantation - Option for Treating Autoimmune Hepatitis in Children: Case Report,Чернодробната трансплантация - терапевтична възможност при автоимунен хепатит в детската възраст: клиничен случай, Pediatriya, issue:61(3), 2021, pages:55-58, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2021) 2021
3 М.Зашев, К.Славомирова, А.Михайлов, Р.Горнев, Г.Хаджидеков, Post traumatic abdominal splenosis, Рентгенология & Радиология, vol:LX, issue:3, 2021, pages:192-194, ISSN (print):0486400X, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2021) 2021
4 Miroslav Zashev, Deyan Donchev, Ivan Ivanov, Radosvet Gornev, Efficacy of Plasma ONE apparatus for disinfection of S. aureus, P. aeruginosa and E. coli bacteria from the solid surface, Journal of Theoretical and Applied Physics, 2020, doi:10.1007/s40094-020-00401-5, Ref, Web of Science 2020
5 М. Зашев, Р. Горнев, Механизъм на действие и биологичен ефект на студената атмосферна плазма при лечение на хронични рани, Списание МД, брой:6, 2019, стр.:98-100 2019
6 Ваня Митова, Мирослав Зашев, Радосвет Горнев, Гастроинтестинални стромални тумори на ректум, Годишник на Софийски университет " Св. Климент Охридкси", том:2, 2017 2017
7 И. Такева, Р. Горнев, М. Зашев, Сътрудничество между хирурзи и специалисти по физикална и рехабилитационна медицина в ранния постоперативен период, Хирургия, брой:2, 2017, стр.:70-80, ISSN (print):0450-2167, Ref 2017
8 Penchev DK, Vladova LV, Zashev MZ, Gornev RP, Distant Liver Metastases as a Major Factor Influencing Survival in Patients with Colorectal Cancer., Folia Med, 2016, pages:182-187 2016
9 Maria Grozeva, Radosvet Gornev, Vania Mitova, Rosen Hadjiev, Miroslav Zashev, Dimitur Penchev, Fat Embolism after Surgery for Gynecomastia, The Bulletin of Legal Medicine, брой:20, 2015 2015
10 Maria Grozeva, Radoswet Gornev, Vania Mitova, Rossen Hadjiev, Miroslav Zashev, Dimitur Penchev, FAT EMBOLISM AFTER SURGERY GYNECOMASTIA, Bulletin of Legal medicine, vol:20, issue:2, 2015, pages:113-115, Ref, Web of Science 2015
11 Д-р Димитър Пенчев, Д-р Виктор Костов, Д-р Мирослав Зашев, Д-р Радосвет Горнев, Абсолютния туморен размер като помощен инструмент в клиничното стадиране на стомашния аденокарцином, Списание МД, брой:5, 2015, стр.:89-92 2015
12 Горнев Р., Д. Пенчев, В. Костов, М. Зашев, А. Трифунова, В. Митова, Асоциация между хеликобактер пилорна инфекция и кръвногрупова принадлежност при пациенти със стомашен аденокарцином, Здраве и Наука, брой:2, 2015, стр.:18-20 2015
13 Радосвет Горнев, Мирослав Зашев, Ваня Митова, Анастасия Трифунова, Димитър Пенчев, Превенция на усложненията при радикални операции на колоректален рак, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ " СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДКСИ" , 2015, стр.:21-37 2015
14 Д. Пенчев, Д. Генчева, Р. Горнев, М. Зашев, В. Митова, А. Трифунова, Л. Владова, Приложение на малки записващи устройства в отворената хирургична практика, Наука и Младост, 2015, стр.:134-138 2015
15 Д-р Радосвет Горнев, Д-р Мирослав Зашев, Д-р Ваня Митова, Димитър Пенчев, Съвременни енергийни източници в хирургичната практика – биофизични ефекти и специфика на използване, Medical Daigest, брой:4, 2014, стр.:111-114, PhD 2014
16 R. Gornev, D. Penchev, L. Vladova, L. Kovacheva, M. Hamdiev, D. Gencheva, M. Zashev, V. Mitova, S. Maslyankov, Assessment of people’s knowledge, attitudes and opinions on the issue of colon cancer and its prevention. , Praemedicus, 2014, стр.:63-71 2014
17 R. Gornev, D. Penchev, L. Vladova, L. Kovacheva, M. Hamdiev, D. Gencheva, M. Zashev, V. Mitova, Clinical case of two synchronous primary tumors of colon and stomach, Praemedicus, 2014, стр.:53-55, PhD 2014
18 S. Maslyankov, D. Penchev, M. Hamdiev, L. Vladova, L. Kovacheva, D. Gencheva, M. Zashev, V. Mitova, R. Gornev, Evaluation of public awareness on the issue of colorectal cancer and its prevention in Bulgaria., Premedicus, брой:1, 2014, стр.:35-42 2014
19 D. Penchev, L. Vladova, L. Kovacheva, M. Hamdiev, D. Gencheva, M. Zashev, V. Mitova, R. Gornev, Kasabach–Merritt syndrome - a rare condition of abdominal pain and thrombocytopenia. , Praemedicus , 2014, стр.:27-30, PhD 2014
20 Радосвет Горнев, Димитър Пенчев, Мирослав Зашев, Ваня Митова, Необходимостта от скрининг и навременна диагностика при спорадичен рак на дебелото черво., Health.bg, брой:2, 2014, стр.:31-32, PhD 2014
21 Д-р Радосвет Горнев, Д-р Мирослав Зашев, Д-р Ваня Митова, Лиляна Владимирова, Димитър Пенчев, Оптимални диагностични методи за клинично стадиране на чернодробни метастази вследствие на колоректален карцином., Medical Daigest , брой:1, 2014, стр.:79-80 2014
22 Dimitar Penchev, Miroslav Zashev, Radosvet Gornev, Complications after large bowel resections of patients with colorectal cancer:Risk factors. , Premedicus, брой:2, 2013, стр.:19-22, PhD 2013
23 R. P. Gornev, M.S. Zashev, V.I. Mitova, A.T.Gegova, Small bowel carcinoma associated with crohn’s disease:Clinical review and case report., Scipta scientifica medica, 2013, стр.:111-113 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Р. Горнев, В. Митова, Р. Хаджиев, И. Дунчев, А. Михайлов, А. Трифунова, М. Зашев, М. Грозева, ОСТЪР ХИРУРГИЧЕН КОРЕМ В СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ЕКСПЕРТНА ПРЕЦЕНКА., ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ХИРУРГИЧНИ СЛУЧАИ, ДОСТИГАЩИ ДО СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА., 2019 2019
2 Uzunova, Y., Gornev, R., Pashev, V., Kalionsky, R., Zashev, M., M. Zashev, Case of liver transplantation in an infant with biliary atresia associated with situs viscerum inversus and other congenital anomalies, TRANSPLANTATION, vol:102, 2018, pages:335-335, ISSN (print):0041-1337, ISSN (online):1534-6080 2018
3 А. Михайлов, М. Зашев, А. Трифунова, В. Митова, Р. Горнев, СИМУЛТАННО ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ГОЛЯМА КИСТА НА ДАЛАКА И КАЛКУЛОЗЕН ХОЛЕЦИСТИТ, XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ, 2018, стр.:17-18, PhD 2018
4 В. Митова, Р. Горнев, А. Трифунова, А. Михайлов, М. Зашев, И. Гаврилов*, СИСТЕМА ЗА СПАЗВАНЕ НА ХИРУРГИЧНИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА В БЪЛГАРИЯ, XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ, 2018, стр.:592-0 2018
5 М. Зашев, А. Трифунова, А. Михайлов, В. Митова, Р. Горнев, ТРАНСАБДОМИНАЛНА ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ИНГВИНАЛНИ ХЕРНИИ - НАЧАЛЕН ОПИТ, XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ, 2018, стр.:314-0 2018
6 М. Секуловски, Я. Мутафов, М. Зашев, А. Трифунова, Г. Царянски, Г. Мутафов, Р. Горнев, Б. Симонска, М. Пешевска-Секуловска, Л. Спасов, УЛТРАЗВУКОВО НАВИГИРАН TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK, TAP-БЛОК ПРИ ДВУСТРАННА ЛАПАРОСКОПСКА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА , XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ, 2018, стр.:312-313, PhD 2018
7 Pushev, Vili, Zashev, Miroslav, Uzunova, Jordanka, Gornev, Radosvet, M. Zashev, LIVING DONOR LIVER TRANSPLANTATION: EVALUATION OF THE DONORS IN BULGARIA, TRANSPLANT INTERNATIONAL, vol:30, issue:SI, 2017, pages:432-432, ISSN (print):0934-0874, ISSN (online):1432-2277 2017
8 В. Митова, Р. Хаджиев, А. Михайлов, М. Зашев, М. Грозева, Р. Горнев, Мастна емболия след оперция за гинекомастия, Усложнения на конвенционалната, лапароскопската и рорботизираната хирургия. Експертиза при хирургични случаи, достигащи до съдебната практика, 2017, стр.:334-338, PhD 2017
9 Р. Хаджиев, В. Митова, А. Михайлов, М. Зашев, М. Грозева, Р. Горнев, Усложнения достигащи до съдебната практика при употреба на енергийни източници в хирургията, Усложнения на конвенционалната, лапароскопската и рорботизираната хирургия. Експертиза при хирургични случаи, достигащи до съдебната практика, 2017, стр.:386-389 2017
10 Р. Горнев, Р. Хаджиев, А. Михайлов, М. Зашев, В. Митова, М. Грозева, Усложнения след бариатричната хирургия в съдебно-медицинската практика., Усложнения на конвенционалната, лапароскопската и рорботизираната хирургия. Експертиза при хирургични случаи, достигащи до съдебната практика, 2017, стр.:381-386 2017
11 M. Zashev, V. Mitova, R. Gornev, COLD PLASMA IN THE TREATEMENT OF CHRONIC WOUNDS, Scripta Scientifica Medica, 2016, стр.:82-82, ISSN (print):0582-3250, ISSN (online):1314-6408 2016
12 M. Zashev, V. Mitova, R. Gornev, ENERGY DEVICES IN SURGERY - PRINCIPLES AND SPESIFICS OF USE, Scripta Scientifica Medica, 2016, стр.:65-65, ISSN (print):0582-3250, ISSN (online):1314-6408 2016
13 V.Mitova, M. Zashev, R. Gornev, MANAGEMENT OF MESH-RELATED INFECTIONS AFTER HERNIA REPAIR, Scripta Scientifica Medica, 2016, pages:6767-0, ISSN (print):0582-3250, ISSN (online):1314-6408 2016
14 R. Gornev, M. Zashev, V. Mitova, A. Mihaylov, V. Pashev, B. Petrov, O. Shalamanov, SIMULTANEOUS LIVER-KIDNEY TRANSPLANTATION, Scripta Scientifica Medica, 2016, стр.:27-27, ISSN (print):0582-3250, ISSN (online):1314-6408 2016
15 Пъшев В., Горнев Р., Узунова Й., Еврев Д., Зашев М., Спасов Л., 10 годишен опит на УБ Лозенец при чернодробни трансплнтации в България, ългарско дружество по трансплнтология " ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ", 2015, стр.:16-16 2015
16 D. Penchev, V. Kostov, G. Dobrev, L. Vladova, M. Zashev, V. Mitova, R. Gornev, A. Gegova, Association of Helicobacter pylori infection and ABO blood type in patients with gastric carcinoma, ICMS, 2015 2015
17 D. Penchev, M. Zashev, R.Gornev, Innovative method for individual training in laparoscopic surgery for young surgions and students, interested in surgery in Bulgaria. , 23-RD International Congres of E.A.E.S, Bucharest, Romania, 2015 2015
18 В. Пъшев, Р. Горнев, Ж. Найчов, Д. Еврев, Й. Узунова, М. Зашев, Л. Спасов, Необходимостта от национален електронен регистър на живите донори в България, Втора национална научна конференция. Българско дружество по трансплантология, София, 2015 2015
19 Пъшев В., Горнев Р., Еврев Д., Узунова Й., Зашев М., Спасов Л., Опитът на УБ "Лозенец" с живи донори при чернодробни трансплантации на деца, Българско дружество по трансплнтология " ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ", 2015, стр.:19-20 2015
20 В. Пъшев, Р. Горнев, Ж. Найчов, Д. Еврев, Й. Узунова, М. Зашев, Л. Спасов, Опитът на УБ Лозенец с Живи Донори при Чернодробни Трансплантации на Деца, , Втора национална научна конференция. Българско дружество по трансплантология, София, 2015 2015
21 Горнев Р., Узунова Й., Пъшев В., Зашев М., Спасов Л., Случай на ортотопна чернодробна трансплантация на кърмаче с билиарна атрезия, situs viscerum inversus и други вродени дефекти - хирургично предизвикателство, Българско дружество по трансплантология " ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ", 2015, стр.:25-0 2015
22 M. Zashev, V. Mitova, S. Filipov, A. Kuzi, R. Gornev, R. Pandev, D. Damyanov, Metastatic and locally recurrent thyroid carcinoma – modern operative strategy. , XIV National Congres Of Surgery with international participation. Sofia 23-26 October, 2014, стр.:719-0 2014
23 Penchev D., Vlaodva L., Gencheva D., Zashev M., Gornev R., Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) - alternative treatment for the varicose bleeding in patients with portal hypertension., ICMS, 2014 2014
24 Пенчев Д., Маслянков С., Владова Л., Генчева Д., Зашев М., Митова В., Горнев Р., Оценка на информираността на населението по проблема „Дебелочревен рак и неговата профилактика", ICMS, 2014 2014
25 Пенчев Д, Владова Л, Генчева Д, Зашев М, Горнев Р, Диков Т, Иванова В, Чернодробна метастатична болест като рисков фактор за интраоперативни и постоперативни усложнения след радикални дебелочревни операции по повод колоректален карцином. , Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2014 г. Пловдив 2014, 2014 2014
26 Gornev R.P., Mitova V.I., Zashev M.S., Small bowel carcinoma associated with Crohn’s disease. , Aniversary 10-th Medical Scientific Conference for Students and Young doctor, 2012 2012
Участие в конференция
1 Постер, Miroslav Zashev, Preperitoneal Rives Stoppa Retromuscular Repair of Umbilical Hernia Combined with Abdominal Rectus Diastasis 2021
2 Секционен доклад, Miroslav Zashev, EFFECTS OF PREPERITONEAL CO2 INSUFFLATION DURING TAPP INGUINAL HERNIOPLASTY 2019
3 Постер, Мирослав Зашев, ТРАНСАБДОМИНАЛНА ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ИНГВИНАЛНИ ХЕРНИИ - НАЧАЛЕН ОПИТ 2018
4 Секционен доклад, Мирослав Зашев, ПЪРВАТА В БЪЛГАРИЯ ТРАНС-ОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ – VESTIBULAR APPROACH - (TOETVA) 2018
5 Постер, Мирослав Зашев, Prevention of complication in colorectal cancer surgery. 2017
6 Постер, Мирослав Зашев, LIVING DONOR LIVER TRANSPLANTATION: EVALUTION OF THE DONORS IN BULGARIA 2017
7 Секционен доклад, Мирослав Зашев, Студена плазма при лечение на трудно зарастващи рани 2016
8 Секционен доклад, Мирослав Зашев, Енергийни източници в съвременната хирургична практика - механизъм на действие и специфика на използване 2016
9 Секционен доклад, Мирослав Зашев, Metastatic and locally recurrent thyroid carcinoma – modern operative strategy. 2014