Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Елица Пелтекова

Author ID (SCOPUS):56516972100

Researcher ID (Web of Science):E-2792-2017

ORCID ID:0000-0001-8672-0612
Научен проект
1 Елица Пелтекова, Интегриране на компетентностно-базирано обучение във висшето образование чрез използване на високите технологии, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-19/19.03.2021 г. 2021
2 Елица Пелтекова, Националната програма "Млади учени и постдокторанти", Член, МОН 2021
3 Елица Пелтекова, ICT in Textile and Clothing Higher Education and Business, Член, , Номер на договора:612248-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA2-KA 2020
4 Елица Пелтекова, Online flipped learning, Член, New York Institute of Technology 2020
5 Елица Пелтекова, Използване на високотехнологични средства при изграждане на компетентностни модели в обучението, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-18/18.03.2020 2020
6 Елица Пелтекова, К-ТРИО 4, Член, , Номер на договора:H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283 2020
7 Елица Пелтекова, Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, Член, МОН 2020
8 Елица Пелтекова, BRiDGE - Bridge for Researchers in Danger Going to Europe, Член, 2019
9 Елица Пелтекова, Researchers Beyond Academia Mentoring Programme (REBECA), Член, 2019
10 Елица Пелтекова, Използване на високотехнологични средства при изграждане на компетенции за прилагане на изследователски подход за обучение по природни науки в средното училище, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:N80-10-75/12.04.2019 2019
11 Елица Пелтекова, Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, Член, МОН 2019
12 Елица Пелтекова, Социални иновации за дигитални умения в променящия се пазар на труда (СИДУ), Член, Министерство на труда и социалната политика, Номер на договора:BG05M9OP001-4.003-0019-C01 2019
13 Елица Пелтекова, K-TRIO 3 - Учените в триъгълника на знания , Член, Европейска комисия 2018
14 Елица Пелтекова, Използване на високи технологии при прилагане на изследователски подход за обучение по природни науки в средното училище, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-90/19.04.2018 г. 2018
15 Елица Пелтекова, Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)”, Член, МОН 2018
16 Елица Пелтекова, Social Energy, Член, Европейска комисия 2017
17 Елица Пелтекова, Изследователският подход в обучението в областта на високите технологии като приложение на съвременните информационни технологии, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-217/24.04.2017 2017
18 Елица Пелтекова, Система за управление на знания в обучението, Член, ФНИ на СУ 2017
19 Елица Пелтекова, ELITe, Член, Европейска комисия, Номер на договора:2016-1-EL01-KA201-023647 2016
20 Елица Пелтекова, RAGE, Член, Европейска комисия 2015
21 Елица Пелтекова, Изследване на приложимостта в практиката на нови технологични средства и подходи за обучение, Член, Научен фонд "Изследвания" към СУ, Номер на договора:30/31.03.2015 г. 2015
22 Елица Пелтекова, Методи и технологии за подобряване на достъпа до електронни услуги - ASSETS (Automatic Service diScovеry, sEmantic annoTation and compoSition) , Член, Фонд научни изследвания, Номер на договора:FNI02-68 2015
23 Елица Пелтекова, SCRIPTA BULGARICA: дигитална библиотека за старобългарска книжнина, Член, Фонд научни изследвания, Номер на договора:ДФНИ-КО2/5 2014
24 Елица Пелтекова, Sheherazade, 1001 Stories for Adult Learning, Член, Европейска комисия, Номер на договора:518365-LLP-1-2011-1-BE-GRUNDTVIG-GMP 2013
25 Елица Пелтекова, Усъвършенстване на системите за управление на Софийския университет " Св. Климент Охридски" - Ключ към качеството, Член, ЕСФ, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001-3.1.08-0010 2013
26 Елица Пелтекова, Working Environment with Social and Personal Open Tools for inquiry based learning (weSPOT), Член, Европейска комисия, Номер на договора:FP7-ICT-2011-8-318499 2012
27 Елица Пелтекова, Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика, Член, ЕСФ, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0018 2012
28 Елица Пелтекова, Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във Факултета по математика и информатика на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0052 2012
29 Елица Пелтекова, Share.TEC - SHAring digital REsources in the Teaching Education Community, Член, , Номер на договора:ECP 427015 2008
Статия в научно списание
1 Elitsa Peltekova, Grzegorz Gawdzik, Robert Budzyński, Arkadiusz Orłowski, Eliza Stefanova, Virtual Campus Walk, EduAkcja, issue:nr. 2 (14), 2017, pages:125-132, ISSN (print):2081-870X, doi:http://eduakcja.eu/files/pdf/157.pdf, International, PhD 2017
2 Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, Inquiry-based learning "outside" the classroom with virtual reality devices, Modern Information Technologies and IT-Education, vol:1761, 2016, pages:232-236, ISSN (print):1613-0073, ISSN (online):1613-0073, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.177 - 2016), PhD 2016
Статия в поредица
1 Елица Пелтекова, XR Космос - Виртуална и добавена реалност в образованието, списание "Наука", том:ХХХ, брой:6, 2020, стр.:29-30, ISSN (print):0861 3362, ISSN (online):2603-3623, Ref, др.(INION RAN, http://inion.ru/), PhD 2020
2 Албена Антонова, Теменужка Зафирова-Малчева, Елица Пелтекова, Избрани акценти от детската програма в „Нощта на учените“ в Софийския университет, списание "Наука", том:XXIX, брой:6, издателство:Съюза на учените в България, 2019, стр.:23-26, ISSN (print):0861 3362, ISSN (online):2603-3623, Ref, др.(INION RAN, http://inion.ru/) 2019
3 Албена Антонова, Елица Пелтекова, Детската програма на Нощта на учените в Софийския университет, Наука, брой:6, 2018, стр.:48-51, ISSN (print):0861 3362, ISSN (online):2603-3623, Ref, др.(INION RAN, http://inion.ru/), PhD 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, The Virtual Reality Potential in Class, INTED2021 Proceedings, 2021, pages:10247-10254, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-27666-0, doi:10.21125/inted.2021.2138, Ref, PhD 2021
2 Пелтекова, Е., Стефанова, Е., Интегриране на виртуална реалност в учебния процес, Том с доклади на Петдесетата Юбилейната пролетна конференция на СМБ, 2021, стр.:290-297, ISSN (online):ISSN 1313-3330, Ref, PhD 2021
3 N. Nikolova, A. Antonova, E. Stefanova, T. Zafirova-Malcheva, D. Miteva, E. Peltekova, P. Mihnev, Design and evaluation of a holistic framework for participatory IBL validation, involving policymakers, teacher trainers and teachers in STEM, INTED2020 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2020, pages:2360-2369, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-17939-8, doi:10.21125/inted.2020.0720, Ref, др.(IATED Digital Library, Crossref), PhD 2020
4 Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Space Safari – Challenge for STEM Rangers, Proceedings of ACM CompSysTech'19, 21-22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria, editor/s:Tzvetomir Vassilev, Angel Smrikarov, Publisher:ACM Digital Library, 2019, pages:292-298, ISBN:978-1-4503-7149-0, doi:https://doi.org/10.1145/3345252.3345273, Ref, SCOPUS, SJR (0.169 - 2018), ACM Digital Library, PhD 2019
5 Elitsa Peltekova, Aleksandar Dimov, Eliza Stefanova, Improvement of Students’ Achievement via VR Technology, Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, editor/s:Auer M., Tsiatsos T., Publisher:Springer, Cham, 2018, pages:36-43, ISSN (print):2194-5357, ISSN (online):2194-5365, ISBN:978-3-319-75174-0, doi:10.1007/978-3-319-75175-7_5, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.174 - 2018), PhD 2018
6 Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, STEM Teaching and Learning - A Journey from Virtual to Real World, ATINER’s Conference Paper Proceedings Series No: STEAM2018-0107, editor/s:Athens Institute for Education and Research, Publisher:Athens Institute for Education and Research, 2018, ISSN (online):2529 - 167X, doi:https://www.atiner.gr/presentations/STEAM2018-0107.pdf, PhD 2018
7 Елица Пелтекова, Елиза Стефанова, Виртуална реалност в обучението, Седма национална конференция "Електронното обучение във висшите училища", редактор/и:Пейчева-Форсайт, Р., Стефанов, К., Тотков, Г., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:154-162, ISBN:978-954-07-4509-1, PhD 2018
8 Елица Пелтекова, Елиза Стефанова, Виртуална реалност в час за изследователско обучение "извън" клас, Proceedings of the Forty Sixth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 9–13, 2017, 2017, стр.:280-286, ISSN (print):1313-3330, doi: http://www.math.bas.bg/smb/2017_PK/tom_2017/pdf/280-286.pdf, PhD 2017
9 Elitsa Peltekova, Aleksandar Dimov, Software Architecture for Interactive Learning, INTED2016 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy, Publisher:IATED Academy, 2016, pages:1117-1125, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-608-5617-7, doi:10.21125/inted.2016.1247, Ref, PhD 2016
10 Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, Academic literacies of higher education lecturers: Readiness for the challenges of tomorrow's education, „Иновативно обучение в 21 век", Publisher:Полиграфюг АД, 2015, pages:79-90, ISBN:978-619-7240-17-7, PhD 2015
11 Elitsa Peltekova, Application of the Powerful, Educational Tool Interactive Whiteboard, ICERI2015 Proceedings, editor/s:IATED, Publisher:IATED Academy, 2015, pages:4388-4397, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-608-2657-6, Ref, PhD 2015
12 Elitsa Peltekova, Dafinka Miteva, Eliza Stefanova, Creative Control over Educational Systems, EDULEARN15 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2015, pages:4906-4915, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-606-8243-1, Ref, PhD 2015
13 Elitsa Peltekova, Instructional technology tool for effective education – interactive white board, Абстракти на докладите в MIDOC2015, 2015, PhD 2015
14 Aleksandar Dimov, Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, Dafinka Miteva, User-oriented service composition platform, IMCL Proceeding, Publisher:IEEE, 2015, pages:111-115, ISBN:978-1-4673-8242-7, doi:10.1109/IMCTL.2015.7359566, Ref, SCOPUS, SJR (0.17 - 2018), PhD 2015
15 Peltekova, E., Miteva, D., Stefanova, E., Stefanov, K., Mobile Technologies Supporting Research Approach in Teaching and Learning, weSPOT inquiry-based study, Proceeding of International Conference on Interactive Mobile & Computer Aided Learning (IMCL) 2014, Publisher:IEEE, 2014, pages:198-202, ISBN:978-1-4799-4742-3, doi:https://doi.org/10.1109/IMCTL.2014.7011131, Ref, SCOPUS, SJR (0.19 - 2018), PhD 2014
16 Dafinka Miteva, Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Real Quality Distance e-Learning - Real Challanges: Case in Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University, International Conference on E-Learning e-Learning'14, editor/s:Pino Caballero-Gil, Angel Smrikarov, Publisher:University of La Laguna, Spain, 2014, pages:169-175, ISSN (print):2367-6698, ISSN (online):2367-6787, ISBN:978-954-712-611-4, Ref, PhD 2014
17 Miteva, D., Peltekova, E., Stefanova, E., Research approaches in teaching and learning: weSPOT technology tools, Proceedings of the International Conference in Education and new developments (END 2014), editor/s:Mafalda Carmo, 2014, pages:258-260, doi:ISBN: 978-989-97866-7-7, Ref, PhD 2014
18 Miteva, D., Peltekova, E., Stefanova, E., The Lost Energy and How to Collect It with weSPOT Tools, Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education [MIE2014], 2014, pages:112-121, ISBN:978-954-07-3759-1, PhD 2014
19 Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Elitsa Peltekova, Krassen Stefanov, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eugenia Kovatcheva, Knowledge Sharing with Share.TEC portal, Proceedings of the International Conference in E-learning and the Knowledge Siciety, editor/s:Smrikarov, Intorsureanu, Smrikarova, Adina Uta, Publisher:ASE Publishing House, 2011, pages:273-278, ISSN (online):2367-6787, ISBN:978-606-505-460-8, PhD, MSc 2011
20 Пелтекова, Елица, Share.TEC – технологично решение за подпомагане на обучението на учители, Електронно, дистанционно...или обучението на 21-ви век, издателство:Деметра, 2011, MSc 2011
21 E. Stefanova, N. Nikolova, E. Peltekova, K. Stefanov, T. Zafirova-Malcheva, E. Kovatcheva, SHARE.TEC: An Innovative Solution for Teacher Educators, ICERI2011 Proceedings, editor/s: I. Candel Torres, L. Gómez Chova, A. López Martínez, Publisher:International Association of Technology, Education and Development, IATED, 2011, pages:1679-1688, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-615-3324-4, Ref, PhD, MSc 2011
22 Елиза Стефанова, Николина Николова, Евгения Ковачева, Евгения Сендова, Елица Пелтекова, Нели Хубенова, Мария Миладинова, Екатерина Кантарджиева, От "пеперудeния полъх" до "вятърa на промяната" - поглед към училището на бъдещето, Доклади на Четиридесетата юбилейна пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2011, стр.:444-453, ISSN (print):1313-3330, PhD, MSc 2011
23 Zornitsa Yakova, Elitsa Peltekova, E-learning software contributing to development of networking competition, S3T '2010: International Conference on Software, Services and Semantic Technologies, editor/s:Christo Dichev, Krassen Stefanov, Eliza Stefanova, Publisher:Demetra EOOD, 2010, pages:276-277, ISBN:987-954-9526-71-4, PhD 2010
24 Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Eugenia Kovatcheva, Evgenia Sendova, Elitsa Peltekova, Nelly Hubenova, Maria Miladinova, Ekaterina Kantardjieva, From a “Flap of a Butterfly Wing” to the “Wind of Change”, Constructionist approaches to creative learning and education: Lessons for the 21st century, editor/s:J. Clayson & I. Kalas, 2010, pages:91-91, ISBN:978-80-89186-65-5, PhD, MSc 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Елица Пелтекова, The Virtual reality Potential in Class 2021
2 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Възприемане на учители и ученици на технологията виртуална реалност 2021
3 Присъствие, Елица Пелтекова, Част от организационния комитет. Цялостна организация - планиране, подготовка и реализация на сесията в електронна среда (Microsoft Teams) 2021
4 Присъствие, Елица Пелтекова, Част от организационния комитет. Планиране, подготовка и реализация на конференцията в електронна среда (Microsoft Teams) 2020
5 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Design and evaluation of a holistic framework for participatory IBL validation, involving policymakers, teacher trainers and teachers in STEM 2020
6 Секционен доклад, Елица Пелтекова, STEM рейнджъри на космическо сафари в Европейска нощ на учените 2020
7 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Space Safari – Challenge for STEM Rangers 2019
8 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Космическо сафари чрез изследователски подход на учене 2019
9 Присъствие, Елица Пелтекова, Част от организационния комитет. Цялостна организация - планиране, подготовка и реализация на конферецията 2019
10 Секционен доклад, Elitsa Peltekova, STEM Teaching and Learning - A Journey from Virtual to Real World 2018
11 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Виртуална реалност в обучението 2018
12 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Обучение по природни, технически, инженерни и математически науки – пътешествие от виртуалния към реалния свят 2018
13 Секционен доклад, Елица Пелтекова, RRI in STEM VR-Enhanced education 2018
14 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Improvement of Students’ Achievement via VR technology 2018
15 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Improvement of Students’ Achievement via VR technology 2018
16 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Виртуална реалност в час за изследователско обучение „извън“ клас 2017
17 Секционен доклад, Elitsa Peltekova, Improvement of Students' Achievement via VR Technology 2017
18 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Виртуална реалност в час за изследователско обучение „извън“ клас 2017
19 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Educational Virtual Reality Content Development 2016
20 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Software Architecture for Interactive Learning 2016
21 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Inquiry-Based Learning "Outside" the Classroom with Virtual Reality Devices 2016
22 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Виртуална реалност. Приложение в образованието. 2016
23 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Virtual Campus Walk 2016
24 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Application of the Powerful, Educational Tool Interactive Whiteboard 2015
25 Секционен доклад, Elitsa Peltekova, Instructional technology tool for effective education – interactive white board 2015
26 Секционен доклад, Дафинка Митева, Елица Пелтекова, Елиза Стефанова, Креативен контрол и над системи за обучение 2015
27 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Academic Literacies of Higher Education Lecturers: Readiness for the Challenges of Tomorrow’s Education 2015
28 Секционен доклад, Елица Пелтекова, User-oriented service composition platform 2015
29 Секционен доклад, Дафинка Митева, Елица Пелтекова, The Lost Energy and How to Collect It with weSPOT Tools 2014
30 Секционен доклад, Николина Николова, Дафинка Митева, Елица Пелтекова, Елиза Стефанова, Scientific inquiry as an approach for engaging science education 2014
31 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Дафинка Митева, Mobile Technologies Supporting Research Approach in Teaching and Learning, weSPOT inquiry-based study 2014
32 Секционен доклад, Дафинка Митева, Елица Пелтекова, Елиза Стефанова, Изгубената енергия - идеи и предизвикателства при прилагане на weSPOT средства 2014
33 Секционен доклад, Дафинка Митева, Елица Пелтекова, Research approaches in teaching and learning, weSPOT technology tools 2014
34 Секционен доклад, Елица Пелтекова, Share.TEC – технологично решение за подпомагане на обучението на учители 2011
35 Секционен доклад, Елиза Стефанова, Евгения Ковачева, Елица Пелтекова, От „пеперудeния полъх” до „вятърa на промяната” – поглед към училището на бъдещето 2011
36 Секционен доклад, Елиза Стефанова, Евгения Сендова, Евгения Ковачева, Елица Пелтекова, From a “Flap of a Butterfly Wing” to the “Wind of Change” 2010
37 Секционен доклад, Зорница Якова, Елица Пелтекова, E-learning software contributing to development of networking competition 2010