Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Лидия Семерджиева
Научен проект
1 Лидия Семерджиева , BIOPROSPECT – Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested аreas, “Operational models for the economic valuation of biodiversity services in forest ecosystems” , Член, 2019
2 Лидия Семерджиева , Концепция, гъвкава методика и пилотна геопространствена платформа за достъп на българското природно наследство до европейския дигитален общ пазар на знания и информационни услуги“ - Проект BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ , Член, 2019
3 Лидия Семерджиева , Методика за картиране и биофизична оценка на състоянието на екосистемите и услугите, които те осигуряват, за прилагане при териториалното и пространственото планиране в Столична община, Член, 2019
4 Лидия Семерджиева , Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ (член на екипа на РП I.8. Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални атмосферни и хидросферни явления) , Член, 2019
5 Лидия Семерджиева , „Връзка на пространственото разпределение на тежките метали в почвата с морфологията на замърсени заливни речни тераси” (ТОПОМЕТ) , Член, 2018
6 Лидия Семерджиева , „Археологическа карта на България”, , Член, 2017
7 Лидия Семерджиева , „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране (TUNESinURB)” , Член, 2016
Участие в конференция
1 Постер, Лидия Семерджиева , ANTHROPOGENIC IMPACT OF THE LANDSCAPES IN SELECTED REGIONS OF VARNA DISTRICT 2018
2 Постер, Лидия Семерджиева , Soil-related ecosystem services in urbanized regions – mapping and assessment 2017
3 Секционен доклад, Лидия Семерджиева , ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ НА БОЛГАРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ 2015
4 Секционен доклад, Лидия Семерджиева , "Капацитет на ландшафтите за предоставяне на екосистемни/ландшафтни стоки и услуги в екопътека "Каньона на водопадите" 2014