Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Лидия Семерджиева

Author ID (SCOPUS):57209399612

Researcher ID (Web of Science):FWN-6550-2022

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-9871-6485
Научен проект
1 Лидия Семерджиева , BIOPROSPECT – Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested аreas, “Operational models for the economic valuation of biodiversity services in forest ecosystems” , Член, 2019
2 Лидия Семерджиева , Концепция, гъвкава методика и пилотна геопространствена платформа за достъп на българското природно наследство до европейския дигитален общ пазар на знания и информационни услуги“ - Проект BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ , Член, 2019
3 Лидия Семерджиева , Методика за картиране и биофизична оценка на състоянието на екосистемите и услугите, които те осигуряват, за прилагане при териториалното и пространственото планиране в Столична община, Член, 2019
4 Лидия Семерджиева , Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ (член на екипа на РП I.8. Оценка на опасността от неблагоприятни/катастрофални атмосферни и хидросферни явления) , Член, 2019
5 Лидия Семерджиева , „Връзка на пространственото разпределение на тежките метали в почвата с морфологията на замърсени заливни речни тераси” (ТОПОМЕТ) , Член, 2018
6 Лидия Семерджиева , „Археологическа карта на България”, , Член, 2017
7 Лидия Семерджиева , „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране (TUNESinURB)” , Член, 2016
Статия в научно списание
1 Stelian Dimitrov, Martin Iliev, Bilyana Borisova, Lidiya Semerdzhieva, Stefan Petrov, UAS-Based Thermal Photogrammetry for Microscale Surface Urban Heat Island Intensity Assessment in Support of Sustainable Urban Development (A Case Study of Lyulin Housing Complex, Sofia City, Bulgaria) , Sustainability, vol:16, issue:5, 2024, doi:10.3390/su16051766 , Ref, Web of Science, IF (3.9 - 2023), Web of Science Quartile: Q2 (Environmental scienses), SCOPUS, SJR (5.8 - 2023), SCOPUS Quartile: Q1 (Geography) 2024
2 Velimira Stoyanova, Tsvetan Kotsev, Emilia Tcherkezova, Georgi Zhelezov, Todor Lubenov, Desislava Hristova, Lidiya Semerdzhieva, LAND USE AND LAND COVER DYNAMICS IN LOM VALLEY FOR 60 YEARS PERIOD AS AN INDICATOR ОF THE CHANGE IN THE CHEMICAL IMPACT OF AGRICULTURE ON SOILS, FOREST SCIENCE, No 1, 2022, vol:58, issue:1, 2022, pages:89-106, Ref 2022
3 Nedkov Stoyan, Bilyana Borisova, Mariyana Nikolova, Miglena Zhiyanski, Stelian Dimitrov, Radenka Mitova, Boyan Koulov, Desislava Hristova, Hristina Prodanova, Lidiya Semerdzhieva, A methodological framework for mapping and assessment of ecosystem services provided by the natural heritage in Bulgaria, Journal of the Bulgarian Geographical Society , vol:45, 2021, pages:7-18, ISSN (print):2738-8107, ISSN (online):2738-8115, doi:https://doi.org/10.3897/jbgs.e78680, Ref, др., PhD 2021
4 Dodev Yonko, Miglena Zhiyanski, Maria Glushkova, Bilyana Borisova, Lidiya Semerdzhieva, Ivo Ihtimanski, Stelian Dimitrov, Stoyan Nedkov, Mariyana Nikolova, Won-Sop Shin, An Integrated Approach to Assess the Potential of Forest Areasfor Therapy Services, Land, vol:10, 2021, ISSN (online): 2073-445X, doi: https://doi.org/10.3390/land10121354, Ref, Web of Science, IF (3.9 - 2022), Web of Science Quartile: Q2 (Environmental Studies), SCOPUS, SJR (0.647 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (Environmental sciences), International, PhD 2021
5 Stoyan Nedkov, Radenka Mitova, Mariyana Nikolova, Biliyana Borisova, Desislava Hristova, Lidiya Semerdzhieva, Miglena Zhiyanski, Hristina Prodanova, Prioritization of ecosystem services related to the natural heritage of Bulgaria, Journal of the Bulgarian Geogrphical Society, vol:45, 2021, pages:19-30, doi:https://doi.org/10.3897/jbgs.e73687, Ref, PhD 2021
6 Miglena Zhiyanski, Maria Glushkova, Yonko Dodev, Mariam Bozhilova, Rositsa Yaneva, Desislava Hristova, Lidiya Semerdzhieva, Role of the cultural ecosystem services provided by natural heritage in forest territories for sustainable regional development, Journal of the Bulgarian Geographical Society, issue:45, 2021, pages:61-66, Ref 2021
7 Lidiya Semerdzhieva, Bilyana Borissova, Urban ecosystems assessment: An integrated approach to maintenance of habitats and their biodiversity, Journal of the Bulgarian Geographical Society , vol:45, 2021, pages:99-106, Ref 2021
8 Ivo Ihtimanski, Stoyan Nedkov, Lidiya Semerdzhieva, Mapping the natural heritage as a source of recreation services at national scale in Bulgaria, One Ecosystem, 2020, Ref, Web of Science, PhD 2020
9 Stoyan Nedkov, Miglena Zhiyanski, Bilyana Borissova, Mariyana Nikolova, Svetla Bratanova-Doncheva, Lidiya Semerdzhieva, Ivo Ihtimanski, Petar Nikolov, Zvezdelina Marcheva, A GEOSPATIAL APPROACH TO MAPPING AND ASSESSMENT OF URBAN ECOSYSTEM SERVICES IN BULGARIA, European Journal of Geography, vol:9, issue:4, 2018, pages:34-50, ISSN (online):ISSN: 1792-1341, Ref 2018
10 Лидия Семерджиева, Румен Пенин, Таня Стоилкова, Екогеохимични изследвания на долното течение на река Провадийска, Проблеми на географията, брой:кн. 3-4, 2018, стр.:39-55, ISSN (print):0204-7209, ISSN (online):2367-6671 2018
11 Румен Пенин, Лидия Семерджиева, ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧНА СТРУКТУРА НА ДОЛНОТОТЕЧЕНИЕ НА РЕКА ПРОВАДИЙСКА, ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА, брой:1-2, 2018, стр.:81-100, Ref 2018
12 Румен Пенин, Димитър Желев, Таня Стоилкова, Лидия Семерджиева, Десислава Христова, Почвено-геохимично изследване на планината Беласица, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ГГФ, том:111, 2018, стр.:117-130, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, MSc 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Dimitrov Stelian, Bilyana Borisova, Martin Iliev, Lidiya Semerdzhieva, Application of thermal photogrammetry in local climate zones definition for urban heat island effect assessment and mapping of the city of Burgas, Bulgaria, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 127860V , Publisher:Proc. SPIE 12786, 2023, doi:https://doi.org/10.1117/12.2681776, Ref, PhD 2023
2 Borisova Bilyana, Stelian Dimitrov, Ivo Ihtimanski, Lidiya Semerdzhieva, Stoyan Valchev, Martin Iliev, Geospatial localization analysis of green infrastructure development assumptions in urbanized areas concerned by air quality: the case of Sofia Municipality, Bulgaria, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 127860U , Publisher:Proc. SPIE 12786, 2023, doi:https://doi.org/10.1117/12.2680839, Ref, PhD 2023
3 Лидия Семерджиева, Биляна Борисова, Мартин Илиев, Стелиян Димитров, Михаела Петрова, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛОКАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ ЗОНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ПЛАНИРАНЕ В УРБАНИЗИРАНА СРЕДА (НА ПРИМЕРА НА ГРАД БУРГАС), Сборник доклади от научни конференции „География и регионално развитие“– Созопол, септември 2021. Фондация „ЛОПС“- 2021, издателство:Фондация ЛОПС 2021 , 2021, стр.:9-19 2021
4 Стоян Недков, Марияна Николова, Раденка Митова, Биляна Борисова, Десислава Христова, Лидия Семерджиева, Миглена Жиянски, Христина Проданова, Приоритизация на екосистемните услуги свързани с природното наследство в България, BOOK OF ABSTRACTS International Geographic Conference “Geo Decade 2020-2030”, 2020, pages:55-56 2020
Участие в конференция
1 Присъствие, Stelian Dimitrov, Martin Iliev, Lidiya Semerdzhieva, Bilyana Borisova, Kalina Radeva , Cataloging of the Intensity of the Urban Heat Island on the Surface through Integrated Application of UAS Photogrammetry, Thermal Radiometry and GIS Based Spatial Modeling 2022
2 Постер, Лидия Семерджиева , Natural Heritage Sites in Bulgarian Urban Environment 2021
3 Секционен доклад, Лидия Семерджиева , ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛОКАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ ЗОНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ПЛАНИРАНЕ В УРБАНИЗИРАНА СРЕДА (НА ПРИМЕРА НА ГРАД БУРГАС) 2021
4 Постер, Лидия Семерджиева , ANTHROPOGENIC IMPACT OF THE LANDSCAPES IN SELECTED REGIONS OF VARNA DISTRICT 2018
5 Постер, Лидия Семерджиева , Soil-related ecosystem services in urbanized regions – mapping and assessment 2017
6 Секционен доклад, Лидия Семерджиева , ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ НА БОЛГАРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ 2015
7 Секционен доклад, Лидия Семерджиева , "Капацитет на ландшафтите за предоставяне на екосистемни/ландшафтни стоки и услуги в екопътека "Каньона на водопадите" 2014