Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Теодоси Витанов
Книга
1 Кирил Банков, Теодоси Витанов, Марин Маринов, Добромир Тодоров, Математика. Тестове за подготовка за зрелостен изпит, Анубис, София 2007
2 Теодоси Витанов, Кирил Банков, Диана Раковска, Ирина Здравкова, Георги Симидчиев, Ирина Шаркова, Тестове по математика, Анубис, София 2007
3 D. Rakovska, K. Bankov, T. Vitanov, I. Tonov, Probleme selectate, clasele 4 – 7, Reprograph, Craiova 2004
4 Кирил Банков, Теодоси Витанов, Геометрия, ISBN:954-426-617-8, Анубис, София 2003
5 I. Tonov, K. Bankov, T. Vitanov, D. Rakovska, Bulgarian mathematics competitions, 11-14 year olds, selected problems, ISSN (online):, Regalia 6, Sofia 2001
Научен проект
1 Теодоси Витанов, ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование”, Член, МОМН 2012
2 Теодоси Витанов, „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование ”, Член, МОН, Европейски социален фонд, Оперативна програма, „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. 2009
3 Теодоси Витанов, “Teacher Education – Innovation of Studies in Mathematics and IT” , Член, Програма “TEMPUS” 2007
4 Теодоси Витанов, Разработване и апробация на стратегия за външно оценяване в средното училище, Член, Отворено общество 2004
5 Теодоси Витанов, Мониторинга на международното изследване TIMSS-2003, Член, International Association for the Evaluation 2003
6 Теодоси Витанов, Национален изпит-тест за прием в профилирани гимназии, Член, МОН 1999
7 Теодоси Витанов, Държавни образователни изисквания по математика, Член, МОН 1995
Редактор на издание нереферирано
Теодоси Витанов, Математика и информатика, Редактор на издание нереферирано 1991
Статия в научно списание
1 Теодоси Витанов, Външното оценяване по математика в ІV клас 2009 г., Начално образование, issue:6, 2009 2009
2 Теодоси Витанов, Примерен тест по математика, Математика и информатика, issue:1, 2001 2001
3 Теодоси Витанов, Примерен тест по математика, Математика и информатика, issue:2, 2001 2001
4 Чавдар Лозанов, Теодоси Витанов, Петър Недевски, Новият учебник по математика за 11. клас на издателство Анубис, Математика и информатика, issue:5-6, 2000 2000
5 Теодоси Витанов, Примерен тест по математика, Математика и информатика, issue:2, 2000 2000
6 Теодоси Витанов, Примерен тест по математика, Математика и информатика, issue:1, 2000 2000
7 Теодоси Витанов, Конкурсният изпит по математика в УНСС, Математика и информатика, issue:2, 1999 1999
8 Теодоси Витанов, Примерен тест по математика, Математика и информатика, issue:6, 1999 1999
Статия в поредица
Кирил Банков, Теодоси Витанов, Едно изследване на постиженията на учениците по математика в 7. клас, Математика и информатика, брой:3, 1999, стр.:7-14 1999
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Кирил Банков, Теодоси Витанов, Иван Ганчев, Юлия Нинова, Иван Тонов, Филип Петров, Диана Раковска, История на катедра "Обучение по математика и информатика", 75-годишна мисия и история, редактор/и:Филип Петров, Евгения Сендова, издателство:Университетско издателство "С Климент Охридски", 2023, стр.:7-27, ISBN:978-954-07-5742-1 2023
2 Кирил Банков, Теодоси Витанов, Анализ на резултатите от апробация на стратегия за външно оценяване на ДОИ за УС по математика за четвърти клас, Варна, май 2005, Математика и математическо образование – тридесет и пета пролетна конференция на СМБ, 2006, стр.:93-103, ISSN (print):1313-3330, Ref 2006
3 Kiril Bankov, Teodossi Vitanov, Ivan Ganchev, Julia Ninova, Ivan Tonov, The 50 Anniversary of the Department of Mathematics and Informatics Education at the Faculty of Mathematics and Informatics, University of Sofia, Proceedings of the International Conference on Mathematics Education, 3 – 5 June, 2005, Bulgaria, 2005, pages:62-66, Ref 2005
4 Кирил Банков, Теодоси Витанов, Иван Ганчев, Юлия Нинова, Иван Тонов, Половин век от създаването на катедра „Обучение по математика и информатика” към ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски”, Математика и математическо образование – тридесет и четвърта пролетна конференция на СМБ, издателство:БАН, 2005, стр.:26-35 2005
5 Кирил Банков, Теодоси Витанов, Някои резултати от националния изпит-тест – 2000, Математика и математическо образование – тридесета пролетна конференция на СМБ, 2001, стр.:425-431, ISSN (print):1313-3330, Ref 2001
6 Кирил Банков, Теодоси Витанов, Какво оценяваме в обучението по математика?, Математика и математическо образование – двадесет и девета пролетна конференция на СМБ, 2000, стр.:351-355, ISSN (print):1313-3330, Ref 2000
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Teodossi Vitanov, Use of Information Technology in the Teaching Process in Mathematics 2008
2 Секционен доклад, Теодоси Витанов, Кирил Банков, Анализ на резултатите от апробация на стратегия за външно оценяване на ДОИ за УС по математика за четвърти клас, Варна, май 2005 2006
3 Секционен доклад, Teodossi Vitanov, Admission Examination in Specialized High Schools 2003
4 Секционен доклад, Теодоси Витанов, Кирил Банков, Някои резултати от националния изпит-тест 2000 2001
5 Секционен доклад, Teodossi Vitanov, Extracurricular Mathematics for Gifted Students (5th – 8th Grade) 2001
6 Секционен доклад, Теодоси Витанов, Кирил Банков, Какво оценяваме в обучението по математика 2000
7 Секционен доклад, Teodossi Vitanov, Die mathematische Ausbildung von der fünften bis zur achten Klasse der Oberschule in Bulgarien 1999
8 Секционен доклад, Теодоси Витанов, Едно изследване на постиженията на учениците по математика в седми клас 1999
Учебник
1 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Книга за учителя по математика за четвърти клас, ISBN:978-619-215-439-4, КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, София 2019
2 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Математика за четвърти клас, ISBN:978-619-215-389-2, КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, София, Рецензирано 2019
3 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Книга за учителя по математика за трети клас, ISBN:978-619-215-232-1, Анубис, София 2018
4 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Математика за трети клас, ISBN:978-619-215-188-1, Анубис, София, Рецензирано 2018
5 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Пъстра математика за трети клас: помагало за избираемите учебни часове, ISBN:978-619-215-301-4, Анубис, София, Рецензирано 2018
6 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика № 1 за трети клас, ISBN:978-619-215-196-6, Анубис, София, Рецензирано 2018
7 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика № 2 за трети клас, ISBN:978-619-215-181-2, Анубис, София, Рецензирано 2018
8 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика № 3 за трети клас, ISBN:978-619-215-183-6, Анубис, София, Рецензирано 2018
9 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Математика за втори клас, ISBN:978-619-215-135-5, Анубис, София 2017
10 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Пъстра математика за втори клас, ISBN:978-619-215-109-6, Анубис, София 2017
11 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика за втори клас № 1, ISBN:978-619-215-142-3, Анубис, София 2017
12 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика за втори клас № 2, ISBN:978-619-215-139-3, Анубис, София 2017
13 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика за втори клас № 3, ISBN:978-619-215-140-9, Анубис, София 2017
14 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Книга за учителя по математика за първи клас, ISBN:978-619-215-028-0, Анубис, София 2016
15 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Математика за първи клас, ISBN:978-619-215-056-3, Анубис, София 2016
16 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Пъстра математика за първи клас, ISBN:978-619-215-020-4, Анубис, София 2016
17 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика за първи клас № 1, ISBN:978-619-215-047-1, Анубис, София 2016
18 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика за първи клас № 2, ISBN:978-619-215-053-2, Анубис, София 2016
19 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика за първи клас № 3, ISBN:978-619-215-057-0, Анубис, София 2016
20 Д. Раковска, И. Тонов, К. Банков, Т. Витанов, Т. Тонова, Ч. Лозанов, Математически състезания 4. – 7. клас (ІV допълнено издание), Регалия, София 2007
21 Кирил Банков, Теодоси Витанов, Бранимир Кираджиев, Марин Маринов, Конкурсите по математика в техническите университети и в Шуменския университет Кандидатстудентско помагало, ISBN:954-426-664-X, Анубис, София 2005
22 Диана Раковска, Иван Тонов, Кирил Банков, Теодоси Витанов, Таня Тонова, Чавдар Лозанов, Математически състезания 4-7 клас, ISBN:954-8147-06-8 , Регалия 6, София 2004
23 Диана Раковска, И, Кирил Банков, Теодоси Витанов, Избрани задачи от математически състезания, 4-7 клас, Регалия 6, София 1998
24 Диана Раковска, Иван Тонов, Кирил Банков, Теодоси Витанов, Математически състезания, 4-7 клас. Първа и втора част, Регалия 6, София 1995
Учебник/Учебно помагало
1 Т. Витанов, Ч. Лозанов, Л. Дилкина, П. Тодорова, И. Цветкова, И. Джонджорова, Сборник по математика 6. клас, Анубис, София 2014
2 М. Маринов, Т. Витанов, Ч. Лозанов, С. Цветков, Справочник за зрелостници и кандидат-студенти, Анубис, София 2014
3 Т. Витанов, Р. Горанова, И. Пушкарова, Математика 4. клас, Външно оценяване по новия формат (2012/2013), Анубис, София 2012
4 Ч. Лозанов, Т. Витанов, М. Лилкова, Д. Миланова, Математика 7. клас, Външно оценяване, изпит, Анубис, София 2012
5 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика 8. клас, Тетрадка 1, Анубис, София 2012
6 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика 8. клас, Тетрадка 2, Анубис, София 2012
7 Ч. Лозанов, Т. Витанов, А. Калчева, Р. Караджова, Математика за 7. клас, Тетрадка 1, Анубис, София, Рецензирано 2011
8 Ч. Лозанов, Т. Витанов, А. Калчева, Р. Караджова, Математика за 7. клас, Тетрадка 2, Анубис, София, Рецензирано 2011
9 Т. Витанов, Р. Горанова, И. Пушкарова, Математика за 4. клас, Тестове и задачи, Външно оценяване, Анубис, София, Рецензирано 2010
10 Т. Витанов, И. Джонджорова, К. Узунова, Математика за 5. клас, Тестове и задачи, Външно оценяване, Анубис, София, Рецензирано 2010
11 Т. Витанов, И. Джонджорова, Н. Узунова, Математика за 6. клас, Тестове и задачи, Външно оценяване, Анубис, София, Рецензирано 2010
12 Ч. Лозанов, Т. Витанов, М. Лилкова, Д. Миланова, Математика за 7. клас, Тестове и задачи, Анубис, София, Рецензирано 2010
13 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика за 8. клас на СОУ, Анубис, София, Рецензирано 2009
14 Ч. Лозанов, Т. Витанов, А. Калчева, Р. Караджова, Математика за 7. клас на СОУ, Анубис, София, Рецензирано 2008
15 Ч. Лозанов, Т. Витанов, А. Калчева, Р. Караджова, Математика за 7. клас на СОУ – книга за учителя, Анубис, София, Рецензирано 2008
16 Ч. Лозанов, Т. Витанов, А. Калчева, Математика за 6. клас на СОУ, Анубис, София, Рецензирано 2007
17 Ч. Лозанов, Т. Витанов, А. Калчева, Математика за 6. клас на СОУ – книга за учителя , Анубис, София, Рецензирано 2007
18 Ч. Лозанов, Т. Витанов, А. Калчева, Математика за 6. клас на СОУ – учебна тетрадка, Анубис, София, Рецензирано 2007
19 Ч. Лозанов, Т. Витанов, А. Калчева, Математика за 5. клас на СОУ – книга за учителя, Анубис, София 2006
20 Ч. Лозанов, Т. Витанов, А. Калчева, Математика за 5. клас на СОУ – учебна тетрадка, Анубис, София 2006
21 Ч. Лозанов, Т. Витанов, А. Калчева, Математика за 5. клас на СОУ, София, Анубис, София 2006
22 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика за 12. клас на СОУ – задължителна подготовка, Анубис, София 2005
23 Ч. Лозанов, Т. Витанов, А. Калчева, М. Лилкова, П. Нинкова, Математика, задачи и тестове за 5. клас, Анубис, София 2005
24 Ч. Лозанов, Т. Витанов, З. Лалчев, Ю. Богданова, Математика за 3. клас на СОУ, Анубис, София 2004
25 Т. Аргирова, Т. Витанов, Ч. Лозанов, Математика за 6. клас на СОУ – книга за учителя, Анубис, София 2004
26 Т. Аргирова, Т. Витанов, Ч. Лозанов, Математика за 6. клас на СОУ – учебна тетрадка, Анубис, София 2004
27 Т. Аргирова, Т. Витанов, Ч. Лозанов, Математика за 6. клас на СОУ, София, Анубис, София 2004
28 Ч. Лозанов, Т. Витанов, М. Христова, Т. Ичева, Д. Миланова, Клуб математика за всеки – 6, Анубис, София 2003
29 Ч. Лозанов, Т. Витанов, З. Лалчев, Ю. Богданова, Математика за 2. клас на СОУ, Антубис, София 2003
30 Ч. Лозанов, Т. Витанов, З. Лалчев, Ю. Богданова, Математика за 2. клас на СОУ – книга за учителя, Анубис, София 2003
31 Ч. Лозанов, Т. Витанов, М. Христова, Р. Петрова, Математическа дъга за 2 клас (І и ІІ част), Анубис, София 2003
32 Ч. Лозанов, Т. Витанов, З. Лалчев, Ю. Богданова, Математика за 1. клас на СОУ – книга за учителя, Анубис, София 2002
33 Ч. Лозанов, Т. Витанов, З. Лалчев, Юл Богданова, Математика за 1. клас на СОУ – учебна тетрадка, Анубис, София 2002
34 Ч. Лозанов, Т. Витанов, З. Лалчев, Ю. Богданова, Математика за 1. клас на СОУ – Част І, Анубис, София 2002
35 Ч. Лозанов, Т. Витанов, З. Лалчев, Ю. Богданова, Математика за 1. клас на СОУ – Част ІІ, Анубис, София 2002
36 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика за 12. клас на СОУ – профилирана подготовка, Анубис, София 2002
37 Ч. Лозанов, Т. Витанов, М. Христова, Р. Петрова, Математическа дъга, Анубис, София 2002
38 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика за 10. клас на СОУ – задължителна подготовк, Анубис, София 2001
39 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика за 10. клас на СОУ – профилирана подготовка, Анубис, София 2001
40 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика за 11. клас на СОУ – задължителна подготовка, Анубис, София 2001
41 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика за 11. клас на СОУ – профилирана подготовка, Анубис, София 2001
42 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика за 8. клас на СОУ – допълнителни теми, Анубис, София 2001
43 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика за 9. – 11. клас на СОУ – книга за учителя, Анубис, София 2001
44 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика за 9. клас на СОУ – задължителна подготовка, Анубис, София 2001
45 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика за 9. клас на СОУ – профилирана подготовка, Анубис, София 2001
46 Д. Раковска, И. Тонов, Н. Банков, Т. Витанов, Математически състезания 4. – 7. клас, Регалия 6, София 2001
47 Ч. Лозанов, Т. Витанов, Модели на геометрични тела 6. клас, Анубис, София 2001
48 М. Христова, Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, А. Моллов, Математика за 10. клас, сборник задачи, Анубис, София 2000
49 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика за 11. клас на СОУ, Анубис, София 2000
50 Ч. Лозанов, Т. Витанов, И. Шаркова, М. Христова, М. Христова, Й. Еленкова, Д. Драганов, Тестове и задачи за 7. клас, Анубис, София 2000
51 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика за 10. клас на СОУ, Анубис, София 1999
52 М. Христова, Д. Миланова, Т. Витанов, Ч. Лозанов, Клуб математика за всеки – 5, Анубис, София 1998
53 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика за 9. клас на СОУ, Анубис, София 1998
54 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика за 8. клас на СОУ, Анубис, София 1997
55 Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски, Математика за 8. клас на СОУ – книга за учителя, Анубис, София 1997
56 В. Балиганд, Ю. Нинова, Е. Стоянова, Т. Витанов, Д. Раковска, С. Димитрова, Ръководство за кръжочна работа по математика в ІV клас, ЦСМТА, София, Рецензирано 1988
Учебно помагало
1 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Пъстра математика за 4. клас: помагало за избираемите учени часове, ISBN:978-619-215-408-0, КЛЕТ - БЪЛГАРИЯ, София 2019
2 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Ирена Пушкарова, Тестове по математика за четвърти клас (подготовка за национабно външно оценяване), ISBN:978-619-02-0544-9, Колибри, София 2019
3 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика № 1 за 4. клас, ISBN:978-619-215-387-8, КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, София, Рецензирано 2019
4 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Учебна тетрадка по математика № 2 за 4. клас, ISBN:978-619-215-385-4, КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, София, Рецензирано 2019
5 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева, Книга за учителя по математика за втори клас, ISBN:978-619-215-095-2, Анубис, София 2017
6 В. Балиганд, Ю.Нинова, Е. Стоянова, Т. Витанов, Д. раковска, С. Димитрова, Ръководство за кръжочна работа по математика в IV клас, НЦУТНТ, София, Рецензирано 1988