Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Венче Младенова
Глава от книга
Венче Младенова, Електронно обучение. Мотивация. Темпераменти., ISSN (print):, УИ Св. Климент Охридски, София 2017
Научен проект
1 Венче Младенова, ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК И МОТИВАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ЧРЕЗ ИГРОВИЗАЦИЯ КАТО ИНОВАТИВЕН ИНСТРУМЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 4.4, Член, 2023
2 Венче Младенова, ЕЗИК И ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 4, Член, , Номер на договора:80-10-134 / 26.03.2021 2021
3 Венче Младенова, „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2” , Член, , Номер на договора:BG05M20P001-2.-013.0001 2020
4 Венче Младенова, Език и професионална комуникация 2, Член, 2017
5 Венче Младенова, „Устойчиво развитие на човешките ресурси за целите на университетското образование по/на различни езици във Факултета по класически и нови филологии чрез разработване и внедряване на електронни форми на дистанционно обучение“, Член, , Номер на договора: BG051РО001-4.3.04-0057 2013
Статия в поредица
Гергана Боянова, Венче Младенова, Влияние на екстравертното и интровертното измерение на личността върху усвояването на чужд език, Език и професионална комуникация, том:Нови стандарти в специализираното университетско чуждоезиково обучение., брой:3, редактор/и:Галина Павлова , 2019, ISBN: 978-954-07-4699-9, Ref 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Венче Младенова, "Игровият подход в онлайн обучението по испански език", Език и професионална комуникация 4, редактор/и:доц. д-р Галина Павлова, издателство:Университетско издателство"Св. Климент Охридски:, 2021, стр.:22-33, ISBN:978-954-07-5406-2 2021
2 Gergana Boyanova, Martin Nenov, Venche Mladenova, Benefits of E-learning Activities on Foreign Language Acquisition – Survey on Students Opinion , AIP Conference Proceedings, 2018, ISSN (print):0094-243X, ISSN (online):1551-7616, Ref, Web of Science, (Inspec) 2018
3 Венче Младенова, Трансформиране на присъствен в електронен курс. Трудности и предизвикателства, „Устойчиво развитие на човешките ресурси за целите на университетското образование по/на различни езици във Факултета по класически и нови филологии чрез разработване и внедряване на електронни форми на дистанционно обучение, 2015 2015
4 Венче Младенова, Извънаудиторната заетост като метод за повишаване мотивацията за учене, Знанието е сила, 2013, стр.:113-122 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Венче Младенова, Игра и игровизация в обучението по чужд език 2022
2 Секционен доклад, Венче Младенова, Игровият подход в онлайн обучението 2021
3 Постер, Венче Младенова, "Език и професионална комуникация" 2021
4 Секционен доклад, Гергана Боянова, The Attitudes of the Students of Tourism in Sofia University “St. Kliment Ohridski” towards the Implementation of ELearning regarding its Benefit to Mastering a Foreign Language. An Exploratory Cross-Sectional Survey 2018
5 Секционен доклад, Мартин Ненов, Ползите от електронните дейности в обучението по чужд език – проучване на студентското мнение 2018
6 Секционен доклад, Мартин Ненов, Ползите от електронните дейности в обучението по чужд език – проучване на студентското мнение 2018
7 Секционен доклад, Мартин Ненов, Венче Младенова, Ползите от електронните дейности в обучението по чужд език – проучване на студентското мнение 2018
8 Секционен доклад, Венче Младенова, Даниела Витанова, Аксиния Обрешкова, "Стратегии и нови практики в обучението по испански език за университетски цели" 2017
Учебно помагало
1 Венче Младенова, Българско-испански самоучител, Скорпио, София 2016
2 Венче Младенова, Кратка испанска граматика , Скорпио, София 2015
3 Венче Младенова, Българско-испански разговорник, Скорпио, София 2014
4 Венче Младенова, Испанска граматика за всеки, Скорпио, София 2013
5 Венче Младенова, Español para la hostelería Módulo1, КОММА, София, Ref 2012