Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Светла Маринова
Глава от книга
1 Светла Маринова Маринова, Теодора Карамелска, Кольо Коев, Анастасия Рашева, Мария Добревска, Димитър Зашев, Капитализмът като религия, в: Бенямин, В. Кайрос. Съчинения по философия, ИК Критика и хуманизъм. , София 2014
2 Светла Маринова Маринова, Теодора Карамелска, Кольо Коев, Анастасия Рашева, Мария Добревска, Димитър Зашев, Относно понятието за история, в: Бенямин, В. Кайрос. Съчинения по философия, ИК Критика и хуманизъм. , София 2014
3 Светла Маринова Маринова, Теодора Карамелска, Рози. Една социална хипотеза, в: Зимел, Г., Фрагментарният характер на живота, ИК Критика и хуманизъм. , София, Рецензирано 2014
4 Светла Маринова Маринова, Теодора Карамелска, Кольо Коев, Анастасия Рашева, Мария Добревска, Димитър Зашев, Скици върху психофизичния проблем, в: Бенямин, В. Кайрос. Съчинения по философия, ИК Критика и хуманизъм. , София 2014
Друго (научно-популярни и др. под.)
Светла Маринова Маринова, Учениците обитават "зоната на отчуждение", не възприемат нищо и нищо не ги докосва. Как принципите на организация на образователните практики възпроизвеждат социалните неравенства., Маргиналия (Marginalia.bg) 1921
Книга
Светла Маринова Маринова, Към политическа икономия на разказите за миналото в германската история на социологията, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
Монография
Svetla Marinova Marinova, Kultur und Macht: die Rezeption Pierre Bourdieus in der deutschen Soziologie. [Mikrofiche-Ausg.], ISSN (print):, Tectum-Verlag, Marburg, Рецензирано, International 1997
Научен проект
1 Светла Маринова, Образователни неравенства и социални шансове - стратегически цели на реформата на българското средно образование, Член, 2016
2 Светла Маринова, Преосмисляне на теорията за обществото. Към систематиката на дескриптивно-дагностичната теория на У. Бек за трансформацията на обществото, Член, 2014
3 Светла Маринова, Сравнително изследване на социологическия канон в четири български университета (2006-2012), Член, 2012
4 Светла Маринова, „Социални неравенства в трансформиращото се пространство на един постсоциалистически софийски квартал (случаят Драгалевци), Ръководител, 2008
5 Светла Маринова, “Относно конституирането и трансформациите на социологическото поле в Германия. Към история на германската социология, Член, 2006
Научно ръководство
1 Светла Маринова, Благотворителните кампании в елитните софийски училища: солидарност или възпроизводство на социалните неравенства?, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Патрисия Христова Господинова 2023
2 Светла Маринова, Виртуалните икономики. Диагноза на състоянието на една нова сфера на практики на размяна, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Невена Стоева 2022
3 Светла Маринова, Социално неравенство и стилове на хранене, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Калина Василева 2022
4 Светла Маринова, Диалектите: символни печалби и загуби при отклоненията от официалната езикова норма, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Теодора Патроева 2021
5 Светла Маринова, Неравенствата, основаващи се на междуполови различия, във всекидневните дискурсивни практики, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Марина Николаева Стоянова 2021
6 Светла Маринова, Дарителските практики за болни хора – между частния интерес и солидарността, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Малина Николаева Деянова 2020
7 Светла Маринова, Учащият се като неучещ. Или затвореността на образователната система и отстраняването на различните., ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Божидар Иванчев Иванов 2020
8 Светла Маринова, „“That’s hot”. Климатичните промени: социологически проблеми и аспекти. Критически анализ на полето на експертния дискурс в България. ”, СУ "Св. Кл. Охридски", ФФ. катедра Социология дипломна работа:Живко Георгиев Динев 2019
9 Светла Маринова, Децата със СОП: изследване на неравенствата в началното училище , СУ "Св. Кл. Охридски", ФФ, катедра Социология дипломна работа:Бояна Мирчева 2017
10 Светла Маринова, Равенство на шансовете на пазара на труда – реалност или илюзия?, СУ "Св. Кл. Охридски", ФФ, катедра Социология дипломна работа:Тина Динчева 2017
11 Светла Маринова, Социални неравенства или социална изключеност в два столични квартала, СУ "Св. Кл. Охридски", ФФ, катедра Социология дипломна работа:Бригита Богданова 2017
12 Светла Маринова, Съжителство и неравенство между местни и новодошли в трансформиращото се пространство на едно село (случаят с. Бяга), СУ "Св. Кл. Охридски", ФФ, катедра Социология дипломна работа:София Александрова 2017
13 Светла Маринова, Зеленият, подреден и охраняван рай. Мястото на жилищните комплекси от затворен тип във физическото и социално пространство на град София, СУ "Св. Кл. Охридски", ФФ, катедра Социология дипломна работа:Мирела Иванова 2013
14 Светла Маринова, Сравнителен анализ на социологическите канони в три български университета: изследване на дипломни работи , СУ "Св. Кл. Охридски", ФФ, катедра Социология дипломна работа:Антония Каменичка 2013
15 Светла Маринова, Неравенства в смесените училища в район Красна поляна (опит за социологическа диагноза), СУ "Св. Кл. Охридски", ФФ, катедра Социология дипломна работа:Ася Милева 2012
16 Светла Маринова, Социални неравенства и контрасти в един постсоциалистически софийски квартал – изследване на транспорта и инфраструктурата , СУ "Св. Кл. Охридски", ФФ, катедра Социология дипломна работа:Любомир Пожарлиев 2009
Превод на книга
1 Светла Маринова Маринова, Буден, Б. Зона на прехода. За края на посткомунизма, ИК Критика и хуманизъм. , София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
2 Светла Маринова Маринова, Роза, Х. Ускоряване. Промяната на времевите структури в модерността, ИК Критика и хуманизъм. , София, Рецензирано 2015
3 Светла Маринова Маринова, Бек, У: Рисковото общество. По пътя към една друга модерност, ИК Критика и хуманизъм. , София, Рецензирано 2013
4 Светла Маринова Маринова, Фройд, З. Тотем и табу. Сходства в психичния живот на диваците и невротиците, ИК Критика и хуманизъм. , София, Рецензирано 2013
5 Светла Маринова Маринова, Фройд, З. Човекът - вълк. Из историята на една инфантилна невроза, ИК Критика и хуманизъм. , София 2013
6 Светла Маринова Маринова, Бек, У. Германска Европа. Новите властови пейзажи под знака на кризата, ИК Критика и хуманизъм. , София 2012
7 Светла Маринова Маринова, Нина Николова, Фройд. З. Човекът плъх. Бележки относно един случай на натраплива невроза, ИК Критика и хуманизъм. , София 2010
8 Светла Маринова Маринова, Бек, У. Що е глобализация?, ИК Критика и хуманизъм. , София 2002
9 Светла Маринова Маринова, Елиас, Н. Що е социология?, ЛИК, София 1998
Превод на статия
1 Светла Маринова Маринова, Ханс-Петер Мюлер Криза и критика. Логика и проблеми на социологическата диагноза; в: Социологически проблеми, том 55, брой 2/2023, ISSN (print):, Социологически проблеми, София, Ref 2023
2 Светла Маринова Маринова, Михаел Хартман: Образование за всички или за елита? Стратегии за постигане на по-голямо равенство на шансовете в германската система на училищното образование, в: Социологически проблеми, том 51, 2019/кн. 2, ISSN (print):, ISSN (online):, София, Ref 2019
Редактор на издание нереферирано
1 Светла Маринова, Годишник на СУ "Св.Кл. Охридски", Редактор на издание нереферирано 2016
2 Светла Маринова, Годишнник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", книга Социология, Редактор на издание нереферирано 2016
Статия в научно списание
1 Svetla Marinova Marinova, 'Good' Education as a 'Club Good': The Unequal Worlds of Bulgarian School, Critique & Humanism, vol:57, issue:2, 2022, Ref 2022
2 Светла Маринова Маринова, Климатичните промени и „заблудата на каквидата“. Бележки по полетата на „Метаморфозата на света“ НА Улрих Бек , Социологически проблеми, том:54, брой:2, 2022, стр.:455-465, ISSN (print):0324_1572, Ref 2022
3 Светла Маринова Маринова, Оптимистична история за модерността, капитализма и демокрацията. Рецензия за книгата на Натан Шнайдер "Политика на съчувствието. Маркетизацията на чувствата при демокрацията" , Годишник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски, книга Социология, том:110, 2021, стр.:113-123, ISSN (print):0205-19-07, Ref 2021
4 Svetla Marinova Marinova, Soziale Distanz und kosmopolitische Empathie Zur Frage von Theorie, Praxis und empirischen Forschungsoptionen in Ulrich Becks kosmopolitischer Soziologie, Soziale Welt, vol:Sonderband 24, issue:Soziologische Phantasie und kosmopolitisches Gemei, 2020, pages:180-202, ISSN (print):978-3-8487-4589-0, Ref, International 2020
5 Светла Маринова Маринова, Паралелните светове на българското училище. Сравнителен анализ на два случая, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Социология, том:109, 2020, стр.:9-36, ISSN (print):0205-19-07 2020
6 Светла Маринова Маринова, 'Bridge and Door': Social Distance and Patterns of Translation in the 'World Risk Society', Социологически проблеми, issue:51, 2019, pages:5-20, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):2603-4131, Ref, др. 2019
7 Светла Маринова Маринова, Клопките на образователното (не)равенство. Относно необходимостта от нова парадигма на мислене и организация на образователните практики, Социологически проблеми, том:51, брой:2, 2019, стр.:417-438, ISSN (print):9324-1572, ISSN (online):2603-4131, Ref 2019
8 Светла Маринова Маринова, "Мост" и "врата". Социална дистанция и модели на превода в "световното рисково общество" , Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, книга Социология, том:107, брой:107, 2018, стр.:9-21, ISSN (print):0205-19-07 2018
9 Светла Маринова Маринова, Космополитна емпатия и солиданост. Опит за диференциране на понятията, Социологически проблеми, брой:1-2, 2017, стр.:282-305, Ref 2017
10 Светла Маринова Маринова, Теория и практика на космоплитната социология. "Поканата за социология" на Улрих Бек, Социологически проблеми, брой:3-4, 2014, стр.:316-336, Ref 2014
11 Светла Маринова Маринова, Рефлексивната социология като вложение в полето на научните борби (опит за критик На рефлексивния разум) , Критика и хуманизъм, брой:1, 2012, стр.:223-243, Ref 2012
12 Светла Маринова Маринова, Към политическа икономия на разказа в историите за социологията (методологически бележки върху един конкретен исторически казус), Социологически проблеми, брой:Специален брой: Свидетелство и архив , 2011, стр.:119-138, Ref 2011
13 Светла Маринова Маринова, Любомир Пожарлиев, Леа Вайсова, Социални неравенства в трансформиращото се пространство на един постсоциалистически софийски квартал (случаят Драгалевци), Социологически проблеми, брой:1-2, 2010, стр.:231-256, Ref 2010
14 Светла Маринова Маринова, Фрагменти на една “събитийна” социология на социалното неравенство: бележки върху Зимел, Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”; Философски факултет; Книга Социология, том:102, 2010, Ref 2010
15 Светла Маринова Маринова, “Местата” на жените в “полетата” на ранните социални науки в Германия или относно формите на мъжко господство в науката. (Скици към една властова история на социологията), Критика и хуманизъм, брой:3, 2009, стр.:67-84, Ref 2009
16 Светла Маринова Маринова, “Мит” и “история” в овладяването на националсоциалистическото минало на германската социология, Социологически проблеми, брой:1-2, 2009, стр.:75-99, Ref 2009
17 Светла Маринова Маринова, “История на социологията” в контекста на реформите на висшето образование в Германия. Исторически модалности на една интелектуална практика, Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”; Философски факултет; Книга Социология, том:100, 2008, стр.:93-140, Ref 2008
18 Светла Маринова Маринова, Дългото сбогуване с германския университет, В: Критика и хуманизъм, Критика и хуманизъм, брой:8, 2000, стр.:217-225, Ref 2000
19 Светла Маринова Маринова, Антоанета Колева, Светлана Събева, Властта – три некласически аналитики (Арент, Фуко, Бурдийо), Социологически проблеми, брой:3-4, 1999, стр.:14-43, Ref 1999
20 Светла Маринова Маринова, Символният капитал на ‘културата’ и аналитичният капитал на “култура”, Социологически проблеми, брой:3-4, 1997, стр.:28-36, Ref 1997
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Светла Маринова Маринова, Резонанс и (не)равенство. (Върху примера на училището), Социологията като граждански ангажимент, редактор/и:Майя Грекова, Мила Минева. Леа Вайсова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:387-408, ISBN:978-954-07-5418-5 2022
2 Светла Маринова Маринова, През границите на социологическото поле (Пиер Бурдийо и Улрих Бек между науката и политиката), Време и памет. Юбилеен сборник за 70-годишнината на Лиляна Деянова, редактор/и:Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Момчил Христов и др., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:129-156, ISSN (print):978-954-07-5387-7 2021
3 Светла Маринова Маринова, Сцени на космополитизация. Следите на Чикагската школа в теорията за космополитизацията на Улрих Бек, По стъпките на Другия. Сборник в чест на Майя Грекова, редактор/и:Милена Якимова, Петя Кабакчиева, Марина Лякова, Вероника Димитрова, издателство:Просвета, 2014, стр.:385-396, Ref 2014
4 Светла Маринова Маринова, Защо и как се прави “история на социологията”? Върху един пример от “история на германската социология”, Социологията пред предизвикателствата на различията. Сборник, посветен на 30-годишнината на катедра Социология, редактор/и:Иван Стефанов, Мила Минева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009, стр.:143-193, Ref 2009
Студия в научно списание
Светла Маринова Маринова, Практически граници на една радикална критика на модерността (Критически опит върху теорията за резонанса) , Социологически проблеми, том:55, брой:2, 2023, стр.:347-371, ISSN (print):0324_1572, Ref 2023
Студия в сборник (на конференция и др.)
Светла Маринова Маринова, Космополитизация: указания за употреба, По пътя към една космополитна социология. Програмата на Улрих Бек за XXI век, редактор/и:Светла Маринова Маринова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:7-38, ISBN:978-954-07-4608-1 2019
Съставителска дейност
Светла Маринова Маринова, Светла Маринова, По пътя към една космополитна социология. Програмата на Улрих Бек за XXI век, ISSN (print):, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Светла Маринова, Как приниципите на организация на образователните практики възпроизвеждат социалните неравенства? 2021
2 Секционен доклад, Светла Маринова, „Мост” и „врата”. Социална дистанция и модели на превода в „световното рисково общество” 2017
Участие в редколегия
1 Светла Маринова, Годишник на СУ "Св. Кл.Охриски" - книга Социология, Участие в редколегия 2016
2 Светла Маринова, Годишнник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", книга Социология, Участие в редколегия 2016
3 Светла Маринова, Годишнник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", книга Социология, Участие в редколегия 2016