Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Фатмегюл Мустан
Научен проект
1 Фатмегюл Мустан, "„Разработване и охарактеризиране на универсални млечни заместители на растителна основа“/ „Development and basic characterization of plant-based multipurpose cream alternatives“", Член, Unilever, Холандия 2023
2 Фатмегюл Мустан, Влияние на твърдостта на водата върху поведението на анионни сърфактанти на граница масло-вода изследвано чрез МДС, "Impact of water hardness on behavior of anionic surfactants on water oil-interface by molecular dynamics simulation", Член, BASF, Германия 2023
3 Фатмегюл Мустан, "Междуфазови и емулгиращи свойства на аквафабата" "Interfacial and emulsifying properties of aquafaba", Член, Unilever, Холандия 2021
4 Фатмегюл Мустан, "Разработване на "съвършеното" блокче сапун" "Elaboration on the Perfect Soap Bar", Член, Unilever, САЩ 2021
5 Фатмегюл Мустан, Development of Measurement protocols for characterisation of Hair Conditioner mesoscale structures. Разработване на процедури за охарактеризиране на междинни по размер структури на шампоани за коса, Член, Unilever, Англия 2021
6 Фатмегюл Мустан, Mechanistic understanding and prediction of API solubilization in fasted, fed and lipidrich biorelevant media Изследване на механизма на действие и прогнозиране на разтворимостта на активни фармацевтични съставки в биосреди с различно съдържание на липиди, Член, Янсен, Белгия 2021
7 Фатмегюл Мустан, „Изследване на процесите свързани с резобцията на лекарствени вещества в стомашно-чревния тракт“, Член, COST, Номер на договора:2829 2018
8 Фатмегюл Мустан, „Физико-химично изследване на сърфактантни системи, съдържащи алкилполиглюкозиди“, Physico-chemical investigations on foaming surfactant systems based on alkylpolyglucosides, Член, BASF SE, Германия, Номер на договора:3313 2018
9 Фатмегюл Мустан, Разкриване механизма на стабилизация на газови мехурчета при високи температури, „Stability mechanism of aerated confectionary products and their sensitivity to environment conditions“, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3228 2017
10 Фатмегюл Мустан, Подобряване стабилността на газови мехурчета при стайна температура, „Stability mechanisms of temperature tolerant gas bubbles in (dairy or vegetable) dessert product and their sensitivity to environment conditions“, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3171 2016
11 Фатмегюл Мустан, Разработване на теоретични модели за предсказване свойствата на пени, “Development of low cost- superior sensorial shampoo chassis”, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3199 2016
12 Фатмегюл Мустан, Ефективно емулгиране, “Long term food discover program: breakthrough emulsification”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3081 2013
13 Фатмегюл Мустан, Механизми на пенообразуване при ниски концентрации на сърфактанти, “Mechanisms of foam boosting at low surfactant concentration”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3070 2013
14 Фатмегюл Мустан, Моделиране на адсорбацията върху твърди повърхности, “Smart polymer: mechanistic insights”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3048 2013
15 Фатмегюл Мустан, Разкриване на механизмите на стабилизация и подобряване на свойствата на природните емулгатори, “Long term food discover program: natural emulsifiers understanding and improving the functionality of natural emulsifiers”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3080 2013
Статия в научно списание
1 F. Mustan, N. Politova-Brinkova, Z. Vinarov, D. Rossetti, P. Rayment, S. Tcholakova, Interplay between bulk aggregates, surface properties and foam stability of nonionic surfactants, Adv. Colloid Interface Sci. , vol:302, 2022, pages:102618-0, ISSN (print):0001-8686, doi:10.1016/j.cis.2022.102618, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.11 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International 2022
2 F. Mustan, N. Politova-Brinkova, D. Rossetti, P. Rayment, S. Tcholakova, S. Tcholakova, Oil soluble surfactants as efficient foam stabilizers, Colloids Surf. A, vol:633, 2022, pages:127874-0, doi:doi: 10.1016/j.colsurfa.2021.127926, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), International, PhD 2022
3 F. Mustan, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Revealing the Origin of the Specificity of Calcium and Sodium Cations Binding to Adsorption Monolayers of Two Anionic Surfactants, J. Phys. Chem. B, vol:124, 2020, pages:10514-10528, doi:10.1021/acs.jpcb.0c06649, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.86 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), PhD 2020
4 D. Gazolu-Rusanova, F. Mustan, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, J. W.J. de Folter, Role of Lysophospholipids on The Interfacial and Liquid Film Properties of Enzymatically Modified Egg Yolk Solutions, Food Hydrocolloids, vol:99, 2020, pages:105319-0, ISSN (print):0268005X, doi:10.1016/j.foodhyd.2019.105319, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.471 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
5 S. Tcholakova, F. Mustan, N. Pagureva, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Role of surface properties for the kinetics of bubble Ostwald ripening in saponin-stabilized foams, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2017, pages:16-25, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.04.055, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
6 F. Mustan, A. Ivanova, G. Madjarova, S. Tcholakova, N. Denkov, Molecular Dynamics Simulation of the Aggregation Patterns in Aqueous Solutions of Bile Salts at Physiological Conditions, J. Phys. Chem. B , vol:119, 2015, pages:15631-15643, doi:10.1021/acs.jpcb.5b07063, Ref, IF, IF (3.187 - ), Web of Science Quartile: Q1 (2015), SCOPUS, SJR ( - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), PhD 2015
Участие в конференция
1 Постер, F. Mustan, N. Genchev, A. Ivanova, J. Bevernage, Molecular dynamics simulations of drugs solubilization into mixed bile salt/phospholipid micelles 2023
2 Постер, F. Mustan, P. Borisov, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, Escin as nonionic and anionic surfactant:effect of electrolytes on the solution properties 2023
3 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Петър Борисов, Златина Митринова, Славка Чолакова, Есцинови формулировки: влияние на pH и концентрацията на електролит върху реологията на разтворите 2023
4 Постер, P. Borisov,F. Mustan, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, Escin as nonionic and anionic surfactant: effect of pH and electrolytes on the solution rheology 2023
5 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan-Borisova, Zlatina Mitrinova, Petar Borisov, Slavka Tcholakova, ESCIN AS NONIONIC AND ANOINIC SURFACTANT: EFFECT OF ELECTROLYTES ON THE SOLUTION PROPERTIES 2022
6 Секционен доклад, С. Чолакова, С. Цибранска-Гьорева, Ф. Мустан-Борисова, П. Борисов, Н. Денков, Повърхностни, пенообразуващи и емулгираци свойства на сапонинови сърфактанти 2022
7 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan-Borisova, Nadya Politova-Brinkova, Zahari Vinarov, Damiano Rosseti, Pip Rayment, Slavka Tcholakova, INTERPLAY BETWEEN BULK AGRREGATES, SURFACE PROPERTIES AND FOAM STABILIZATION AT HIGH SUGAR CONCENTRATION 2022
8 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan-Borisova, Anela Ivanova, Slavka Tcholakova, Molecular dynamics simulations of fenofibrate solubilization into bile salt and fatty acids micelles 2021
9 Секционен доклад, F. Mustan, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Revealing the origin of the specificity of calcium and sodium cations binding to adsorption monolayers of two anionic surfactants 2021
10 Постер, F. Mustan, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Revealing the origin of the specificity of counterion binding to adsorption monolayers of anionic surfactants 2021
11 Постер, D. F. Gazolu-Rusanova, F. Mustan, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov and J. de Folter, Role of lysolipids on the interfacial and liquid film properties of enzymatically modified egg yolk solutions 2019
12 Секционен доклад, F. Mustan, A. Ivanova, S. Tcholakova, Molecular dynamics study of the kinetics of adsorption of LAS and SLES 2019
13 Постер, Nadya Politova-Brinkova, Fatmegyul Mustan, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rossetti, Pip Rayment, Surface properties of nonionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
14 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan, Nadya Politova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rossetti, Pip Rayment, Surface and foam properties of nonionic surfactant solutions At high sugar concentration 2019
15 Постер, Fatmegyul Mustan, Nadya Politova-Brinkova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rossetti, Pip Rayment, Surface properties of nonionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
16 Постер, Fatmegyul Mustan, Slavka Tcholakova, Damiano Rossetti, Foam properties of nonionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
17 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Надя Политова-Бринкова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Повърхностни свойства и реология на пени стабилизирани с нейонни сърфактанти при висока концентрация на захароза 2019
18 Секционен доклад, F. Mustan, N. Politova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, D. Rosseti, P. Rayment, Surface and foam properties of nonionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
19 Постер, F. Mustan, S. Tcholakova, , N. Borisova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, Role of surface rheological properties for the kinetics of bubble Ostwald ripening in saponin-stabilized foams 2019
20 Постер, Fatmegyul Mustan, Nadya Politova-Brinkova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rossetti, Pip Rayment, Surface properties of nonionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
21 Постер, Fatmegyul Mustan, Nadya Politova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rossetti, Pip Rayment, Surface properties of non-ionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
22 Секционен доклад, F. Mustan, A. Ivanova, S. Tcholakova, Molecular dynamics study of the kinetics of adsorption of LAS molecules 2018
23 Постер, D. F. Gazolu-Rusanova, F. Mustan, Z.i Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, L. Arnaudov, S. Stoyanov and J. de Folter, Role of lysolipids on the interfacial and liquid film properties of enzymatically modified egg yolk solutions 2018
24 Постер, F. Mustan, S. Tcholakova, , N. Borisova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, Role of surface rheological properties for the kinetics of bubble Ostwald ripening in saponin-stabilized foams 2018
25 Секционен доклад, F. Mustan, S. Tcholakova, , N. Borisova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, Role of surface rheological properties for the kinetics of bubble Ostwald ripening in saponin-stabilized foams 2018
26 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Надя Политова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Влияние на химичния състав на захарни естери върху поведението на адсорбционните слоеве 2017
27 Секционен доклад, F. Mustan, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Molecular dynamics study of the kinetics of adsorption of LAS molecules 2017
28 Секционен доклад, Fatmegul Mustan, Anela Ivanova, Slavka Tcholakova, Molecular dynamics simulations of the behavior of LAS and SLES(1EO) at the vacuum/water interface 2016
29 Секционен доклад, Fatmegul Mustan, Anela Ivanova, Slavka Tcholakova, Molecular dynamics simulations of the behavior of LAS and SLES(1EO) at the vacuum/water interface 2016
30 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, F. Mustan, N. Borisova, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, Kinetics of Ostwald ripening in foams, stabilized with saponins 2015
31 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан А. Иванова, Галя Маджарова, С. Чолакова, Н. Денков, Молекулно динамични симулации на агрегация на жлъчни соли 2015
32 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Анела Иванова, Галя Маджарова, Славка Чолакова, Николай Денков, Молекулно-динамични симулации на агрегация на жлъчни соли 2015
33 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Анела Иванова, Галя Маджарова, Славка Чолакова, Николай Денков, Молекулно-динамични симулации на агрегация на жлъчни соли 2014
34 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Славка Чолакова, Николай Денков, Константин Големанов, Симеон Стоянов, Изследване скоростта на Оствалдово зреене в пени, стабилизирани със сапонини 2013
35 Постер, K. Golemanov, F. Mustan, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Impact of the surface rheology on the kinetics of Ostwald ripening of foams stabilized with saponins 2013
36 Постер, K. Golemanov, F. Mustan, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan and S. Stoyanov, Impact of surface rheological properties on kinetics of bubble Ostwald ripening in foams stabilized by saponins 2013
37 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Невена Борисова, Славка Чолакова, Николай Денков, Теоретичен модел за описание на процеса на Оствалдово зреене в пени, стабилизирани със сапонини 2012