Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Катерина Христозова

ORCID ID:0000-0001-5538-9007
Дисертация д-р
Катерина Лукова Христозова, English for Diplomatic Purposes: Politeness and Formality in Diplomatic Correspondence, , Ръководител:проф. дпн Лиляна Грозданова 2022
Друго (научно-популярни и др. под.)
Катерина Живкова, Електронен курс в Мудъл: Практически английски език – първи език (Журналистика, първи курс),, 2015
Научен проект
1 Катерина Христозова, Въздействието на програмата „Еразъм+“ върху усъвършенстването на езиковите умения, процеса на изграждане на европейска идентичност и съвременните образователни политики, Член, , Номер на договора:80-10-226/06.05.2020 г. 2020
2 Катерина Живкова, Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.06-0045 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Катерина Лукова Христозова, Politeness and Political Discourse: Politeness Strategies in President Biden’s Speeches, „Традиция и новаторство“ (Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция на департамент„Чужди езици и култури“, 4-5 юни 2022 г.), Publisher:Издателство на НБУ, София, 2023, pages:157-172, ISSN (print):978-619-233-255-6 2023
2 Катерина Лукова Христозова, Учтивостта в дипломацията – важен инструмент за осъществяване на ефективна комуникация. Стратегии за изразяване на учтивост в дипломатическата кореспонденция, Език и професионална комуникация 4, 2022, pages:104-115, ISBN:978-954-07-5406-2 2022
3 Катерина Лукова Христозова, Formality of Language - Measuring Formality in Diplomatic Correspondence, Лингвистични проблеми“, сборник доклади от Юбилейната международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“, 2021, pages:287-295, ISSN (print):2682-9673 2021
4 Катерина Лукова Христозова, Politeness as a Means of Effective Communication in Diplomatic Correspondence: Politeness Structures in Diplomatic Notes in English, STUDIA PHILOLOGICA, 2021, pages:47-54, doi:https://doi.org/10.54664/PGLD1793 2021
5 Пенка Христова, Катерина Лукова Христозова, Urban environment as a factor for improving the students’ foreign language skills, Проблеми на социолингвистиката, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, pages:67-82, ISSN (print):1314-5401 2021
6 Пенка Христова, Катерина Лукова Христозова, Urban environment as a factor for improving the students’ foreign language skills, Градска култура и езиково разнообразие. Материали от Четиринадесетата международна конференция по социолингвистика, 15-16 октомври 2020 г. Проблеми на социолингвистиката 14, Publisher:Международно социолингвистическо дружество, 2021, pages:65-80 2021
7 Катерина Лукова Христозова, Diplomacy аnd Politeness – Politeness Strategies in Diplomatic Letters оf Congratulations, Лингводидактически ракурси, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, pages:457-465, ISBN:978-954-07-4982-2 2020
8 Катерина Лукова Христозова, Politeness in Diplomacy: Politeness Strategies in Diplomatic Letters of Condolence. A Pragmatic Perspective, XIV Национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий“. Сборник доклади организирани и отпечатани от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. , Publisher:Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2020, pages:104-111, ISSN (print):2535-0625 2020
9 Penka Hristova, Katerina Lukova Hristozova, Urban Environment as a Factor for Improving the Students’ Foreign Language Skills , URBAN CULTURE AND LANGUAGE DIVERSITY, Papers of the Fourteenth International Sociolinguistic Conference, Sofia, 2020, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, ISSN (print):1314-5401 2020
10 Катерина Лукова Христозова, Politeness in English – politeness structures in diplomatic letters of congratulations, Език и професионална комуникация 3, 2019, ISBN:978-954-07-4699-9 2019
11 Катерина Лукова Живкова, Language in Diplomatic Documents, Език и професионална комуникация 2, 2017, pages:72-79, ISBN:978-954-07-4230-4 2017
12 Катерина Лукова Живкова, Предизикателствата на специализирания английски език, Тринадесета конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, pages:212-218, ISSN (print):1314-3948 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Катерина Христозова, Politeness and political discourse: politeness strategies in president Вiden's speeches 2022
2 Секционен доклад, Катерина Христозова, Politeness as a Means of Effective Communication in Diplomatic Correspondence. Politeness Structures in Diplomatic Notes in English 2020
3 Секционен доклад, Катерина Христозова, Politeness in Diplomacy: Politeness Strategies in Diplomatic Letters of Condolence. A Pragmatic Perspective 2020
4 Секционен доклад, Катерина Христозова, Politeness in English - Politeness Structures in Diplomatic Letters of Condolences 2019
5 Секционен доклад, Катерина Христозова, Diplomacy and Politeness - Politeness Strategies in Diplomatic Letters of Congratulations 2019
6 Секционен доклад, Катерина Живкова, Нови стандарти в специализираното ЧЕО 2018
7 Секционен доклад, Катерина Живкова, УЧТИВОСТТА В ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ НОТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2018
8 Секционен доклад, Катерина Живкова, "Стратегии за повишаване на ефективността на чуждоезиковото обучение" 2017
9 Секционен доклад, Катерина Живкова, ПРЕДИЗИКАТЕЛСТВАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2016