Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Катерина Живкова
Друго (научно-популярни и др. под.)
Катерина Живкова, Електронен курс в Мудъл: Практически английски език – първи език (Журналистика, първи курс),, 2015
Научен проект
Катерина Живкова, Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.06-0045 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Катерина Живкова, Politeness in English - Politeness Structures in Diplomatic Letters of Condolences 2019
2 Секционен доклад, Катерина Живкова, Diplomacy and Politeness - Politeness Strategies in Diplomatic Letters of Congratulations 2019
3 Секционен доклад, Катерина Живкова, Нови стандарти в специализираното ЧЕО 2018
4 Секционен доклад, Катерина Живкова, УЧТИВОСТТА В ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ НОТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2018
5 Секционен доклад, Катерина Живкова, "Стратегии за повишаване на ефективността на чуждоезиковото обучение" 2017
6 Секционен доклад, Катерина Живкова, ПРЕДИЗИКАТЕЛСТВАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2016