Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Мартин Стефанов

Researcher ID (Web of Science):JRW-8170-2023

ORCID ID:0009-0008-8247-2314
Дипломна работа
Мартин Стефанов Стефанов, Изследвания върху граматическата категория "падеж" в сръбския и хърватския език в контекста на променящите се научно-методологически парадигми, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Найда Иванова Иванова 2008
Дисертация д-р
Мартин Стефанов Стефанов, Процеси на номинализация и декомпозиция на предиката в сръбския и българския книжовен език от края на XIX и началото на XX век, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Найда Иванова Иванова 2013
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Мартин Стефанов Стефанов, Вечният полет на съзнанието, Литературен клуб 2023
2 Мартин Стефанов Стефанов, сп. "Филологически форум", 2020
3 Мартин Стефанов Стефанов, сп. "Филологически форум", 2020
Монография
Мартин Стефанов, Номинализацията на предиката в сръбския и българския книжовен език от края на XIX и началото на XX век, ISSN (online):978-619-7433-79-1, ISBN:978-619-7433-79-1, София, Рецензирано 2023
Научен проект
1 Мартин Стефанов, „Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“ и Библиотека „Международен филологически форум“, 2021, Член, 2022
2 Мартин Стефанов, „Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, Библиотека „Международен филологически форум“, „Творческа библиотека“, Член, , Номер на договора:№ 80-10-56/22.03.2021 2021
3 Мартин Стефанов, Млади учени: изследователски опити. сп. "Филологически форум", библиотека "Международен филологически форум", "Творческа библиотека", Член, 2020
4 Мартин Стефанов, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум" и Библиотека "Международен филологически форум", Член, 2019
5 Мартин Стефанов, Описване, класифициране, систематизиране и класификация на дипломните работи, защитени в катедра "Славянско езикознание" в периода 1997-2006, Член, 2019
6 Мартин Стефанов, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум" и Библиотека "Международен филологически форум", Член, 2018
7 Мартин Стефанов, Описване, класифициране, систематизиране и каталогизиране на дипломните работи, защитени в катедра „Славянско езикознание” в периода (2007-2017 г.), Член, , Номер на договора:80-10-70/2018 г. 2018
8 Мартин Стефанов, „Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум”, Член, , Номер на договора:80-10-76 2017
9 Мартин Стефанов, „Филологически форум“ – списание за студенти, докторансти и млади учени, Член, 2016
10 Мартин Стефанов, Международен филологически форум за студенти и докторанти, Член, 2016
11 Мартин Стефанов, Тринадесети международни славистични четения 2016 „Мултикултурализъм и многоезичие“, Член, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:35 2016
12 Мартин Стефанов, "България и българите в хърватската книга през вековете", Член, , Номер на договора:094/08.04.2010 2010
Научно ръководство
1 Мартин Стефанов, Специфики на научния стил в студентските дипломни работи, дипломна работа:Момчил Шойлев 2020
2 Мартин Стефанов, Турските лексикални заемки в книгите на Миленко Йергович "Sarajevski Marlboro", "Mama Leone", „Buick Rivera” и в техния превод на български език, дипломна работа:Михаила Кацарова 2020
3 Мартин Стефанов, Езикова политика и езиково планиране в Р Сърбия, Р Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора, дипломна работа:Красимир Георгиев 2016
4 Мартин Стефанов, Концептът "лъжа" в българския и сръбския език (лингвокултурен подход), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Таня Емануилова 2015
Редактор на издание нереферирано
1 Мартин Стефанов, Списание "Филологически форум" 1(19), година 10 (2024), Редактор на издание нереферирано 2024
2 Мартин Стефанов, Библиотека "Международен филологически форум" том. 12 "Слово и памет", Редактор на издание нереферирано 2023
3 Мартин Стефанов, Списание "Филологически форум" 2(18), година 9 (2023), Редактор на издание нереферирано 2023
4 Мартин Стефанов, Хърватското житие на света Екатерина, александрийската девица и мъченива, Редактор на издание нереферирано 2022
5 Мартин Стефанов, Библиотека "Международен филологически форум" том. 7 "Славистиката: полета на стътрудничество", Редактор на издание нереферирано 2020
6 Мартин Стефанов, сп. "Филологически форум", бр. 2 (12), година 6 (2020), "Филологически диалози", Редактор на издание нереферирано 2020
7 Мартин Стефанов, Битие и идентичности. Том 6 Библиотека "Международен филологически форум", Редактор на издание нереферирано 2019
8 Мартин Стефанов, Езикови картини, типологии, трансформации. Том 5. Библиотека „Международен филологически форум“, Редактор на издание нереферирано 2018
9 Мартин Стефанов, Думи и събития. Том 1. Библиотека „Международен филологически форум“, Редактор на издание нереферирано 2017
10 Мартин Стефанов, Истории и събития. Том 2. Библиотека „Международен филологически форум“, Редактор на издание нереферирано 2017
11 Мартин Стефанов, Модели, метаморфози, диалози. Том 4. Библиотека „Международен филологически форум“, Редактор на издание нереферирано 2017
12 Мартин Стефанов, Светове и събития. Том 3. Библиотека „Международен филологически форум“, Редактор на издание нереферирано 2017
13 Мартин Стефанов, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения – София, 21–23 април 2016 г. Том II, Редактор на издание нереферирано 2016
14 Мартин Стефанов, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения – София, 21–23 април 2016 г. Том І, Редактор на издание нереферирано 2016
15 Мартин Стефанов, Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев (22-24 април 2010 г.), Редактор на издание нереферирано 2010
Статия в научно списание
1 Мартин Стефанов, Японската сърб(охърват)истика – вчера, днес, утре. Рецензия за сборника „Serbica iaponica. Допринос јапанских слависта српској филологији“ (рецензия), Филологически форум, брой:2 (6), 2017, стр.:188-195 2017
2 Мартин Стефанов, Krеjčí, Pavel. Přehled vývoje jichoslovanských spisovných jaziků (Od 9. do počátku 19. století). (рецензия), Съпоставително езикознание, брой:кн. 3, 2016 2016
3 Мартин Стефанов, The Serbian language as viewed by the East and the West: Synchrony, Diachrony and Typology (Ed. Lj. Popović, M. Nomachi) (рецензия), Съпоставително езикознание, брой:4, 2015, стр.:83-86 2015
4 Мартин Стефанов, Sintaksa padeža (ured. M. Birtić, D. Brozović Rončević). (рецензия), Съпоставително езикознание, брой:кн. 2, 2012, стр.:93-96 2012
5 Мартин Стефанов, Проблеми на балканското и славянското езикознание (ред. И. Харалампиев, М. Спасова, М. Ангелова-Атанасова, Г. Пенакова, К. Кабакчиев, А. Петрова, Ж. Колева-Златева). (рецензия), Съпоставително езикознание, брой:кн. 3, 2012, стр.:100-105 2012
6 Мартин Стефанов, A. Младеновић. Историја српског језика. Одабрани радови. (рецензия), Съпоставително езикознание, брой:кн. 2, 2010, стр.:105-110 2010
7 Мартин Стефанов, Савицка, И. Фонетиката в ареалната лингвистика. (превод от сръбски език), Съпоставително езикознание, брой:кн. 2, 2010, стр.:35-40 2010
8 Мартин Стефанов, Румен Нинов, Джерич, Г. Половото в етническото: принос към сръбската имагология. (превод от сръбски език в съавторство с Румен Нинов), Език и литература, брой:кн. 1-2, 2007, стр.:36-54 2007
Статия в поредица
1 Мартин Стефанов, Александрийски детайли (една възможна посока за интерпретация на романа "Детайлите" от Ия Йенберг), Библиотека "Международен филологически форум", том:Слово и памет, брой:12, редактор/и:Надежда Стоянова, 2023, ISSN (online):2535-1354 2023
2 Мартин Стефанов, За една тенденция в сръбския книжовен език в края на XIX и началото на XX век, Научни трудове на Филологическия факултет на Пловдивския университет „П. Хилендарски”, брой:Т. 48, кн. 1, сб. А, издателство:Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2010, стр.:187-196 2010
3 Мартин Стефанов, Някои особености на родителния падеж с негация в съвременния хърватски език, Научни трудове на Филологическия факултет на Пловдивския университет „П. Хилендарски”, брой:Т. 45, кн. 1, издателство:Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2007, стр.:74-88 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Мартин Стефанов, Вижданията на Любомир Недич относно сръбския книжовен език в контекста на сръбското научно пространство, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения – София, 9-10 май 2014, Том първи. Езикознание, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, стр.:317-323 2016
2 Мартин Стефанов, Функционалностилска слојевитост романа Канџе Марка Видојковића, Језик у књижевности и језик књижевности. Зборник радова са X међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (23-25. X 2015), књига I, 2016, стр.:273-284, ISBN:978-86-85991-96-7 2016
3 Мартин Стефанов, За превода на деепричастия от сръбски и хърватски на български език, Славистиката – пътища и перспективи. В чест на 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иванка Гугуланова, редактор/и:Жоржета Чолакова, Юлияна Чакърова, Лилия Иванова, Жана Станчева, Борислав Борисов, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2015, стр.:257-267 2015
4 Мартин Стефанов, О српском језику у Политици на почетку 20. века, Путевима српских идиома. Зборник у част проф. Радивоју Младеновићу поводом 65. рођендана., редактор/и:Милош Ковачевић, Владимир Поломац, издателство:ФИЛУМ, 2015, стр.:379-393 2015
5 Мартин С. Стефанов, Српски и бугарски књижевни језик на прелазу из 19. у 20. век, Српски језик – од Вука до данас. Зборник радова са IX међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (24-25. X 2014), књига I, редактор/и:Милош Ковачевић, Јелена Петковић, 2015, стр.:57-67, Ref 2015
6 Мартин Стефанов, За една проява на морфологично влияние на старобългарския език върху древноруския/староизточнославянския. Пространствени конструкции с предлог по, Стъпки от началото II, Littera et Lingua Series Dissertationes 5, 2013 2013
7 Мартин Стефанов, За някои колебания в книжовната нормата на сръбския език от края на XIX и началото на XX век в контекста на неговото развитие, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012 г. Том първи. Езикознание, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:460-466 2012
8 Мартин С. Стефанов, Номинализоване конструкције и декомпоновани/перифрастични предикати у науци, језику и тексту, Структурне карактеристике српскога језикa. Зборник радова са VI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28-29. X 2011), издателство:Интерагент, 2012, стр.:181-190 2012
9 Мартин Стефанов, Типология на декомпозираните и перифразните предикати в сръбския и българския книжовен език от края на XIX и началото на XX век, Хоризонти и предели на южнославянските езици. Сборник, посветен на 65-годишнината на доцент д-р Славка Величкова, издателство:Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, стр.:72-84 2012
10 Мартин Стефанов, Декомпозираните предикати и лексикалният пасив (върху материал от сръбския и българския език), Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци (Пловдив, 20-21 май 2010 г.), издателство:Контекст, 2011, стр.:97-104 2011
11 Мартин Стефанов, Декомпозираните предикати и лексикалният пасив във формиращия се научен дискурс на сръбския и българския книжовен език от края на XIX и началото на XX век, Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев (22-24 април 2010 г.), издателство:Лектура, 2011, стр.:268-275 2011
12 Мартин Ст. Стефанов, Нека запажања о декомпоновању предиката у српском књижевном језику с краја XIX и почетка XX века, Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности. Зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (29-30. X 2010), издателство:Интерагент, 2011, стр.:101-113 2011
13 Мартин Стефанов, Наблюдения върху концептуализирането на пространството с помощта на наречията горе, долу, нагоре и надолу, Преходи и граници. Сборник доклади от XV научна конференция на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (18-19 май 2009 г.), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009, стр.:461-471 2009
Съставителска дейност
1 Мартин Стефанов, Симеон Стефанов, сп. Филологически форум 2(18) "Мостове и граници", ISSN (online):, Рецензирано 2023
2 Мартин Стефанов, сп. "Филологически форум" 2(12) "Филологически диалози", ISSN (online):, София 2020
3 Венета Савова, Надежда Стоянова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Думи и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 1., ISSN (online):978-619-7433-02-9, ISBN:978-619-7433-02-9 2017
4 Венета Савова, Надежда Стоянова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Истории и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 2, ISSN (online):978-619-7433-03-6, ISBN:978-619-7433-03-6 2017
5 Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мултикултурализъм и многоезичие : сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения - София, 21-23 април 2016 г. Т. 1, Лингвистика, ISBN:978-619-00-0646-6, Фабер, Велико Търново, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
6 Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, Мултикултурализъм и многоезичие : сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения - София, 21-23 април 2016 г. Т. 2, Антропология. Литературознание, ISBN:978-619-00-0651-0, Фабер, Велико Търново, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
7 Венета Савова, Надежда Стоянова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Светове и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 3, ISSN (online):978-619-7433-04-3, ISBN:978-619-7433-04-3 2017
8 Найда Иванова, Елена Дараданова, Витка Делева, Диляна Денчева, Райна Канберова, Албена Стаменова, Мартин Стефанов, Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите национални славистични четения,посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев 22-24 април 2010, ISBN:978-954-92732-1-2, Лектура, София, Рецензирано 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Функционалностилска слојевитост романа "Канџе" Марка Видојковића 2015
2 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Српски и бугарски књижевни језик на прелазу из XIX у XX век 2014
3 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Вижданията на Любомир Недич относно сръбския книжовен език в контекста на сръбското научно пространство 2014
4 Секционен доклад, Мартин Стефанов, За някои колебания в нормата на сръбския книжовен език от края на XIX и началото на XX век в контекста на неговото развитие 2012
5 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Номинализоване конструкције и декомпоновани/перифрастични предикати у науци, језику и тексту 2011
6 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Нека запажања о декомпоновању предиката у српском књижевном језику с краја XIX и почетка XX века 2010
7 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Декомпозираните предикати и лексикалният пасив във формиращия се научен дискурс на сръбския и българския книжовен език от края на XIX и началото на XX век 2010
8 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Тенденции в сръбския книжовен език и сръбската филологическа мисъл в края на XIX и началото на XX век 2010
9 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Декомпозираните предикати и лексикалният пасив (върху материал от сръбския и българския език) 2010
10 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Наблюдения върху концептуализирането на пространството с помощта на наречията горе, долу, нагоре и надолу 2009
Участие в редколегия
1 Мартин Стефанов, сп. Липар, Участие в редколегия 2015
2 Мартин Стефанов, сп. Филологически форум, Участие в редколегия 2015