Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Мартин Стефанов

ORCID ID:0009-0008-8247-2314
Дипломна работа
Мартин Стефанов Стефанов, Изследвания върху граматическата категория "падеж" в сръбския и хърватския език в контекста на променящите се научно-методологически парадигми, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Найда Иванова Иванова 2008
Дисертация д-р
Мартин Стефанов Стефанов, Процеси на номинализация и декомпозиция на предиката в сръбския и българския книжовен език от края на XIX и началото на XX век, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Найда Иванова Иванова 2013
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Мартин Стефанов Стефанов, Вечният полет на съзнанието, Литературен клуб 2023
2 Мартин Стефанов Стефанов, сп. "Филологически форум", 2020
3 Мартин Стефанов Стефанов, сп. "Филологически форум", 2020
Научен проект
1 Мартин Стефанов, „Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“ и Библиотека „Международен филологически форум“, 2021, Член, 2022
2 Мартин Стефанов, „Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, Библиотека „Международен филологически форум“, „Творческа библиотека“, Член, , Номер на договора:№ 80-10-56/22.03.2021 2021
3 Мартин Стефанов, Млади учени: изследователски опити. сп. "Филологически форум", библиотека "Международен филологически форум", "Творческа библиотека", Член, 2020
4 Мартин Стефанов, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум" и Библиотека "Международен филологически форум", Член, 2019
5 Мартин Стефанов, Описване, класифициране, систематизиране и класификация на дипломните работи, защитени в катедра "Славянско езикознание" в периода 1997-2006, Член, 2019
6 Мартин Стефанов, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум" и Библиотека "Международен филологически форум", Член, 2018
7 Мартин Стефанов, Описване, класифициране, систематизиране и каталогизиране на дипломните работи, защитени в катедра „Славянско езикознание” в периода (2007-2017 г.), Член, , Номер на договора:80-10-70/2018 г. 2018
8 Мартин Стефанов, „Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум”, Член, , Номер на договора:80-10-76 2017
9 Мартин Стефанов, „Филологически форум“ – списание за студенти, докторансти и млади учени, Член, 2016
10 Мартин Стефанов, Международен филологически форум за студенти и докторанти, Член, 2016
11 Мартин Стефанов, Тринадесети международни славистични четения 2016 „Мултикултурализъм и многоезичие“, Член, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:35 2016
12 Мартин Стефанов, "България и българите в хърватската книга през вековете", Член, , Номер на договора:094/08.04.2010 2010
Научно ръководство
1 Мартин Стефанов, Специфики на научния стил в студентските дипломни работи, дипломна работа:Момчил Шойлев 2020
2 Мартин Стефанов, Турските лексикални заемки в книгите на Миленко Йергович "Sarajevski Marlboro", "Mama Leone", „Buick Rivera” и в техния превод на български език, дипломна работа:Михаила Кацарова 2020
3 Мартин Стефанов, Езикова политика и езиково планиране в Р Сърбия, Р Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора, дипломна работа:Красимир Георгиев 2016
4 Мартин Стефанов, Концептът "лъжа" в българския и сръбския език (лингвокултурен подход), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Таня Емануилова 2015
Редактор на издание нереферирано
1 Мартин Стефанов, Хърватското житие на света Екатерина, александрийската девица и мъченива, Редактор на издание нереферирано 2022
2 Мартин Стефанов, Библиотека "Международен филологически форум" том. 7 "Славистиката: полета на стътрудничество", Редактор на издание нереферирано 2020
3 Мартин Стефанов, сп. "Филологически форум", бр. 2 (12), година 6 (2020), "Филологически диалози", Редактор на издание нереферирано 2020
4 Мартин Стефанов, Битие и идентичности. Том 6 Библиотека "Международен филологически форум", Редактор на издание нереферирано 2019
5 Мартин Стефанов, Езикови картини, типологии, трансформации. Том 5. Библиотека „Международен филологически форум“, Редактор на издание нереферирано 2018
6 Мартин Стефанов, Модели, метаморфози, диалози. Том 4. Библиотека „Международен филологически форум“, Редактор на издание нереферирано 2017
7 Мартин Стефанов, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения – София, 21–23 април 2016 г. Том II, Редактор на издание нереферирано 2016
8 Мартин Стефанов, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения – София, 21–23 април 2016 г. Том І, Редактор на издание нереферирано 2016
9 Мартин Стефанов, Думи и събития. Том 1. Библиотека „Международен филологически форум“, Редактор на издание нереферирано 2015
10 Мартин Стефанов, Истории и събития. Том 2. Библиотека „Международен филологически форум“, Редактор на издание нереферирано 2015
11 Мартин Стефанов, Светове и събития. Том 3. Библиотека „Международен филологически форум“, Редактор на издание нереферирано 2015
12 Мартин Стефанов, Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев (22-24 април 2010 г.), Редактор на издание нереферирано 2010
Статия в научно списание
1 Мартин Стефанов, Японската сърб(охърват)истика – вчера, днес, утре. Рецензия за сборника „Serbica iaponica. Допринос јапанских слависта српској филологији“ (рецензия), Филологически форум, брой:2 (6), 2017, стр.:188-195 2017
2 Мартин Стефанов, Krеjčí, Pavel. Přehled vývoje jichoslovanských spisovných jaziků (Od 9. do počátku 19. století). (рецензия), Съпоставително езикознание, брой:кн. 3, 2016 2016
3 Мартин Стефанов, The Serbian language as viewed by the East and the West: Synchrony, Diachrony and Typology (Ed. Lj. Popović, M. Nomachi) (рецензия), Съпоставително езикознание, брой:4, 2015, стр.:83-86 2015
4 Мартин Стефанов, Sintaksa padeža (ured. M. Birtić, D. Brozović Rončević). (рецензия), Съпоставително езикознание, брой:кн. 2, 2012, стр.:93-96 2012
5 Мартин Стефанов, Проблеми на балканското и славянското езикознание (ред. И. Харалампиев, М. Спасова, М. Ангелова-Атанасова, Г. Пенакова, К. Кабакчиев, А. Петрова, Ж. Колева-Златева). (рецензия), Съпоставително езикознание, брой:кн. 3, 2012, стр.:100-105 2012
6 Мартин Стефанов, A. Младеновић. Историја српског језика. Одабрани радови. (рецензия), Съпоставително езикознание, брой:кн. 2, 2010, стр.:105-110 2010
7 Мартин Стефанов, Савицка, И. Фонетиката в ареалната лингвистика. (превод от сръбски език), Съпоставително езикознание, брой:кн. 2, 2010, стр.:35-40 2010
8 Мартин Стефанов, Румен Нинов, Джерич, Г. Половото в етническото: принос към сръбската имагология. (превод от сръбски език в съавторство с Румен Нинов), Език и литература, брой:кн. 1-2, 2007, стр.:36-54 2007
Статия в поредица
1 Мартин Стефанов, Тенденции в сръбския книжовен език и сръбската филологическа мисъл в края на XIX и началото на XX век, Научни трудове на Филологическия факултет на Пловдивския университет „П. Хилендарски”, брой:Т. 48, кн. 1, сб. А, издателство:Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2010, стр.:187-196 2010
2 Мартин Стефанов, Някои особености на родителния падеж с негация в съвременния хърватски език, Научни трудове на Филологическия факултет на Пловдивския университет „П. Хилендарски”, брой:Т. 45, кн. 1, издателство:Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2007, стр.:74-88 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Мартин Стефанов, Вижданията на Любомир Недич относно сръбския книжовен език в контекста на сръбското научно пространство, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения – София, 9-10 май 2014, Том първи. Езикознание, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, стр.:317-323 2016
2 Мартин Стефанов, Функционалностилска слојевитост романа Канџе Марка Видојковића, Језик у књижевности и језик књижевности. Зборник радова са X међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (23-25. X 2015), књига I, 2016 2016
3 Мартин Стефанов, За превода на деепричастия от сръбски и хърватски на български език, Славистиката – пътища и перспективи. В чест на 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иванка Гугуланова, редактор/и:Жоржета Чолакова, Юлияна Чакърова, Лилия Иванова, Жана Станчева, Борислав Борисов, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2015, стр.:257-267 2015
4 Мартин Стефанов, О српском језику у Политици на почетку 20. века, Путевима српских идиома. Зборник у част проф. Радивоју Младеновићу поводом 65. рођендана., редактор/и:Милош Ковачевић, Владимир Поломац, издателство:ФИЛУМ, 2015, стр.:379-393 2015
5 Мартин С. Стефанов, Српски и бугарски књижевни језик на прелазу из XIX у XX век, Српски језик – од Вука до данас. Зборник радова са IX међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (24-25. X 2014), књига I, редактор/и:Милош Ковачевић, Јелена Петковић, 2015, стр.:57-67, Ref 2015
6 Мартин Стефанов, За една проява на морфологично влияние на старобългарския език върху древноруския/староизточнославянския. Пространствени конструкции с предлог по, Стъпки от началото II, Littera et Lingua Series Dissertationes 5, 2013 2013
7 Мартин Стефанов, За някои колебания в нормата на сръбския книжовен език от края на XIX и началото на XX век в контекста на неговото развитие, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012 г. Том първи. Езикознание, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:460-466 2013
8 Мартин С. Стефанов, Номинализоване конструкције и декомпоновани/перифрастични предикати у науци, језику и тексту, Структурне карактеристике српскога језикa. Зборник радова са VI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28-29. X 2011), издателство:Интерагент, 2012, стр.:181-190 2012
9 Мартин Стефанов, Типология на декомпозираните и перифразните предикати в сръбския и българския книжовен език от края на XIX и началото на XX век, Хоризонти и предели на южнославянските езици. Сборник, посветен на 65-годишнината на доцент д-р Славка Величкова, издателство:Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, стр.:72-84 2012
10 Мартин Стефанов, Декомпозираните предикати и лексикалният пасив (върху материал от сръбския и българския език), Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци (Пловдив, 20-21 май 2010 г.), издателство:Контекст, 2011, стр.:97-104 2011
11 Мартин Стефанов, Декомпозираните предикати и лексикалният пасив във формиращия се научен дискурс на сръбския и българския книжовен език от края на XIX и началото на XX век, Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев (22-24 април 2010 г.), издателство:Лектура, 2011, стр.:268-275 2011
12 Мартин Ст. Стефанов, Нека запажања о декомпоновању предиката у српском књижевном језику с краја XIX и почетка XX века, Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности. Зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (29-30. X 2010), издателство:Интерагент, 2011, стр.:101-113 2011
13 Мартин Стефанов, Наблюдения върху концептуализирането на пространството с помощта на наречията горе, долу, нагоре и надолу, Преходи и граници. Сборник доклади от XV научна конференция на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (18-19 май 2009 г.), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009, стр.:461-471 2009
Съставителска дейност
1 Мартин Стефанов, сп. "Филологически форум" "Филологически диалози"", ISSN (online):, София 2020
2 Венета Савова, Надежда Стоянова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Думи и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 1., ISSN (online):978-619-7433-02-9, ISBN:978-619-7433-02-9 2017
3 Венета Савова, Надежда Стоянова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Истории и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 2, ISSN (online):978-619-7433-03-6, ISBN:978-619-7433-03-6 2017
4 Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мултикултурализъм и многоезичие : сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения - София, 21-23 април 2016 г. Т. 1, Лингвистика, ISBN:978-619-00-0646-6, Фабер, Велико Търново, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
5 Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, Мултикултурализъм и многоезичие : сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения - София, 21-23 април 2016 г. Т. 2, Антропология. Литературознание, ISBN:978-619-00-0651-0, Фабер, Велико Търново, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
6 Венета Савова, Надежда Стоянова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Светове и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 3, ISSN (online):978-619-7433-04-3, ISBN:978-619-7433-04-3 2017
7 Найда Иванова, Елена Дараданова, Витка Делева, Диляна Денчева, Райна Канберова, Албена Стаменова, Мартин Стефанов, Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите национални славистични четения,посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев 22-24 април 2010, ISBN:978-954-92732-1-2, Лектура, София, Рецензирано 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Функционалностилска слојевитост романа "Канџе" Марка Видојковића 2015
2 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Српски и бугарски књижевни језик на прелазу из XIX у XX век 2014
3 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Вижданията на Любомир Недич относно сръбския книжовен език в контекста на сръбското научно пространство 2014
4 Секционен доклад, Мартин Стефанов, За някои колебания в нормата на сръбския книжовен език от края на XIX и началото на XX век в контекста на неговото развитие 2012
5 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Номинализоване конструкције и декомпоновани/перифрастични предикати у науци, језику и тексту 2011
6 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Нека запажања о декомпоновању предиката у српском књижевном језику с краја XIX и почетка XX века 2010
7 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Декомпозираните предикати и лексикалният пасив във формиращия се научен дискурс на сръбския и българския книжовен език от края на XIX и началото на XX век 2010
8 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Тенденции в сръбския книжовен език и сръбската филологическа мисъл в края на XIX и началото на XX век 2010
9 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Декомпозираните предикати и лексикалният пасив (върху материал от сръбския и българския език) 2010
10 Секционен доклад, Мартин Стефанов, Наблюдения върху концептуализирането на пространството с помощта на наречията горе, долу, нагоре и надолу 2009
Участие в редколегия
1 Мартин Стефанов, сп. Липар, Участие в редколегия 2015
2 Мартин Стефанов, сп. Филологически форум, Участие в редколегия 2015