Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Александър Сарафов
Дисертация д-р
Александър Тодоров Сарафов, География и бонитация на почвите в Пазарджишка област. , ВАК, Научна комисия 04 2008
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Александър Тодоров Сарафов, Енциклопедия Пазарджик и Пазарджишка община, Изд. Община Пазарджик, Беллопринт ООД 2011
2 Александър Тодоров Сарафов, National Geographic 500 мечтани пътешествия. ч.І-ІV, Егмонт България 2010
3 Александър Тодоров Сарафов, National Geographic Атлас на света за млади изследователи, Егмонт България 2009
4 Други автори Грей, Томас Л. | Розенбах, Никълъс П. | Мечева, Румяна Панайотова | Сарафов, Александър Тодоров, Атлас на света : за млади изследователи, Автор Бокенхауър, Марк Х. | Шарма, Марта Б., Издателство и производство - София : Егмонт 2009
5 Александър Тодоров Сарафов, Енциклопедия Пирински край.. т.1, 1995, т.2, ISBN 954-90006-1-3, ISBN 954-90006-2-1, Изд. Енциклопедия Благоевград 1999
Книга
Ангел Велчев, Петър В. Петров, Димитър Топлийски, Румен Пенин, Александър Сарафов, Петър Б. Петров, Христо Константинов, Симеон Симеонов, Никола Тодоров, Асен Асенов, Физикогеографски и ландшафтни изследвания в района на Земенския стационар, гл.1.1 Почви (стр. 78-92) С. , ISBN: ISBN - 954-07-0124-4 COBISS.BG-ID - 1025572836 , Университетско издателство на СУ, София, Рецензирано 1993
Научен проект
1 Александър Сарафов, Почвено-растителни катени по северния макросклон на Рила планина, Ръководител, , Номер на договора:Договор № 80-10-36/22.03.2021 г.. 2021
2 Александър Сарафов, Екосистемни/ландшафтни услуги, предоставяни от Technosol в България , Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:80-10-103/2020 2020
3 Александър Сарафов, Каменни реки и морета в България - инвентаризация и характеристика, Ръководител, 2019
4 Александър Сарафов, Воден отпечатък при производство на царевица., Член, , Номер на договора:№ 80-10-150 от 25.04.2918 г. 2018
5 Александър Сарафов, Седиментен трансфер в района на Българската полярна база (о. Ливингстън, Антарктика) в контекста на климатични промени , Член, 2018
6 Александър Сарафов, Сравнителна характеристика на интразонално почвообразуване в планините Славянка и Стъргач., Ръководител, 2015
7 Александър Сарафов, ДЕЙНОСТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ“ , Член, ОБЩИНА БОЙНИЦА http://obshtina-boinica.com/bg, Номер на договора:„СB007.2.32.050 „Инициатива за Опазване на Почвите Сега! ИОПС“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Сърбия 2014 - 2020 2014
8 Александър Сарафов, Екосистемни/ландшафтни услуги, придоставяни от планинско-ливадните почви в източните старопланински общини на Софийска област, Ръководител, 2014
9 Александър Сарафов, Почвена среда в Златишко-Пирдопската котловина 100 години след изследването на Никола Пушкаров, Ръководител, 2011
10 Александър Сарафов, Агрометеорологичното засушаване в извънпланинската част на Южна България, Член, 2010
11 Александър Сарафов, Комплексни изследвания на карбонатни скали и свързаните с тях изветрителни продукти в Рило-Родопския масив, Член, МОН, Номер на договора:DVU – 02 – 20/ 2010 2010
12 Александър Сарафов, Мониторинг и оценка на агрометеорологичното засушаване в Дунавската равнина, Член, 2009
13 Александър Сарафов, Палеогеографско развитие на долината на река Струмешница през неогена и кватернера, Ръководител, 2008
14 Александър Сарафов, Геоархеологични проучвания на сакрални обекти от І хил. пр. Хр. в Югоизточна България, Член, МОН, Номер на договора:НФНИ – ВУ-ОХН-302 2007
15 Александър Сарафов, Оценка на съвременните геоморфоложки (ерозионно-денудационни) процеси в Огражден, Малешевска и Влахина планини и тяхната връзка с промените в земеползването, Член, МОН, Номер на договора:НФНИ – БМ-9 2007
16 Александър Сарафов, Програма научна инфраструктура на МОН: Изграждане на седиментоложка лаборатория за нуждите на географските, геоложките и педоложките изследвания в МГУ „Св. Ив. Рилски”, СУ „Св. Кл. Охридски” и И-т по почвознание „Н. Пушкаров”., Член, Програма научна инфраструктура на МОН 2005
Научно ръководство
1 Александър Сарафов, Инвентаризация и бонитация на червенокафявите почви в южното подножие на Мала планина, 80 години след изследването на Евгени Танов, Софийски университет дипломна работа:Константин Игнатов 2020
2 Александър Сарафов, Ландшафтна характеристика във водосбора на р. Вит от вливането на Бели и Черни Вит до вливането на р. Градежница, Катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда дипломна работа:Августа Степчич 2011
3 Александър Сарафов, Характеристика на ландшафтите и бонитация на почвите в община Божурище, Катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда дипломна работа:Димитър Димитров 2011
4 Александър Сарафов, Ландшафтно-екологични особености на Каменишката котловина, Катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда дипломна работа:Деян Стоев 2001
5 Александър Сарафов, Оценка на агроекологичния потенциал на земите в община Бобошево, Катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда дипломна работа:Ваня Лангова 1998
6 Александър Сарафов, Оценка на почвено-екологичните условия на землището на община Хисар за нуждите на растениевъдството, Катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда дипломна работа:Николай Стоянов 1993
7 Александър Сарафов, Приложение на катенарния подход за оценка на почвените ресурси във водосбора на Чепинска река (до гара Долене), Катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда дипломна работа:Тошко Ланджов 1990
Редактор на издание реферирано
Александър Сарафов - рецензент, Биогеография и природен капитал на България, Редактор на издание реферирано 2021
Статия в научно списание
1 Александър Сарафов, Петко Божков, Борислав Григоров, Estimating organic carbon in soils from Gulyantsi Municipality, Pleven District Оценка на органичния въглерод в почви от община Гулянци, област Плевен, СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, том:82, брой:3, 2021, стр.:183-185, ISSN (online):0007-3938, doi:https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2021.82.3.183, Ref 2021
2 Александър Сарафов, Петко Божков, Борислав Григоров, Оценка на органичния въглерод в почви от община Гулянци, област Плевен, СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, том:82, 2021, стр.:183-185, ISSN (online):ISSN (online):ISSN 0007-3938, Ref, IF ( - 2018) 2021
3 Александър Сарафов, Таня Христова, Мартин Христов, Почвено-археологическо проучване в община Кула, Год. на СУ, ГГФ, кн.2 – География, vol:113, 2021, pages:32-42, Ref 2021
4 Александър Сарафов, Димитър Кренчев, Наслаги в каменни морета и каменни реки в Пирин планина, СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, , , vol:год. 81, issue:кн. 3, 2020, pages:253-256, ISSN (online):ISSN 0007-3938, Ref, IF ( - 2018) 2020
5 Петко Божков, Александър Сарафов, Ахинора Балтакова, Георги Рачев, Изследване на физическо изветряне в района на Българската Антарктическа база (БАБ) чрез чук на Шмид. , Списание на Българското геологическо дружество,, vol:80, issue:3, 2019, pages:209-211, ISSN (online):ISSN - 0007-3938 , Ref, IF ( - 2019), др.(COBISS.BG-ID - 1119676388 ) 2019
6 Hristo Popov, Petko Bozhkov, Aleksandar Peichev, Alexandar Sarafov, DATA FOR THE 1989–2004 PERIOD FROM METEOROLOGICAL STATION ZEMEN AND ITS APPLICATION IN AGROCLIMATOLOGY AND GEOMORPHOLOGY , Год. на СУ, ГГФ, кн.2 – География, vol:110, 2018, pages:65-79, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref, PhD 2018
7 Александър Сарафов, Емилия Черкезова, Почвено-географско изследване в района на ямно светилище от желязната епоха и селище от ранното средновековие до гара Капитан Андреево, ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО, том:Том 39, 2018, стр.:25-28, ISSN (print): 0375-5924, Ref, др.(COBISS.BG-ID - 1120955108) 2018
8 A. Assenov, Aleksander Sarafov, P. Bozhkov, ECOSYSTEM/LANDSCAPE SERVICES PROVIDED BY UMBROSOLS (UM) IN SELECTED MOUNTAINOUS MUNICIPALITIES OF SOFIA DISTRICT, Bulgaria Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, vol:69, issue:3, 2016, pages:319-326, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, Ref, Web of Science, PhD 2016
9 Александър Сарафов, Нина Николова, Божидар Георгиев, Мониторинг и бонитация на почвено-климатични условия за отглеждане на земеделски култури в необлагодетелствани планински райони., Год. на СУ, ГГФ, кн.2 – Геграфия, том:107, 2016, стр.:55-70, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579, Ref 2016
10 Emilia I.Tcherkezova,, Alexander T. Sarafov, Applying GIS and Erosion Response Units Concept to derive erosion processes in the Tsaparevska river watershed, Bulgaria Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, том:68, брой:12, 2015, стр.:1559-1566, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, Ref, Web of Science, IF ( - 2015) 2015
11 Александър Сарафов, Географски портрет на клъстер Средногорие, сп. Shared Values, брой:3, 2014, стр.:52-54 2014
12 Екатерина Филчева, Александър Сарафов, Сравнителна характеристика на хумусни системи в почвени разновидности, формирани върху метакарбонатни скали на Добростанската свита, Почвознание, агрохимия и екология, том:XLVIII, брой:1, 2014, стр.:3-12, ISSN (print):0861-9425, ISSN (online): 2534-9864 , Ref, др.(COBISS.BG-ID - 1119665124) 2014
13 Александър Сарафов, Цвета Станимирова, Асен Асенов, Почвена среда в Златишко-Пирдопската котловина 100 години след изследването на Никола Пушкаров, Год. на СУ, ГГФ, кн.2 – Геграфия, том:105, 2013, стр.:171-194, ISSN (print):0324-2579 2013
14 Нина Николова, Александър Сарафов, Оценка на климатичните и почвените условия за отглеждане на земеделски култури в Южна България, Год. на СУ, ГГФ, кн.2 – Геграфия, том:104, 2012, стр.:139-150, ISSN (print):0324-2579, Ref 2012
15 Александър Сарафов, Нови – стари факти във физическата география на България, Сп. ГЕОграфия´21, Главна Редакция на Педагогическите Издания - МОН, брой:6, 2011, стр.:12-15, ISSN (print):ISSN - 1312-6628, Ref 2011
16 Александър Сарафов, Нова интерпретация на почвената покривка в България, Год. на СУ, ГГФ, кн.2 – Геграфия, том:102, 2010, стр.:55-62, ISSN (print):0324-2579, Ref 2010
17 Венета Кръстева, Александър Сарафов, А. Самалиева, Божидар Георгиев, Похвати за ползване на съществуващи бази данни – почвени, агроклиматични и аграрикономически, за бонитетно едромащабно картографиране и площно прогнозиране на добивите от земеделски култури в среда на ГИС, Почвознание, агрохимия и екология, том:XLIII, , 2009, стр.:42-48, ISSN (print):0861-9425, Ref, др.(COBISS.BG-ID - 1119665124) 2009
18 Росица Кендерова, Александър Сарафов, Георги Нехризов, Географски и археологически изследвания на ямно светилище от желязната епоха в Свиленград, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", том:98, брой:2 - География, 2005, стр.:131-144, ISSN (print):0324-0525, Ref, (COBISS.BG-ID - 1179835108) 2005
19 Александър Сарафов, Как България извоюва територии в мирно време, Сп. Лидер, брой:бр.2, 2005, стр.:71-71, ISSN (print):1312-5672, Ref, др.(COBISS.BG-ID - 1121176548 ) 2005
20 Александър Сарафов, Красимира Кабаиванова, Деян Искров, Подход при сравнителни почвено – географски изследвания, Год. на СУ, ГГФ, кн.2 – Геграфия, том:97, 2005, стр.:67-71, ISSN (print):0324-525, MSc 2005
21 Александър Сарафов, Почвообразуване в рида Дъбраш, Год. на СУ, ГГФ, кн.2 – Геграфия, том:93, 2003, стр.:86-107, ISSN (print):0324-525, ISBN:0324-0575, Ref, (COBISS.BG-ID - 1178004452) 2003
22 Божидар Георгиев, Александър Сарафов, Димитър Живков, Оценка на агроекологичните ресурси в Пазарджишка област. , Почвознание, агрохимия и екология, брой:кн. 4 – 6, 2001, стр.:31-34, ISSN (online):0861-9425 , Ref, др.(COBISS.BG-ID - 1119665124 ) 2001
23 R. Kenderova, Em. Tcherkezova, Al. Sarafov, Geomorphological research of the coastal strip between the cape Humata and the cape Kaja, Год. на СУ, ГГФ, кн.2 – Геграфия, vol:89, 2000, pages:57-69, ISSN (print):0324-0525, Ref, (COBISS.BG-ID - 1248680420) 2000
24 Александър Сарафов, Почвообразуване по източните склонове на рида Велийца, Год. на СУ, ГГФ, кн.2 – География, том:89, 2000, стр.:229-236, ISSN (print):0324-0525, Ref, (COBISS.BG-ID - 1248680420) 2000
25 Александър Сарафов, Антон Попов, Почвени катени и почвообразувателен процес, Известия на Българското географско дружество, том:ХХVІІІ (ХХХVІІІ) , 1993, стр.:31-37, ISSN (print):0375-5924, Ref, др.(COBISS.BG-ID 1120955108) 1993
Статия в поредица
Александър Сарафов, ПРОФ.Д-Р АНГЕЛ ВЕЛЧЕВ НА 80 ГОДИНИ, Годишник на Софийски университет, том:Геолого-географски факултет том 2 География, брой:108, издателство:Софийски университет, 2017, стр.:398-393, ISSN (print):0324-2579, ISSN (online):2535-0579 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Александър Сарафов, Димитър Кренчев, Наслаги в каменни морета и каменни реки в Пирин планина, СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, Publisher:год. 81, кн. 3, 2020, pages:253-256, ISSN (online):ISSN 0007-3938, Ref 2020
2 Ангел Велчев, Никола Тодоров, Асен Асенов, Александър Сарафов, Карстови ландшафти в района на Земенския стационар, Карст и карстови ландшафти, издателство:ИВИС Велико Търново, 2016, стр.:150-154, ISBN: ISBN - 978-619-205-029-0 , Ref, др.(COBISS.BG-ID - 1276690404 ) 2016
3 Петко Божков, Александър Сарафов, Почвено-географска характеристика на община Брезник, География и приятели, редактор/и:Веселин Бояджиев, издателство:Парадигма, 2016, стр.:570-582, ISBN:978-954-326-273-1 , Ref, др.(COBISS.BG-ID - 1275115236 ), PhD 2016
4 Dimitar E. Dimitrov, Alexander Sarafov, Slavyanka/Orvilos and Stargach/Perivlepto mountains (Southwestern Bulgaria/Northern Greece) – land use, hemeroby and nature preservation across the border, Conference "Sustainable Mountains: Make Them Work"14-16 May 2015, Borovets, Bulgaria, editor/s:BOIAN KOULOV, Publisher:Fakel, 2015, pages:35-40, ISBN:ISBN:9789544112202 , Ref, др.(MTMT: 25537066), PhD 2015
5 Al. Sarafov, Tsv. Stanimirova, Ek. Filcheva, Towards The Characteristics Of The Khumbu Himalayas Pedogenesis, Special Edition Proceedings Prom International Scientific Symposium On The Subject “Hilly Moumtain Areas-Problems And Perspectives” , editor/s:Благоя Маркоски/Ивица Милевски/Свемир Горин/Иван Радески/Делян Илиев Владимир Златаноски, Publisher:Macedonian Geograpnical Society, Ohrid, 2014, pages:15-21, ISBN:97860865155-2-2 , doi:10.13140/RG.2.2.31534.56649, Ref, (COBISS.MK-ID 95322634) 2014
6 Александър Сарафов, Ахинора Балтакова, Веселин Младенов, Росен Янков, Две най-западни точки на България? , Сборник с доклади от Международна конференция по повод 30 години катедра «География» във Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и Методий» 28-29. 11. 2014 г. , редактор/и:Стела Дерменджиева, издателство:ИВИС Велико Търново, 2014, стр.:114-117, ISBN:978-954-2968-96-2, Ref 2014
7 Александър Сарафов, Нормативни почвени и пазарни оценки на земеделски земи в община Стрелча, Юбилеен сборник “40 години катедра Ландшафтознание и опазване на околната среда”, редактор/и:Румен Пенин/Мимоза Контева, издателство:Булвест 2000 ООД, 2013, стр.:91-97, ISBN:978-954-18-0902-0, Ref 2013
8 Стефка Приставова, Марлена Янева, Цвета Станимирова, Емилия Раева, Росица Кендерова, Ахинора Балтакова, Александър Сарафов, Боряна Денева, Божидар Георгиев, Веселин Младенов, Комплексни изследвания на карбонатни скали и свързаните с тях изветрителни продукти в Рило-Родопския масив, Южна България., Годишна научна конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2012“, 13–14 декември 2012 г., редактор/и:Златка Чернева, издателство:Издателство Българско геологическо дружество, 2012, стр.:153-154, ISSN (print): 0007-3938 2012
9 Александър Сарафов, Относно българските граници на Влахина планина, VIIІ-а Научна конференция “География и регионално развитие”. гр. Созопол, 23-25 септември 2010, редактор/и:Петър Славейков/Марин Русев/Климент Найденов, издателство:Фондация Л О П С, 2010, стр.:229-231, Ref 2010
10 Александър Сарафов, Червени глинести почви в България, VII-а Научна конференция “География и регионално развитие”. гр. Созопол, 25-27 септември 2009, редактор/и:Петър Славейков/Марин Русев/Климент Найденов, издателство:Фондация „Л О П С” , 2010, стр.:195-204, ISSN (print):1313-4698, Ref 2010
11 Александър Сарафов, Ахинора Балтакова, Акростих ?! за почвата, VI-та Научна конференция “География и регионално развитие”. гр. Созопол, 26-28 септември 2008, редактор/и:Петър Славейков/Марин Русев/Климент Найденов, издателство:Фондация Л О П С, 2009, стр.:43-46, ISBN:ISBN 10:945-9450-04-X ISBN 13:987-954-9450040, Ref 2009
12 R. Кenderova, St. Pristavova, Al. Sarafov, G. Nehrizov, Environment changes in the area of the archaeological site “Ada Tepe” Eastern Rhodopes, as result of the anthropogenic influence, Fourth international conference “Global changes and problems theory and practice”, 20-22 april 2007, издателство:SU “St. Kl. Ohridski”, 2008, стр.:489-494, Ref 2008
13 Al. Sarafov, Contemporary environment in the ancient Emporion Pistiros in Thrace, Pistiros III. Excavation and studies, editor/s:Jan Bouzek; Lidia Domaradska; Zofia Halina Archibald, Publisher:Charles University in Prague, Faculty of Philosophy. Prague 2007., 2007, pages:280-282, ISBN:978-80-7308-182-9, International 2007
14 Росица Кендерова, Александър Сарафов, Петя Райкова, Палеогеографски изследвания на праисторическа селищна могила в Старозагорски минерални бани, ІI-ра Научна конференция “География и регионално развитие”. гр. Созопол, 23-25 септември 2005, редактор/и:Петър Славейков/Марин Русев/Климент Найденов, издателство:Фондация Л О П С , 2006, стр.:237-250, Ref, MSc 2006
15 Росица Кендерова, Александър Сарафов, Природна среда (морфохидрографска и геоморфоложка характеристика) в района на могилен некропол до с. Виница, Спасителни археологически разкопки по трасето на жп линията Пловдив-Свиленград през 2004 г., редактор/и:Васил Николов/Георги Нехризов/Юлия Цветкова, издателство:Археологически институт с музей - БАН, 2006, стр.:65-68, Ref 2006
16 М. Yaneva, G. Kitov, D. Dimitrova, St. Pristavova, Al. Sarafov, R. Kenderova, Geological and geomorphological study of the tumuli from the Valley of the Thracian Kings, 80 yers Bulgarian Geological Society. Сборник от Юбилейна международна конференция, редактор/и:Йоцо Янев/ Росен Недялков, издателство:Издателство Българско геологическо дружество, 2005, стр.:221-224, ISSN (print):0007-3938, ISBN:954-91606-2-9, Ref 2005
17 Александър Сарафов, Нестандартни (?) почвени комбинации в България, Юбилеен сборник “30 години катедра Ландшафтознание и опазване на околната среда”, София, май 2003, редактор/и:Мимоза Контева, издателство:Малео 63, 2003, стр.:86-120, ISBN:954-90943-8-3 2003
18 Александър Сарафов, Божидар Георгиев, Бонитация на земеделски земи в землището на село Церово, Пазарджишка област, Научна конференция с международно участие в памет на професор Яранов. Варна. , редактор/и:Тодор Кръстев, издателство:Географски институт - БАН, 2002, стр.:325-335, ISBN:954-9531-09-0, Ref 2002
19 Росица Кендерова, Борислав Бориславов, Александър Сарафов, Георги Балтаков, Геоморфоложки и почвени изследвания при проучване на археологически обекти, Научна конференция с международно участие в памет на професор Яранов, Варна 2002, редактор/и:Тодор Кръстев, издателство:Географски институт - БАН, 2002, стр.:86-93, ISBN:954-9531-09-0 2002
20 Александър Сарафов, Ентисоли в поречието на река Арда, Научна конференция “Проблеми и перспективи за развитие на Източните Родопи” Ардино, септември 2001 , редактор/и:Антон Попов, Марин Русев, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски” , 2002, стр.:7-10, ISBN:954-07-1700-0 2002
21 Георги Балтаков, Росица Кендерова, Александър Сарафов, Методика за палеогеографски изследвания при археологическите проучвания, Доклади от научна конференция „География и туризъм” Китен 2000, редактор/и:Иван Чолеев, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски” , 2002, стр.:37-44, ISBN:954-07-1699-3, Ref 2002
22 Росица Кендерова, Борислав Бориславов, Георги Балтаков, Александър Сарафов, Специализирани географски изследвания, свързани с провеждането на спасителни археологически проучвания на хидровъзел “Мадан”, Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция “Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”, том ІІІ Туризъм, география, история, Смолян 28-29 май 2002, , издателство:Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – филиал Смолян. 2002, 2002, стр.:112-115, ISBN:954-91026-6-1, Ref 2002
23 Антон Попов, Александър Сарафов, Карта на дефицита на почвеното овлажнение в Югоизточна България, В: Докл. Национална конференция с международно участие “Картография и екология”,, 1996, стр.:131-136, Ref 1996
24 Al. Sarafov, A. Popov, Agroecological assessment of soil resources of the Chepinska valley (Western Rhodope Mountains)., 2-nd Hellenic-Bulgarian Symposium on the geological and physicogeographical problems of the Rhodope massif Thessaloniki October 14-17, 1989 Geographica Rhodopica, Vol. 2, редактор/и:Lazaros Sotiriadis, издателство:Aristotle University Press, Thessaloniki, 1990, стр.:72-81, Ref 1990
25 Александър Сарафов, Антон Попов, Почвените катени в поречието на р. Мътница (Западни Родопи) и тяхното картографиране , Сборник от резюмета на изнесените доклади на шестия конгрес на географите в България, 8-10 октомври 1989 г., Велико Търново \в сборник със резюмета\., 1989, стр.:128-129, Ref 1989
Студия в научно списание
1 Александър Сарафов, Константин Игнатов, Инвентаризация и бонитация на червенокафявите почви в южното подножие на Мала планина, 80 години след изследването на Евгени Танов. , Год. на СУ, ГГФ, кн.2 – География, vol:113, 2021, pages:7-31, Ref, MSc 2021
2 Александър Сарафов, Природогеографската граница между Дунавската равнина и Предбалкана в Община Търговище. , Год. на СУ, ГГФ, кн.2 – География, том:111, 2019, стр.:89-101, ISSN (print):ISSN 0324-2579 , ISSN (online):ISSN 2535-0579 , Ref 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Nina Nikolova, Aleksandar Sarafov, Water footprints of growing maize crop in the Danube Plain (Bulgaria) 2018
2 Секционен доклад, Aleksandar Sarafov, Geomorphological study of Gjumjurdzhinski sneznik ridge (Papikio oros/ Karlal daği 2016
3 Секционен доклад, Petko Bozhkov, Alexandar Saraffov, Hristo Poprov,Alexandar Peichev,, Climatic indexes derived from meteorological station zemen and their application in agroclimatological and geomorphological reserch 2016
4 Секционен доклад, Ah. Baltakova, Overview of geomorphology, soils and land use of Tzaparevska river basin (Maleshevska mountain, Sw-Bulgaria 2009
Учебник
Александър Сарафов, Ръководство за практически занятия по география на почвите , ISBN:954-90373-1-2 , Малео 63, Варна, Ref, Рецензирано 2000