Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Екатерина Томова

ORCID ID:0000-0001-8207-1205
Научен проект
1 Екатерина Томова, Съвременни възможности и предизвикателства на интернет пространството в контекста на масмедиите като възпитателен фактор - виртуални разходки и въздействия на инфлуенсъри, Член, 2021
2 Екатерина Томова, „Възможности за формиране на интеркултурна компетентност чрез произведения от литературния жанр “фентъзи”, Член, 2020
3 Екатерина Томова, „Модели на приложение на компетентностния подход във възпитателната дейност в училищна среда“, Член, 2020
Статия в научно списание
1 Екатерина Томова, "Възможности за формиране на интеркултурна компетентност чрез произведения от литературния жанр фентъзи", Предучилищно и училищно образование, брой:4, 2020, стр.:51-65, ISSN (online):2535-0692, Ref 2020
2 Екатерина Томова, "Часът на класа – възможност за формиране на интеркултурна компетентност в началните класове", Педагогика, том:4, брой:92, 2020, стр.:558-568, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref, IF ( - 2020), др.(Google scholar, eLIBRARY.RU. CEEOL, EBSCO host, ) 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Екатерина Томова, "Апробиране на модел за прилагане на компетентностния подход в обучението на студенти", Революция. Еволюция срещу революция или за моделите на развитие, 2020, др.(SSRN, CEEOL, eLIBRARY.RU, НАЦИД) 2020
2 Екатерина Томова, "Апробиране на модели за формиране на личностна компетентност, компетентност за езикова грамотност и многоезикова компетентност в обучението на студенти", Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвременни изследвания, опит, издателство:Екс-Прес, 2020, стр.:321-326, ISBN:978-954-490-676-4 2020
3 Екатерина Томова, "Възпитателни възможности на електронното и дистанционно обучение за формиране на социална компетентност", Електронното обучение във висшите училища, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:24-33, ISBN:978-954-07-5028-6 2020
4 Екатерина Томова, "Компетентностният подход в подготовката на студенти за коментиране и организиране на възпитателна дейност", Междукултурни, научни и образователни диалози, 2020 2020
5 Екатерина Томова, "Литературният жанр "Фентъзи" - специфики и възможности за формиране на интеркултурна компетентност", "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес", издателство:Екип-Ра, 2020, стр.:127-134, ISBN:978-619-91255-2-6 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Екатерина Томова, Educational impacts and interactions that social media influencers create regarding accessibility in the are of communication 2021
2 Секционен доклад, Екатерина Томова, Виртуални срещи с произведения на изкуството в час на класа 2021
3 Секционен доклад, Екатерина Томова, Development of social and intercultural competence in students through peer assessment 2021
4 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2021
5 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Апробиране на модели за формиране на личностна компетентност, компетентност за езикова грамотност и многоезикова компетентност в обучението на студенти" 2020
6 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Възпитателни възможности на електронното и дистанционно обучение за формиране на социална компетентност" 2020
7 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Компетентностният подход в подготовката на студенти за коментиране и организиране на възпитателна дейност" 2020
8 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Апробиране на модел за прилагане на компетентностния подход в обучението на студенти" 2020
9 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2020
10 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2020
11 Постер, Екатерина Томова, Концепции за личността като детерминанта на идеята за личностната компетентност. 2020
12 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Литературнинят жанр "фентъзи" - специфики и възможности за формиране на интеркултурна компетентност" 2020
13 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Детерминанти на социалната компетентност в контекста на социализацията" 2020