Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Екатерина Томова

Author ID (SCOPUS):57299635700

Researcher ID (Web of Science):AAL-1535-2021

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-8207-1205
Дисертация д-р
Екатерина Томова, Иновативен модел за формиране на личностна и социална компетентност в часа на класа , СУ "Св. Климент Охридски" , Ръководител:проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова 2023
Друго (научно-популярни и др. под.)
Екатерина Томова, Review of: "Generic Competences in University Students from Barranquilla, Colombia" (Mena, S. et al), Qeios Open Acces Journal 2023
Научен проект
1 Екатерина Томова, Тенденции и перспективи пред развитието на висшето педагогическо образование, Член, 2023
2 Екатерина Томова, Възпитателни възможности на съдържанието, представяно от инфлуенсъри, Член, 2022
3 Екатерина Томова, Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, Член, 2022
4 Екатерина Томова, Проучване на тема: Правото на избор в живота на децата в Република България, Член, 2021
5 Екатерина Томова, Съвременни възможности и предизвикателства на интернет пространството в контекста на масмедиите като възпитателен фактор - виртуални разходки и въздействия на инфлуенсъри, Член, 2021
6 Екатерина Томова, Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност, Член, 2021
7 Екатерина Томова, „Възможности за формиране на интеркултурна компетентност чрез произведения от литературния жанр “фентъзи”, Член, 2020
8 Екатерина Томова, „Модели на приложение на компетентностния подход във възпитателната дейност в училищна среда“, Член, 2020
Статия в научно списание
1 Екатерина Томова, Educational potential of influencer publications in the aspect of social and intercultural competence formation , Педагогика, vol:95, issue:3, 2023, pages:370-382, doi:https://doi.org/10.53656/ped2023-3.06, Ref 2023
2 Екатерина Томова, Качество на подготовката на учители в системата на университетското образование, Образование и технологии, vol:14, issue:1, 2023, pages:74-80, doi: https://doi.org/10.26883/2010.231.4966 2023
3 Екатерина Томова, Компетентностен профил на учителя в контекста на образователната интеграция на децата бежанци, Академичен бюлетин "Бежанците: днес и утре", issue:14, 2023, pages:10-14, ISSN (online):2683-1120 2023
4 Сийка Чавдарова-Костова, Екатерина Томова, Компетентностният профил на учителя – подготовка в университетска среда, Педагогика, vol:95, issue:8, 2023, pages:991-1009, Ref 2023
5 Екатерина Томова, Студентски нагласи относно възпитателните аспекти на съдържанието, публикувано от инфлуенсъри, Предучилищно и училищно образование, issue:4, 2023, ISSN (print):2535-0692 2023
6 Tomova, Ekaterina, SPECIFICS AND EDUCATIONAL FUNCTIONS OF THE CONTENT PRESENTED BY INFLUENCERS, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:94, issue:1, 2022, pages:79-91, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, doi:10.53656/ped2022-1.07 2022
7 Екатерина Томова, Толерантността през погледа на деца в началното училище, Образование и технологии, том:13, брой:1, 2022, стр.:194-201, ISSN (print):1314-1791 , ISSN (online):2535-1214 , Ref, (Crossref) 2022
8 Екатерина Томова, Формиране на личностна и социална компетентност у деца в началното училище, Педагогически новости, брой:12, 2022, стр.:87-99, ISSN (online):1314-7714 2022
9 Екатерина Томова, "Educational impacts and interactions created by social media influencers regarding accessibility in the area of communication" , Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy, vol:21, issue:14, 2021, pages:89-102, ISSN (online):1689‐6416, doi:https://doi.org/10.34739/sn.2021.21.07 2021
10 Екатерина Томова, „Development of social and intercultural competence in students through peer assessment“, Education and self development, vol:16, issue:3, 2021, pages:213-229, ISSN (online):1991-7740, doi:10.26907/esd.16.3.18, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (над 10%) 2021
11 Екатерина Томова, „Личният пример на инфлуенсърите през погледа на студенти“, Образование и технологии, том:1, брой:12, 2021, стр.:100-106, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, doi:http://doi.org/10.26883/2010.211.3078 2021
12 Екатерина Томова, "Възможности за формиране на интеркултурна компетентност чрез произведения от литературния жанр фентъзи", Предучилищно и училищно образование, брой:4, 2020, стр.:51-65, ISSN (online):2535-0692, Ref 2020
13 Екатерина Томова, FORM TUTOR TIME - OPPORTUNITY FOR FORMING INTERCULTURAL COMPETENCE IN PRIMARY CLASSES, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:92, issue:4, 2020, pages:558-568, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Екатерина Томова, Възпитателен потенциал на публикациите от инфлуенсъри през погледа на учители , Предизвикателства на миналото, трансформирани в бъдещето, издателство:РБ Любен Каравелов - Русе, 2023, стр.:221-235, ISBN:978-619-7404-44-9 2023
2 Емилия Василева, Екатерина Томова, Компетентностният профил на учителя в хуманната педагогика (през погледа на потребители на кадри), Моето педагогическо ежедневие. Сборник с материали от седемнадесети национални педагогически четения. , 2023, pages:5-19, ISBN:978-954-92992-5-0 2023
3 Екатерина Томова, Компетентностният профил на учителя през погледа на студенти , Модернизация на университетското образование в глобалния свят: съвременни предизвикателства. Сборник с материали от XXIII Международна научно-практическа конференция , 2023, pages:108-113 2023
4 Екатерина Томова, Професионално-педагогическата подготовка на съвременния учител, Десета международна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 2023, pages:105-112, ISSN (online):2534-9317 2023
5 Екатерина Томова, Формиране на интеркултурна, личностна и социална компетентност чрез публикации от инфлуенсъри , III Национална конференция с международно участие STEM образование и иновации, Publisher:Европейски институт за технологии, образование и дигитализация , 2023, pages:54-65, ISSN (print):2738-8387, ISSN (online):2738-859X 2023
6 Екатерина Томова, Формиране на личностна и социална компетентност у деца в начална училищна възраст, Societal transformations and sustainable development with respect to environment in the post COVID-19 digital era, 2023, pages:229-238, ISBN:978-954-07-5666-0 2023
7 Екатерина Томова, "Очаквания и притеснения" – студентски мнения за електронното обучение , Електронно обучение във висшите училища Сборник с доклади от национална конференция, 2022, 2022, стр.:80-88, ISBN:978-954-21-1126-9, др.(RePEc) 2022
8 Екатерина Томова, Балансирано взаимодействие на социалната насоченост и индивидуалния подход във възпитанието за формиране на личностна и социална компетентност у децата, 35 години Факултет по педагогика – приемственост и бъдеще, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:367-375, ISBN:978-954-07-5345-4 2022
9 Екатерина Томова, Детските нагласи към екологичните проблеми, контекстуализирани в рамките на социалната компетентност, Образованието: класичност и модерност, Publisher:УИ "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново , 2022, pages:241-246, ISBN:978-619-208-324-3 2022
10 Екатерина Томова, Как да повишим информираността по отношение на бежанците – идеи на студенти, Актуални аспекти на процесите на интеграция и социално включване на бежанците в България, редактор/и:проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова, доц. д-р Мая Чолакова, д-р Кина Събева, 2022, стр.:133-145, ISBN:978-619-92329-0-3 2022
11 Екатерина Томова, Развитие на умения за извършване на саморефлексия у четвъртокласници , Сборник с материали от конференция "Девета международна научна конференция Педагогическото образование - традиции и съвременност", 2022, pages:321-328 2022
12 Екатерина Томова, „Виртуални срещи с произведения на изкуството в час на класа“, I - ва Национална конференция STEM образование и иновации, 2021, стр.:74-90, ISSN (print):2738-8387, ISSN (online):2738-859X 2021
13 Екатерина Томова, „Предизвикателства и перспективи при провеждане на ролева игра в онлайн среда“, Промените в глобалния свят и новите решения, 2021, стр.:223-233, ISBN:978-619-7404-29-6 2021
14 Екатерина Томова, „Процесът на социализация като предпоставка за формиране на социална компетентност“, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, издателство:Фабер, 2021, стр.:270-281, ISSN (print):1314-6769, Ref, (CEEOL) 2021
15 Екатерина Томова, „Формиране на национална идентичност чрез виртуални разходки из България“, „Взаимодействие на университетския преподавател със студентите в условията на онлайн-обучение“ , издателство:Екс-Прес, 2021, стр.:239-246, ISBN:978-954-490-677-3 2021
16 Екатерина Томова, "Апробиране на модел за прилагане на компетентностния подход в обучението на студенти", Революция. Еволюция срещу революция или за моделите на развитие, издателство:РБ „Любен Каравелов“ - Русе, 2020, стр.:442-452, ISBN:978-619-7404-16-6, др.(SSRN, CEEOL, eLIBRARY.RU, НАЦИД) 2020
17 Екатерина Томова, "Апробиране на модели за формиране на личностна компетентност, компетентност за езикова грамотност и многоезикова компетентност в обучението на студенти", Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвременни изследвания, опит, издателство:Екс-Прес, 2020, стр.:321-326, ISBN:978-954-490-676-4 2020
18 Екатерина Томова, "Възпитателни възможности на електронното и дистанционно обучение за формиране на социална компетентност", Електронното обучение във висшите училища, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:24-33, ISBN:978-954-07-5028-6 2020
19 Екатерина Томова, "Компетентностният подход в подготовката на студенти за коментиране и организиране на възпитателна дейност", Междукултурни, научни и образователни диалози, 2020, стр.:288-311, ISBN:978-954-314-102-9 2020
20 Екатерина Томова, "Литературният жанр "Фентъзи" - специфики и възможности за формиране на интеркултурна компетентност", "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес", издателство:Екип-Ра, 2020, стр.:127-134, ISBN:978-619-91255-2-6 2020
Студия в научно списание
1 Chavdarova-Kostova, Siyka, Racheva, Daniela, Tomova, Ekaterina, Simeonova, Rossitsa, THE RIGHT TO CHOOSE IN CHILDREN'S LIVES IN THE REPUBLIC OF BULGARIA, STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, vol:30, issue:5, 2022, pages:447-469, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575, doi:10.53656/str2022-5-1-the 2022
2 Екатерина Томова, Даниела Рачева, Сийка Чавдарова-Костова, Росица Симеонова, Актуални педагогически предизвикателства пред реализирането на правата на децата в началото на третото десетилетие на 21. век , Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, том:115, 2022, стр.:23-62, ISSN (print):2367-4644 2022
Студия в поредица
Екатерина Томова, Формиране на социална и личностна компетентност в часа на класа в началното училище – мнения и препоръки на учители, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, issue:114, Publisher:УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, pages:33-79, ISSN (print):2367-4644 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Екатерина Томова, Професионално-педагогическата подготовка на съвременния учител 2023
2 Секционен доклад, Екатерина Томова, Възпитателен потенциал на публикациите от инфлуенсъри през погледа на учители 2023
3 Секционен доклад, Екатерина Томова, Компетентностният профил на учителя в хуманната педагогика (през погледа на потребители на кадри) 2023
4 Секционен доклад, Екатерина Томова, Качество на подготовката на учители в системата на университетското образование 2023
5 Секционен доклад, Екатерина Томова, Формиране на интеркултурна, личностна и социална компетентност чрез публикации от инфлуенсъри с 2023
6 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2023
7 Секционен доклад, Екатерина Томова, Компетентностният профил на учителя през погледа на студенти 2023
8 Секционен доклад, Екатерина Томова, Добри практики за образователна интеграция на деца бежанци 2023
9 Постер, Екатерина Томова, Превенция употребата на ПАВ чрез формиране и развитие на личностна компетентност у децата 2022
10 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2022
11 Постер, Екатерина Томова, Интеркултурна компетентност 2022
12 Секционен доклад, Екатерина Томова, Развитие на умения за извършване на саморефлексия у четвъртокласници 2022
13 Постер, Екатерина Томова, Културно многообразие и интеркултурна компетентност 2022
14 Секционен доклад, Екатерина Томова, Детските нагласи към екологичните проблеми, контекстуализирани в рамките на социалната компетентност 2022
15 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Очаквания и притеснения" – студентски мнения за електронното обучение 2022
16 Секционен доклад, Екатерина Томова, Как да повишим информираността по отношение на бежанците - идеи на студенти 2022
17 Секционен доклад, Екатерина Томова, Толерантността през погледа на деца в началното училище 2022
18 Секционен доклад, Екатерина Томова, "I have an idea! Formation of personal and social competence in children in primary school" 2021
19 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2021
20 Секционен доклад, Екатерина Томова, „Процесът на социализация като предпоставка за формиране на социална компетентност“ 2021
21 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2021
22 Секционен доклад, Екатерина Томова, Educational impacts and interactions that social media influencers create regarding accessibility in the are of communication 2021
23 Присъствие, Екатерина Томова, Участие в организационен комитет, модератор на секция, слушател. 2021
24 Секционен доклад, Екатерина Томова, Виртуални срещи с произведения на изкуството в час на класа 2021
25 Секционен доклад, Екатерина Томова, „Балансирано взаимодействие на социалната насоченост и индивидуалния подход във възпитанието за формиране на личностна и социална компетентност у децата“ 2021
26 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2021
27 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2021
28 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2021
29 Постер, Екатерина Томова, „Повишаване ефективността на час на класа в насока формиране и развитие на личностна и социална компетентност у децата“ 2021
30 Секционен доклад, Екатерина Томова, Development of social and intercultural competence in students through peer assessment 2021
31 Секционен доклад, Екатерина Томова, „Формиране на национална идентичност чрез виртуални разходки из България“ 2021
32 Секционен доклад, Екатерина Томова, „Предизвикателства и перспективи при провеждане на ролева игра в онлайн среда“ 2021
33 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2021
34 Секционен доклад, Екатерина Томова, „Личният пример на инфлуенсърите през погледа на студенти“ 2021
35 Секционен доклад, Екатерина Томова, „Формиране на личностна и социална компетентност за устойчиво бъдеще“ 2021
36 Постер, Екатерина Томова, Концепции за личността като детерминанта на идеята за личностната компетентност. 2020
37 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2020
38 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Компетентностният подход в подготовката на студенти за коментиране и организиране на възпитателна дейност" 2020
39 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Апробиране на модел за прилагане на компетентностния подход в обучението на студенти" 2020
40 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2020
41 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Литературнинят жанр "фентъзи" - специфики и възможности за формиране на интеркултурна компетентност" 2020
42 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Детерминанти на социалната компетентност в контекста на социализацията" 2020
43 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Апробиране на модели за формиране на личностна компетентност, компетентност за езикова грамотност и многоезикова компетентност в обучението на студенти" 2020
44 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Възпитателни възможности на електронното и дистанционно обучение за формиране на социална компетентност" 2020