Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Екатерина Томова

ORCID ID:0000-0001-8207-1205
Научен проект
1 Екатерина Томова, Възпитателни възможности на съдържанието, представяно от инфлуенсъри, Член, 2022
2 Екатерина Томова, Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, Член, 2022
3 Екатерина Томова, Проучване на тема: Правото на избор в живота на децата в Република България, Член, 2021
4 Екатерина Томова, Съвременни възможности и предизвикателства на интернет пространството в контекста на масмедиите като възпитателен фактор - виртуални разходки и въздействия на инфлуенсъри, Член, 2021
5 Екатерина Томова, Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност, Член, 2021
6 Екатерина Томова, „Възможности за формиране на интеркултурна компетентност чрез произведения от литературния жанр “фентъзи”, Член, 2020
7 Екатерина Томова, „Модели на приложение на компетентностния подход във възпитателната дейност в училищна среда“, Член, 2020
Статия в научно списание
1 Екатерина Томова, Educational potential of influencer publications in the aspect of social and intercultural competence formation , Педагогика, vol:95, issue:3, 2023, pages:370-382, doi:https://doi.org/10.53656/ped2023-3.06, Ref 2023
2 Tomova, Ekaterina, SPECIFICS AND EDUCATIONAL FUNCTIONS OF THE CONTENT PRESENTED BY INFLUENCERS, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:94, issue:1, 2022, pages:79-91, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, doi:10.53656/ped2022-1.07 2022
3 Екатерина Томова, Толерантността през погледа на деца в началното училище, Образование и технологии, том:13, брой:1, 2022, стр.:194-201, ISSN (print):1314-1791 , ISSN (online):2535-1214 , Ref, (Crossref) 2022
4 Екатерина Томова, Формиране на личностна и социална компетентност у деца в началното училище, Педагогически новости, брой:12, 2022, стр.:87-99, ISSN (online):1314-7714 2022
5 Екатерина Томова, "Educational impacts and interactions created by social media influencers regarding accessibility in the area of communication" , Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy, vol:21, issue:14, 2021, pages:89-102, ISSN (online):1689‐6416, doi:https://doi.org/10.34739/sn.2021.21.07 2021
6 Екатерина Томова, „Development of social and intercultural competence in students through peer assessment“, Education and self development, vol:16, issue:3, 2021, pages:213-229, ISSN (online):1991-7740, doi:10.26907/esd.16.3.1, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2021) 2021
7 Екатерина Томова, „Личният пример на инфлуенсърите през погледа на студенти“, Образование и технологии, том:1, брой:12, 2021, стр.:100-106, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, doi:http://doi.org/10.26883/2010.211.3078 2021
8 Екатерина Томова, "Възможности за формиране на интеркултурна компетентност чрез произведения от литературния жанр фентъзи", Предучилищно и училищно образование, брой:4, 2020, стр.:51-65, ISSN (online):2535-0692, Ref 2020
9 Екатерина Томова, FORM TUTOR TIME - OPPORTUNITY FOR FORMING INTERCULTURAL COMPETENCE IN PRIMARY CLASSES, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:92, issue:4, 2020, pages:558-568, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Екатерина Томова, Формиране на личностна и социална компетентност у деца в начална училищна възраст, Societal transformations and sustainable development with respect to environment in the post COVID-19 digital era, 2023, pages:229-238, ISBN:978-954-07-5666-0 2023
2 Екатерина Томова, "Очаквания и притеснения" – студентски мнения за електронното обучение , Електронно обучение във висшите училища Сборник с доклади от национална конференция, 2022, 2022, стр.:80-88, ISBN:978-954-21-1126-9, др.(RePEc) 2022
3 Екатерина Томова, Балансирано взаимодействие на социалната насоченост и индивидуалния подход във възпитанието за формиране на личностна и социална компетентност у децата, 35 години Факултет по педагогика – приемственост и бъдеще, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:367-375, ISBN:978-954-07-5345-4 2022
4 Екатерина Томова, Детските нагласи към екологичните проблеми, контекстуализирани в рамките на социалната компетентност, Образованието: класичност и модерност, Publisher:УИ "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново , 2022, pages:241-246, ISBN:978-619-208-324-3 2022
5 Екатерина Томова, Как да повишим информираността по отношение на бежанците – идеи на студенти, Актуални аспекти на процесите на интеграция и социално включване на бежанците в България, редактор/и:проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова, доц. д-р Мая Чолакова, д-р Кина Събева, 2022, стр.:133-145, ISBN:978-619-92329-0-3 2022
6 Екатерина Томова, Развитие на умения за извършване на саморефлексия у четвъртокласници , Сборник с материали от конференция "Девета международна научна конференция Педагогическото образование - традиции и съвременност", 2022, pages:321-328 2022
7 Екатерина Томова, „Виртуални срещи с произведения на изкуството в час на класа“, I - ва Национална конференция STEM образование и иновации, 2021, стр.:74-90, ISSN (print):2738-8387, ISSN (online):2738-859X 2021
8 Екатерина Томова, „Предизвикателства и перспективи при провеждане на ролева игра в онлайн среда“, Промените в глобалния свят и новите решения, 2021, стр.:223-233, ISBN:978-619-7404-29-6 2021
9 Екатерина Томова, „Процесът на социализация като предпоставка за формиране на социална компетентност“, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, издателство:Фабер, 2021, стр.:270-281, ISSN (print):1314-6769, Ref, (CEEOL) 2021
10 Екатерина Томова, „Формиране на национална идентичност чрез виртуални разходки из България“, „Взаимодействие на университетския преподавател със студентите в условията на онлайн-обучение“ , издателство:Екс-Прес, 2021, стр.:239-246, ISBN:978-954-490-677-3 2021
11 Екатерина Томова, "Апробиране на модел за прилагане на компетентностния подход в обучението на студенти", Революция. Еволюция срещу революция или за моделите на развитие, издателство:РБ „Любен Каравелов“ - Русе, 2020, стр.:442-452, ISBN:978-619-7404-16-6, др.(SSRN, CEEOL, eLIBRARY.RU, НАЦИД) 2020
12 Екатерина Томова, "Апробиране на модели за формиране на личностна компетентност, компетентност за езикова грамотност и многоезикова компетентност в обучението на студенти", Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвременни изследвания, опит, издателство:Екс-Прес, 2020, стр.:321-326, ISBN:978-954-490-676-4 2020
13 Екатерина Томова, "Възпитателни възможности на електронното и дистанционно обучение за формиране на социална компетентност", Електронното обучение във висшите училища, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:24-33, ISBN:978-954-07-5028-6 2020
14 Екатерина Томова, "Компетентностният подход в подготовката на студенти за коментиране и организиране на възпитателна дейност", Междукултурни, научни и образователни диалози, 2020, стр.:288-311, ISBN:978-954-314-102-9 2020
15 Екатерина Томова, "Литературният жанр "Фентъзи" - специфики и възможности за формиране на интеркултурна компетентност", "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес", издателство:Екип-Ра, 2020, стр.:127-134, ISBN:978-619-91255-2-6 2020
Студия в научно списание
1 Chavdarova-Kostova, Siyka, Racheva, Daniela, Tomova, Ekaterina, Simeonova, Rossitsa, THE RIGHT TO CHOOSE IN CHILDREN'S LIVES IN THE REPUBLIC OF BULGARIA, STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, vol:30, issue:5, 2022, pages:447-469, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575, doi:10.53656/str2022-5-1-the 2022
2 Екатерина Томова, Даниела Рачева, Сийка Чавдарова-Костова, Росица Симеонова, Актуални педагогически предизвикателства пред реализирането на правата на децата в началото на третото десетилетие на 21. век , Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, том:115, 2022, стр.:23-62, ISSN (print):2367-4644 2022
Студия в поредица
Екатерина Томова, Формиране на социална и личностна компетентност в часа на класа в началното училище – мнения и препоръки на учители, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, issue:114, Publisher:УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, pages:33-79, ISSN (print):2367-4644 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Екатерина Томова, Детските нагласи към екологичните проблеми, контекстуализирани в рамките на социалната компетентност 2022
2 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Очаквания и притеснения" – студентски мнения за електронното обучение 2022
3 Секционен доклад, Екатерина Томова, Как да повишим информираността по отношение на бежанците - идеи на студенти 2022
4 Секционен доклад, Екатерина Томова, Толерантността през погледа на деца в началното училище 2022
5 Секционен доклад, Екатерина Томова, Развитие на умения за извършване на саморефлексия у четвъртокласници 2022
6 Постер, Екатерина Томова, Културно многообразие и интеркултурна компетентност 2022
7 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2022
8 Постер, Екатерина Томова, Интеркултурна компетентност 2022
9 Постер, Екатерина Томова, Превенция употребата на ПАВ чрез формиране и развитие на личностна компетентност у децата 2022
10 Секционен доклад, Екатерина Томова, „Личният пример на инфлуенсърите през погледа на студенти“ 2021
11 Секционен доклад, Екатерина Томова, „Формиране на личностна и социална компетентност за устойчиво бъдеще“ 2021
12 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2021
13 Секционен доклад, Екатерина Томова, „Формиране на национална идентичност чрез виртуални разходки из България“ 2021
14 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2021
15 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2021
16 Постер, Екатерина Томова, „Повишаване ефективността на час на класа в насока формиране и развитие на личностна и социална компетентност у децата“ 2021
17 Секционен доклад, Екатерина Томова, „Балансирано взаимодействие на социалната насоченост и индивидуалния подход във възпитанието за формиране на личностна и социална компетентност у децата“ 2021
18 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2021
19 Секционен доклад, Екатерина Томова, „Предизвикателства и перспективи при провеждане на ролева игра в онлайн среда“ 2021
20 Секционен доклад, Екатерина Томова, Development of social and intercultural competence in students through peer assessment 2021
21 Секционен доклад, Екатерина Томова, Educational impacts and interactions that social media influencers create regarding accessibility in the are of communication 2021
22 Присъствие, Екатерина Томова, Участие в организационен комитет, модератор на секция, слушател. 2021
23 Секционен доклад, Екатерина Томова, Виртуални срещи с произведения на изкуството в час на класа 2021
24 Секционен доклад, Екатерина Томова, "I have an idea! Formation of personal and social competence in children in primary school" 2021
25 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2021
26 Секционен доклад, Екатерина Томова, „Процесът на социализация като предпоставка за формиране на социална компетентност“ 2021
27 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2021
28 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Апробиране на модели за формиране на личностна компетентност, компетентност за езикова грамотност и многоезикова компетентност в обучението на студенти" 2020
29 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Възпитателни възможности на електронното и дистанционно обучение за формиране на социална компетентност" 2020
30 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Литературнинят жанр "фентъзи" - специфики и възможности за формиране на интеркултурна компетентност" 2020
31 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Детерминанти на социалната компетентност в контекста на социализацията" 2020
32 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Компетентностният подход в подготовката на студенти за коментиране и организиране на възпитателна дейност" 2020
33 Секционен доклад, Екатерина Томова, "Апробиране на модел за прилагане на компетентностния подход в обучението на студенти" 2020
34 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2020
35 Присъствие, Екатерина Томова, Като слушател 2020
36 Постер, Екатерина Томова, Концепции за личността като детерминанта на идеята за личностната компетентност. 2020