Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Александър Ранев
Глава от монография
1 Силвия Николаева, Вяра Гюрова, Яна Рашева-Мерджанова, Ася Асенова, Лиляна Стракова, Ваня Божилова, Кармел Мълкахи, Аnita Gîmbuță, Александър Ранев, АНТОЛОГИЯ НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ "Практически измерения на неформалното учене и възпитание в Слънчевата педагогика", ISBN:ISBN 978-954-07-4375-2, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
2 Силвия Николаева, Вяра Гюрова, Яна Рашева-Мерджанова, Лиляна Стракова, Ваня Божилова, Кармел Мълкахи, Аnita Gîmbuță , Александър Ранев, АНТОЛОГИЯ НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, Практики на неформално образование в социална услуга „наблюдавано жилище“, ISBN:ISBN 978-954-07-4375-2, Рецензирано 2018
3 Клавдия Сапунджиева, Нели Бояджиева, Нели Петрова, Марина Пиронква, Цецка Коларова, Борис Минчев, Александър Ранев, Цветослав Николов, Академични полета на социалната педагогика, ISBN:ISBN:978-954-07-3800-0, Рецензирано 2014
Дисертация д-р
Александър Иванов Ранев, Учителят като мениджър на класа, СУ "Св. Климент Охрдиски", Ръководител:Силвия Николаева 2010
Монография
1 Александър Ранев, Позитивно възпитание и поведенческа промяна. Работа с деца предизвикатлено поведение., ISBN:978-954-07-5565-6, Университетско издателство, София, Рецензирано 2022
2 Александър Ранев, Петър Дънов за възпитанието, ISBN:ISBN 978-610-01-0142-0, Рецензирано 2017
Научен проект
1 Александър Ранев, Възможности и предизвикателства при практическата подготовка на студентите по „Социална педагогика“ в условията на криза, Член, , Номер на договора:80-10-173 от 27.05.2022 2022
2 Александър Ранев, Компетентностен подход в обучението на студенти по Социална педагогика, Член, , Номер на договора: BG-RRP-2.004-0008 2022
3 Александър Ранев, Социалната педагогика през XXI век, Член, 2022
4 Александър Ранев, „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“ , Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-3.017-0007-C01 2021
5 Александър Ранев, „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване", Член, , Номер на договора:BGLD-2.002-0001-C01 2021
6 Александър Ранев, „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.016-0018 2021
7 Александър Ранев, Нагласи, очаквания и интереси сред студенти за образование, квалификация и кариерно развитие в социално-педагогическата сфера, Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:80-10-126/26.03.2021 г. 2021
8 Александър Ранев, Актуални проблеми и предизвикателства в полето на социалната педагогика: Проучване на опита в съседни страни (Сърбия), Член, Софийски университет, Номер на договора:80-10-110 / 16.04.2020 2020
9 Александър Ранев, Студентски практики – Фаза 2, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.013-0001 2020
10 Александър Ранев, “Приложни полета на социалната педагогика (съвременни подходи и практики)”, Член, , Номер на договора:№ 80-10-88/15.04.2019 2019
11 Александър Ранев, ИНКУБАТОР НА ИНТЕГРИРАНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МРЕЖИ В ГОЛЕМИЯ ГРАД, Член, 2019
12 Александър Ранев, Социокултурна анимация, възпитание и терапия чрез изкуство в социалните дейности и образованието, Член, Софийски университет, Номер на договора:№. 80-10-79/ 19.04.2018 2018
13 Александър Ранев, „Развитие и перспективи на социалната педагогика в България (история, теория, практика)“, Член, , Номер на договора:№ 82 от 2016 г. 2016
14 Александър Ранев, „Социалната педагогика като наука, университетска специалност, професионална реализация и възможности за кариерно развитие“ , Член, , Номер на договора:№87/08.05.2014 2014
15 Александър Ранев, Студентски практики - фаза 1, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.002-0001 2013
16 Александър Ранев, ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0011 „Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение”, Член, 2012
Статия в научно списание
1 Александър Ранев, Пламен Минчев, Предизвикателства и добри практики при практическата подготовка на студентите по „Социална педагогика“ в условия на ковид ограничения (Изследване сред специалисти и преподаватели), Стратегии на образователната и научната политика, брой:4, 2023, ISSN (print):1310–0270, ISSN (online):1314–8575, doi:https://doi.org/10.53656/str2023-4-6-cha, Ref, IF (2 - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (2023) 2023
2 Александър Ранев, Стратегии за справяне с предизвикателното поведение при работа с деца, Педагогически и социални изследвания, vol:4, issue:1, 2023, pages:44-54, ISSN (online):2738-8298 , Ref, др. 2023
3 Александър Ранев, Стратегии за справяне с предизвикателното поведение при работа с деца, Педагогически и социални изследвания, vol:4, issue:1, 2023, pages:44-54, ISSN (online):2738-8298 , Ref, др. 2023
4 Александър Ранев, Красимир Костов, Нагласи, очаквания и интереси сред студенти за образование и кариерно развитие в социално-педагогическата сфера, Стратегии на образователната и научна политика, том:Volume 30, 2/2022, брой:Volume 30, 2/2022, 2022, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575, Ref 2022
5 Александър Ранев, Цветослав Николов, Позитивен подход и физическа намеса при работа с деца с предизвикателно поведение, Педагогика, брой:4, 2017, стр.:528-537, ISSN (print):0861–3982, ISSN (online):1314–8540, Ref, др. 2017
6 Александър Ранев, Управление на символната среда в класната стая, Педагогика, брой:8, 2014, стр.:1232-1243, Ref 2014
7 Александър Ранев, Съдържателни и практически измерения на мениджмънта на класа като работна (физическа) среда, Професионално образование, 2013, стр.:105-114, ISSN (print):1314 – 555X 2013
8 Александър Ранев, Личностно-професионален профил на учителя като мениджър на иновационни дейности, Педагогика, vol:4/2008, 2008, ISSN (print):0861–3982 , ISSN (online):1314–8540 , Ref 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Александър Ранев, Възпитателни аспекти в социална услуга „наблюдавано жилище“, Юношеството като преход между детството и зрелостта – предизвикателства и хуманистични перспективи, редактор/и:проф. Л. Димитров, доц. В. Господинов., издателство:Авангард Прима, 2020, стр.:377-388, ISBN:ISBN 978-619-239-500-1 2020
2 Александър Ранев, Приложение на медиацията в социалните услуги за пълнолетни, „МЕЖДУКУЛТУРНИ, НАУЧНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДИАЛОЗИ”, редактор/и:Проф. д-р Жанета Стойкова, Доц. д-р Елена Лавренцова, Доц. д-р Мариан Делчев , 2020, стр.:228-242, ISBN:ISBN 978-954-314-102-9 2020
3 Александър Ранев, Същност и място на мениджмънта на класа в системата на педагогическите дисциплини , СБОРНИК: „120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”., 2008 2008
Студия в научно списание
1 Александър Ранев, Приложение на медиацията при работа с деца и младежи, Годишник на Софийския университет. ФНОИ, том:114, 2021, ISSN (print):ISSN 2683-1074, ISSN (online):ISSN 2683-1074 2021
2 Александър Ранев, Основни методи и принципи в педагогиката на Петър Дънов – история и съвременност, ПЕДАГОГИЧЕСКИ НОВОСТИ , брой:Година IX, брой 1/2020 , 2020, стр.:122-141, ISSN (print):ISSN 1314-7714 , ISSN (online):ISSN 1314-7714 2020
3 Александър Ранев, Възпитателни аспекти в социална услуга "Наблюдавано жилище", Годишник на Софийския университет , том: Факултет по науки за образованието и изкуствата,, том:111, 2019, ISSN (print):2682-9622 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Александър Ранев, Съдържателни измерения на професионалния профил на социалния педагог 2023
2 Постер, Александър Ранев, Практики на неформалното образование в процеса на личностно развитите в социални услуги за пълнолетни 2022
3 Секционен доклад, Александър Ранев, Работа с деца с поведенчески затруднения от уязвими групи 2022
4 Секционен доклад, Александър Ранев, Рискове, дефицити, решения в условията на онлайн обучение - проучване сред родители 2020
5 Секционен доклад, Александър Ранев, "Приложение на медиацията в социалните услуги за пълнолетни" 2020
6 Секционен доклад, Александър Ранев, ВЪЗПИТАТЕЛНИ АСПЕКТИ В СОЦИАЛНА УСЛУГА „НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ“ 2019
Учебно помагало
1 Коларова, Д., Бахнева, М., Ранев, А., Козарева, В., Маркова, Е., Рангелова, Ц., Стаматова, Г., Безопасен интернет. Книга за учителя., ISBN:978-954-9945-21-8, Фондация "Партньори-България", София 2010
2 Теодора Томова, Александър Ранев, Милка Кощрова, Позитивни подходи за работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения. , ISBN:978-954-9945-20-1., Партньори-България 2010