Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Меглена Лазарова
Научен проект
1 Меглена Лазарова, "Стохастични и симулационни модели в облсти на медицината, обществените науки и динамичните системи", Член, , Номер на договора:DN/12-11 от 20.12.2017 2017
2 Меглена Лазарова, "Динамични системи, теория на числата и приложения", Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:Договор №113 от 2016 г. 2016
3 Меглена Лазарова, Динамични системи, теория на числата и приложения, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№33/2015 2015
4 Меглена Лазарова, Динамични системи, теория на числата и приложения, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№059/2014 2014
5 Меглена Лазарова, Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени във ФМИ на СУ, Член, МОМН, Номер на договора:№BG051PO001-3.3.06-0052 2012
Статия в научно списание
1 Chukova S., Lazarova M., Minkova L., Polya-Aeppli process of order k of the second type with application, Journal of the Turkish Statistical Association, vol:13, issue:3, 2021, pages:98-107, ISSN (online):1300-4077, Ref, International 2021
2 Lazarova M., Minkova L., Non-central Polya-Aeppli process and ruin probability, Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series of Mathematics and its Applications, vol:11, issue:2, 2019, pages:312-321, ISSN (print):2066-5997, Ref 2019
3 Meglena Lazarova, Leda Minkova, "Non-central Polya-Aeppli distribution", AIP Conference Proceedings, vol:2048, 2018, ISBN:978-0-7354-1774-8 2018
4 Meglena Lazarova, Minkova L.D., I-Delaporte process and Applications, Mathematics and Computers in Simulation, vol:133, 2017, pages:135-141, ISSN (print):0378-4754, doi: 10.1016/j.matcom.2015.12.003, Ref, IF, IF (1.476 - 2017), SCOPUS Quartile: Q3 (2017), PhD 2017
5 Atanassova J., Lazarova M., Yurukova L., Significant parameters of Bulgarian honeydew honey, Journal of Central European Agriculture, том:17, брой:3, 2016, стр.:640-651, ISSN (online):1332-9049, doi: 10.5513/JCEA01/17.3.1756, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.161 - 201), SCOPUS Quartile: Q4 (2016) 2016
6 Meglena Lazarova, Minkova L.D., A Family of Bivariate Inflated-parameter Generalized Power Series Distributions, Comptes rendue de l'Academie bulgare des Sciences, vol:68, issue:5, 2015, pages:577-588, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367-5535, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q4 (2015), PhD 2015
7 Meglena D.Lazarova, On a Generalized Delaporte Distribution, Advanced Research in Mathematics and Computer Science, Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education[MIE 2014], 2014, pages:27-31 2014
8 Костадин Шейретски, Меглена Лазарова, Румен Шкевов, Николай Ерохин, Движение на спътник в екваториалната равнина на планета, SES-2011, 7th Scientific Conference with International Participation Space, Ecology, Safety , 2011, pages:92-98, International 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Lazarova M., Minkova L., A risk model with bivariate Polya-Aeppli Counting process, AIP Conference Proceedings, 2022, doi:10.1063/5.0100711, Ref 2022
2 Meglena Lazarova, Svetoslav Markov, Andrey Vassilev, Dynamical systems induced by reaction networks with application to epidemiological outbreaks, AIP Conference Proceedings 2522, 2022, pages:200011-2000111, doi:https://doi.org/10.1063/5.0100921, Ref 2022
3 Meglena Lazarova, Svetoslav Markov, Andrey Vassilev, On some classes of growth functions and their links to reaction network theory, AIP Conference Proceedings 2302, 2020, doi:https://doi.org/10.1063/5.0034781, Ref, SCOPUS, SJR (0.19 - ) 2020
4 Meglena Lazarova, Sylvi-Maria Gurova, "Numerical comparative analysis on the classical Vasicek model for determing the zero coupon bond's price", Сборник научни трудове, том 1, 2018, pages:121-135, ISSN (print):1314-3921 2018
5 Meglena Lazarova, Krasimira Kostadinova, "Polya-Aeppli risk models", AIP Conference Proceeding, vol. 2048, 020021, 2018, ISBN:978-0-7354-1774-8 2018
6 Meglena Lazarova, Leda Minkova, "Noncentral Polya-Aeppli Process and Applications", Doctoral Conference in Mathematics and Informatics MIDOC 2015, 2016, pages:80-88 2016
7 Kostadin Sheyretski, Meglena Lazarova, "Non-linear models' researching", "5-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-2015), Publisher:Издателски комплекс-УНСС, София 2016, 2016, pages:390-396 2016
8 Меглена Лазарова, Леда Минкова, "On the I-Delaporte Distribution", Национална научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", Publisher:Издателски комплекс-УНСС, София 2016, 2016, pages:16-22 2016
9 Meglena Lazarova, Leda Minkova, "Polya-Aeppli-Lindley Distribution", Сборник научни трудове на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Publisher:Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, pages:81-86 2016
10 Андрей Василев, Меглена Лазарова, "Модел на малка отворена икономика в условие на паричен съвет-софтуерен инструмент за интерактивно обучение с Jupyter notebook", Национална научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", Publisher:Издателски комплекс-УНСС, София 2016, 2016, pages:114-123 2016
11 Меглена Лазарова, "A Generalization of Two Pure Birth Processes and their Applications to Insurance Risk Theory", Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 70 години традиции и иновации, том 54, серия 6.1, Publisher:Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, pages:65-69 2015
12 Kostadin Sheyretski, Meglena Lazarova, Isomorphism between economic models and models of natural environment, 4-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-2014), editor/s:Проф. Д. Велев, 2015, pages:439-444 2015
13 Меглена Лазарова, Модел на Мертън за лихвени проценти. Цена на бон в модела на Мертън., Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика, Publisher:Издателски комплекс -УНСС, 2015, pages:69-73 2015
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Meglena Lazarova, Svetoslav Markov, Andrey Vassilev, Logistic probability function: an analysis and modification from the perspective of reaction network theory, Journal of Physics: Conference Series 2675, 2023, pages:1-7, doi:https://doi.org/10.1088/1742-6596/2675/1/012019, Ref 2023
2 Meglena Lazarova, Svetoslav Markov, Andrey Vassilev, Reaction networks with application to epidemiological outbreaks and biological growth, AIP Conference Proceedings 2953, 2023, pages:1-11, doi:https://doi.org/10.1063/5.0177742, Ref 2023
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Meglena Lazarova, "Polya-Aeppli risk models" 2018
2 Секционен доклад, Meglena Lazarova, "Noncentral Polya-Aeppli process and ruin probability" 2018
3 Секционен доклад, Meglena Lazarova, Sylvi-Maria T. Gurova, "Numerical comparative analysis on the classical Vasicek model for determing the zero coupon bond's price" 2018
4 Секционен доклад, Meglena Lazarova, "Noncentral Polya-Aeppli distribution" 2018
5 Секционен доклад, Meglena Lazarova, "Bivariate noncentral Polya-Aeppli distribution" 2018
6 Секционен доклад, Meglena Lazarova, Noncentral Polya-Aeppli process and applications 2017
7 Секционен доклад, Меглена Лазарова, Обучение по дисциплината Математическа статистика за студенти от специалност "Приложна математика" в Технически университет - София 2017
8 Секционен доклад, Meglena D. Lazarova, "Noncentral Polya-Aeppli process and ruin probability" 2016
9 Секционен доклад, Kostadin Sheiretski, Meglena Lazarova, "On the opportunity of some market's prognosis" 2016
10 Секционен доклад, Meglena D.Lazarova, "Noncentral Polya-Aeppli Distribution" 2016
11 Секционен доклад, Meglena D. Lazarova, "Noncentral Polya-Aeppli Distributions" 2016
12 Секционен доклад, Meglena D. Lazarova, "Polya-Aeppli-Lindley Distribution" 2016
13 Секционен доклад, Меглена Лазарова, Non-central Polya-Aeppli process and Applications 2015
14 Секционен доклад, Meglena lazarova, Polya-Aeppli-Lindlley Distribution 2015
15 Секционен доклад, Меглена Лазарова, Insurance Risk Models 2015
16 Секционен доклад, Kostadin Sheyretski, Meglena Lazarova, "Non-linear models' researching" 2015
17 Секционен доклад, Меглена Лазарова, A Generalization of Two Pure Birth Processes and their Applications to Insurance Risk Theory 2015
18 Секционен доклад, Lazarova M., Type III Bivariate Compound Generalized Power Series Distributions 2014
19 Секционен доклад, Meglena D. Lazarova, I-Delaporte Process and Applications 2014
20 Секционен доклад, Meglena D.Lazarova, On a Generalized Delaporte Distribution 2014
21 Секционен доклад, Kostadin Sheyretski, Meglena Lazarova, Izomorphism between economic models and models of natural environment" 2014
22 Секционен доклад, Meglena D. Lazarova, I-Delaporte Process and Applications 2014
23 Секционен доклад, Меглена Лазарова, Модел на Мертън за лихвени проценти. Цена на бон в модела на Мертън. 2014
24 Секционен доклад, Meglena Lazarova, A family of Bivariate Inflated - Parameter Generalized Power Series Distributions 2014