Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Маргарита Томова

Researcher ID (Web of Science):ACX-9999-2022

ORCID ID:0000-0001-6034-5535
Глава от монография
1 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, Класификации на деца и ученици с нарушено зрение. Характеристики и особености при деца и ученици с нарушено зрение. В колективна монография "Специална педагогика", УИ Св. Кл. Охридски, София, стр. 112-118. ISBN 978-954-07--5733-9 , ISBN:ISBN 978-954-07-5733-9, Университетско издателство Св. Кл. Охридски, София, Рецензирано 2023
2 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, Научен статут на специалната педагогика – същност, определение, обект, предмет, области, задачи, връзка с други науки. В колективна монография "Специална педагогика", УИ Св. Кл. Охридски, София, стр. 11-20., ISBN:ISBN 978-954-07-5733-9, Университетско издателство Св. Кл. Охридски, София, Рецензирано 2023
3 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, От мултидисциплинарен към трансдисциплинарен подход. В колективна монография "Приобщаващо образование", УИ Св. Кл. Охридски, София, стр. 471-480, Рецензирано 2023
4 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, Приобщаващо образование при зрително затруднени деца и ученици. В колективна монография "Приобщаващо образование", УИ Св. Кл. Охридски, София, стр. 185-201., Рецензирано 2023
5 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, Специфика и особености в учебния процес при деца и ученици с нарушено зрение. В колективна монография "Специална педагогика", УИ Св. Кл. Охридски, София, стр. 119-126., ISBN:978-954-07-5733-9, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2023
6 Маргарита Томова, Същност и особености на брайловото писмо при зрително затруднени деца и ученици. В колективна монография "Специална педагогика", УИ Св. Кл. Охридски, София, стр. 219-230., ISBN:978-954-07-5733-9, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2023
Дисертация д-р
Маргарита Венелинова Томова, Овладяване на специфични четивни техники при слабовиждащи ученици, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Проф. дпн Владимир Радулов 2018
Монография
Маргарита Томова, Оценка на функционалното зрение Практически задачи за неговото развитие, ISBN:978-954-07-5664-6, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 2023
Научен проект
1 Маргарита Томова, Съвременни технологии и методи в диагностиката и обучението на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), Член, , Номер на договора:70-123-464 / 27.6.23 2023
2 Маргарита Томова, "Ефективни подходи за осигуряване на достъпна среда и за стимулиране на играта на децата със специални образователни потребности като елемент на ранната интервенция и предучилищната подкрепа“, ръководител доц.д-р Анна Константинова Трошева - Асенова, Член, , Номер на договора:80-10-176/27.04.2020 2020
3 Маргарита Томова, Ефективни методи и подходи за развитие на функционалното зрение, Ръководител: гл. ас. д-р Маргарита Томова, Ръководител, , Номер на договора:РД 22- 781/01.04.2020 2020
4 Маргарита Томова, Проект на Катедра Специална педагогика и логопедия на Факултета по науки за образованието и изкуствата -ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“, Член, 2018
5 Маргарита Томова, BaGMIVI (Bridging the Gap Between Museums and Individuals with Visual Impairments) БАГМИВИ (Преодоляване на различията между музеи и физически лица със зрителни увреждания), Член, Erasums + 2014
Научно ръководство
1 Маргарита Томова, Including ICT in the education of children with SEN , Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Charalampidis Spyridon 2023
2 Маргарита Томова, Interaction and successful inclusion of the visually impaired student in the mainstream school, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Maria Beni 2023
3 Маргарита Томова, Special education students in their children’s school achievement , Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Christos Chalastras 2023
4 Маргарита Томова, Learning disabilities and social stigma- believes and views of primary and secondary school teachers, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Anna Tiflopoulou 2022
5 Маргарита Томова, Social identity and people with severe visual disabilities, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Nifora Eleni 2022
6 Маргарита Томова, The effect of music on Visual Impairment Children at their activities, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Christos Ntalagiorgos 2022
7 Маргарита Томова, The family’s acceptance towards children with visual impairments, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Spyros Sofos 2022
8 Маргарита Томова, Views and Perceptions of visually impaired people about the museum space, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:MarinaKokkaTreveza 2022
9 Маргарита Томова, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОПЪЛВАЩИТЕ АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА КОМУНИКАЦИЯ В РАБОТАТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Марияна Владова 2022
10 Маргарита Томова, Невропластичност и обучението по брайл , Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петрула Кули 2021
Редактор на издание реферирано
Маргарита Томова, ICEVI European Newsletter, Редактор на издание реферирано 2019
Статия в научно списание
1 Nikolai Stoimenov, Mira Tzvetkova-Arsova, Margarita Tomova, Gabriela Kotseva, Mara Kandeva, INVESTIGATION OF TACTILE SUITABILITY FOR VISUALLY IMPAIRED PEOPLE IN CONTACT WITH 3D PRINTED PLA MATERIALS , Journal of the Balkan Tribological Association, vol:29, issue:4, 2023, pages:581-590, ISSN (online):1310-4772 2023
2 Mira Tzvetkova-Arsova, Margarita Tomova, Gabriela Kotseva, Virginio Cantoni, Peter Panev, Nikolay Stoimenov, 3D Tactile Tiles Optimization for Blind and Visually Impaired People, Publisher IEEE Xplore, 26th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2022), 2022, pages:286-289, ISBN:978-1-6654-8186-1 , doi:10.1109/CSCC55931.2022, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2022), International, PhD 2022
3 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, ONLINE AND DISTANCE EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS IN SPECIAL EDUCATION IN PRACTICAL DISCIPLINES (BRAILLE AND ORIENTATION AND MOBILITY), Педагогика, vol:94, issue:9, 2022, pages:1202-1216, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, doi:10.53656/ped2022-9.09, Ref 2022
4 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, Електронно и дистанционно обучение на студенти по специална педагогика по дисциплини с практическа насоченост (брайл и ориентиране и мобилност), Педагогика, vol:94, issue:9, 2022, pages:1202-1216, doi:https://doi.org/10.53656/ped2022-9.09, Ref 2022
5 Маргарита Томова, Parent Attitudes to Tactile Books, ICEVI European Newsletter, Special Edition of ICEVI European Newsletter, 2020, pages:119-128, ISSN (online): 2666-1527 2020
6 Маргарита Томова, Зрителният резерв, зрителният праг, четивната скорост като предпоставки за ефективен четивен процес при слабовиждащи ученици, Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, том:XXXI, брой:2, 2019 2019
7 Mira Tzvetkova-Arsova, Vladimir Radoulov, Margarita Tomova, Commitment of public institutions in Bulgaria to the access to art for the visually impaired individuals. The role of the BAGMIVI project (Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairment). , Journal of Special education and Rehabilitation. Vol. 19, issue 1-2, 2018. , vol:19, issue:1-2, 2018, Ref, Web of Science 2018
8 Маргарита Томова, Аз искам да чета на детето си, вече мога!, Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, том:XXX, брой:1, 2018, стр.:14-19 2018
9 Маргарита Томова, „Практически насоки за подобряване на четивното поведение при слабовиждащи ученици“, Обучение и Рехабилитация на Зрително Затруднените, том:XXVIII, брой:бр. 3-4, 2016 2016
10 Маргарита Томова, Център за рехабилитация "Силвър" в Хърватска, Обучение и рехабилитация, том:XXIII, брой:3-4, 2010, стр.:29-34 2010
11 Маргарита Петрова, Европейска конференция за образование на зрително затруднените, научна информация, Обучение и Рехабилитация на Зрително Затруднените, том:XXII, брой:1-2, 2009 2009
12 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Петрова, Пети европейски семинар за университетски преподаватели по педагогика на зрително затруднените, научна информация, Обучение и Рехабилитация на Зрително Затруднените, брой:1-2, 2007 2007
13 Маргарита Петрова, Проблеми на четенето при ученици със слабо зрение - Преглед на проучванията“, сп. Специална педагогика, том:13, брой:4, 2007 2007
14 Маргарита Петрова, „Специфика на обучаващата среда при слабовиждащи ученици” , Обучение и Рехабилитация на Зрително Затруднените, брой:бр. 3-4, 2006 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Габриела Коцева, Маргарита Томова, Мира Цветкова-Арсова, Николай Стоименов, ОБЗОР И АНАЛИЗ ЗА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ НА БРАЙЛОВОТО ПИСМО ЗА НЕЗРЯЩИ. Автоматизация на дискретното производство, бр. 5, 2023, 138-142, Автоматизация на дискретното производство, Publisher:ТУ-София, 2023, pages:138-142, ISSN (print):2682-9584, ISSN (online):2682-9584, Ref, PhD 2023
2 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, СЪСТОЯНИЕ НА РАННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП) В БЪЛГАРИЯ КОНТЕКСТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ, НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „75 ГОДИНИ СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОМЕП: ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ В ПЕРСПЕКТИВАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ“, 2023, стр.:82-100, ISSN (online):978-619-7404-49-4, ISBN:978-619-7404-47-0 2023
3 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, Участие и удовлетвореност на студенти по специална педагогика в СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ от хоспитирането и текущата практика, Четвърта научно-практическа конференция Образование и изкуства: традиции и перспективи, издателство:университеско издателство Свети Климент Охридски, 2023, стр.:235-245, ISBN:978-954-07-5061-3, Ref 2023
4 Маргарита Томова, Брайловото ограмотяване в условия на дистанционно обучение, ТРЕТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“, Publisher: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, ISSN (online):ISSN 2738-8999 2022
5 Маргарита Томова, Подкрепяща среда в процеса на брайловото ограмотяване, Развитие на приобщаващото образование в България:15 години по късно, Publisher: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022 2022
6 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ПЕДАГОЗИ, ПОДПОМАГАЩИ ПРИОБЩЕНИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП) В УСЛОВИЯТА НА ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, Общоуниверситетска научна конференция „ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“, издателство:Университетско издателство Св. Кл. Охридски, 2021, стр.:315-332 2021
7 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, Аргирула Антониу, Работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) в условията на онлайн и дистанционно обучение в България и Гърция – сравнително проучване, Сборник доклади от втора научно-практическа конференция „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“ София, ноември 2021 г., СУ „Св. Климент Охридски“,, редактор/и:проф. дпн Милен Замфиров проф. д. н. Лаура Димитрова проф. дпсн Нели Василева проф. дпн Николай Попов проф. дн Радослав Пенев проф. дн Розалина Енгелс – Критидис проф. д-р Неда Балканска проф. д-р Адриан Георгиев проф. д-р Маргарита Бакрачева проф. д-р Би, издателство:университетско изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 2021, стр.:475-489, ISSN (online): 2738-8999, в сътрудничество с чуждестранни учени, MSc 2021
8 Маргарита Томова, Изкуството в работата със зрително затруднените деца – изработването на тактилни книжки, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ Сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, editor/s:доц. дпн Милен Замфиров – председател доц. д-р Маргарита Бакрачева доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис проф. дн Радослав Пенев доц. Милена Блажиева доц. д-р Николай Цанев проф. дпн Николай Попов проф. д-р Адриан Георгиев доц. д-р Габриела Кирова доц. д-р Не, Publisher: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, pages:386-396, ISBN: 978-954-07-5061-3 2020
9 Анна Трошева – Асенова, Елена Бояджиева – Делева, Маргарита Томова, Марина Калчева, Инструменти за диагностика на играта на деца със специални образователни потребности, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, т. ХХIV D, ,Велико Търново, Publisher: Издателство „Фабер“, 2020, pages:71-79, ISSN (print):1314 – 6769 2020
10 Маргарита Томова, Слабовиждащият ученик и четенето в общообразователната класна стая , Научни и практически аспекти на приобщаващото образование, editor/s:проф. дпн Цветанка Ценова, проф. дпн Мира Цветкова-Арсова, проф дпсн Нели Василева, проф д-р Катерина Караджова, доц. Неда Балканска, Publisher: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, ISBN:978-954-07-4541-1 2018
11 Маргарита Петрова, Нови понятия в ефективното използване на слабото зрение, Съвременни тенденции в специлно-педагогическата и логопедична терминология, Publisher:Издателство "Фабер", 2008, pages:131-134, ISBN:978-954-775-872-8 2008
12 Маргарита Петрова, „Специфични фактори на четене при слабовиждащи ученици”, “Подготовка на специални педагози в процеса на евроинтеграцията– българо-румънската перспектива” (сборник), Фондация “Отворено общество”, 2005 2005
Студия в научно списание
1 Маргарита Томова, Марияна Владова, Приложение на допълващите алтернативни методи на комуникация в обучението и ежедневието на деца и ученици с множество увреждания, Специална педагогика и логопедия, vol:6, issue:2, 2022, pages:41-66, ISSN (online):2683-1384, Ref, др. 2022
2 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, Аргирула Антониу, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВЪЗГЛЕДИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННА ФОРМАНА СПЕЦИАЛНИТЕ ПЕДАГОЗИ, ПРЕПОДАВАЩИ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ, Специална педагогика и логопедия, брой:4, 2021, стр.:26-47, ISSN (online):2683-1384, в сътрудничество с чуждестранни учени, MSc 2021
3 Маргарита Томова, ОТРАЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИТЕ ЛИЦА, Специална педагогика и логопедия, том:1 , брой:1, 2020, стр.:5-27, ISSN (online):2683-1384 2020
Студия в поредица
Маргарита Томова, Ролята на тактилните книжки в процеса на началното ограмотяване при зрително затруднените деца, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охрдиски" Факултет по наука за образованието и изкуствата, брой:112, редактор/и:проф. д-р Цецка Коларова, проф. дпн Мира Цветкова-Арсова, доц. д-р Анна Георгиева, доц. д-р Лора Спиридонова, доц. д-р Мая Димчева, гл. ас. д-р Христо Карагьозов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:173-197, ISSN (print):2682-9622 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Маргарита Томова, Участие и удовлетвореност на студенти по специална педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“ от хоспитирането и текущата практика 2023
2 Секционен доклад, Маргарита Томова, Състояние на ранното въздействие и предучилищните грижи за деца със специални образователни потребности в България в контекста на международните тенденции 2023
3 Секционен доклад, Маргарита Томова, Брайловото ограмотяване в условия на дистанционно обучение 2022
4 Секционен доклад, Маргарита Томова, Подкрепяща среда в процеса на брайловото ограмотяване 2022
5 Секционен доклад, Маргарита Томова, Електронно дистанционно обучение на студенти по специална педагогика по дисциплини с практическа насоченост (Брайл и Ориентиране и мобилност) 2022
6 Присъствие, Маргарита Томова, - 2022
7 Присъствие, Маргарита Томова, Присъствие 2022
8 Секционен доклад, Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, Аргирула Антониу, РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП) В УСЛОВИЯТА НА ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ – СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ 2021
9 Секционен доклад, Маргарита Томова, Изкуството в работата със зрително затруднени деца – изработването на тактилни книжки 2020
10 Секционен доклад, Маргарита Томова, Инструменти за диагностика на играта на деца със специални образователни потребности 2020
11 Секционен доклад, Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, Нови компетентности на специалните педагози, подпомагащи приобщени деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) в условията на онлайн и дистанционно обучение 2020
12 Секционен доклад, Маргарита Томова, Отношението на родителите към тактилните книжки 2019
13 Секционен доклад, Маргарита Томова, Слабовиждащият ученик и четенето в общообразователната клсна стая 2018
14 Секционен доклад, Tzvetkova M., Radulov V., Tomova M., Ianeva R., Chisheva R., Stoilova E., Interactions between a gallery, university and special school for visually impaired in providing access to ancient and contemporary art: the Bulgarian case 2017
15 Секционен доклад, Tomova, M., Radoulov, V., Commitment of educational and cultural institutions with the access to art of the visually impaired in Bulgaria 2017
16 Секционен доклад, Маргарита Петрова, „Нови понятия в ефективното използване на слабото зрение” 2008
Участие в редколегия
1 Маргарита Томова, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ, Участие в редколегия 2023
2 Маргарита Томова, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ, Участие в редколегия 2022
3 Маргарита Томова, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ, Участие в редколегия 2021