Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Маргарита Томова
Дисертация д-р
Маргарита Венелинова Томова, Овладяване на специфични четивни техники при слабовиждащи ученици, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Проф. дпн Владимир Радулов 2018
Научен проект
1 Маргарита Томова, "Ефективни подходи за осигуряване на достъпна среда и за стимулиране на играта на децата със специални образователни потребности като елемент на ранната интервенция и предучилищната подкрепа“, ръководител доц.д-р Анна Константинова Трошева - Асенова, Член, 2020
2 Маргарита Томова, Проект на Катедра Специална педагогика и логопедия на Факултета по науки за образованието и изкуствата - „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“, Член, 2018
3 Маргарита Томова, BaGMIVI (Bridging the Gap Between Museums and Individuals with Visual Impairments) БАГМИВИ (Преодоляване на различията между музеи и физически лица със зрителни увреждания), Член, Erasums + 2014
Редактор на издание реферирано
Маргарита Томова, ICEVI European Newsletter, Редактор на издание реферирано 2019
Статия в научно списание
1 Маргарита Томова, Parent Attitudes to Tactile Books, ICEVI European Newsletter, Special Edition of ICEVI European Newsletter, 2020, pages:119-128, ISSN (online): 2666-1527 2020
2 Маргарита Томова, Зрителният резерв, зрителният праг, четивната скорост като предпоставки за ефективен четивен процес при слабовиждащи ученици, Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, том:XXXI, брой:2, 2019 2019
3 Mira Tzvetkova-Arsova, Vladimir Radoulov, Margarita Tomova, Commitment of public institutions in Bulgaria to the access to art for the visually impaired individuals. The role of the BAGMIVI project (Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairment). , Journal of Special education and Rehabilitation. Vol. 19, issue 1-2, 2018. , vol:19, issue:1-2, 2018, Ref, Web of Science 2018
4 Маргарита Томова, Аз искам да чета на детето си, вече мога!, Обучение и рехабилитация на зрително затруднените, том:XXX, брой:1, 2018, стр.:14-19 2018
5 Маргарита Томова, „Практически насоки за подобряване на четивното поведение при слабовиждащи ученици“, Обучение и Рехабилитация на Зрително Затруднените, том:XXVIII, брой:бр. 3-4, 2016 2016
6 Маргарита Томова, Център за рехабилитация "Силвър" в Хърватска, Обучение и рехабилитация, том:XXIII, брой:3-4, 2010, стр.:29-34 2010
7 Маргарита Петрова, Европейска конференция за образование на зрително затруднените, научна информация, Обучение и Рехабилитация на Зрително Затруднените, том:XXII, брой:1-2, 2009 2009
8 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Петрова, Пети европейски семинар за университетски преподаватели по педагогика на зрително затруднените, научна информация, Обучение и Рехабилитация на Зрително Затруднените, брой:1-2, 2007 2007
9 Маргарита Петрова, Проблеми на четенето при ученици със слабо зрение - Преглед на проучванията“, сп. Специална педагогика, том:13, брой:4, 2007 2007
10 Маргарита Петрова, „Специфика на обучаващата среда при слабовиждащи ученици” , Обучение и Рехабилитация на Зрително Затруднените, брой:бр. 3-4, 2006 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ПЕДАГОЗИ, ПОДПОМАГАЩИ ПРИОБЩЕНИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП) В УСЛОВИЯТА НА ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, Общоуниверситетска научна конференция „ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“, 2021 2021
2 Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова, Аргирула Антониу, Работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) в условията на онлайн и дистанционно обучение в България и Гърция – сравнително проучване, Сборник доклади от втора научно-практическа конференция „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“ София, ноември 2021 г., СУ „Св. Климент Охридски“,, издателство:университетско изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 2021, в сътрудничество с чуждестранни учени, MSc 2021
3 Анна Трошева – Асенова, Елена Бояджиева – Делева, Маргарита Томова, Марина Калчева, Инструменти за диагностика на играта на деца със специални образователни потребности, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, т. ХХIV D, ,Велико Търново, Publisher: Издателство „Фабер“, 2020, pages:71-79, ISSN (print):1314 – 6769 2020
4 Маргарита Петрова, „Специфични фактори на четене при слабовиждащи ученици”, “Подготовка на специални педагози в процеса на евроинтеграцията– българо-румънската перспектива” (сборник), Фондация “Отворено общество”, 2005 2005
Студия в научно списание
Маргарита Томова, ОТРАЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИТЕ ЛИЦА, Специална педагогика и логопедия, том:1 , брой:1, 2020, стр.:5-27, ISSN (online):2683-1384 2020
Студия в поредица
Маргарита Томова, Ролята на тактилните книжки в процеса на началното ограмотяване при зрително затруднените деца, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охрдиски" Факултет по наука за образованието и изкуствата, брой:112, редактор/и:проф. д-р Цецка Коларова, проф. дпн Мира Цветкова-Арсова, доц. д-р Анна Георгиева, доц. д-р Лора Спиридонова, доц. д-р Мая Димчева, гл. ас. д-р Христо Карагьозов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:173-197, ISSN (print):2682-9622 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Маргарита Томова, Инструменти за диагностика на играта на деца със специални образователни потребности 2020
2 Секционен доклад, Маргарита Томова, Изкуството в работата със зрително затруднени деца – изработването на тактилни книжки 2020
3 Секционен доклад, Маргарита Томова, Отношението на родителите към тактилните книжки 2019
4 Секционен доклад, Маргарита Томова, Слабовиждащият ученик и четенето в общообразователната клсна стая 2018
5 Секционен доклад, Tzvetkova M., Radulov V., Tomova M., Ianeva R., Chisheva R., Stoilova E., Interactions between a gallery, university and special school for visually impaired in providing access to ancient and contemporary art: the Bulgarian case 2017
6 Секционен доклад, Tomova, M., Radoulov, V., Commitment of educational and cultural institutions with the access to art of the visually impaired in Bulgaria 2017
7 Секционен доклад, Маргарита Петрова, „Нови понятия в ефективното използване на слабото зрение” 2008