Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Пенчо Михнев

Author ID (SCOPUS):56206401800

Researcher ID (Web of Science):C-1434-2010

ORCID ID:0000-0002-2348-4453
Глава от книга
Pencho Mihnev, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Albena Antonova, Chapter: Using Technology as a Tool for Learning Book: CATCH 21ST CENTURY SKILLS - Teaching Materials , ISBN:978-80-213-3076-4, Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Education and Communication, Рецензирано, International 2021
Дипломна работа
Pencho Mihnev, A Policy Design on Distance Education in Bulgaria (Design of a policy at Ministry of Education level for development of distance education mode of learning in Bulgarian higher education), Faculty of Educational Science and Technology, University of Twente, The Netherlands, Ръководител:Bob Witziers, Ivan Stanchev 1997
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Пенчо Михнев, Доклад за анализ и оценка на Втория етап и Обобщен анализ на проект ‘Дистанционно обучение на държавната администрация’. 88 страници, Аналитико-оценъчен доклад по заявка на Институт „Отворено общество”, София., Институт „Отворено общество”, София. 2006
2 Пенчо Михнев, Доклад за анализ и оценка на Първия етап на проект ‘Дистанционно обучение на държавната администрация’. 45 страници, Аналитико-оценъчен доклад по заявка на Институт „Отворено общество”, София., Институт „Отворено общество”, София. 2005
3 Hoffmann, M., Seeger, F., Mihnev. P., et al., Science Education across Europe (SEE!). A Project on Generalisation in Science: Overcoming the Split between the Two Cultures. A proposal for the European Science Education Initiative (FP6-2003-Science and Society-5). , Universität Bielefeld/IDM, Arbeiten aus dem Institut für Didaktik der Mathematik der Universität Bielefeld, Deutschland / Germany. 2003
4 Working Committee on Quality Indicators of Lifelong Learning, Pencho Mihnev, European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning. Fifteen Quality Indicators of Lifelong Learning Performance in Europe. Report based on the work of the Working Committee on Quality Indicators of Lifelong Learning., European Commission, Brussels, Belgium. 2002
5 Working Committee on Quality Indicators, Pencho Mihnev, European Report on Quality of School Education. Sixteen Quality Indicators. Report based on the work of the Working Committee on Quality Indicators., European Commission, Brussels, Belgium. 2001
6 Аврам Ескенази, Петя Асенова, Пенчо Михнев и др., Програма за реализация на Националната образователна стратегия по Информационни и комуникационни технологии., Министерство на образованието и науката, София. 1999
7 Пенчо Михнев, Доклад за оценка на резултатите от изпълнението на договора за сътрудничество ‘Образователна инициатива на IBM за БЪлгария, 1994 – 1997 г.’”. Министерство на образованието и науката, София. , Министерство на образованието и науката, София. 1997
8 Пенчо Михнев, Министерство на образованието и науката, Указание за организиране на обучението и учебни програми по Информационни технологии в общообразователната подготовка за 1997-98 учебна година. , МОН, София. 1997
9 Пенчо Михнев, Министерство на образованието науката и технологиите, Указание за организиране на обучението и учебни програми по Информационни технологии в общообразователната подготовка за 1995-96 учебна година., МОНТ, София. 1995
10 Пенчо Михнев, Министерство на науката и образованието, Указание за организиране на обучението и учебни програми по Информационни технологии в общообразователната подготовка за 1994-95 учебна година., МНО, София. 1994
Книга
1 доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева, д-р Калоян Ганев, д-р Андрей Василев, Любомир Димитров, Пенчо Михнев, Габриела Калибацева, Емилия Узунова, "Прогнози за търсенето и предлагането на труд в България в периода 2014-2028 г.", Министерство на труда и социалната политика, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, София, Рецензирано 2015
2 Andrey Vassilev, Kaloyan Ganev, Lyubomir Dimitrov, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Pencho Mihnev, Gabriela Kalibatseva, Emilia Uzunova, A forecasting model for labour market developments and future needs for knowledge and skills in Bulgaria in the medium and long-term, Ministry of Labour and Social Policy, SMART: Noema & Sigma Hat & Foundation Business for Education, Sofia, Рецензирано 2014
3 Андрей Василев, Калоян Ганев, Любомир Димитров, Ралица Симеонова-Ганева, Пенчо Михнев, Габриела Калибацева, Емилия Узунова, Средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда и потребностите от знания и умения в България /Прогнозиране търсенето и предлагането на квалифициран труд и несъответствията на пазара на труда в България с помощта на разработения модел „Сердика“/, Министерство на труда и социалната политика, СМАРТ: Ноема & Сигма Хет & Фондация на бизнеса за образование, София 2014
4 Йорданова, А., Ацев, Г., Симеонова, Д., Михнев, П., Бахчеванов, Р., Следване в чужбина, ААА Медия, София 2003
Монография
Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Ralitza Stamenkova, Stanislav Ivanov, Donatella Persico, Marcello Passarelli, Francesca Pozzi, Erica Volta, Evaluation kit for inclusion-oriented collaborative learning activities (PLEIADE Intellectual Output No. 4), ISSN (online):, Рецензирано, International 2023
Научен проект
1 Пенчо Михнев, “Софийски университет - Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер (SUMMIT - Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer)“, Член, Националния план за възстановяване и устойчивост, Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб: „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008 2023
2 Пенчо Михнев, „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ MODERN- A: Modernization in partnership through digitalization of the Academic ecosystem, Член, Европейска комисия, Европейски социален фонд, Номер на договора:BG05M2OP001-2.016-0018 2021
3 Пенчо Михнев, „Проучване за изследване на общественото мнение и нагласите към Електронната платформа за учене на възрастните в Европа (EPALE)”, Член, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:Д03-21/19.08.2021 г. 2021
4 Пенчо Михнев, Developing and Consolidating ICT Skills in a Digitalised Environment in Higher Education, Член, European Commission, Номер на договора:2021-1-BG01-KA220-HED-000035885 2021
5 Пенчо Михнев, Improving online and blended learning with educational data analytics (ILEDA), Член, Erasmus+ cooperation partnership in higher education, Номер на договора:2021-1-BG01-KA220-HED-000031121 2021
6 Пенчо Михнев, Интегриране на компетентностно-базирано обучение във висшето образование чрез използване на високите технологии, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-19/19.03.2021 г. 2021
7 Пенчо Михнев, Проучване за изследване на общественото мнение и нагласите към Електронната платформа за учене на възрастните в Европа (EPALE), Член, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:Договор Д03-21/19.08.2021 г. 2021
8 Пенчо Михнев, ICT in Textile and Clothing Higher Education and Business, Член, European Commission, Erasmus+ Programme, KA201 2020
9 Пенчо Михнев, PLayful Environment for Inclusive leArning Design in Europe (PLEIADE), Член, European Commission, Erasmus+ Programme, KA201, Номер на договора:2020-1-IT02-KA201-080089 2020
10 Пенчо Михнев, Използване на високотехнологични средства при изграждане на компетентностни модели в обучението, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-18/18.03.2020 2020
11 Пенчо Михнев, Осъществяване на външен мониторинг за времето на провеждане на студентски практики по проект BG05М2ОP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“ към МОН, Член, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:Д03-41/01.10.2020 г. 2020
12 Пенчо Михнев, Провеждане на проучване за нагласите и нуждите на целевите групи във връзка с Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 г.,, Член, Министерство на околната среда и водите 2020
13 Пенчо Михнев, 21st Century Skils: Changing the Approach to Teaching in Higher Education, Член, European Commission, Erasmus+ Programme, Номер на договора:2019-1-TR01-KA203-074482 2019
14 Пенчо Михнев, National Strategy for Small and Medium-Sized Enterprises 2021-2027, Член, Ministry of Economy of Bulgaria, European Commission 2019
15 Пенчо Михнев, Използване на високотехнологични средства при изграждане на компетенции за прилагане на изследователски подход за обучение по природни науки в средното училище, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:N80-10-75/12.04.2019 2019
16 Пенчо Михнев, Използване на високи технологии при прилагане на изследователски подход за обучение по природни науки в средното училище, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-90/19.04.2018 2018
17 Пенчо Михнев, Social Energy, Член, European Commission, Номер на договора:731767 2017
18 Пенчо Михнев, Изследователският подход в обучението в областта на високите технологии като приложение на съвременните информационни технологии, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-217/24.04.2017 2017
19 Пенчо Михнев, ELITe "Enhancing Learning in Teaching via e-inquiries", Член, European Commission, Номер на договора:2016-1-E101-KA201-023647 2016
20 Пенчо Михнев, RAGE, Realising an Applied Gaming Eco-system, Член, European Commission, Номер на договора:644187 2015
21 Пенчо Михнев, Изследване на приложимостта в практиката на нови технологични средства и подходи за обучение, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:30/31.03.2015 2015
22 Пенчо Михнев, „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики”, Член, МТСП, ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., Номер на договора:BG 051PO001 – 6.1.09 – 0001 2013
23 Пенчо Михнев, „Устойчиво развитие на човешките ресурси за целите на университетското образование по/на различни езици във Факултета по класически и нови филологии чрез разработване и внедряване на електронни форми на дистанционно обучение., Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0057 2013
24 Пенчо Михнев, Изследване на ролята на съвременни технологичните средства върху приложимостта на изследователския и проектен подходи в обучението по природните дисциплини., Член, ФНИ на СУ 2013
25 Pencho Mihnev, Working Environment with Social and Personal Open Tools for inquiry based learning (weSPOT), Член, European Commission, FP7-ICT Programme, Номер на договора:FP7-ICT-2011-8-318499 2012
26 Пенчо Михнев, Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика., Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0018 2012
27 Пенчо Михнев, Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във Факултета по математика и информатика на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0052 2012
28 Пенчо Михнев, Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст (УНИЦЕО), Член, ФНИ, МОН 2009
29 Пенчо Михнев, Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени., Член, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:BG051PO001-3.3.04/52 2009
30 Pencho Mihnev, KeyToNature: a new e-way to discover biodiversity, Член, The European Commission, Номер на договора:ECP-2006-EDU-410019 2007
31 Pencho Mihnev, The Innovative Teacher (I*Teach), Член, European Commission, Leonardo da Vinchi Pilot Project 2006
32 Пенчо Михнев, “Платформа за интерактивни телевизионни приложения” (ИНТЕРАКТ), Ръководител, Национален иновационен фонд на Република България, Номер на договора:ИФ-02-99/14.12.2005 2005
33 Pencho Mihnev, Bulgarian Network of Research Mobility Centres (BulRMCNet), Член, European Commission, FP6-SSA: Human resources and mobility 2004
34 Pencho Mihnev, IDWBL – “Innovative Didactics via Web-Based Learning”, Член, EC Minerva/Socrates project, Номер на договора:114060-CP-1-2004-1-NL-MINERVA 2004
35 Pencho Mihnev, KALEIDOSCOPE – Concepts and methods for exploring the future of learning with digital technologies, Член, European Commission, Номер на договора:FP6 Network of Excellence Project 2004
36 Пенчо Михнев, Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) в края на началния етап (IV клас) и в края на основната образователна степен (VIII клас) по културно-образователните области “Български език и литература” и “Математика, информатика и информационни технологии”., Член, Институт “Отворено общество” 2003
37 Пенчо Михнев, E-Living: Life in a Digital Europe, Ръководител, European Commisssion, Номер на договора:FP5-IST- 2000-25409 2001
38 Pencho Mihnev, Training to use WWW in education, Ръководител, The Dutch Ministry of Education, Science, and Culture 2001
39 Пенчо Михнев, Centre of Excellence in Information Society Technologies, Член, European Commission, TEMPUS Project, Номер на договора:IB_JEP-14047-1999 2000
40 Pencho Mihnev, Education Modernization, Член, International Bank for Restructuring and Development (The World Bank) 1999
41 Pencho Mihnev, DEMAND - DEsign, implementation and MANagement of telematics based Distance education, Член, European Commisssion, PHARE Programme, Номер на договора:PHARE ETF/98/VET/0003 1998
42 Pencho Mihnev, MATEN - Multimedia Applications for Telematics Educational Networks , Член, European Commission, INCO-COPERNICUS Programme, Номер на договора:INCO-COPERNICUS PL961125 1998
Научно ръководство
1 Пенчо Михнев, Създаване на електронен курс с цел подпомагане на подготовка за НВО след VII клас по учебния предмет математика, Катедра ИТ, ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ива Димитрова Вукова 2023
2 Пенчо Михнев, Създаване в електронна среда на неформален курс по програмиране за деца от 1 до 4 клас с прилагане на теорията за когнитивно натоварване, Катедра ИТ, ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Георги Петров Христов 2022
3 Пенчо Михнев, Електронно обучение по Занимателна математика в 4. клас, Катедра ИТ, ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Сийка Василева Станкова 2021
4 Пенчо Михнев, Математика за 3-ти клас с използване на нетрадиционни методи за пресмятане, Катедра ИТ, ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристина Кирилова Димова 2021
5 Пенчо Михнев, Квалификация на учители и разработка на учебна документация и материали за избираем модул по профилирана подготовка по компютърна графика (моделиране, конструиране и чертане) в гимназиалния етап на средното училище, ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Екатерина Андонова Павлова 2018
6 Пенчо Михнев, Разработка на рамков описателен модел и реализация на електронно обучение за нуждите на Медицински университет – Пловдив, посредством интегрираната електронна учебна среда на университета, ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Нина Атанасова Атанасова-Влаевска 2018
7 Пенчо Михнев, Дистанционен курс за обучение на учители на тема “Методи за преподаване и оценяване в обучението по информационни технологии“, ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Милена Ибришимова 2000
Статия в научно списание
1 Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Review of Policy Envisions and Requirements for STEM Teachers in Bulgaria, Serdica Journal of Computing, vol:11, issue:3-4, 2017, pages:279-296, ISSN (print):1312-6555, ISSN (online):1314-7897, Ref, Zentralblatt(https://zbmath.org/serials/?q=1312-6555), PhD 2017
2 Nikolova, N., Mihnev, P., Zafirova-Malcheva, T., Stefanova, E., Stefanov, K., Review of Policy Envisions and Requirements for STEM Teachers in Bulgaria, Serdica Journal of Computing, vol:11, issue:3-4, 2017, pages:279-296, ISSN (online):1312-6555, Ref 2017
3 Katina Pancheva, Albena Antonova, Krassen Stefanov, Atanas Georgiev, Pencho Mihnev, Temenujka Malcheva, Supporting European Energy Consumers through Gamification and Competence-based Learning, Serdica Journal of Computing, vol:11, issue:3-4, 2017, pages:225-248, ISSN (print):1312-6555, ISSN (online):1314-7897, Ref, PhD 2017
4 Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, МОДЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР ПРЕНАЗНАЧЕН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНИ СПЕЦИАЛИСТИ, Списание на Софийския университет за образователни изследвания, issue:2, 2016, ISSN (online):1314-8753, PhD 2016
5 Екатерина Кожухарова (Kozuharova, E.), Пенчо Михнев, Pier-Luigi Nimis (Nimis, P.-L.), Проектът „Ключ към природата” – интерактивно електронно пособие за изучаване и разпознаване на лечебни растения (EN: The Key-to-Nature Project - Interactive e-tool for studying and identification of medicinal plants), Фармация (Pharmacia), vol:LVIIІ, Volume 58, issue:Issue 1-4, 2011, pages:91-97, ISSN (online):0428-0296, doi:ISSN 0428-0296; УДК 615; Scopus CODEN: FMTYA, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.11 - 2017), International 2011
6 Пенчо Михнев, Екатерина Кожухарова, Pier Luigi Nimis, Bob Press, Идентификация на дървета и храсти чрез използване на електронни определители, разработени по проекта „Ключ към природата” по програма „Електронно съдържание Плюс” на Европейската комисия, „Биология, екология, биотехнологии”, Научно-методическо списание към Главна редакция на педагогическите издания, МОМН, issue:4, 2010, pages:3-14, ISSN (print):1310-2669 2010
7 Пенчо Михнев, Използване на електронни определители в обучението по биология и екология: Проектът „Ключ към природата” по програма „Електронно съдържание Плюс” на Европейската комисия., Биология, екология, биотехнологии., issue:1, 2010, pages:3-10, ISSN (print):1310-2669 2010
8 Екатерина Кожухарова, Пенчо Михнев, Основи на идентификацията на дървета и храсти посредством използването на електронни определители, разработени по проекта „Ключ към природата” по програма „Електронно съдържание Плюс” на Европейската комисия., „Биология, екология, биотехнологии”, Научно-методическо списание „Биология, екология, биотехнологии”. ISSN 1310-2669, бр. 5-6/2010 г., Научно-методическо списание към Главна редакция на педагогическите издания, МОМН, issue:5-6, 2010, pages:3-18, ISSN (print):1310-2669 2010
9 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Pencho Mihnev, Computer Usage in our Households in Comparison with other European Countries (Conclusions of the Project “E-Living: Life in a Digital Europe”), Automatica and Informatics, брой:3, 2003 2003
10 Пенчо Михнев, Анализ на различните държавни образователни политики по информационни и комуникационни технологии в училищното образование, „Резонанс”, issue:3, 1997, pages:4-21 1997
11 Пенчо Михнев, Анализ на съвременното състояние на хардуера, софтуера и материалните условия в обучението по ИКТ в държавите по света, „Резонанс”, issue:3, 1997, pages:35-42 1997
Статия в поредица
1 Antonova, A., Stefanova, E., Nikolova, N., Mihnev, P., Stamenkova, R., Zafirova-Malcheva, T., Evaluating the Outcomes of Competence-Based Learning Course: The Field Experience for Training 21st Century Skills in Sofia University, Lecture Notes in Networks and Systems, vol:Information Systems and Technologies. WorldCIST 2022, issue:469, editor/s:Rocha, A., Adeli, H., Dzemyda, G., Moreira, F., Publisher:Springer, Cham, 2022, pages:502-511, ISSN (print):2367-3370, ISSN (online):2367-3389, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-04819-7_48, Ref, IR , IF ( - 2022), SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (https://www.scimagojr.com + add the ISSN 2367-3389), PhD 2022
2 Pencho Mihnev, Albena Antonova, Atanas Georgiev, Krassen Stefanov, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Designing a Competence-Based Learning Course with Digital Tools in Higher Education, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol:Trends and Applications in Information Systems and Technologies. WorldCIST 2021., issue:vol. 1367, editor/s:Rocha Á., Adeli H., Dzemyda G., Moreira F., Ramalho Correia A.M., Publisher:Springer, Cham, 2021, pages:202-211, ISBN:978-3-030-72659-1 (print); 978-3-030-72660-7 (online), doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-72660-7_20, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.215 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5100), PhD 2021
3 Dimcho Zahariev, Pencho Mihnev, Creating e-learning course on biodiversity in the European project Key to Nature, Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, vol:Book 2 - Botany, issue:99, Publisher:University Publishing "Sofia University", 2016, pages:115-121, ISSN (print):0204-9910, ISSN (online):2367-9190, PhD 2016
4 Pencho Mihnev, George Simidtchiev, Vladimir Atanassov, Antoaneta Voikova, Bulgaria. The Role of Government in the Delivery of Education Services. Joint WBI/OECD Seminar on the Role of Government in the Delivery of Education Systems, OECD, Paris, France, 21-22.03. 2000., World Bank Institute: Learning Resources Series., vol:Decentralizing Education in Transition Societies: Case Studies from Central and Eastern Europe., issue:CCNM/DEELSA/ED(2000)23, editor/s:Fiszbein, A. (Ed.), Publisher:World Bank. Washington DC, USA., 2001, pages:1-15, ISBN:978-0-8213-4876-5, doi:doi.org/10.1596/0-8213-4876-0, International 2001
5 Пенчо Михнев, Качество на образованието: Стандарти, Бюлетин “Управление на средното образование”, issue:2-3, Publisher:Главна редакция на педагогическите издания, Министерство на образованието и науката, 2001 2001
6 Аврам Ескенази, Петя Асенова, Пенчо Михнев, Илиана Николова, Александър Лакюрски, Марионела Симова, Иван Иванов, Национална образователна стратегия по Информационни и комуникационни технологии, Бюлетин „Управление на средното образование”, issue:3-4, Publisher:Главна редакция на педагогическите издания, Министерство на образованието и науката, 1998, pages:37-87 1998
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, HIGHER EDUCATION COURSES – BEFORE, DURING AND AFTER THE COVID-19 CRISIS, INTED2023 Proceedings, editor/s:Luis Gómez Chova, Chelo González Martínez, Joanna Lees, Publisher:IATED, 2023, pages:7422-7432, ISSN (online):2340-1079, ISBN:ISBN: 978-84-09-49026-4, doi:10.21125/inted.2023.2028, Ref, др.(IATED Digital Library) 2023
2 Antonova, Albena, Stefanova, Eliza, Nikolova, Nikolina, Mihnev, Pencho, Stamenkova, Ralitza, Zafirova-Malcheva, Temenujka, Evaluating the Outcomes of Competence-Based Learning Course: The Field Experience for Training 21st Century Skills in Sofia University, INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, WORLDCIST 2022, VOL 2, vol:469, editor/s:Rocha, A., Adeli, H., Dzemyda, G., Moreira, F., Publisher:Springer, Cham, 2022, pages:502-511, ISSN (print):2367-3370, ISSN (online):2367-3389, ISBN:978-3-031-04818-0, doi:10.1007/978-3-031-04819-7_48, Ref, SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (https://www.scimagojr.com + add the ISSN 2367-3389), PhD 2022
3 P. Mihnev, T. Zafirova-Malcheva, HIGHER EDUCATION COURSES TRANSFORMATION FROM BLENDED TO ENTIRELY REMOTE LEARNING – EXPERIENCES IN TIME OF COVID-19 CRISIS, INTED2022 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2022, pages:787-796, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-37758-9, doi:10.21125/inted.2022.0266, Ref 2022
4 T. Zafirova-Malcheva, A. Antonova, R. Stamenkova, N. Nikolova, P. Mihnev, INCLUSIVE POTENTIAL OF LEARNING SCENARIOS: EXTRACTING CRITERIA FOR EVALUATION, INTED2022 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2022, pages:6102-6110, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-37758-9, doi:10.21125/inted.2022.1550, Ref, др.(Crossref), PhD 2022
5 Албена Антонова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, Ралица Стаменкова, Преподаване на уменията на 21. век: споделен опит от ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“, ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕАЛНОСТ, Сборник с доклади от межденародна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер, София, 2021 г., редактор/и:Татяна Томова, Елена Калфова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:68-82, ISBN: 978-954-075499-4, PhD 2022
6 T. Zafirova-Malcheva, P. Mihnev, A GENERAL MODEL FOR DESIGN AND DEVELOPMENT OF DIGITAL INTERACTIVE LEARNING RESOURCES BY TEACHERS, INTED2021 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2021, pages:9585-9595, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-27666-0, doi:10.21125/inted.2021.2002, Ref, AIS eLibrary(IATED Digital Library, Crossref) 2021
7 T. Zafirova-Malcheva, P. Mihnev, ADAPTING GENERAL MODEL FOR DESIGN AND DEVELOPMENT OF DIGITAL INTERACTIVE LEARNING RESOURCES FOR THE NEEDS OF SPECIAL EDUCATION, INTED2021 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2021, pages:9606-9615, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-27666-0, doi:10.21125/inted.2021.2004, Ref, др.(IATED Digital Library, Crossref) 2021
8 Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Atanas Georgiev, Albena Antonovа, DESIGN AND DELIVERY OF ONLINE COMPETENCE-BASED TEACHER TRAINING: USING TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR LEARNING, Spring Scientific Session FMI, 2021, PhD 2021
9 A. Georgiev, P. Mihnev, E. Stefanova, N. Nikolova, A. Antonova, K. Stefanov, DIGITAL TOOLS TO SUPPORT COMPETENCE-BASED LEARNING APPROACHES IN HIGHER EDUCATION, INTED2021 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2021, pages:4768-4777, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-27666-0, doi:10.21125/inted.2021.0967, PhD 2021
10 Manganello, F., Persico, D., Georgiev, A., Mihnev, P., Peltekov, M., Gamified Platform for the Blended Training Activities (PLEIADE Intellectual Output No. 3), PLEIADE Intellectual Output No. 3, 2021, pages:1-65, doi:https://doi.org/10.17471/54012, International 2021
11 Николина Николова, Пенчо Михнев, Теменужка Зафирова-Малчева, Къде се крие потенциалът на учебен сценарий за приобщаване?, Пролетна Научна Сесия на ФМИ, 2021, PhD 2021
12 Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКА НА ЕЛЕКТРОННИ ИНТЕРАКТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛИТЕ, Пролетна Научна Сесия на ФМИ, 2021, PhD 2021
13 Albena Antonova, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Boyan Bontchev, 21st Century Skills of ICT Professionals: the Requirements of Business and Readiness of Higher Education in Bulgaria, CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, editor/s:Tzvetomir Vassilev, Roumen Trifonov, Publisher:Association for Computing Machinery, New York, NY, United States, 2020, pages:270-277, ISBN:978-1-4503-7768-3, doi:https://doi.org/10.1145/3407982.3408004, Ref, SCOPUS, SJR (0.182 - 2020), ACM Digital Library, PhD 2020
14 Stefanova, E., Nikolova, E., Mihnev, P., Antonova, A., Bulgarian report on 21st Century skills, CATCH-21: 21st Century Skills: Changing the Approach to Teaching in Higher Education, editor/s:Mehmet Emin Bakay, 2020, pages:1-55, International, PhD 2020
15 N. Nikolova, A. Antonova, E. Stefanova, T. Zafirova-Malcheva, D. Miteva, E. Peltekova, P. Mihnev, Design and evaluation of a holistic framework for participatory IBL validation, involving policymakers, teacher trainers and teachers in STEM, INTED2020 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2020, pages:2360-2369, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-17939-8, doi:10.21125/inted.2020.0720, Ref, др.(IATED Digital Library, Crossref), PhD 2020
16 P. Mihnev, EVALUATION OF KEY EUROPEAN COMPETENCES’ ACQUISITION THROUGHOUT AN INFORMATICS COURSE FOR BACHELOR STUDENTS IN PHYSIOTHERAPY, INTED2020 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2020, pages:2340-1079, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-17939-8, doi:10.21125/inted.2020.1083, Ref, др.(IATED Digital Library; Crossref) 2020
17 Zafirova-Malcheva, T., Boytchev, P., Stefanova, E., Mihnev, P., Stefanov, K., E-learning and Flipped classroom in Inclusive Education Course Design for Teachers Training, 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019, conference proceedings, 2019, pages:319-324, ISSN (online):2472-7687, ISBN:978-1-7281-3222-8, doi:10.1109/EAEEIE46886.2019.9000433, Ref, IEEE Xplore(https://ieeexplore.ieee.org/document/9000433) 2019
18 T. Zafirova-Malcheva, P. Mihnev, EVALUATION BY APPLICATION RESULTS OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE DESIGN AND DEVELOPMENT MODEL, INTED2019 Proceedings (13th International Technology, Education and Development Conference), editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2019, pages:1170-1180, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-08619-1, doi:10.21125/inted.2019.0375, Ref, др.(Crossref, IATED Digital Library), PhD 2019
19 Zafirova-Malcheva, T., Boytchev, P., Stefanova, E., Mihnev, P., Stefanov, K., Inclusive Education Course Design for Informatics Teachers, BCI'19 Proceedings of the 9th Balkan Conference on Informatics, ACM International Conference Proceeding Series, Publisher:ACM, New York, NY, USA, 2019, pages:1-4, ISBN:978-145037193-3, doi:10.1145/3351556.3351591, Ref, SCOPUS, SJR (0.2 - 2019), ACM Digital Library(dl.acm.org/citation.cfm?doid=3351556.3351591), PhD 2019
20 Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Pencho Mihnev, Atanas Georgiev, Albena Antonova, Participatory model for identifying and measuring teachers’ competences for open and Inquiry-based learning in STEM: field experience, Proceedings of Learning Innovations and Quality (LINQ) 2019, editor/s:Christian M. Stracke, Publisher:EasyChair: EPiC Series in Education Science, vol. 2, 2019, pages:28-39, ISSN (online):2516-2306, doi:10.29007/8g8k, Ref, др.(EasyChair Proceedings and Collections; Crossref), PhD 2019
21 Nikolova, Nikolina, Stefanova, Eliza, Stefanov, Krassen, Mihnev, Pencho, STEM Teachers' Competence Development: When Opportunities Jump over Barriers, CSEDU: PROCEEDINGS OF THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SUPPORTED EDUCATION - VOL 1, 2019, pages:328-335, ISBN:978-989-758-291-2, doi:10.5220/0006767703280335, Ref 2019
22 Пенчо Михнев, Теменужка Зафирова-Малчева, ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКА НА КАЧЕСТВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР, Пролетна научна сесия на Факултета поматематика и информатика на Софийскияуниверситет „Св. Климент Охридски“, 130 години Факултет по математика иинформатика в Софийския университет„Св. Климент Охридски“, 2019, стр.:34-35 2019
23 P. Mihnev, K. Bankov, An Example of Teaching a Course in e-learning Assessment Methods for a Master of Science Programme in e-learning, INTED2018 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2018, pages:9342-9351, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-697-9480-7, doi:10.21125/inted.2018.2303, Ref, PhD 2018
24 Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Atanas Georgiev, Dafinka Miteva, Krassen Stefanov, OPEN EYES - HOW TO DESIGN INQUIRY-BASED LEARNING FOR SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS STUDENTS IN STEM SUBJECTS, EDULEARN18 Proceedings , editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy (iated.org), 2018, pages:5921-5931, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-02709-5, doi:10.21125/edulearn.2018.1421, Ref, др.(Crossref, IATED Digital Library), PhD 2018
25 Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Pencho Mihnev, Krassen Stefanov, Opportunities and Challenges for Efficient and Effective STEM Teachers’ Competence Development, Trends and Advances in Information Systems and Technologies, editor/s:Álvaro Rocha, Hojjat Adeli, Luís Paulo Reis, Sandra Costanzo, Publisher:Springer, Cham, 2018, pages:1367-1377, ISSN (print):18600794, ISSN (online):18675662, ISBN:978-3-319-77711-5 (print), 978-3-319-77712-2 (electronic), doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-77712-2_131, Ref, SCOPUS, SJR (0.12 - 2015), PhD 2018
26 Nikolina Nikolova, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Pencho Mihnev, STEM teacher's Competence Development: When Opportunities Jump over Barriers, CSEDU 2018, 10th International Conference on Computer Supported Education, editor/s:Bruce M. McLaren, Rob Reily, Susan Zvacek, James Uhomoibhii, Publisher:SCITEPRESS, 2018, pages:328-335, ISBN:978-989-758-291-2, doi:10.5220/0006767703280335, Ref, SCOPUS, SJR (0.165 - 2020), PhD 2018
27 Pencho Mihnev, Context-Based and Project-Oriented Training Course in Information and Communication Technologies for Bachelor Students in Physiotherapy, EDULEARN17 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2017, pages:6493-6502, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-697-3777-4, doi:10.21125/edulearn.2017.2477, Ref, PhD 2017
28 Mihnev, P., Zafirova-Malcheva, T., E-learning quality assurance in teaching courses design through systemic approach: assessment by results, EDULEARN17 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2017, pages:6228-6234, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-697-3777-4, doi:10.21125/edulearn.2017.2414, Ref, др.(Crossref), PhD 2017
29 Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, E-Learning activities in a blended learning mode: experience in teaching computer science students, iCERi2016 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2016, pages:7126-7134, ISSN (online):2340-1095, ISBN: 978-84-617-5895-1, doi:10.21125/iceri.2016.0628, Ref, др.(Crossref; IATED Library), PhD 2016
30 Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Pencho Mihnev, Evaluation of an Educational Software Design and Development Model by its Application Results, Proceedings of ICERI2016 Conference 14th-16th November 2016, Seville, Spain, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2016, pages:4345-4345, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-617-5895-1, doi:10.21125/iceri.2016.2029, Ref, PhD 2016
31 Pencho Mihnev, Krassen Stefanov, Eliza Stefanova, Integrated education in e-learning design and development through synchronised assignments and assessments of courses, Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016, CompSysTech '16, editor/s:Boris Rachev, Angel Smrikarov , Publisher:ACM New York, NY, USA ©2016, 2016, pages:383-390, ISBN:978-1-4503-4182-0, doi:http://dx.doi.org/10.1145/2983468.2983508, Ref, SCOPUS, SJR (0.1 - 2017), ACM Digital Library, PhD 2016
32 Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, Модел за създаване на образователен софтуер предназначен за обучение в компютърни специалности, Шеста национална конференция "Електронното обучение във висшите училища", editor/s:Румяна Пейчева-Форсайт, Ангел Смрикаров, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, pages:140-146, ISBN:978-954-07-4114-7, PhD 2016
33 Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, A General Model for Educational Software Design and Development, Proceedings of EDULEARN15, 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, editor/s:GomezChova, L; LopezMartinez, A; CandelTorres, I, Publisher:IATED, 2015, pages:4079-4089, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-606-8243-1, Ref, PhD 2015
34 Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Pencho Mihnev, An Example of Teaching Educational Software Design and Development, iCERi2015 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2015, pages:4121-4129, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-608-2657-6, Ref, др.(IATED Digital Library), PhD 2015
35 Pencho Mihnev, Krassen Stefanov, Eliza Stefanova, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Are we ready for quality e-learning: The case of the Faculty of Mathematics and Informatics of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, EUROPEAN THEMATIC NETWORK Future Education and Training in Computing: How to Support Learning at Anytime and Anywhere, INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-LEARNING, e-Learning'15, editor/s:Wladimir Bodrov, Angel Smrikarov, Stoyanka Smrikarova, Yuksel Aliev, 2015, pages:21-27, ISSN (print):2367-6698, ISSN (online):2367-6787, PhD 2015
36 Pencho Mihnev, Dimcho Zahariev, E-Learning in Support to Educational Field Trips – A Subject And Platform Independent Curriculum And Teacher Training Model, Based On Practice, iCERi2015 Proceedings, editor/s:IATED, Publisher:IATED, 2015, pages:1314-1324, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-608-2657-6, Ref, др.(IATED Digital Library), PhD 2015
37 Теменужка Зафирова-Малчева, Елиза Стефанова, Красен Стефанов, Пенчо Михнев, Електронно дистанционно обучение - от научните изследвания към практиката, Съвременни предизикателства пред педагогическата наука, редактор/и:С. Костова, Я. Мерджанова, Р. Пейчева-Форайт, Б. Господинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:831-844, ISBN:978-954-07-3937-3, PhD 2015
38 Pencho Mihnev, Nadezhda Raycheva, An assignment-based e‑learning course on the use of KeyToNature e-keys, ools for Identifying Biodiversity: Progress and Problems, editor/s:Pier Luigi Nimis and Régine Vignes Lebbe (eds.), Publisher:EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, Italy, 2010, pages:355-360, ISBN:978-88-8303-295-0, Ref, др.(DBLP) 2010
39 Gregor Hagedorn, Gisela Weber, Andreas Plank, Mircea Giurgiu, Andrei Homodi, Cornelia Veja, Gerd Schmidt, Pencho Mihnev, Manol Roujinov, et. al., An online authoring and publishing platform for field guides and identification tools, Tools for Identifying Biodiversity: Progress and Problems. Proceedings of the International Congress, Paris, September 20-22, 2010, editor/s:Pier Luigi Nimis and Régine Vignes Lebbe (eds.), Publisher:Edizioni Università di Trieste (EUT), Trieste, Italy, 2010, pages:3-18, ISBN:978-88-8303-295-0 2010
40 Sasha Divjak, Michael Kendall, Tom van Weert, Pencho Mihnev, Carolyn Dowling, Petra Fisser, Anna Grabowska, Marijke Hezemans, Magda Ritzen, Maciej Syslo, Lifelong Learning in the Digital Age (Summary Focus Group Report)., Lifelong learning in the digital age. Sustainable for all in a changing world, editor/s:van Weert, T. and Kendall, M. (Eds.), Publisher:Kluwer Academic Publishing, 2004, pages:1-49, ISBN:1-4020-7842-0, doi:https://doi.org/10.1007/1-4020-7843-9_1 , International 2004
41 Pencho Mihnev, Roumen Nikolov, Towards an organisational mode of ‘interface’ university structure as a means of serving the lifelong learning needs, Lifelong learning in the digital age. Sustainable for all in a changing world., editor/s:van Weert, T. and Kendall, M. (Eds.), Publisher:Kluwer Academic Publishing, 2004, pages:169-178, ISBN:1-4020-7842-0, doi:https://doi.org/10.1007/1-4020-7843-9_12 , Ref 2004
42 Pencho Mihnev, CHAPTER 5. National Policies and Practices on ICT in Education: Bulgaria., Cross-National Information and Communication Technology Policies and Practices in Education, editor/s:Plomp, T., Anderson, R. E., Law, N., and Quale, A. (Eds.), Publisher:Information Age Publishing Inc., Greenwich, CT, USA., 2003, pages:63-78, ISBN:1593110189, 9781593110185, International 2003
43 Pencho Mihnev, Reports from ‘new’ countries – Bulgaria., Training to Use WWW in Education – Multinational cooperation between teacher educators., editor/s:Pelgrum, W.J. & Plomp., Tj. (Eds.), Publisher:Enschede: Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen, 2003 2003
44 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Pencho Mihnev, Working Paper D.11.6, e-Living: Life in a Digital Europe “Partners Analysis”. Digital TV Europe, E-Living: Life in a Digital Europe, An EU Fifth Framework Project, 2003 2003
45 Yoel Raban, Tal Soffer, Pencho Mihnev, Kaloyan Ganev, ICT Uptake and Usage: A Cross-sectional Analysis, E-Living: Life in a Digital Europe, An EU Fifth Framework Project, 2002, International 2002
46 Pencho Mihnev, Bulgaria., ICT and the Emerging Paradigm for Life Long Learning: a Worldwide Educational Assessment of Infrastructure, Goals and Practices, editor/s:Pelgrum, W.J. and Anderson, R.E. (Eds), Publisher:IEA, Amsterdam., 2001 2001
47 Pencho Mihnev, George Simidtchiev, Antoaneta Voikova, Vladimir Atanassov, BULGARIA. The Role of Government in the Delivery of Education Systems, CCNM/DEELSA/ED(2000)23, editor/s:Fiszbein, A. (Ed.), Publisher:World Bank Institute: Learning Resources Series., 2001, pages:1-15, ISBN:978-0-8213-4876-5, doi:doi.org/10.1596/0-8213-4876-0, International 2001
48 Pencho Mihnev, Integrating Information Technologies in the High School Curriculum, Informatics in the Secondary School - Today and Tomorrow, editor/s:Sendova, E., Azalov, P., Murhead, J. (Eds.), 1995, International 1995
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Пенчо Михнев, Теменужка Зафирова-Малчева, HIGHER EDUCATION COURSES – BEFORE, DURING AND AFTER THE COVID-19 CRISIS 2023
2 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, Трансформиране на университетски курсове вследствие на COVID кризата 2023
3 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, Трансформиране на университетски курсове от смесен режим на обучени в изцяло онлайн режим на обучение 2022
4 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, Проектиране и разработка на електронни интерактивни образователни ресурси в помощ на учителите 2021
5 Секционен доклад, Елиза Стефанова (Eliza Stefanova), Пенчо Михнев (Pencho Mihnev), Design and delivery of online competence-based teacher training: Using technologies as a tool for learning 2021
6 Секционен доклад, Николина Николова, Пенчо Михнев, Теменужка Зафирова-Малчева, Къде се крие потенциалът на учебен сценарий за приобщаване? 2021
7 Постер, Пенчо Михнев (Pencho Mihnev), EVALUATION OF KEY EUROPEAN COMPETENCES’ ACQUISITION THROUGHOUT AN INFORMATICS COURSE FOR BACHELOR STUDENTS IN PHYSIOTHERAPY 2020
8 Секционен доклад, Пенчо Михнев (Pencho Mihnev), Албена Антонова (Albena Antonova), 21st century skills of ICT professionals - the requirements of business and readiness of Higher Education in Bulgaria 2020
9 Постер, Pencho Mihnev, EVALUATION BY APPLICATION RESULTS OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE DESIGN AND DEVELOPMENT MODEL 2019
10 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, Обучение за проектиране и разработка на качествен образователен софтуер 2019
11 Секционен доклад, Pencho Mihnev, E-learning and Flipped classroom in Inclusive Education Course Design for Teachers Training 2019
12 Секционен доклад, Пенчо Михнев (Pencho Mihnev), Participatory model for identifying and measuring teachers’ competences for open and Inquiry-based learning in STEM: field experience 2019
13 Секционен доклад, Пенчо Михнев, Кирил Банков, Курсът "Методи за оценяване в електронното обучение" в магистърска програма „Електронно обучение“ 2018
14 Секционен доклад, Пенчо Михнев, Ефективност и ефикасност в научната и преподавателската работа с помощта на свободен софтуер 2018
15 Секционен доклад, Пенчо Михнев (Pencho Mihnev), An Example of Teaching a Course in E-Learning Assessment Methods for a Master of Science Programme in E-Learning 2018
16 Секционен доклад, Пенчо Михнев, Катина Панчева, Представяне на проектите към катедра ИТ: Проект SOCIALENERGY 2018
17 Секционен доклад, Пенчо Михнев, Контекстно-базирано обучение по ИТ за физиотерапевти 2017
18 Секционен доклад, Pencho Mihnev, Context-Based and Project-Oriented Training Course in Information and Communication Technologies for Bachelor Students in Physiotherapy 2017
19 Секционен доклад, Николина Николова, Пенчо Михнев, Проект ELITe - Разработка на мета-обучение в изследователски подход за учители 2017
20 Секционен доклад, Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, E-Learning activities in a blended learning mode: experience in teaching computer science students 2016
21 Секционен доклад, Pencho Mihnev, An Example of Teaching Educational Software Design and Development 2015
22 Секционен доклад, Pencho Mihnev, E-Learning in Support to Educational Field Trips – A Subject And Platform Independent Curriculum And Teacher Training Model, Based On Practice 2015
23 Секционен доклад, Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, A General Model for Educational Software Design and Development 2015
24 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, "Електронно дистанционно обучение – от научните изследвания към практиката" Автори: Теменужка Зафирова-Малчева, Елиза Стефанова, Красен Стефанов, Пенчо Михнев 2014
25 Секционен доклад, Пенчо Михнев, Международният проект "Ключ към природата" (KeyToNature)за електронна идентификация на биоразнообразието, по програма eContentPLUS на Европейската комисия 2010
26 Секционен доклад, Pencho Mihnev, An assignment-based e-Learning course 2010
27 Секционен доклад, Pencho Mihnev, Using e-tools for identification of organisms in Biology and Ecology education in schools and universities 2010
28 Секционен доклад, Пенчо Михнев, Kатегоризация и анализ на учебните програми по АВИТО в СУ “Св. Кл. Охридски” с приложение на модела на Мишра – Кохлер 2009
29 Секционен доклад, Пенчо Михнев, Проектът "Ключ към природата" (KeyToNature) 2008
30 Секционен доклад, Pencho Mihnev, Towards an organisational mode of ‘interface’ university structure as a means of serving the lifelong learning needs 2003
31 Секционен доклад, George Simidtchiev, Pencho Mihnev, BULGARIA. The Role of Government in the Delivery of Education Systems 2000