Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Ренета Димитрова

Author ID (SCOPUS):6701472827

Researcher ID (Web of Science):S_1913_2016

ORCID ID:0000-0002-5931-8713
Научен проект
1 Ренета Димитрова, Toward Improving Coastal Fog Prediction (C-Fog), Член, Marine Meteorology and Space Program Code 322M, the Ocean, Atmosphere and Space Research Division and the Office of Naval Research 2018
2 Ренета Димитрова, НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ , Член, 2018
3 Ренета Димитрова, Perdidao De-coding Complex Terrain Flows for Wind Energy Applications, Член, National Science Foundation - USA 2016
4 Reneta Dimitrova, Изследване влиянието на характеристиките на въздушната среда върху ка чеството на живот и човешкото здраве, Член, , Номер на договора:ДХ04/2 2016
5 Reneta Dimitrova, Изучаване структурата и динамиката на Атмосферния граничен слой над комплексна орография и градска среда, Ръководител, , Номер на договора:ДН04/7 2016
6 Ренета Димитрова, „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ - "ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ, И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ", Член, 2014
7 Reneta Dimitrova, Regional climate-air quality interactions (REQUA), Член, , Номер на договора:EU FP7-PEOPLE-2013-IRSES Contract №612671 2014
8 Reneta Dimitrova, Mountain Terrain Atmospheric Modelling and Observations (MATERHORN) Programme”, A Multidisciplinary University Research Initiative (MURI), Член, 2011
9 Reneta Dimitrova, Promote air quality services integrating observations – development of basic localised information for Europe (PASODOBLE), Член, , Номер на договора:EU 7FP Contract №241557 2010
Научно ръководство
1 Ренета Димитрова, Използване на спътникови данни за подобряване на прогнозите за замърсяване на въздуха, дипломна работа:Николай Калинов Петков 2019
2 Ренета Димитрова, Влияние на аерозолното замърсяване на въздуха върху климатичните промени, дипломна работа:Маргрет Велизарова 2018
3 Ренета Димитрова, Градски микроклимат и стратегии за устойчиво развитие в урбанизираните райони, дипломна работа:Ралица Хаджиева 2018
4 Reneta Dimitrova, Оценка на влиянието на различни емисионни сценарии върху замърсяването, климатичните промени и селскостопанските добиви в България , дипломна работа:Светослав Георгиев Ботев 2017
5 Reneta Dimitrova, Оценка на локалното замърсяване при детонация или изгаряне на взривни вещества и запалими смеси, дипломна работа:Виктор Максимов Леви 2017
Статия в научно списание
1 H.J.S. Fernando, I. Gultepe, C. Dorman, E. Pardyjak, Q. Wang, S.W Hoch, D. Richter, E. Creegan, S. Gaberšek, Dimitrova Reneta, C-FOG: Life of Coastal Fog, Bulletin of the American Meteorological Society, 2020, doi:https://doi.org/10.1175/BAMS-D-19-0070.1 , Ref, Web of Science, IF (7.28 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS, SJR (3.65 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2019), International 2020
2 Z. Silver, Reneta Dimitrova, T. Zsedrovits, P. G. Baines, H. J. S. Fernando, Simulation of stably stratified flow in complex terrain: flow structures and dividing streamline, Environmental Fluid Mechanics, 2020, pages:1281-1311, ISSN (print):1567-7419, ISSN (online):1573-1510, doi:https://doi.org/10.1007/s10652-018-9648-y, Ref, Web of Science, IF (1.512 - 2019), Web of Science Quartile: Q2 (2019), SCOPUS, SJR (0.52 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2019), International 2020
3 Reneta Dimitrova, Ventsislav Danchovski, Evgenia Egova, Evgeni Vladimirov, Ashish Sharma, Orlin Gueorguiev, Danko Ivanov, Modeling the Impact of Urbanization on Local Meteorological Conditions in Sofia, Atmosphere, vol:10, issue:7, 2019, pages:1-24, ISSN (online):2073-4433, doi:https://doi.org/10.3390/atmos10070366, Ref, Web of Science, IF (2.4 - 2019), Web of Science Quartile: Q2 (Environmental Science (miscellaneous) 2019), SCOPUS, SJR (0.7 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (Environmental Science (miscellaneous) 2019), International, PhD 2019
4 Evgeni Vladimirov, Dimitrova Reneta, Ventsislav Danchovski, Sensitivity of WRF model results to topography and land cover: study for the Sofia region, Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculté de Physique, vol:111, 2018, pages:87-101, PhD 2018
5 H.J.S. Fernando, J. Mann, J.M.L.M. Palma, J.K. Lundquist, R.J. Barthelmie, M. BeloPereira, W.O.J. Brown, F.K. Chow, Reneta Dimitrova, C.M Hocut, The Perdigão: Peering into Microscale Details of Mountain Winds, BAMS, 2018, doi:https://doi.org/10.1175/BAMS-D-17-0227.1, Ref, Web of Science, IF (6.186 - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (2018), SCOPUS, SJR (4.51 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018) 2018
6 Matthew E. Jeglum, Sebastian W. Hoch, Derek D. Jensen, Dimitrova Reneta, Zachariah Silver, Large temperature fluctuations Due to cold air pool displacement along the lee slope of a desert mountain, Journal of Applied Meteorology and Climatology, vol:56, issue:4, 2017, pages:1083-1098, Ref, Web of Science, IF (2.318 - 2017), Web of Science Quartile: Q1 (2017), SCOPUS, SJR (1.408 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International 2017
7 Evgenia Egova, Dimitrova Reneta, Ventsislav Danchovski, Numerical study of meso-scale circulation specifics in the Sofia region under different large-scale conditions, Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, vol:22, issue:3-4, 2017, pages:54-72, doi:http://meteorology.meteo.bg/global-change/files/2017/BJMH_2017_vol_22_3-4/BJMH_v22_issue_3-4_eegova_numerical.pdf, PhD 2017
8 Dimitrova Reneta, Silver Z., Zsedrovits T., Hocut C., Leo L. S., Di Sabatino S., Fernando H. J. S., Assessment of Planetary Boundary-Layer Schemes in the Weather Research and Forecasting Mesoscale Model Using MATERHORN Field Data, Boundary-Layer Meteorology, 2016, pages:1-21, doi:http://link.springer.com/article/10.1007/s10546-015-0095-8?no-access=true , Ref, Web of Science, IF (2.657 - 2016), Web of Science Quartile: Q1 (2016), SCOPUS, SJR (1.525 - 2016), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International 2016
9 Fernando H.J.S., Pardyjak E.R., Di Sabatino S., Chow F.K., DeWekker S.F.J., Hoch S.W., Hacker J., Pace J.C., Pratt T., Dimitrova Reneta, The MATERHORN – Unraveling the Intricacies of Mountain Weather, Bulletin of the American Meteorological Society, 2015, pages:1-24, doi:http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-13-00131.1, Ref, Web of Science, IF (7.3 - 2015), Web of Science Quartile: Q1 (2015), SCOPUS, SJR (7.184 - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International 2015
10 Fernando H.J.S., Mammarella M.C., Grandoni G., Fedele P., Di Marco R., Dimitrova Reneta, Hyde P., Forecasting PM10 in Metropolitan Areas: Efficacy Neural Networks, Environmental Pollution, vol:163, 2012, pages:62-67, Ref, Web of Science, IF (4.509 - 2012), Web of Science Quartile: Q1 (2012), SCOPUS, SJR (2.038 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International 2012
11 Dimitrova Reneta, Lurponglukana N., Hyde P., Fernando H.J.S., Runger G., Hedquist B., Anderson J., Bannister W., Johnson W., Relationship between Particulate Matter and Childhood Asthma – basis of a future warning system for Central Phoenix, Atmospheric Chemistry and Physics, vol:12, 2012, pages:2479-2490, doi:http://www.atmos-chem-phys.net/12/2479/2012/acp-12-2479-2012.pdf, Ref, Web of Science, IF (5.74 - 2012), Web of Science Quartile: Q1 (2012), SCOPUS, SJR (3.944 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International 2012
12 Dimitrova Reneta, Webb S., Fernando H.J.S., Pol S., Simulations of double-diffusive convection in narrow container, Engineering and Computational Mechanics, том:165, брой:2, 2012, стр.:131-145, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.297 - 2012), SCOPUS Quartile: Q3 (2012), в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
13 Wenbo T., Knutson B., Mahalov A., Dimitrova Reneta, The geometry of internal particle mixing in urban flows, from deterministic and random displacement models, Physics of Fluids, vol:24, issue:063302 (2012), 2012, pages:1-19, doi:doi: 10.1063/1.4729453, Ref, Web of Science, IF (2.24 - 2012), Web of Science Quartile: Q1 (2012), SCOPUS, SJR (1.202 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International 2012
14 Fernando H.J.S., Zajic D., Di Sabatino S., Dimitrova Reneta, Hedquist B., Dallman A., Flow, turbulence and pollutant dispersion in urban atmospheres, Physics of Fluids, vol:22, 2010, doi:doi:10.1063/1.3407662 , Ref, Web of Science, IF (2.044 - 2010), Web of Science Quartile: Q1 (2010), SCOPUS, SJR (1.346 - 2010), SCOPUS Quartile: Q1 (2010), International 2010
15 Vardoulakis S., Dimitrova Reneta, Richards K., Hamlyn D., Camilleri G., Weeks M., Sini J.F., Britter R., Borrego C., Schatzmann M., Numerical model inter-comparison for wind flow and turbulence around single-block buildings, Envir. Modelling & Assessment, vol:16, issue:2, 2010, pages:169-181, doi:doi: 10.1007/s10666-010-9236-0 , Ref, Web of Science, IF (1.196 - 2010), Web of Science Quartile: Q2 (2010), SCOPUS, SJR (0.383 - 2010), SCOPUS Quartile: Q2 (2010), International 2010
16 Dimitrova Reneta, Sini J.F., Richards K., Schatzmann M., Weeks M., Perez-García E., Borrego C., Influence of thermal effects on the wind field within the urban environment, Boundary-Layer Meteorology, vol:131, issue:2, 2009, pages:223-243, Ref, Web of Science, IF (2.266 - 2009), Web of Science Quartile: Q1 (2009), SCOPUS, SJR (1.953 - 2009), SCOPUS Quartile: Q1 (2009), International 2009
17 Baklanov A., Barmpas Ph., Bartzis J., Batchvarova E., Baumann-Stanzer K., Berkowicz R., Borrego C., Britter R., Brzozowski K. et all, Dimitrova Reneta, Background and justification document to support the model evaluation guidance and protocol, Edited by: R. Britter and M. Schatzmann, 2007, ISBN:ISBN: 3-00-018312-4 COST Office, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
18 Reneta Dimitrova, Sini J.-F., Richards K., Schatzmann M, CFD investigation of airflow around a simple obstacle with single heating wall, EURASAP Newsletter, том:63, 2007, стр.:1-35, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
19 Baklanov A., Barmpas Ph., Bartzis J., Batchvarova E., Baumann-Stanzer K., Berkowicz R., Borrego C., Britter R., Brzozowski K., Dimitrova Reneta, Model evaluation guidance and protocol document, Edited by: R. Britter and M. Schatzmann, 2007, ISBN:ISBN: 3-00-018312-4 COST Office, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
20 Zerefos Ch., Syrakov D, Ganev K., Vasaras A., Kourtidis K., Tzortziou M., Prodanova M., Dimitrova Reneta, Georgieva E., Yordanov D., Miloshev N., Study of the pollution exchange between Bulgaria and Northern Greece, Lecture Notes in Computer Sciences, том:LNCS 2907, 2004, стр.:328-336, Ref, Web of Science, IF (0.736 - 2004), SCOPUS, SJR (0.347 - 2004), SCOPUS Quartile: Q2 (2004), в сътрудничество с чуждестранни учени 2004
21 Zerefos Ch., D. Syrakov, Ganev K, Vasaras A., Kourtidis K., Tzortziou M., Prodanova M., Dimitrova Reneta, Georgieva E., Yordanov D., Miloshev N., Study of the pollution exchange between Bulgaria and Northern Greece, Bulg J of Physics, vol:27, issue:3, 2004, pages:86-89, Ref 2004
22 Zerefos Ch., Syrakov D., Ganev K., Vasaras A., Kourtidis K., Tzortziou M., Prodanova M., Dimitrova Reneta, Georgieva E., Yordanov D., Study of the pollution exchange between Bulgaria and Northern Greece, Int. J. Environment & Pollution, vol:22, issue:1/2, 2004, pages:163-185, Ref, Web of Science, IF (0.303 - 2004), Web of Science Quartile: Q4 (2004), SCOPUS, SJR (0.143 - 2004), SCOPUS Quartile: Q4 (2004), International 2004
23 Reneta Dimitrova, Оценка влиянието на комплексни обекти върху замърсяването на атмосферния въздух, Екологично инженерство и опазване на околната среда, том:3, 2004, стр.:4-15, Ref 2004
24 Ganev K., Dimitrova Reneta, Syrakov D., Zerefos Ch., Accounting for the meso-scale effects on the air pollution in some cases of large sulfur pollution in Bulgaria or Northern Greece, Environmental Fluid Mechanics, том:3, 2003, стр.:41-53, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.558 - 2003), SCOPUS Quartile: Q1 (2003), в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
25 Ganev K., D. Syrakov, Zerefos Ch., Prodanova M., Reneta Dimitrova, Vasaras A., On some cases of extreme sulfur pollution in Bulgaria or Northern Greece, Bulg Geoph J, том:XXVIII, брой:Nо1-4, 2002, стр.:15-22, ISSN (online):http://www.niggg.bas.bg/en/about-us/periodicals/bulgarian-geophysical-journal/2002-vol-28-1-4/, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
26 Reneta Dimitrova, Air flows and pollution transport in the Sofia valley under highly stable background conditions, Bulg Geoph J, том:XXVII, брой:Nо1-4, 2001, стр.:124-136, Ref 2001
27 Reneta Dimitrova, Ganev K., Zerefos Ch., Vasaras A., Exchange of sulfur and nitrogen compounds between Bulgaria and Greece, estimated with a simple tree-layer pollution transport model, Bulg Geoph J, том:XXVI, брой:Nо1-2, 2000, стр.:114-123, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2000
28 Reneta Dimitrova, Numerical studies of the city heat island, Bulg Geoph J, том:XXVI, брой:Nо1-2, 2000, стр.:103-113, Ref 2000
29 Reneta Dimitrova, Numerical simulation of flow data over two-dimensional hills and valley and comparison with wind tunnel experiment data, Bulg Geoph J, том:XXV, брой:Nо1-4, 1999, стр.:32-43, Ref 1999
30 Reneta Dimitrova, Ganev K., Some examples of the mesoscale topography effects on large scale air pollution transport, Notes on Numerical Fluid Mechanics, том:73, 1999, стр.:267-274, Ref 1999
31 Reneta Dimitrova, Miloshev N., Ganev K, A Prediction Fog Model with a Detailed Treatment of Fog Microphysics, Bulg Geoph J, том:XXIV, брой:Nо1-2, 1998, стр.:55-67, Ref 1998
32 Gromkova N, Reneta Dimitrova, Quality estimation of the atmospheric air in the area of the Sofia airport, Bulg Geoph J, том:XXIII, брой:Nо1-2, 1997, стр.:5-17, Ref 1997
33 Reneta Dimitrova, Three-layer model of mesoscale pollution in the atmosphere, Bulg Geoph J, том:XXIII, брой:Nо1-2, 1997, стр.:29-40, Ref 1997
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Evgeni Vladimirov, Reneta Dimitrova, Ventsislav Danchovski, Impact of Data Assimilation on Short-Term Precipitation Forecasts Using WRF-ARW Model, Lecture Notes in Computer Science: Large-Scale Scientific Computing, editor/s:Ivan Lirkov, Svetozar Margenov, Publisher:Springer International Publishing, 2020, pages:263-271, ISBN:978-3-030-41032-2, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-41032-2_30, Ref, Web of Science, IF (1.071 - 2019), Web of Science Quartile: Q2 (2019), SCOPUS, SJR (0.43 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2019), PhD 2020
2 Ivanov V., Dimitrova Reneta, Sensitivity to the WRF Model Configuration of the Wind Chill Index for Sofia Region – Preliminary Results, Proceeding of 1st International conference on Environmental protection and disaster RISKs, 2020, pages:79-89, Ref 2020
3 Velizarova M., Dimitrova Reneta, Study of one month event of high PM pollution for Sofia region., Proceeding of 1st International conference on Environmental protection and disaster RISKs, 2020, doi:https://doi.org/10.48365/envr-2020.1.3, Ref, PhD 2020
4 Ivanov V., Dimitrova Reneta, Study of the extreme thermal conditions for the Sofia region – preliminary results, Studies in Systems, Decision and Control (SSDC), editor/s:Kacprzyk, Janusz, Publisher:Springer, Series, 2020, ISBN:2198-4182, Ref 2020
5 Kirova H., Batchvarova E., Dimitrova Reneta, Vladimirov E., Validation of WRF with detailed topography over urban area in complex terrain, Air Pollution Modeling and its Application XXVII , editor/s: Dr. Clemens Mensink, Dr. Volker Matthias, 2020, Ref, PhD 2020
6 Ventsislav Danchovski, Reneta Dimitrova, Evgeni Vladimirov, Evgenia Egova, Danko Ivanov, Comparison of urban mixing layer height from ceilometer, radiosonde and WRF model, AIP Conference Proceedings 2075, editor/s:Todor M. Mishonov and Albert M. Varonov, Publisher:AIP Publishing, 2019, pages:120005-0, ISBN:978-0-7354-1803-5, doi:https://doi.org/10.1063/1.5091263, Ref, Web of Science, IF (0.415 - 2019), SCOPUS, SJR (0.19 - 2019), PhD 2019
7 V. Danchovski, Reneta Dimitrova, G. Guerova, D. Ivanov, P. Savov, N. Kolev, T. Evgenieva, P. Kaleyna, Determination of mixing layer height by ceilometer and radiosonde - some results from Sofia, Bulgaria, IOP Conference series: Earth and Environmental Science, 2018, стр.:1-7, Ref, Web of Science, IF (0.446 - 2018), SCOPUS, SJR (0.17 - 2018), PhD 2018
8 Dimitrova Reneta, Danchovski V., Egova E., Vladimirov Е., Modelling the impact of vanish green areas on local meteorological conditions in Sofia, Bulgaria, Proc. of International Conference on Natural Science and Environment (ICNSE), 2018, pages:12-17, Ref, PhD 2018
9 Dimitrova Reneta, Z.Silver, T.Zsedrovits, H.J.S.Fernando, Numerical Simulations for Stably Stratified Flow in Complex Terrain for MATERHORN Field Program , The Proceedings of the Third Bulgarian National Congress on Physical Sciences, Publisher:Heron Press Ltd., 2017, pages:1-13, Ref, International 2017
10 Otárola-Bustos S., Reneta Dimitrova, Leo L.S., Alcafuz R., Escauriaza C., Yanez-Morroni G., Fernando H.J.S., On the Role of the Andes on Weather Patterns and Related Environmental Hazards in Chile, Proc. of the 96th American Meteorological Society Annual Meeting, 2016, pages:1-9, doi:https://ams.confex.com/ams/96Annual/webprogram/Paper284162.html, International 2016
11 Dimitrova Reneta, Silver Z., Fernando H.J.S., Leo L., Di Sabatino S., Hocut C., Zsedrovits T., Intercomparison between different PBL options in WRF model: modification of two PBL schemes for stable conditions, Proc. of the 94th American Meteorological Society Annual Meeting, 2014, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
12 Dimitrova Reneta, Fernando H. J. S., Silver Z., Leo L. S., Hocut C., Zsedrovits T., Di Sabatino S., Modification of Yonsei University boundary layer scheme in Weather Research and Forecasting meso-scale model for stable conditions, Proc. of Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes (HARMO16) conference, 2014, International 2014
13 Fernando H.J.S., Dimitrova Reneta, Sentic S., Climate Change Meets Urban Environment, National Security and Human Health Implications of Climate Change NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, редактор/и:Fernando, H.J.S., Klaić, Z., McCulley, J.L., 2012, стр.:115-133, doi:doi: 10.1007/s10666-010-9236-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.128 - 2012), SCOPUS Quartile: Q4 (2012), в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
14 Dimitrova Reneta, Hedquist B.C., Hyde P., Fernando H.J.S., Anderson J., Air Quality Modeling in Support of Children’s Health Studies, Proc. of the 89th American Meteorological Society Annual Meeting, 2009, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
15 Reneta Dimitrova, Hedquist B.C., Hyde P., Fernando H. J. S, Anderson J.,, Air Quality Modeling in Support of Children’s Health Studies, Proc. of the 89th American Meteorological Society Annual Meeting, 2009, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
16 Dimitrova Reneta, Fernando H. J. S., Hedquist B.C., Hyde P., Anderson J., Modelling and monitoring of PM10 in a semi-arid/arid area in support of health assessment study, Proc. of the 27th American Association of Aerosol Research AAAR Annual Conference, 2008, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
17 Ganev K., Reneta Dimitrova, Todorova A., Sirakov D., Miloshev N., Prodanova M., Dilution and Transformation Processes of the Air Pollution from the Road Transport – Study of the Models-3 System Sensitivity to Transport Scales and Resolution, Proc. of the 11th Intern. Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 2007 2007
18 Syrakov D., Ganev K., Dimitrova Reneta, Todorova A., Prodanova M., Miloshev N., Local to Regional Dilution and Transformation Processes of the Emissions from Road Transport, Proc. of the 29th International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Applications, 2007 2007
19 Reneta Dimitrova, Richards K., Weeks M., Vardoulakis S., Siny J.F., Schatzmann M., Borrego C., Evaluation of the wind field around buildings – numerical modelling study, Proc. of the 6th Intern. Conference on Urban Climate, 2006, в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
20 Reneta Dimitrova, Sini J.-F., Richards K., Schatzmann M, CFD investigation of airflow around a simple obstacle with single heating wall, Proc. of the Atmospheric Sciences and Air Quality Conference, 2005, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
21 Vardoulakis S., Reneta Dimitrova, Richards K., Hamlyn D.,, Camilleri G., Weeks M., Sini J.F., Britter R., Borrego C., Schatzmann M., Moussiopoulos N., Numerical model inter-comparison for a single block building within ATREUS, Proc. of the 10th Intern. Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 2005, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
22 Richards K., Schatzmann M., Leitl B., Dimitrova Reneta, Sini J.F., Wind tunnel modelling of thermal effects within the vicinity of a single block building with leeward wall heating: a validation study, Proc. of the 5th Intern. Conference on Urban Air Quality, 2005, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
23 Ganev K., Reneta Dimitrova, Miloshev N., Air flows and pollution transport in the Sofia valley under some typical background conditions, Proc. of the XXVI International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Applications, 2004, стр.:593-594 2004
24 Dimitrova Reneta, Ganev K, Simple pollution transport model with parameterized vertical structure, NATO ARW on “Air Pollution Processes in Regional Scale”, NATO Science Series IV. Earth and Environmental Sciences, v.30, издателство:Kluwer Acad. Publ., 2003, стр.:45-54, Ref 2003
25 Gromkova N, Ganev K., Yordanov D., Georgieva E., Reneta Dimitrova, Miloshev N., Dispersion regulatory model for designing new industrial stacks – software, Proc. of the 8th Intern. Conf. on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory purposes, 2002, стр.:180-184 2002
26 Ganev K., Reneta Dimitrova, Study of the effects of the Rila and Rhodope mountains on the mesoscale pollution transport, Proc. of the XXIII International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Applications, 2000, стр.:721-722 2000
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Reneta Dimitrova, MODELLING THE IMPACT OF VANISH GREEN AREAS ON LOCAL METEOROLOGICAL CONDITIONS IN SOFIA, BULGARIA 2018
2 Секционен доклад, Evgeni Vladimirov, Impact of data assimilation on WRF model prediction: satellite data, surface and upper air observations 2017
3 Секционен доклад, Evgenia Egova, Numerical Simulations of the Effect of Different Large-scale Flows on Local Circulation over Sofia Valley, Bulgaria 2017
4 Секционен доклад, Reneta Dimitrova, Assess the impact of different emission scenarios for future air quality and crop yields in Bulgaria using TM5-FASST tool 2017
5 Секционен доклад, Evgenia Egova, Study specifics of the meso-scale circulation under different large-scale conditions for Sofia region 2017
6 Секционен доклад, Evgeni Vladimirov, Satellite data assimilation impact on short-term forecasts for the Sofia region 2017
7 Секционен доклад, V. Danchovski, Urban PBL evolution determined by ceilometer and weather prediction model in fair weatherover Sofia 2017
8 Секционен доклад, Reneta Dimitrova, Numerical Simulations for Stably Stratified Flow in Complex Terrain for MATERHORN Field Program 2016
9 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Modification of Yonsei University boundary layer scheme in Weather Research and Forecasting meso-scale model for stable conditions 2014
10 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Intercomparison between different PBL options in WRF model: modification of two PBL schemes for stable conditions 2014
11 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Air Quality Modeling in Support of Children’s Health Studies 2009
12 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Modelling and monitoring of PM10 in a semi-arid/arid area in support of health assessment study 2008
13 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Evaluation of the wind field around buildings – numerical modelling study 2006
14 Секционен доклад, Ренета Димитрова, CFD investigation of airflow around a simple obstacle with single heating wall 2005
15 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Wind tunnel modelling of thermal effects within the vicinity of a single block building with leeward wall heating: a validation study 2005
16 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Air flows and pollution transport in the Sofia valley under some typical background conditions 2003
17 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Simple pollution transport model with parameterized vertical structure 2002
Участие в редколегия
Reneta Dimitrova, Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, Участие в редколегия 2017