Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Ренета Димитрова

Author ID (SCOPUS):6701472827

Researcher ID (Web of Science):S_1913_2016

ORCID ID:0000-0002-5931-8713
Дисертация д-р
Ренета Димитрова, Изучаване на някой локални ефекти върху атмосферния пренос на замърсители в различни мащаби, Геофизичен Институт (понастоящем Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География) към Българска Академия на Науките, Ръководител:Чл. кор. Костадин Ганев 2002
Друго (научно-популярни и др. под.)
Dimitrova R, Simulations of double-diffusive convection in narrow containers (vol 165, pg 131, 2012), 2012
Научен проект
1 Ренета Димитрова, Fatima: Fog and turbulence interactions in the marine atmosphere, Член, Office of Naval Research, USA, Номер на договора:OMB-3145-0058 2021
2 Ренета Димитрова, Изследване спецификата на замърсяване в градски уличен каньон, Ръководител, 2021
3 Ренета Димитрова, Разработване на методология за оценка качеството на въздуха и влиянието му върху човешкото здраве в градска среда, Ръководител, 2021
4 Ренета Димитрова, Toward Improving Coastal Fog Prediction (C-Fog), Член, Marine Meteorology and Space Program Code 322M, the Ocean, Atmosphere and Space Research Division and the Office of Naval Research 2018
5 Ренета Димитрова, НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ , Член, 2018
6 Ренета Димитрова, Perdidao De-coding Complex Terrain Flows for Wind Energy Applications, Член, National Science Foundation - USA 2016
7 Reneta Dimitrova, Изследване влиянието на характеристиките на въздушната среда върху ка чеството на живот и човешкото здраве, Член, , Номер на договора:ДХ04/2 2016
8 Reneta Dimitrova, Изучаване структурата и динамиката на Атмосферния граничен слой над комплексна орография и градска среда, Ръководител, , Номер на договора:ДН04/7 2016
9 Ренета Димитрова, „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ - "ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ, И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ", Член, 2014
10 Reneta Dimitrova, Regional climate-air quality interactions (REQUA), Член, , Номер на договора:EU FP7-PEOPLE-2013-IRSES Contract №612671 2014
11 Reneta Dimitrova, Mountain Terrain Atmospheric Modelling and Observations (MATERHORN) Programme”, A Multidisciplinary University Research Initiative (MURI), Член, 2011
12 Reneta Dimitrova, Promote air quality services integrating observations – development of basic localised information for Europe (PASODOBLE), Член, , Номер на договора:EU 7FP Contract №241557 2010
13 Ренета Димитрова, Joint Air Toxics Assessment Project, Член, Arizona Department of Environmental Quality 2009
14 Ренета Димитрова, Compositional Convection in Subterranean Oil Storage Tanks, Член, Sandia National Laboratories, USA 2008
15 Ренета Димитрова, South Phoenix Respiratory Health and Toxic Particulates, Член, Arizona Department of Environmental Quality, EPA 2008
16 Ренета Димитрова, Arizona Children's Health Challenge Grand Project, Член, US Environmental Protection Agency 2007
17 Ренета Димитрова, Study of the regional air pollution of Bulgaria and Greece taking into account the interaction between different transport scales in the atmosphere, Ръководител, Grant from Hellenic Ministry of education to conduct joint research with Aristotle Grant from Hellenic Ministry of education to conduct joint research with Aristotle University of Thessaloniki, GreeceUniversity of Thessaloniki, Greece 2006
18 Ренета Димитрова, Quantifying the Climate Impact of Global and European Transport Systems – QUANTIFY, Член, EU 6FP Contract GOCE – 003893 2005
19 Ренета Димитрова, Atmospheric Composition Change: an European Network- ACCENT, Член, EU 6FP Contract GOCE-CT-2002-500337 2004
20 Ренета Димитрова, Advanced Tools for Rational Energy Use towards Sustainability with emphasis on microclimatic issues in urban applications- ATREUS, Член, 5FP of the European Commission Research Networks (Training and Mobility of Researchers) 2003
21 Ренета Димитрова, Development of an up-to Date Research Infrastructure for Air Pollution Studies in Bulgaria - BULAIR, Член, EU 5FP Contract EVK2-CT-2002-80024 2002
22 Ренета Димитрова, Development of a Methodology for Determination of Traffic Emissions and Distribution of the Pollution Concentration in the Surface Layer, Член, PHARE Program 2000
23 Ренета Димитрова, Development of Methodology for Designing New Industrial Stacks and Calculation of Pollution Concentration and Distribution in The Surface Layer, Член, PHARE program 1997
Научно ръководство
1 Ренета Димитрова, Закономерност на промените в режима на валежите и наводненията по поречието на река Струма за периода 2000 - 2020 година, ФзФ, СУ дипломна работа:Мариета Наумова 2021
2 Ренета Димитрова, Изследване на тенденциите в замърсяването на въздуха и риска за човешкото здраве в град София, ФзФ, СУ дипломна работа:Христинка Пенчева-Балинска 2021
3 Ренета Димитрова, Локално замърсяване на гр. София с фини прахови частици оценено с помощта на модела ADMS-Urban, ФзФ, СУ дипломна работа:Маргрет Велизарова 2020
4 Ренета Димитрова, Използване на спътникови данни за подобряване на прогнозите за замърсяване на въздуха, ФзФ, СУ дипломна работа:Николай Калинов Петков 2019
5 Ренета Димитрова, Влияние на аерозолното замърсяване на въздуха върху климатичните промени, ФзФ, СУ дипломна работа:Маргрет Велизарова 2018
6 Ренета Димитрова, Градски микроклимат и стратегии за устойчиво развитие в урбанизираните райони, ФзФ, СУ дипломна работа:Ралица Хаджиева 2018
7 Ренета Димитрова, Оценка на влиянието на различни емисионни сценарии върху замърсяването, климатичните промени и селскостопанските добиви в България , ФзФ, СУ дипломна работа:Светослав Георгиев Ботев 2017
8 Ренета Димитрова, Оценка на локалното замърсяване при детонация или изгаряне на взривни вещества и запалими смеси, ФзФ, СУ дипломна работа:Виктор Максимов Леви 2017
Статия в научно списание
1 Dimitrova Reneta, Margret Velizarova, Assessment of the Contribution of Different Particulate Matter Sources on Pollution in Sofia City, Atmosphere, vol:12, issue:4, 2021, doi:10.3390/atmos12040423, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.69 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), PhD 2021
2 Reneta Dimitrova, Sharma A., Fernando H.J.S., Gultepe I., Danchovski D., Wagh S., Bardoel S.L., Wang S., Simulations of Coastal Fog in the Canadian Atlantic with the Weather Research and Forecasting Model, Boundary-Layer Meteorol, vol:181, 2021, pages:443-472, doi:https://doi.org/10.1007/s10546-021-00662-w, Ref, Web of Science, IF (2.95 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2021), SCOPUS, SJR (1.11 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), International 2021
3 H.J.S. Fernando, I. Gultepe, C. Dorman, E. Pardyjak, Q. Wang, S.W Hoch, D. Richter, E. Creegan, S. Gaberšek, Dimitrova Reneta, C-FOG: Life of Coastal Fog, Bulletin of the American Meteorological Society, 2020, doi:https://doi.org/10.1175/BAMS-D-19-0070.1 , Ref, Web of Science, IF (7.28 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS, SJR (3.65 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2019), International 2020
4 Z. Silver, Reneta Dimitrova, T. Zsedrovits, P. G. Baines, H. J. S. Fernando, Simulation of stably stratified flow in complex terrain: flow structures and dividing streamline, Environmental Fluid Mechanics, 2020, pages:1281-1311, ISSN (print):1567-7419, ISSN (online):1573-1510, doi:https://doi.org/10.1007/s10652-018-9648-y, Ref, Web of Science, IF (1.512 - 2019), Web of Science Quartile: Q2 (2019), SCOPUS, SJR (0.52 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2019), International 2020
5 Reneta Dimitrova, Ventsislav Danchovski, Evgenia Egova, Evgeni Vladimirov, Ashish Sharma, Orlin Gueorguiev, Danko Ivanov, Modeling the Impact of Urbanization on Local Meteorological Conditions in Sofia, Atmosphere, vol:10, issue:7, 2019, pages:1-24, ISSN (online):2073-4433, doi:https://doi.org/10.3390/atmos10070366, Ref, Web of Science, IF (2.4 - 2019), Web of Science Quartile: Q2 (Environmental Science (miscellaneous) 2019), SCOPUS, SJR (0.7 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (Environmental Science (miscellaneous) 2019), International, PhD 2019
6 Evgeni Vladimirov, Dimitrova Reneta, Ventsislav Danchovski, Sensitivity of WRF model results to topography and land cover: study for the Sofia region, Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculté de Physique, vol:111, 2018, pages:87-101, PhD 2018
7 H.J.S. Fernando, J. Mann, J.M.L.M. Palma, J.K. Lundquist, R.J. Barthelmie, M. BeloPereira, W.O.J. Brown, F.K. Chow, Reneta Dimitrova, C.M Hocut, The Perdigão: Peering into Microscale Details of Mountain Winds, BAMS, 2018, doi:https://doi.org/10.1175/BAMS-D-17-0227.1, Ref, Web of Science, IF (6.186 - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (2018), SCOPUS, SJR (4.51 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018) 2018
8 Matthew E. Jeglum, Sebastian W. Hoch, Derek D. Jensen, Dimitrova Reneta, Zachariah Silver, Large temperature fluctuations Due to cold air pool displacement along the lee slope of a desert mountain, Journal of Applied Meteorology and Climatology, vol:56, issue:4, 2017, pages:1083-1098, Ref, Web of Science, IF (2.318 - 2017), Web of Science Quartile: Q1 (2017), SCOPUS, SJR (1.408 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International 2017
9 Evgenia Egova, Dimitrova Reneta, Ventsislav Danchovski, Numerical study of meso-scale circulation specifics in the Sofia region under different large-scale conditions, Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, vol:22, issue:3-4, 2017, pages:54-72, doi:http://meteorology.meteo.bg/global-change/files/2017/BJMH_2017_vol_22_3-4/BJMH_v22_issue_3-4_eegova_numerical.pdf, PhD 2017
10 Dimitrova Reneta, Silver Z., Zsedrovits T., Hocut C., Leo L. S., Di Sabatino S., Fernando H. J. S., Assessment of Planetary Boundary-Layer Schemes in the Weather Research and Forecasting Mesoscale Model Using MATERHORN Field Data, Boundary-Layer Meteorology, 2016, pages:1-21, doi:http://link.springer.com/article/10.1007/s10546-015-0095-8?no-access=true , Ref, Web of Science, IF (2.657 - 2016), Web of Science Quartile: Q1 (2016), SCOPUS, SJR (1.525 - 2016), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International 2016
11 Fernando H.J.S., Pardyjak E.R., Di Sabatino S., Chow F.K., DeWekker S.F.J., Hoch S.W., Hacker J., Pace J.C., Pratt T., Dimitrova Reneta, The MATERHORN – Unraveling the Intricacies of Mountain Weather, Bulletin of the American Meteorological Society, 2015, pages:1-24, doi:http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-13-00131.1, Ref, Web of Science, IF (7.3 - 2015), Web of Science Quartile: Q1 (2015), SCOPUS, SJR (7.184 - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International 2015
12 Fernando H.J.S., Mammarella M.C., Grandoni G., Fedele P., Di Marco R., Dimitrova Reneta, Hyde P., Forecasting PM10 in Metropolitan Areas: Efficacy Neural Networks, Environmental Pollution, vol:163, 2012, pages:62-67, Ref, Web of Science, IF (4.509 - 2012), Web of Science Quartile: Q1 (2012), SCOPUS, SJR (2.038 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International 2012
13 Dimitrova R, Fernando, H. J. S., Mammarella, M. C., Grandoni, G., Fedele, P., Di Marco, R., Dimitrova, R., Hyde, P., Forecasting PM10 in metropolitan areas: Efficacy of neural networks, ENVIRONMENTAL POLLUTION, vol:163, 2012, pages:62-67, ISSN (print):0269-7491, ISSN (online):1873-6424, doi:10.1016/j.envpol.2011.12.018 2012
14 Dimitrova Reneta, Lurponglukana N., Hyde P., Fernando H.J.S., Runger G., Hedquist B., Anderson J., Bannister W., Johnson W., Relationship between Particulate Matter and Childhood Asthma – basis of a future warning system for Central Phoenix, Atmospheric Chemistry and Physics, vol:12, 2012, pages:2479-2490, doi:http://www.atmos-chem-phys.net/12/2479/2012/acp-12-2479-2012.pdf, Ref, Web of Science, IF (5.74 - 2012), Web of Science Quartile: Q1 (2012), SCOPUS, SJR (3.944 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International 2012
15 Dimitrova Reneta, Webb S., Fernando H.J.S., Pol S., Simulations of double-diffusive convection in narrow container, Engineering and Computational Mechanics, том:165, брой:2, 2012, стр.:131-145, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.297 - 2012), SCOPUS Quartile: Q3 (2012), в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
16 Dimitrova R, Dimitrova, Reneta, Pol, Suhas, Webb, Stephen, Fernando, Harindra J. S., Simulations of double-diffusive convection in narrow containers, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-ENGINEERING AND COMPUTATIONAL MECHANICS, vol:165, issue:2, 2012, pages:131-145, ISSN (print):1755-0777, ISSN (online):1755-0785, doi:10.1680/eacm.10.00027 2012
17 Dimitrova R, Tang, Wenbo, Knutson, Brent, Mahalov, Alex, Dimitrova, Reneta, The geometry of inertial particle mixing in urban flows, from deterministic and random displacement models, PHYSICS OF FLUIDS, vol:24, issue:6, 2012, ISSN (print):1070-6631, ISSN (online):1089-7666, doi:10.1063/1.4729453 2012
18 Wenbo T., Knutson B., Mahalov A., Dimitrova Reneta, The geometry of internal particle mixing in urban flows, from deterministic and random displacement models, Physics of Fluids, vol:24, issue:063302 (2012), 2012, pages:1-19, doi:doi: 10.1063/1.4729453, Ref, Web of Science, IF (2.24 - 2012), Web of Science Quartile: Q1 (2012), SCOPUS, SJR (1.202 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International 2012
19 Sotiris Vardoulakis, Reneta Dimitrova, Kate Richards, David Hamlyn, Giorgio Camilleri, Mark Weeks, Jean-François Sini, Rex Britter, Carlos Borrego, Michael Schatzmann and Nicolas Moussiopoulos, Numerical model inter-comparison for wind flow and turbulence around single-block buildings, Environmental Modeling & Assessment, vol:16, issue:2, 2011, pages:169-181, doi:https://link.springer.com/article/10.1007/s10666-010-9236-0, Ref, IF (1.45 - 2011), Web of Science Quartile: Q2 (2011), SCOPUS, SJR (0.42 - 2011), SCOPUS Quartile: Q2 (2011), International 2011
20 Fernando H.J.S., Zajic D., Di Sabatino S., Dimitrova Reneta, Hedquist B., Dallman A., Flow, turbulence and pollutant dispersion in urban atmospheres, Physics of Fluids, vol:22, 2010, doi:doi:10.1063/1.3407662 , Ref, Web of Science, IF (2.044 - 2010), Web of Science Quartile: Q1 (2010), SCOPUS, SJR (1.346 - 2010), SCOPUS Quartile: Q1 (2010), International 2010
21 Vardoulakis S., Dimitrova Reneta, Richards K., Hamlyn D., Camilleri G., Weeks M., Sini J.F., Britter R., Borrego C., Schatzmann M., Numerical model inter-comparison for wind flow and turbulence around single-block buildings, Envir. Modelling & Assessment, vol:16, issue:2, 2010, pages:169-181, doi:doi: 10.1007/s10666-010-9236-0 , Ref, Web of Science, IF (1.196 - 2010), Web of Science Quartile: Q2 (2010), SCOPUS, SJR (0.383 - 2010), SCOPUS Quartile: Q2 (2010), International 2010
22 Dimitrova Reneta, Sini J.F., Richards K., Schatzmann M., Weeks M., Perez-García E., Borrego C., Influence of thermal effects on the wind field within the urban environment, Boundary-Layer Meteorology, vol:131, issue:2, 2009, pages:223-243, Ref, Web of Science, IF (2.266 - 2009), Web of Science Quartile: Q1 (2009), SCOPUS, SJR (1.953 - 2009), SCOPUS Quartile: Q1 (2009), International 2009
23 Baklanov A., Barmpas Ph., Bartzis J., Batchvarova E., Baumann-Stanzer K., Berkowicz R., Borrego C., Britter R., Brzozowski K. et all, Dimitrova Reneta, Background and justification document to support the model evaluation guidance and protocol, Edited by: R. Britter and M. Schatzmann, 2007, ISBN:ISBN: 3-00-018312-4 COST Office, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
24 Reneta Dimitrova, Sini J.-F., Richards K., Schatzmann M, CFD investigation of airflow around a simple obstacle with single heating wall, EURASAP Newsletter, том:63, 2007, стр.:1-35, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
25 Baklanov A., Barmpas Ph., Bartzis J., Batchvarova E., Baumann-Stanzer K., Berkowicz R., Borrego C., Britter R., Brzozowski K., Dimitrova Reneta, Model evaluation guidance and protocol document, Edited by: R. Britter and M. Schatzmann, 2007, ISBN:ISBN: 3-00-018312-4 COST Office, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
26 Zerefos Ch., D. Syrakov, Ganev K, Vasaras A., Kourtidis K., Tzortziou M., Prodanova M., Dimitrova Reneta, Georgieva E., Yordanov D., Miloshev N., Study of the pollution exchange between Bulgaria and Northern Greece, Bulg J of Physics, vol:27, issue:3, 2004, pages:86-89, Ref 2004
27 Zerefos Ch., Syrakov D., Ganev K., Vasaras A., Kourtidis K., Tzortziou M., Prodanova M., Dimitrova Reneta, Georgieva E., Yordanov D., Study of the pollution exchange between Bulgaria and Northern Greece, Int. J. Environment & Pollution, vol:22, issue:1/2, 2004, pages:163-185, Ref, Web of Science, IF (0.303 - 2004), Web of Science Quartile: Q4 (2004), SCOPUS, SJR (0.143 - 2004), SCOPUS Quartile: Q4 (2004), International 2004
28 Reneta Dimitrova, Оценка влиянието на комплексни обекти върху замърсяването на атмосферния въздух, Екологично инженерство и опазване на околната среда, том:3, 2004, стр.:4-15, Ref 2004
29 Ganev K., Dimitrova Reneta, Syrakov D., Zerefos Ch., Accounting for the meso-scale effects on the air pollution in some cases of large sulfur pollution in Bulgaria or Northern Greece, Environmental Fluid Mechanics, том:3, 2003, стр.:41-53, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.558 - 2003), SCOPUS Quartile: Q1 (2003), в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
30 Ganev K., D. Syrakov, Zerefos Ch., Prodanova M., Reneta Dimitrova, Vasaras A., On some cases of extreme sulfur pollution in Bulgaria or Northern Greece, Bulg Geoph J, том:XXVIII, брой:Nо1-4, 2002, стр.:15-22, ISSN (online):http://www.niggg.bas.bg/en/about-us/periodicals/bulgarian-geophysical-journal/2002-vol-28-1-4/, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
31 Reneta Dimitrova, Air flows and pollution transport in the Sofia valley under highly stable background conditions, Bulg Geoph J, том:XXVII, брой:Nо1-4, 2001, стр.:124-136, Ref 2001
32 Reneta Dimitrova, Ganev K., Zerefos Ch., Vasaras A., Exchange of sulfur and nitrogen compounds between Bulgaria and Greece, estimated with a simple tree-layer pollution transport model, Bulg Geoph J, том:XXVI, брой:Nо1-2, 2000, стр.:114-123, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2000
33 Reneta Dimitrova, Numerical studies of the city heat island, Bulg Geoph J, том:XXVI, брой:Nо1-2, 2000, стр.:103-113, Ref 2000
34 Reneta Dimitrova, Numerical simulation of flow data over two-dimensional hills and valley and comparison with wind tunnel experiment data, Bulg Geoph J, том:XXV, брой:Nо1-4, 1999, стр.:32-43, Ref 1999
35 Reneta Dimitrova, Ganev K., Some examples of the mesoscale topography effects on large scale air pollution transport, Notes on Numerical Fluid Mechanics, том:73, 1999, стр.:267-274, Ref 1999
36 Reneta Dimitrova, Miloshev N., Ganev K, A Prediction Fog Model with a Detailed Treatment of Fog Microphysics, Bulg Geoph J, том:XXIV, брой:Nо1-2, 1998, стр.:55-67, Ref 1998
37 Gromkova N, Reneta Dimitrova, Quality estimation of the atmospheric air in the area of the Sofia airport, Bulg Geoph J, том:XXIII, брой:Nо1-2, 1997, стр.:5-17, Ref 1997
38 Reneta Dimitrova, Three-layer model of mesoscale pollution in the atmosphere, Bulg Geoph J, том:XXIII, брой:Nо1-2, 1997, стр.:29-40, Ref 1997
Статия в поредица
Ivanov V., Reneta Dimitrova, Study of the extreme thermal conditions for the Sofia region – preliminary results, Studies in Systems, Decision and Control,, vol:Environmental Protection and Disaster Risks, issue:361, editor/s:Dobrinkova and G. Gadzhev , Publisher:Springer, 2021, pages:123-137, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-70190-1_9, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.11 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021) 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Kirova H., Batchvarova E., Dimitrova Reneta, Vladimirov E., Validation of WRF with detailed topography over urban area in complex terrain, Air Pollution Modeling and its Application XXVII , editor/s: Dr. Clemens Mensink, Dr. Volker Matthias, 2021, Ref, PhD 2021
2 Evgeni Vladimirov, Reneta Dimitrova, Ventsislav Danchovski, Impact of Data Assimilation on Short-Term Precipitation Forecasts Using WRF-ARW Model, Lecture Notes in Computer Science: Large-Scale Scientific Computing, editor/s:Ivan Lirkov, Svetozar Margenov, Publisher:Springer International Publishing, 2020, pages:263-271, ISBN:978-3-030-41032-2, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-41032-2_30, Ref, Web of Science, IF (1.071 - 2019), Web of Science Quartile: Q2 (2019), SCOPUS, SJR (0.43 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2019), PhD 2020
3 Ivanov V., Dimitrova Reneta, Sensitivity to the WRF Model Configuration of the Wind Chill Index for Sofia Region – Preliminary Results, Proceeding of 1st International conference on Environmental protection and disaster RISKs, 2020, pages:79-89 2020
4 Velizarova M., Dimitrova Reneta, Study of one month event of high PM pollution for Sofia region., Proceeding of 1st International conference on Environmental protection and disaster RISKs, 2020, doi:https://doi.org/10.48365/envr-2020.1.3, Ref, PhD 2020
5 Ventsislav Danchovski, Reneta Dimitrova, Evgeni Vladimirov, Evgenia Egova, Danko Ivanov, Comparison of urban mixing layer height from ceilometer, radiosonde and WRF model, AIP Conference Proceedings 2075, editor/s:Todor M. Mishonov and Albert M. Varonov, Publisher:AIP Publishing, 2019, pages:120005-0, ISBN:978-0-7354-1803-5, doi:https://doi.org/10.1063/1.5091263, Ref, Web of Science, IF (0.415 - 2019), SCOPUS, SJR (0.19 - 2019), PhD 2019
6 V. Danchovski, Reneta Dimitrova, G. Guerova, D. Ivanov, P. Savov, N. Kolev, T. Evgenieva, P. Kaleyna, Determination of mixing layer height by ceilometer and radiosonde - some results from Sofia, Bulgaria, IOP Conference series: Earth and Environmental Science, 2018, стр.:1-7, Ref, Web of Science, IF (0.446 - 2018), SCOPUS, SJR (0.17 - 2018), PhD 2018
7 Dimitrova Reneta, Danchovski V., Egova E., Vladimirov Е., Modelling the impact of vanish green areas on local meteorological conditions in Sofia, Bulgaria, Proc. of International Conference on Natural Science and Environment (ICNSE), 2018, pages:12-17, Ref, PhD 2018
8 Dimitrova Reneta, Z.Silver, T.Zsedrovits, H.J.S.Fernando, Numerical Simulations for Stably Stratified Flow in Complex Terrain for MATERHORN Field Program , The Proceedings of the Third Bulgarian National Congress on Physical Sciences, Publisher:Heron Press Ltd., 2017, pages:1-13, Ref, International 2017
9 Otárola-Bustos S., Reneta Dimitrova, Leo L.S., Alcafuz R., Escauriaza C., Yanez-Morroni G., Fernando H.J.S., On the Role of the Andes on Weather Patterns and Related Environmental Hazards in Chile, Proc. of the 96th American Meteorological Society Annual Meeting, 2016, pages:1-9, doi:https://ams.confex.com/ams/96Annual/webprogram/Paper284162.html, International 2016
10 Reneta Dimitrova, Silver Z., Fernando H.J.S., Leo L., Di Sabatino S., Hocut C., Zsedrovits T, 16.3 intercomparison between different pbl options in wrf model: Modification of two pbl schemes for stable conditions, 94th American Meteorological Society Annual Meeting , 2014, International 2014
11 Dimitrova Reneta, Silver Z., Fernando H.J.S., Leo L., Di Sabatino S., Hocut C., Zsedrovits T., Intercomparison between different PBL options in WRF model: modification of two PBL schemes for stable conditions, Proc. of the 94th American Meteorological Society Annual Meeting, 2014, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
12 Dimitrova Reneta, Fernando H. J. S., Silver Z., Leo L. S., Hocut C., Zsedrovits T., Di Sabatino S., Modification of Yonsei University boundary layer scheme in Weather Research and Forecasting meso-scale model for stable conditions, Proc. of Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes (HARMO16) conference, 2014, International 2014
13 Fernando H.J.S., Dimitrova Reneta, Sentic S., Climate Change Meets Urban Environment, National Security and Human Health Implications of Climate Change NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, редактор/и:Fernando, H.J.S., Klaić, Z., McCulley, J.L., 2012, стр.:115-133, doi:doi: 10.1007/s10666-010-9236-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.128 - 2012), SCOPUS Quartile: Q4 (2012), в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
14 Dimitrova Reneta, Hedquist B.C., Hyde P., Fernando H.J.S., Anderson J., Air Quality Modeling in Support of Children’s Health Studies, Proc. of the 89th American Meteorological Society Annual Meeting, 2009, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
15 Reneta Dimitrova, Hedquist B.C., Hyde P., Fernando H. J. S, Anderson J.,, Air Quality Modeling in Support of Children’s Health Studies, Proc. of the 89th American Meteorological Society Annual Meeting, 2009, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
16 Dimitrova R, Syrakov, Dimiter, Ganev, Kostadin, Dimitrova, Reneta, Todorova, Angelina, Prodanova, Maria, Miloshev, Nikolai, Local to regional dilution and transformation processes of the emissions from road transport, AIR POLLUTION MODELING AND ITS APPLICATION XIX, 2008, pages:659-660, ISSN (print):1871-4668, ISBN:978-1-4020-8451-5 2008
17 Dimitrova Reneta, Fernando H. J. S., Hedquist B.C., Hyde P., Anderson J., Modelling and monitoring of PM10 in a semi-arid/arid area in support of health assessment study, Proc. of the 27th American Association of Aerosol Research AAAR Annual Conference, 2008, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
18 Ganev K., Reneta Dimitrova, Todorova A., Sirakov D., Miloshev N., Prodanova M., Dilution and Transformation Processes of the Air Pollution from the Road Transport – Study of the Models-3 System Sensitivity to Transport Scales and Resolution, Proc. of the 11th Intern. Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 2007 2007
19 Syrakov D., Ganev K., Dimitrova Reneta, Todorova A., Prodanova M., Miloshev N., Local to Regional Dilution and Transformation Processes of the Emissions from Road Transport, Proc. of the 29th International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Applications, 2007 2007
20 Reneta Dimitrova, Richards K., Weeks M., Vardoulakis S., Siny J.F., Schatzmann M., Borrego C., Evaluation of the wind field around buildings – numerical modelling study, Proc. of the 6th Intern. Conference on Urban Climate, 2006, в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
21 Reneta Dimitrova, Sini J.-F., Richards K., Schatzmann M, CFD investigation of airflow around a simple obstacle with single heating wall, Proc. of the Atmospheric Sciences and Air Quality Conference, 2005, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
22 Vardoulakis S., Reneta Dimitrova, Richards K., Hamlyn D.,, Camilleri G., Weeks M., Sini J.F., Britter R., Borrego C., Schatzmann M., Moussiopoulos N., Numerical model inter-comparison for a single block building within ATREUS, Proc. of the 10th Intern. Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 2005, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
23 Richards K., Schatzmann M., Leitl B., Dimitrova Reneta, Sini J.F., Wind tunnel modelling of thermal effects within the vicinity of a single block building with leeward wall heating: a validation study, Proc. of the 5th Intern. Conference on Urban Air Quality, 2005, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
24 Ganev K., Reneta Dimitrova, Miloshev N., Air flows and pollution transport in the Sofia valley under some typical background conditions, Proc. of the XXVI International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Applications, 2004, стр.:593-594 2004
25 Dimitrova Reneta, Ganev K, Simple pollution transport model with parameterized vertical structure, NATO ARW on “Air Pollution Processes in Regional Scale”, NATO Science Series IV. Earth and Environmental Sciences, v.30, издателство:Kluwer Acad. Publ., 2003, стр.:45-54, Ref 2003
26 Gromkova N, Ganev K., Yordanov D., Georgieva E., Reneta Dimitrova, Miloshev N., Dispersion regulatory model for designing new industrial stacks – software, Proc. of the 8th Intern. Conf. on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory purposes, 2002, стр.:180-184 2002
27 Ganev K., Reneta Dimitrova, Study of the effects of the Rila and Rhodope mountains on the mesoscale pollution transport, Proc. of the XXIII International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Applications, 2000, стр.:721-722 2000
Студия в научно списание
Dimitrova R, Fernando, H. J. S., Mann, J., Palma, J. M. L. M., Lundquist, J. K., Barthelmie, R. J., Belo-Pereira, M., Brown, W. O. J., Chow, F. K., Gerz, T., The Perdigao: Peering into Microscale Details of Mountain Winds, BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY, vol:100, issue:5, 2019, pages:799-820, ISSN (print):0003-0007, ISSN (online):1520-0477, doi:10.1175/BAMS-D-17-0227.1 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, М. Велизарова, Р. Димитрова, А. Буров, Специфика на замърсяването в уличен каньон 2021
2 Секционен доклад, Маргрет Велизарова, Ренета Димитрова, Assessment of the Contribution of Different Particulate Matter Sources on Pollution in Sofia City 2021
3 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Симулации с модела WRF на мъгла по канадското крайбрежие в Атлантика 2021
4 Пленарен доклад, Ренета Димитрова, Leveraging ground monitoring, satellite and modelling data to fill gaps in air quality data 2021
5 Секционен доклад, M.Velizarova, R.Dimitrova, A. Burov, Specifics of pollutant dispersion in street canyons 2021
6 Секционен доклад, Vladimir Ivanov and Reneta Dimitrova, Modelling the wind chill index for Sofia region using the WRF model – preliminary results 2020
7 Секционен доклад, Margret Velizarova and Reneta Dimitrova, Study of one month high polluted PM event for Sofia region 2020
8 Секционен доклад, Reneta Dimitrova, MODELLING THE IMPACT OF VANISH GREEN AREAS ON LOCAL METEOROLOGICAL CONDITIONS IN SOFIA, BULGARIA 2018
9 Секционен доклад, Reneta Dimitrova, Assess the impact of different emission scenarios for future air quality and crop yields in Bulgaria using TM5-FASST tool 2017
10 Секционен доклад, Evgenia Egova, Numerical Simulations of the Effect of Different Large-scale Flows on Local Circulation over Sofia Valley, Bulgaria 2017
11 Секционен доклад, Evgenia Egova, Study specifics of the meso-scale circulation under different large-scale conditions for Sofia region 2017
12 Секционен доклад, V. Danchovski, Urban PBL evolution determined by ceilometer and weather prediction model in fair weatherover Sofia 2017
13 Секционен доклад, Evgeni Vladimirov, Satellite data assimilation impact on short-term forecasts for the Sofia region 2017
14 Секционен доклад, Evgeni Vladimirov, Impact of data assimilation on WRF model prediction: satellite data, surface and upper air observations 2017
15 Секционен доклад, Reneta Dimitrova, Numerical Simulations for Stably Stratified Flow in Complex Terrain for MATERHORN Field Program 2016
16 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Modification of Yonsei University boundary layer scheme in Weather Research and Forecasting meso-scale model for stable conditions 2014
17 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Intercomparison between different PBL options in WRF model: modification of two PBL schemes for stable conditions 2014
18 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Air Quality Modeling in Support of Children’s Health Studies 2009
19 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Modelling and monitoring of PM10 in a semi-arid/arid area in support of health assessment study 2008
20 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Evaluation of the wind field around buildings – numerical modelling study 2006
21 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Wind tunnel modelling of thermal effects within the vicinity of a single block building with leeward wall heating: a validation study 2005
22 Секционен доклад, Ренета Димитрова, CFD investigation of airflow around a simple obstacle with single heating wall 2005
23 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Air flows and pollution transport in the Sofia valley under some typical background conditions 2003
24 Секционен доклад, Ренета Димитрова, Simple pollution transport model with parameterized vertical structure 2002
Участие в редколегия
Reneta Dimitrova, Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, Участие в редколегия 2017