Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Рая Ковачева

Researcher ID (Web of Science):I-1061-2015

ORCID ID:0000-0002-2501-9993
Дисертация д-р
Рая Степановна Ковачева, „Иновативни подходи в обучението по музика в пети и шести клас на общообразователното училище“, Югозападен университет "Неофит Рилски", Ръководител:проф. д.н. Румен Потеров 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 д-р Рая Ковачева, Възможност за обучение по музика в електронна среда от разстояние в общообразователното училище., Шеста международна научно-практическа конференция (задочна) „Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“. София, 20-21.март 2021 г., editor/s:прод. дпн Галина Стоянова, 2021, pages:18-21, ISBN:978-619-239-541-4 2021
2 Рая Ковачева, Инновационные методы на уроке музыки через интеграцию информационных и коммуникационных технологий., Педагогическое образование: вызовы ХХI века. Сборник научных статей IX международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика РАО В. А. Сластёнина. Самара, 4-5 октября 2018 г. /под общ. ред. Проф. А. И. Смолар, , editor/s:Проф. А. И. Смолар, Publisher:СГСПУ, 2018, pages:209-212, ISBN:978-5-8428-1096-3 2018
3 Рая Ковачева, Иновации в урока по музика в средното училище. Анкетно проучване за ефекта от работата по време на педагогическата практика на студенти 4. курс, специалност „Методика на обучението по музика“, Пета международна научно-практическа конференция (задочна) „Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“. София, 16.09.2017 г. , редактор/и:прод. дпн Галина Стоянова, издателство:Авангард Прима, 2017, стр.:82-87, ISBN:ISBN 978-619-160-847-8 2017
4 Рая Ковачева, Съвременните технологии в помощ на учителите в българското общообразователно училище., „Музика и танц /традиции и съвременност/“, изд. ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 2017, 2017, стр.:131-140, ISBN:ISBN 978-954-00-0149-4 2017
5 Рая Ковачева, Обучението по български музикален фолклор в музикална формация „Рая-фолк“ гр. Благоевград , Научни трудове от конференция „Иновации в образованието“, 30 септември.– 2 октомври 2016 г., Педагогически факултет. Годишник на шуменския университет, Т. XXD, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен 2016, 2016, стр.:759-769, ISSN (print):1314-6769 2016
6 Рая Ковачева, Творчески и иновативни подходи в музикалното възпитание – Моята музикална революция, Научният Еверест – мечта или реалност. Национална докторантска конференция с международно участие на 27 и 28 февруари 2015 година в рамките на проект „Докторантски филологически център“, издателство:Авангард Прима, 2015, стр.:182-187, ISBN:ISBN 978-619-160-477-7 2015
Участие в конференция
Секционен доклад, Рая Ковачева, Хоспитиране, текуща учебна практика и стажантска практика по музика в условия на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 2022
Учебник
1 проф.д-р Адриан Георгиев, Рая Ковачева, Мая Андасорова, Книга за учителя към учебник по музика за 4 клас, ISBN:978-619-225-109-3, Рива, София, Ref, Рецензирано 2019
2 проф.д-р Адриан Георгиев, Рая Ковачева, Мая Андасорова, Учебник по музика за 4 клас, ISBN:978-619-225-098-0, Рива, София, Рецензирано 2019
3 проф.д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Книга за учителя към учебник по музика за 3 клас, ISBN:978-619-225-055-3, Рива, София, Ref, Рецензирано 2018
4 проф.д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Учебник по музика за 3 клас, ISBN:978-619-225-077-5, Рива , София, Ref, Рецензирано 2018
5 Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Книга за учителя към учебник по музика за 2 клас, ISBN:978-619-225-049-2, Рива, София, Ref, Рецензирано 2017
6 Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Учебник по музика за 2 клас, ISBN:978-619-225-040-9, Рива, София, Ref, Рецензирано 2017
7 Адриан Георгиев , Ангелина Петрова, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Книга за учителя към Учебник по музика за 1. клас., ISBN:978-619-225-023-2, Издателство РИВА, София, Ref, Рецензирано 2016
8 Адриан Георгиев , Ангелина Петрова, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Учебник по музика за 1. клас. , ISBN:978-619-225-022-5, Издателство РИВА, София, Ref, Рецензирано 2016
Учебно помагало
1 Рая Ковачева, проф. д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Тетрадка по музика за 4. клас, ISBN:ISBN: 978-619-225-116-1, РИВА, гр.София 2021
2 проф. д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Тетрадка по музика за 3. клас, ISBN:978-619-225-085-0, РИВА, София, Рецензирано 2018
3 проф. д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Тетрадка по музика за 2. клас, ISBN:978-619-225-055-3, София, Рецензирано 2017