Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Кристина Русанова

Author ID (SCOPUS):57191411927
Научен проект
1 Кристина Русанова, "Изследване на свойствата на разтвори на ПАВ" "Surfactant solution properties measurements", Член, Unilever, UK 2023
2 Кристина Русанова, Biopolymers for Clean Future Биополимери за чисто бъдеще, Член, Unilever, UK 2023
3 Кристина Русанова, "Пени на анионни сърфактанти и алкил етоксилат", "Foams out of anionic surfactant and alkyl ethoxylate", Член, BASF, Германия 2022
4 Кристина Русанова, "Механистично тълкуване на захващането на въздух в състави на Lubrizol", "Mechanistic Understanding of the air entrapment in Lubrizol formulations", Член, LUBRIZOL, САЩ 2020
5 Кристина Русанова, „Физико-химични изследвания на пенообразуващи повърхностноактивни вещества при трудни условия“, Physico-chemical investigations on foaming surfactants for harsh conditions, Член, BASF, Германия 2020
6 Кристина Русанова, „Изследване на механизма надействие на препарати за съдомиялна машина“, "Collaboration between Unilever and Sofia University for Machine Dishwash product, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3368 2019
7 Кристина Русанова, Основни процеси при отделяне на твърдо-течни замърсявания при ниски температури и ниски концентрации на ПАВ, „Insight generation against the core areas of step change in weight efficiency, though stains, fast cold and dilute and materials of the future”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3200 2016
8 Кристина Русанова, Молекулярни механизми на процеса на почистване за нови почистващи препарати, “Molecular mechanisms of the cleaning process – toward smart cleaning formulations”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3103 2014
9 Кристина Русанова, Свойства на растителни и млечни протеини като природни пеностабилизатори и емулгатори, “Properties of vegetable and milk proteins as natural foam and emulsion stabilizers”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3112 2014
10 Кристина Русанова, Ефективно емулгиране, “Long term food discover program: breakthrough emulsification”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3081 2013
11 Кристина Русанова, Механизми на пенообразуване при ниски концентрации на сърфактанти, “Mechanisms of foam boosting at low surfactant concentration”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3070 2013
12 Кристина Русанова, Моделиране на адсорбацията върху твърди повърхности, “Smart polymer: mechanistic insights”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3048 2013
13 Кристина Русанова, Разкриване на механизмите на стабилизация и подобряване на свойствата на природните емулгатори, “Long term food discover program: natural emulsifiers understanding and improving the functionality of natural emulsifiers”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3080 2013
14 Кристина Русанова, Природни растителни емулгатори: Охарактеризиране, физико-химични и технологични свойства, “Screening for natural plant emulsifiers: characterization physicochemical and technofunctional properties and biological behavior and activity in simulated gastric conditions”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3051 2012
15 Кристина Русанова, Задълбочаване на знанията за адсорбцията на ПАВ върху повърности, “To develop a comprehensive understanding of surfactants adsorption to surface”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:1991 2011
Статия в научно списание
N. Pagureva, S. Tcholakova, K. Rusanova, N. Denkov, T. Dimitrova, Factors Affecting the Coalescence Stability of Microbubbles., Colloids Surfaces A, vol:508, 2016, pages:21-29, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2016.08.012, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.78 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), PhD 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, K. Rusanova, K.Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, Role of surface rhelogical properties for dynamics of film thinning 2022
2 Постер, K. Rusanova, K.Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, Role of surface rhelogical properties for dynamics of film thinning 2022
3 Секционен доклад, Кристина Русанова, Славка Чолакова, Николай Денков, Роля на повърхностните реологични свойства за изтъняването на тънки течни филми, образувани от сапонинови разтвори между различни хидрофобни фази 2014
4 Секционен доклад, Кристина Нешкова, Славка Чолакова, Николай Денков, Връзка между повърхностни реологични свойства и поведението на пенни филми на сапонинови разтвори 2013
5 Секционен доклад, Кристина Нешкова, Славка Чолакова, Николай Денков, Механизъм на отстраняване на смесени замърсявания (въглеродни частици и масло) от твърди повърхности 2012
6 Секционен доклад, Кристина Нешкова, Радка Петкова, Славка Чолакова, Николай Денков, Равновесна дебелина и скорост на изтъняване на тънки течни филми, стабилизирани със сапонини 2011