Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова
Дисертация д-р
Дамяна Иванова Цветанова, Личностни детерминанти на престижното потребление, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Проф. дфн Крум Крумов 2011
Научен проект
1 Дамяна Иванова Цветанова, "Студентски практики", Член, , Номер на договора:BG 051O001-3.3.07-0002 2013
2 Дамяна Иванова Цветанова, Иновационни нагласи и когнитивна активност на студенти, Член, , Номер на договора:122 от 19.04.2013 2013
3 Дамяна Иванова Цветанова, Мотивация и нагласи за емиграция на българските студенти, Член, 2005
Научно ръководство
1 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Влияние на корпоративната социална отговорност върху имиджа на работодателската марка, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Дарина Яворова Петрова 2023
2 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Нагласи на потребителите към новите медии, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Драгомир Тенчев Тенев 2022
3 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Влияние на корпоративната социална отговорност върху потребителския избор , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Станислава Георгиева Драганова 2020
4 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Потребителска иновативност и ангажираност със здравословно хранене, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Милена Наскова Петкова 2020
5 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Роля на носталгията при потребителското преживяване с бранда , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Деница Георгиева Георгиева 2020
6 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Ценности и носталгична ориентация на потребителите , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елена Иванова Татарова 2020
7 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Въвлеченост на потребителите в модата за облекло: иноватори и последователи в модата, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Маргарита Велизарова Тодорова 2019
8 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Детерминанти на социално отговорното потребителско поведение, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Анжела Роберт Даргова 2019
9 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Материалистична ориентация на потребителите и нагласи за вземане на кредити, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Даря Веселинова Коцева 2019
10 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Нагласи към зелено потребление на представители от поколение „Y”, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Юлияна Цветанова Георгиева 2019
11 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Нагласи към парите и материалистична ориентация на ученици в дуална форма на обучение, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Матилда Петкова Излер 2019
12 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Потребителски нагласи към онлайн пазаруването, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислава Ивова Цветкова 2019
13 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Нагласи към вземане на кредит сред потребителите в България, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лиляна Димитрова Георгиева 2018
14 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Доверие и имидж на марката при избора на автомобил, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Милен Борисов 2017
15 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Нагласи към парите и престижно потребление, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антонела Кюлафлиева 2017
16 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Потребност от уникалност и престижно потребление, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Марио Куков 2017
17 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Влияние на потребността от емоции върху потреблението на шоколад, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Красимира Людмилова Хаджииванова 2015
18 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Екологично съзнание на потребителите и "зелено" потребление, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Надежда Гьонкова 2015
19 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Влияние на потребността от уникалност на потребителите при избора им на стоки, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мая Христова Стоянова 2014
20 гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Влияние на референтните групи върху потребителския избор на обучение в езиков център, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Анастасия Христова Христова 2014
21 ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Личностни детерминанти и въвлеченост към модата, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Таня Мариова Рачева 2013
22 ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова, Потребност от уникалност и престижно потребление, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Дариела Божидарова Славчева 2013
Редактор на издание нереферирано
1 Ирина Зиновиева, Людмила Андреева, Соня Карабельова, Сборник с научни доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години от създаването на специалност „Психология“, Редактор на издание нереферирано 2022
2 Ирина Зиновиева, Соня Карабельова, Милен Миланов, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ, СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Редактор на издание нереферирано 2017
3 Снежана Илиева, Йоана Янкулова, Соня Карабельова, Ергюл Таир, Вихра Найденова, Николай Димитров, Василка Баничанска, Дамяна Иванова, Валерия Витанов, Сборник с доклади от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ“, Редактор на издание нереферирано 2016
Статия в научно списание
1 Петрова, А., Иванова, Д., Престижно потребление и реклама, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Книга Психология, том:105, 2014, стр.:29-47, Ref 2014
2 Ommundsen, R., Van der Veer, K., Krumov, K., Larsen, K., Hristova, P., Ivanova, S., Ivanova, D., Attitudinal predictors of potential cross-border migration , The Open Social Science Journal, том:3, брой:1, 2010, стр.:62-67, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
3 Krumov, K., Larsen, K., Ommundsen, R., Van der Veer, K., Schneider, J., Hiber, K., Petkova, P., Ivanova, D., Hristova, P., Ivanova, S., Why Do the Bulgarian Students Want to Emigrate?, Psychosomatic Medicine, том:ХVІІ, брой:1, 2009, стр.:64-78, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
4 Омундсен, Р., Ван дер Веер, К., Ларсен, К., Крумов, К., Христова, П., Иванова, С., Иванова, Д., Георгиева, Д., Незаконното имиграционно поведение: фактори и възможности за предсказване, Психология, брой:1-2, 2009, стр.:13-30, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
5 Krumov, K., Atanassova, M., Larsen, K., Van der Veer, K., Hiber, K., Schneider, J., Hristova, P., Ivanova, D., Ivanova, S., Cultural Changes as a Motivating Factor for Migration Behavior in the Sending Countries , Zeitschrift fur Sozialmanagement/Journal of Social Management, том:5, брой:1-2, November, 2007, стр.:114-123, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
Статия в поредица
1 Крумов, К., Ларсен, К., Ван дер Веер, К., Омундсен, Р., Иванова, Д., Христова, П., Иванова, С., Миграционното поведение: мотивационен аспект, Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, Философски факултет, том:Книга Психология, издателство:УИ „Св. Кл.Охридски“, 2010, стр.:5-47, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
2 Крумов, К., Шнайдер, Й., Илиева, Сн., Цветкова, Й., Витанова, В., Иванова, Д., Личностни детерминанти на корупцията:социалнопсихологическо изследване, Годишник на Софийския Университет, том:Книга Психология, 2006, в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
3 Крумов, К., Шнайдер, Й., Илиева, С., Янкулова, Й., Иванова, Д., Личностни детерминанти на корупцията , книга Психология, Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, брой:98, 2005 2005
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Цветанова, Д., Христова, П., СЕМЕЙНИЯТ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ЖИВОТ: БАЛАНС ВМЕСТО КОНФЛИКТ, ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ, редактор/и:Зиновиева, И., Андреева, Л., Карабельова, С., издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2022, стр.:654-664, ISBN:978-954-07-5611-0 2022
2 Цветанова, Д., Христова, Пл., Семейният и професионалният живот: баланс вместо конфликт., Сборник с научни доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години от създаването на специалност „Психология“., редактор/и:Ирина Зиновиева, Людмила Андреева, Соня Карабельова, издателство:Университетско издателство СУ „Св. Климент Охридски”, 2022, стр.:670-680, ISBN:978-954-07-5611-0 2022
3 Иванова, Д., Психологически аспекти на ценообразуването, Сборник с доклади от Международна научна конференция "Лидерство и организационно развитие", Publisher:Университетско издателство СУ „Св. Климент Охридски”, 2019, pages:270-279, ISBN:(onlinе) 978-954-07-4979-2, Ref 2019
4 Ivanova, D., Issuses of economic socialization in school, Conference proceedings from the International scientific conference ‘The education at the crossroads – conditions, challenges, solutions and perspectives’., Publisher:Macedonian Science Society – Bitola, Republic of Macedonia, 2018, pages:292-295, ISBN:ISBN 978-608-4616-89-4 2018
5 Иванова, Д., Аз-концепция и символно потребление, Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян…, редактор/и:Елена Бораджиева, Минко Хаджийски, издателство:Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2017, стр.:304-312, ISBN:978-619-208-105-8 2017
6 Иванова, Д., Мотивът за престиж като следствие от новата ценностна ориентация на съвременните български потребители, Сборник с доклади от Международна научна конференция Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология, редактор/и:Ирина Зиновиева, Соня Карабельова, Милен Миланов, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, стр.:692-701 2017
7 Иванова, Д., Съвременният бизнес между социалната отговорност и печалбата, ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА, XVI Международна научна конференция , издателство:Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Университетско издателство, 2017, стр.:147-161 2017
8 Иванова, Д., Материалистична ориентация на потребителите в контекста на консуматорското общество, Лидерство и организационно развитие, редактор/и:Снежана Илиева, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ , 2016, стр.:1050-1059, Ref 2016
9 Ivanova, D., Material values and consumption, A kaleidoscope of perspectives , редактор/и:Y. Yankulova, издателство:St. Kliment Ohridski University Press, 2015, стр.:297-322, Ref 2015
10 Петрова, А., Иванова, Д., Когнитивната активност на студентите – фактор за иновативност, научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи”, 2013, стр.:262-266 2013
11 Цветанова, Д., Материализмът като потребителска ориентация, Приложна психология и социална практика, издателство:Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, 2011, стр.:360-369 2011
12 Цветанова, Д., Престижът като мотив за потребителско поведение, Приложна психология и социална практика, издателство:Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, 2010, стр.:105-113 2010
13 Krumov, K., Larsen, K., Ommundsen, R., Van der Veer, K., Kalinov, K., Dineva, E., Ivanova, D., Hristova, P., Ivanova, S., Shopova, S., Dimitrova, A., and Gueorguieva, D., Migration Processes and Globalization Challenges: The Case of Bulgaria , Migration Processes and Globalization Challenges, редактор/и:Krumov, K., and Larsen, K., издателство:Burgas, Bryag, 2009, стр.:37-53, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
14 Krumov, K., Larsen, K., Ommundsen, R., Van der Veer, K., Kalinov, K., Dineva, E., Ivanova, D., Hristova, P., Ivanova, S., Shopova, T., Migration Processes and Globalization Challenges: The Case of Bulgaria, Migration processes and globalization challenges, редактор/и:K. Krumov & K. Larsen, 2009, стр.:37-53, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2009
15 Ommundsen, R., Van der Veer, K., Krumov, K., Hristova, P., Ivanova, S., Ivanova, D., Larsen, K., Predicting Illegal Cross-Border Migration, Migration Processes and Globalization Challenges, редактор/и:Krumov, K., and Larsen, K., издателство:Burgas, Bryag, 2009, стр.:54-71, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
16 Йорданова, Д., Мотиви за потребителско поведение, Сборник с доклади от научна конференция "Приложна психология и социална практика", издателство:Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008, стр.:96-106 2008
17 Йорданова, Д., Престижно потребление, Сборник с доклади от конференция "Психологията пред предизвикателствата на новото време", издателство:ПСИДО, 2008, стр.:287-296 2008
18 Krumov, K., Atanassova, M., Petkova, P., Ivanova, D., Hristova, P., Ivanova, S., Dynamics of Motives toward Emigration of Bulgarian Students , Migration: Current Issues and Problems, редактор/и:Krumov, K., and Larsen, K., издателство:SOFI – R, 2007, стр.:35-55 2007
19 Иванова, Д., Ориентация на съвременните потребители към емоционални преживявания, Приложна психология и социална практика, 2007, стр.:402-410 2007
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Дамяна Иванова Цветанова, Значение на корпоративната социална отговорност при изграждане на работодателска марка 2023
2 Секционен доклад, Дамяна Иванова Цветанова, Семейният и професионалният живот: баланс вместо конфликт 2022
3 Секционен доклад, Дамяна Иванова Цветанова, Психологически аспекти на ценообразуването 2019
4 Секционен доклад, Дамяна Иванова Цветанова, Issuses of Economic Socialization in School 2017
5 Секционен доклад, Дамяна Цветанова, Съвременният бизнес между социалната отговорност и печалбата 2017
6 Секционен доклад, Дамяна Иванова, Мотивът за престиж като следствие от новата ценностна ориентация на съвременните български потребители 2017
7 Секционен доклад, Анелия Петрова, Дамяна Иванова, Когнитивната активност на студентите – фактор за иновативност 2013
8 Секционен доклад, Анелия Петрова, Дамяна Иванова, Професионална насоченост и иновационни нагласи 2013