Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Борислав Петров

ORCID ID:0009-0002-6109-3012
Дипломна работа
Борислав Кирилов Петров, Названията за "човек" в старобългарски в контекста на индоевропейските езици и на преводите от гръцки, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн. Искра Христова-Шомова 2022
Статия в научно списание
Борислав Петров, (Пра)славянските nt-основи намират своето място в индоевропейското езиково семейство [Рецензия за: Ив. П. Петров. Праславянските nt-основи: предистория и наследство. Велико Търново: Фабер, 2020.], Филологически форум, issue:2 (12), 2020, ISSN (print):2367-8119, ISSN (online):2534-9473 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Борислав Петров, Revisiting Paleo-Balkan Borrowings in Bulgarian 2024
2 Присъствие, Борислав Петров, Фотини Христакуди-Константиниду, Modern Greek ασπροπρόσωπος and Albanian faqe bardhë: lexical and phrasal parallels in dictionaries 2023