Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева

Author ID (SCOPUS):56902560300

ORCID ID:0000-0001-5309-546X
Глава от книга
1 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Radostina Angelova, "Bulgaria: Skill Imbalances and Policy Responses". Chapter 11 in book: Skill Formation in Central and Eastern Europe: A Search for Patterns and Directions of Development, pp. 291-314., ISSN (online): 9783631810927, ISBN: 9783631810927, Peter Lang, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, Ref, Рецензирано, International 2022
2 Ралица Симеонова-Ганева, „Развитие на предприемачеството до и след приемането на България в Европейския съюз“ в История на българското предприемачество, стр. 238-255., ISBN:978-619-188-945-7, Агенция за насърчаване на МСП, София, Рецензирано 2022
3 Десислава Йорданова, Ралица Симеонова-Ганева, Костадин Коларов, „Съвременни предприемачи“ в История на българското предприемачество, стр. 272-294, ISBN:978-619-188-945-7, Агенция за насърчаване на МСП, София, Рецензирано 2022
4 Десислава Йорданова, Ралица Симеонова-Ганева, „Съвременното предприемачество и предприемачи – с поглед към бъдещето“ в История на българското предприемачество, стр. 304-323, ISBN:978-619-188-945-7, Агенция за насърчаване на МСП, София, Рецензирано 2022
5 Ралица Симеонова-Ганева, Десислава Йорданова, „Частната предприемаческа дейност в Народна република България. Примери.“ в История на българското предприемачество, стр. 188-203., ISBN:978-619-188-945-7, Агенция за насърчаване на МСП, София, Рецензирано 2022
6 Десислава Йорданова, Желю Владимиров, Ралица Симеонова-Ганева, “Management Practices in Bulgarian Family and Non-family SMEs: Exploring “Real” Differences” in Family Businesses in Transition Economies: Management, Succession and Internationalization, eds. Léo-Paul Dana & Veland Ramadani, Part II, pp. 113-138, ISBN:ISBN 978-3-319-14208-1, Springer International Publishing, Ref, Рецензирано, International 2015
7 Yordanova, D., Vladimirov, Z., Ralitsa Simeonova-Ganeva , Management Practices in Bulgarian Family and Non-family SMEs: Exploring “Real” Differences, Springer International Publishing, Ref, Рецензирано 2015
8 Kaloyan Ganev, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Desislava Yordanova, Microcrediting of SMEs in Bulgaria, in Microfinance for SMEs in the Black Sea Economic Cooperation Region, Organization of the Black Sea Economic Cooperation [BSEC] and Konrad-Adenauer-Stiftung [KAS], Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
9 Антоанета Симова, Ралица Симеонова-Ганева, Желю Владимиров, Елена Пехливанова, Оля Харизанова, Теодора Давидкова, Румен Попов, Цветелина Димитрова, Калоян Ганев, Ангел Мацанов, Социално-икономически особености на селските райони в България, ГТФ Консулт, София, Ref 2013
Дисертация д-р
Ралица Симеонова-Ганева, Влиянието на човешкия капитал върху икономическия растеж (България, 1949-2005), Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Ръководител:Георги Чобанов 2007
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Lilianov, George and Ralitsa Simeonova-Ganeva , “Small and Medium Firms’ External Financing in EU Member States and Acceding Countries”, RENT XX Conference, Brussels, Belgium, PhD Thesis Paper, University of Trento 2006
2 Колектив, ред. Ралица Симеонова-Ганева, Мотивацията на студентите: Заключителен доклад от изследователски проект „Качеството на образование в Стопански факултет” , Alumni Club, Business Club 2005
3 Ралица Симеонова-Ганева, "Start-ups and Determinants of their Financing", ASME Bulletin, Issue 6, Agency for Small and Medium-sized Enterprises 2002
4 Ралица Симеонова-Ганева, “Holdbacks for SME Development in Bulgaria: conclusions from the national SME Survey 2002”, ASME Bulletin, Issue 4, Agency for Small and Medium-sized Enterprises 2002
Книга
1 Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Радостина Ангелова, Диагностичен анализ за възможните ефекти от определени социално-икономически политики върху доходите от труд, заетостта и икономическата активност, Министерство на труда и социалната политика, Сигма Метрикс, София 2020
2 Ралица Симеонова-Ганева, Андрей Василев, Калоян Ганев, Любомир Димитров , Средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България: Фактори на търсенето на труд, тенденции в заетостта, регионални и образователни дисбаланси (2008–2032), Министерство на труда и социалната политика, София, Рецензирано 2019
3 Kaloyan Ganeva, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Iglika Vasileva, Andrey Vasilev, Methodology for Net Impact Assessment of European Funds on Economic Development /SIBILA 2.0: methodological framework and technical documentation/, ECORYS, Sigma Hat, Ministry of Finance, Sofia 2015
4 Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Мила Тодорова, Елена Тодорова, Европейски практики в доброто управление и административната дейност, Институт по публична администрация, Глобал Адвайзърс АД, София 2015
5 Калоян Ганев, Ралица Симеонова-Ганева, Иглика Василева, Андрей Василев, Методология за оценка на нетното въздействие от Европейските фондове върху икономическото развитие /SIBILA 2.0: Методологична рамка и техническа документация/, Екорис, Сигма Хет, Министерство на финансите, София 2015
6 Ралица Симеонова-Ганева, Андрей Василев, Калоян Ганев, Любомир Димитров, Иглика Василева, Последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социално развитие на страната за периода 2000–2011 г. (аналитичен доклад), Министерство на труда и социалната политика, ЕКОРИС Саут Ийст Юроп ООД, Сигма Хет ООД, София 2015
7 Andrey Vassilev, Kaloyan Ganev, Lyubomir Dimitrov, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Pencho Mihnev, Gabriela Kalibatseva, Emilia Uzunova, A forecasting model for labour market developments and future needs for knowledge and skills in Bulgaria in the medium and long-term, Ministry of Labour and Social Policy, SMART: Noema & Sigma Hat & Foundation Business for Education, Sofia, Рецензирано 2014
8 Elena Pehlivanova, Maria Prohaska, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Gabriela Kalibatseva, Emilia Uzunova, Analysis of the Available Specialization and Qualification of the Human Resources in the Cross Border Districts, Ministry of Economy and Energy, Sigma Hat, CED, Estat, Sofia 2014
9 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Maria Prohaska, Kaloyan Ganev, Djuna Chinareva, Analysis of the Needs of Small and Medium Enterprises for Specialists and Managers (Quantitative and Qualitative) in the Cross Border Regions, Ministry of Economy and Energy, Sigma Hat, CED, Estat, Sofia 2014
10 Tsvetelina Dimitrova, Maria Prohaska, Kaloyan Ganev, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Djuna Chinareva, Analysis of the Occupations and Business Activities in Separate Cross Border Areas and Opportunities for Starting New Business, Market Trends, Ministry of Economy and Energy, Sigma Hat, CED, Estat, Sofia 2014
11 Елена Пехливанова, Мария Прохаска, Ралица Симеонова-Ганева, Габриела Калибацева, Емилия Узунова, Анализ на наличната специализация и квалификация на човешките ресурси в обособените крайгранични области, ред. Симеонова-Ганева, Р. и М. Прохаска, Министерство на икономиката и енергетиката, Сигма Хет, ЦИР, Естат, София 2014
12 Ралица Симеонова-Ганева, Димитрова, Ц., Прохаска, М., Ганев, К., Чинарева, Д. , Анализ на потребностите на МСП от специалисти и управленски кадри (количествени и качествени) в обособените крайгранични области, Министерство на икономиката и енергетиката, Сигма Хет, ЦИР, Естат, София 2014
13 Цветелина Димитрова, Мария Прохаска, Калоян Ганев, Ралица Симеонова-Ганева, Джуна Чинарева, Анализ на професиите и бизнес дейностите в обособените крайгранични области, както и възможностите за стартиране на нов бизнес, пазарни тенденции, ред. Симеонова-Ганева, Р. и М. Прохаска, Министерство на икономиката и енергетиката, Сигма Хет, ЦИР, Естат, София 2014
14 Андрей Василев, Калоян Ганев, Любомир Димитров, Ралица Симеонова-Ганева, Пенчо Михнев, Габриела Калибацева, Емилия Узунова, Средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда и потребностите от знания и умения в България /Прогнозиране търсенето и предлагането на квалифициран труд и несъответствията на пазара на труда в България с помощта на разработения модел „Сердика“/, Министерство на труда и социалната политика, СМАРТ: Ноема & Сигма Хет & Фондация на бизнеса за образование, София 2014
15 Ралица Симеонова-Ганева, Стратегическо управление и електронно правителство: Защо (и добрите) стратегическите документи (не) успяват да постигнат целите си? /Емпирично изследване на ролята на електронното управление за успеха на стратегическите документи: Случаят на България/, София 2014
16 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Zhelyu Vladimirov, Kaloyan Ganev, Nataliya Panayotova, Tsvetelina Dimitrova, Teodora Davidkova, Desislava Yordanova, A Study of Entrepreneurship and the Prospects for Innovations Development in SMEs (2012-2013), Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency, Ministry of Economy, Energy and Tourism 2013
17 Elena Pehlivanova, Tsvetelina Dimitrova, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Angel Matsanov, Gabriela Kalibatseva, Emilia Uzunova, Analysis of current topics in SME human resources development in furniture-related industries, Branch Chamber of Woodworking and Furniture Industry /BCWFI/, Sigma Hat, Sofia, Рецензирано 2013
18 Елена Пехливанова, Цветелина Димитрова, Ралица Симеонова-Ганева, Ангел Мацанов, Габриела Калибацева, Емилия Узунова, Анализ на актуалните тематични направления в развитието на човешките ресурси за МСП от сектор Мебелно производство, Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/, Сигма Хет, София, Рецензирано 2013
19 Ралица Симеонова-Ганева, Желю Владимиров, Калоян Ганев, Наталия Панайотова, Цветелина Димитрова, Теодора Давидкова, Десислава Йорданова, Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г., Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, ИНСАЙТ: Ноема & Сигма Хет, София, Рецензирано 2013
20 Ралица Симеонова-Ганева, Иконометрично моделиране на възвращаемостта от образование, Авангард Прима, Рецензирано 2013
21 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Zhelyu Vladimirov, Kaloyan Ganev, Nataliya Panayotova, Tsvetelina Dimitrova, Desislava Yordanova, Margarita Boeva, Divil Kulev, Roza Peneva, Analysis of the Situation and Factors for Development of SMEs in Bulgaria 2011-2012: Economic Recovery and Competitiveness, Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency, Ministry of Economy, Energy and Tourism 2012
22 Ралица Симеонова-Ганева, Желю Владимиров, Калоян Ганев, Наталия Панайотова, Цветелина Димитрова, Десислава Йорданова, Маргарита Боева, Дивил Кулев, Роза Пенева, Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП в България 2011-2012 г.: Икономическо възстановяване и конкурентоспособност, ИАНМСП 2012
23 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Zhelyu Vladimirov, Margarita Boeva, Natalia Panayotova, Kaloyan Ganev, Roza Peneva , Analysis of the Situation and Factors for Development of SMEs in Bulgaria: SMEs in the Crisis Context, Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency, Ministry of Economy, Energy and Tourism, Noema, Sofia 2011
24 Dimitar Vasilev, Kaloyan Ganev, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Stefan Tzvetkov, Petar Chobanov, Model for Impact Assessment of the Structural Funds and the Cohesion Fund of the European Union in Bulgaria: SIBILA, Council of Ministers, Bulgaria 2011
25 Ралица Симеонова-Ганева, Желю Владимиров, Маргарита Боева, Наталия Панайотова, Калоян Ганев, Роза Пенева, Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП: Българските МСП в условията на криза, ИАНМСП 2011
26 Димитър Василев, Калоян Ганев, Ралица Симеонова-Ганева, Петър Чобанов, Стефан Цветков, Модел за оценка на ефектите от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС върху икономиката на България: Ръководство за работа с модела. Оценка на въздействието на СКФ върху икономиката на България. (Теоретична рамка, спецификация на модела, използвани данни, емпирични оценки, резултати от симулации), МС 2011
27 Митко Димитров, Маргарита Атанасова, Гарабед Минасян, Г. Горчев, Васил Цанов, Георги Шопов, Стоян Александров, Стефан Петранов, Мариела Ненова, Ралица Ганева, Световната финансово-икономическа криза и България, Икономически доклад за Президента на Р България, Администрация на Президента на Р България, София, Рецензирано 2009
28 Колектив, Ралица Симеонова-Ганева, Икономиката на България: 2007, Център за икономическо развитие 2008
29 Колектив, Ралица Симеонова-Ганева, Икономиката на България: Октомври 2007, Център за икономическо развитие 2007
30 Колектив, Ралица Симеонова-Ганева, Икономически доклад за Президента на Република България 2007 „България: Социални предизвикателства и евроинтеграция”, под редакцията на Коцева, М., Неновски, Н. и Ст. Статев, Президент на Република България 2007
31 Колектив, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Investment Guide for Southeast Europe 2006, Bulgarian Economic Forum 2005
32 Колектив, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Investment Guide for Southeast Europe 2005, Bulgarian Economic Forum 2004
33 Колектив, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Investment Guide for Southeast Europe 2003, Bulgarian Economic Forum 2002
34 Колектив, Ралица Симеонова-Ганева, Доклад за МСП в България: 2002, Агенция за малки и средни предприятия, МС 2002
Монография
1 Силвия Георгиева, Соня Георгиева, Цветан Давидков, Десислава Йорданова, Костадин Коларов, Пенчо Пенчев, Ралица Симеонова-Ганева, История на българското предприемачество 2022
2 Радостина Ангелова, Калоян Ганев, Ралица Симеонова-Ганева, Александра Борисова, Виолина Любомирова, А. Мутафчийски, Й. Михайлова, К. Георгиева, М. Димитрова, П. Перпелиев, Анализ за състоянието и промените в териториалните различия на жизненото равнище на населението в България /2010 – 2018 г./, Министерство на труда и социалната политика, Сигма Метрикс, София 2020
3 Радостина Ангелова, Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Габриела Йорданова, Марина Димитрова, Алексей Пампоров, Ралица Димитрова, К. Георгиева, Д. Банкова, Д. Илиева, Изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда, Министерство на образованието и науката, Глобал Метрикс, София 2020
4 Радостина Ангелова, Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Алексей Пампоров, Марина Димитрова, Виолина Любомирова, К. Георгиева, И. Манова, Г. Йорданова, Д. Илиева, Проучване относно възможностите за повишаване на доходите от труд и насърчаване на заетостта на продължително безработните и неактивните лица, Министерство на труда и социалната политика, Сигма Метрикс, София 2020
5 Радостина Ангелова, Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Жени Стайкова, Пепка Бояджиева, Габриела Йорданова, Марина Димитрова, Руслан Жечков, Ивана Ганева, Бойко Амаров, Стратегически анализ за нуждите на процеса по програмиране на средствата по оперативната програма за Развитие на човешките ресурси през програмния период 2021–2027 г., Министерство на труда и социалната политика, ОП РЧР, Сигма Метрикс, София 2020
6 Ралица Симеонова-Ганева, Радостина Ангелова, Калоян Ганев, Албена Вуцова, Десислава Банкова, Стратегия за изпълнение на Програмата за Конкурентоспособност и иновации в предприятията за периода 2021–2027 г., Министерство на икономиката, Сигма Метрикс, София 2020
7 Радостина Ангелова, Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Марина Димитрова, Емилия Узунова, Изабела Таскова, Ивана Ганева , Оценка на мерките по Инициативата за младежка заетост в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020, Министерство на труда и социалната политика, София, Рецензирано 2019
8 Калоян Ганев, Андрей Василев, Ралица Симеонова-Ганева, Симулационен макроикономически модел за оценка на ефекти върху основни макроикономически и бюджетни показатели: техническа документация, Министерство на финансите, Сигма Хет, София 2019
9 Ралица Симеонова-Ганева, Андрей Василев, Калоян Ганев, Любомир Димитров, Средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България: Заетост и дисбаланси на пазара на труда, фактори на предлагането на труд (2008–2034), Човешки капитал ДЗЗД и Министерство на труда и социалната политика, София, България, Рецензирано 2019
10 Радостина Ангелова, Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Любомир Димитров, Люба Деветакова, Гергана Дамянова, Цветелина Димитрова, Георги Мандичев, Виолина Любомирова, Оценка на мерките по Инициативата за младежка заетост в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020, Министерство на труда и социалната политика, София 2016
11 Ралица Симеонова-Ганева, Андрей Василев, Калоян Ганев, Любомир Димитров, Иглика Василева, Цветелина Димитрова, Радостина Ангелова, Даниел Нигохосян, Катина Панчева, Емилия Узунова, Последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социално развитие на страната за периода 2000-2011 г. (тематични приложения), Министерство на труда и социалната политика, ДЗЗД „ЕКОРИС и партньори“, София 2015
Научен проект
1 Ралица Симеонова-Ганева, „Актуализиране и надграждане на инструмента за моделиране СИБИЛА 2.0“, Член, Министерски съвет 2023
2 Ралица Симеонова-Ганева, „Извършване на оценка на приноса на подкрепата от ЕСИФ за постигане на целите на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020““, Ръководител, Министерство на иновациите и растежа 2023
3 Ралица Симеонова-Ганева, „Проучване и насърчаване на зелената цифрова трансформация в България”, Ръководител, ЛТУ 2023
4 Ралица Симеонова-Ганева, Изследване на неравновесията на пазара на труда на регионално и секторно ниво. Изготвяне на анализ и краткосрочна прогноза за развитието на пазара на труда и бъдещото търсене и предлагане на труд в България в регионален план и по сектори”, Ръководител, Агенция по заетостта 2023
5 Ралица Симеонова-Ганева, Извършване на аналитични дейности, базирани върху ежегодните резултати от Рейтинговата система на висшите училища в Република България, Член, МОН 2020
6 Ралица Симеонова-Ганева, Надграждане на системата за наблюдение изпълнението на политиката в областта на жизненото равнище и доходите от труд“ по проект BG05M9OP001-3.018 „Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани, Член, МТСП 2020
7 Ралица Симеонова-Ганева, Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и оценка на напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и принос към Стратегията на ЕС, Ръководител, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 2020
8 Ралица Симеонова-Ганева, Разработване на Стратегия за приноса на Програмата за иновации и конкурентоспособност за периода 2021-2027 г. за постигане на целите на политиката за икономическо, социално и териториално сближаване, Ръководител, Министерство на икономиката 2020
9 Ралица Симеонова-Ганева, Изготвяне на стратегически анализ за нуждите на процеса по програмиране на средствата по оперативната програма за развитие на човешките ресурси през програмния период 2021-2027 г., Член, Министерство на труда и социалната политика 2019
10 Ралица Симеонова-Ганева, Провеждане на проучване относно възможностите за повишаване на доходите от труд и насърчаване на заетостта на продължително безработните и неактивните лица, Член, МТСП 2019
11 Ралица Симеонова-Ганева, Разработване на Национална стратегия за МСП 2021 – 2027“ за нуждите на процеса по програмиране на средствата по линия на европейските фондове (в т.ч. ОП ИК 2021-2027 г.) и националните политики за насърчаване на МСП, Член, Structural Reform Support Service (SRSS), European Commission 2019
12 Ралица Симеонова-Ганева, Изготвяне на доклади с разработени дългосрочни и средносрочни прогнози за развитието на пазара на труда и бъдещото търсене и предлагане на труд в България” по проект BG05М9ОР001-1.007-0001 „Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта” по ОП РЧР, Ръководител, МТСП 2018
13 Ралица Симеонова-Ганева, Оценка на мерките по Инициативата за младежка заетост в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативнапрограма „Развитие на човешките ресурси“ 2014—2020 г.“, Член, МТСП 2018
14 Ралица Симеонова-Ганева, Създаване на симулационен макроикономически модел за оценка на ефекти върху основни макроикономически и бюджетни показатели, Ръководител, Министерство на финансите 2018
15 Ралица Симеонова-Ганева, IPA/2017/384908 Support to the Assessment of Macroeconomic Impact of Structural Reforms, Ръководител, Министерство на финансите на Черна Гора, Европейска комисия 2017
16 Ралица Симеонова-Ганева, Оценка на мерките по ИМЗ по приоритетна ок 1 на ОП РЧР 2014-2020, Член, МТСП 2016
17 Ралица Симеонова-Ганева, Актуализация и надграждане на мултифункционален инструмент за моделиране СИБИЛА, Ръководител, Министерство на финансите 2015
18 Ралица Симеонова-Ганева, Проучване на пазарите и влияние на средствата от Европейския съюз 2007-2013 г., Член, Министерски съвет 2015
19 Ралица Симеонова-Ганева, Извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социално развитие на страната за периода 2000–2011 г., Ръководител, Министерство на труда и социалната политика 2014
20 Ралица Симеонова-Ганева, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ (ВКЛЮЧВА ОБЛАСТИ БЛАГОЕВГРАД, СМОЛЯН, КЪРДЖАЛИ И ХАСКОВО) пo следните teми: 1.Проучване 1: “Анализ на наличната специализация и квалификация на човешките ресурси в обособените крайгранични области”. 2.Проучване 2: “Анализ на професиите и бизнес дейностите в обособените крайгранични области, както и за възможностите за стартиране на нов бизнес, пазарни тенденции“. 3.Проучване 3: “Анализ на потребностите на малките и средни предприятия от специалисти и управленски кадри (количествени и качествени) в обособените крайгранични области”, Ръководител, Министерство на икономиката 2014
21 Ралица Симеонова-Ганева, „Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ , Член, Министерство на труда и социалната политика, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0023 2013
22 Ралица Симеонова-Ганева, Изготвяне на средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда и потребностите от знания и умения в България по проект № BG 051PO001 - 6.1.09 – 0001 „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики по ОП „РЧР”, Ръководител, МТСП 2013
23 Ралица Симеонова-Ганева, Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност на целевите групи за нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения в целевите отрасли по проекта, Член, БТПП 2013
24 Ралица Симеонова-Ганева, Изготвяне на стратегия относно подкрепата за развитието на селските райони през следващия програмен период, Ръководител, Министерство на земеделието и храните 2012
25 Ралица Симеонова-Ганева, Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г., Ръководител, ИНАМСП 2012
26 Ралица Симеонова-Ганева, Осъществяване на оценки, във връзка с подготовката на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020г. обособена позиция № 1 „Извършване на предварителна оценка на Оперативна програма за регионално развитие за програмния период 2014-2020", Член, МРРБ 2012
27 Ралица Симеонова-Ганева, Оценка на постигането на стратегическата и специфичните цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2007 – 2010, Член, МТСП 2012
28 Ралица Симеонова-Ганева, Подпомагане на ЦКЗ при изготвяне на Стратегическия доклад съгласно проект № 0025-ЦКЗ-1.1 „Оценка на изпълнението на Структурните инструменти, съгласно заложените цели в НСРР 2007-2013 г.” финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ 2007 - 2013” (ОПТП), с фокус върху приноса на Стратегическите инструменти за социално-икономическото развитие на Република България, Ръководител, Министерски съвет 2012
29 Ралица Симеонова-Ганева, „Разработване на иконометричен модел за оценка на въздействието на Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз” , Ръководител, Министерски съвет, Номер на договора:№ 0018-ЦИО-3.2. 2011
30 Ралица Симеонова-Ганева, Аналитично подпомагане на изготвянето на Национална програма за развитие и стратегически оценки” по проект N 0036 – ЦКЗ – 3.2. „Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП)” (Разработване на Национална програма за развитие: България 2020) , Ръководител, Министерски съвет 2011
31 Ралица Симеонова-Ганева, Изготвяне на Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП в България 2011-2012 г.: Икономическо възстановяване и конкурентоспособност, Ръководител, ИАНМСП 2011
32 Ралица Симеонова-Ганева, Изготвяне на Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП: Българските МСП в условията на криза, Ръководител, ИАНМСП 2010
33 Ралица Симеонова-Ганева, Development of a model for determining production costs in Agriculture, Член, FACEPA, Дирекция „Агростатистика”, Министерство на земеделието и храните” 2009
34 Ралица Симеонова-Ганева, Навици за плащане на домакинствата: Изследване на EOС Матрикс в България 2009. Нов индекс за плащанията на домакинствата: Настоящи и очаквани рискове свързани с плащанията на домакинствата, Ръководител, EOS Matrix 2008
Статия в научно списание
1 Petyo Bonev, Rony Emmenegger, Laura Forero, Kaloyan Ganev, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Magnus Söderberg, Nuclear waste in my backyard: Social acceptance and economic incentives, Energy Policy, vol:185, 2024, pages:1-11, ISSN (print):0301-4215, doi:https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113979, Ref, Web of Science, IF (9 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (2024), SCOPUS, SJR (2.292 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2024), International 2024
2 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Martin Ivanov, Kaloyan Ganev, Currency Reforms and Inflation in Communist and Post-Communist Bulgaria, Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, vol:8, 2023, pages:236-251, doi:10.61836/MRIS8360, Ref 2023
3 Iliyan Nenov, George Mengov, Kaloyan Ganev, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Neurocomputational Economic Forecasting with a Handful of Data, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, vol:74, issue:10, 2021, pages:1511-1518, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, doi:10.7546/CRABS.2021.10.11, Ref, Web of Science, IF (0.378 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2021), SCOPUS, SJR (0.244 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), PhD 2021
4 Albena Pergelova, Tatiana Manolova, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Desislava Yordanova, Democratizing Entrepreneurship? Digital Technologies and the Internationalization of Female-Led SMEs, Journal of Small Business Management, 2018, стр.:1-26, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.34 - 2017), в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
5 Ралица Симеонова-Ганева, Радостина Ангелова, Оценката на въздействието на активната политика на пазара на труда на индивидуално ниво в България: преглед на извършените оценки и научени уроци , Професионално образование , том:20, брой:4, 2018, стр.:368-384, Ref, PhD 2018
6 Maria Titopoulou, Ralitsa Ganeva, Jeni Staykova, Efstathios Titopoulos, Advantages and Disadvantages of the Different Types of Working Hours' Organisation, European Journal of Economics and Business Studies, том:Vol 7 , брой:No 1 , 2017, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2017
7 Емил Янков, Жени Стайкова, С. Спиридонов, Ралица Симеонова-Ганева, Анализ мнения пациентов на предмет комплексного ухода в Болгарии, MEDICUS International medical scientific journal , vol:16, issue:4, 2017, pages:54-57, ISSN (print):2409-563X, Ref, др.(ResearchBib) 2017
8 Zhelyu Vladimirov, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Significance of globalization-specific factors for SME competitiveness: a conceptual model and an empirical test, Business Systems Review, том:2, брой:3, 2013, стр.:1-25, Ref, Web of Science 2013
9 Mihaylova, V., T. Todorov, H. Jelev, I. Kotsev, L. Angelova, O. Kosseva, G. Georgiev, Ralitsa Ganeva, S. Cherninkova, L. Tankova, “Neurological Symptoms, Genotype-Phenotype Correlations and Ethnic-specific Differences in Bulgarian Patients With Wilson Disease”, The Neurologist, vol:18, issue:4, 2012, pages:184-189, Ref, Web of Science, IF (1.412 - 2012), Web of Science Quartile: Q3 (2012), SCOPUS, SJR (0.555 - 2012), SCOPUS Quartile: Q2 (2012) 2012
10 Rumyana Stoilova, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Tatyana Kotzeva, Determinants of Gender Disparities in Labour Income: The Case of Bulgaria, International Journal of Sociology, том:42, брой:3, 2012, стр.:54-78, Ref, Web of Science 2012
11 Ралица Симеонова-Ганева, Наталия Панайотова, Калоян Ганев, Моделиране на възвращаемостта от образование и реализация на притежателите на докторски степени на пазара на труда в България, Статистика, брой:3-4, 2012, стр.:21-44, PhD 2012
12 Ралица Симеонова-Ганева, Формиране на човешкия капитал през комунизма: България, Социологически проблеми, брой:3-4, 2012, Ref 2012
13 Ралица Симеонова-Ганева, Измерване на човешкия капитал в икономиката. Приложения за България, Статистика, брой:3-4, 2011 2011
14 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Human Capital in Economic Growth: A Review of Theory and Empirics, Economic Thought , брой:7, 2010, Ref, Web of Science 2010
15 Ралица Симеонова-Ганева, Човешкият капитал в съвременната теория и емпирика на икономическия растеж, Икономическа мисъл, брой:3, 2010, Ref, Web of Science 2010
16 Violeta Mihaylova, I. Tournev, H. Jelev, O. Kosseva, Z. Krustev, I. Kotzev, G. Georgiev, S. Cherninkova, Ralitsa Simeonova-Ganeva, L. Tankova, Neurological manifestations and genotype-phenotype correlations in Bulgarian patients with Wilson's disease, European Journal of Neurology, vol:15, issue:Special Issue: 12th Congress of the EFN, 2008, pages:1-444, Ref, Web of Science, IF (6.089 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2008), SCOPUS, SJR (1.66 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2008), PhD 2008
17 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Pencho Mihnev, Computer Usage in our Households in Comparison with other European Countries (Conclusions of the Project “E-Living: Life in a Digital Europe”), Automatica and Informatics, брой:3, 2003 2003
Статия в поредица
1 Petyo Bonev, Rony Emmenegger, Laura Forero, Kaloyan Ganev, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Magnus Söderberg, Nuclear Waste in my Backyard: Social Acceptance and Economic Incentives, Economics Working Paper Series. St. Gallen: University of St. Gallen, vol:November 2022, School of Economics and Political Science, Department of Economics , issue:Discussion Paper no. 2022-15, editor/s:Mirela Keuschnigg, Publisher:University of St. Gallen, 2022, pages:1-28, Ref, др.(RePEc), International 2022
2 Желю Владимиров, Десислава Йорданова, Ралица Симеонова-Ганева, Интернационализация на българските малки и средни предприятия от текстилния бранш, Годишник на Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 2013 2013
3 Rumyana Stoilova, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Tatyana Kotzeva, The Impact of Gender on Mid-Career Labour Income: The Case of Bulgaria, Social Sciences Research Network TransEurope, том:Working Paper No. 32, 2011 2011
4 Kalina Dimitrova, Martin Ivanov, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Effective Exchange Rates of the Bulgarian Lev 1879-1939, ICER Working Papers Series, брой:WP 04/2009, издателство:ICER, 2009, Ref, PhD 2009
5 Ралица Симеонова-Ганева, Наталия Панайотова, Човешки капитал, водещ човешки капитал и доходи от труд: Как образованието определя дохода от труд в икономиката на България?, Серия Икономически изследвания, издателство:Агенция за икономически анализи и прогнози (АИАП), 2009, Ref, PhD 2009
6 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Institutionally Induced Human Capital Vintages and Economic Growth in Transition, Year Book of the Faculty of Economics and Business Administration, 2008 2008
7 Ралица Симеонова-Ганева, Човешкия капитал и икономическия растеж в неокласическите емпирични модели, Годишник на Стопански факултет, брой:6, издателство:Софийски университет "Св. Кл. Охридски", 2007 2007
8 Ралица Симеонова-Ганева, Човешкия капитал и теорията на икономическия растеж, Серия Дискусионни материали, брой:DP02/2004, издателство:Икономически институт, БАН, 2005 2005
9 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Quality of Human Capital Investments and Growth in a Solow-type Model, Year Book of the Faculty of Economics and Business Administration, брой:3, 2004 2004
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Iliyan Nenov, Ралица Симеонова-Ганева, Kaloyan Ganev, George Mengov, A Neural Model Forecasts Macroeconomic Indicators, 2023 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Publisher:IEEE Press, 2023, pages:156-159, ISBN:979-8-3503-1291-1, doi:10.1109/ICAI58806.2023.10339011, Ref, IEEE Xplore, PhD 2023
2 Martin Ivanov, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Long-term Consumer Price Dynamics in Bulgaria, 1750-2020, Development Dilemmas, Proceedings of the Centre for Economic History Research, Volume VII, Publisher:Centre for Economic History Research, 2022, pages:23-39, ISSN (print):2534-9244, ISSN (online):2603-3526, Ref 2022
3 Мартин Иванов, Калоян Ганев, Ралица Симеонова-Ганева, Консервативните предприемачи: опит за количествено обясняване на причините за вътрешните миграции в България от 1878 до 1900 г., Предприемачеството в историческа перспектива, редактор/и:Чл.-кор. проф. д.и.н. Иван РУСЕВ , издателство:Центъра за стопанско-исторически изследвания и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2021, стр.:104-120, ISSN (print):2534-9244, ISSN (online): 2603-3526 , Ref, SCOPUS, SJR ( - 2021) 2021
4 Жени Стайкова, Ралица Симеонова-Ганева, Г. Павлова, Представяне на концептуален модел за превенция на риска от хронични незаразни болести, Сборник доклади от Четвърта научно-практическа конференции на Българския лекарски съюз - Несебър, 2018 г., издателство:БЛС, 2018 2018
5 Ралица Симеонова-Ганева, Цветелина Димитрова, Цвета Костова, Включване на пазара на труда на хората с увреждания, Национална кръгла маса: „Родителите в процеса на интеграция на децата с аутизъм“, НБУ, 2016, PhD 2016
6 Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Ефекти от политиките, финансирани от европейските фондове: оценяване на въздействието на инвестициите в образование и наука в България, Посткризисно икономическо развитие на ЕС и България, издателство:ГорексПрес, 2013, стр.:320-327 2013
7 Ралица Симеонова-Ганева, Преки чуждестранни инвестиции и конкурентоспособност, Конкурентоспособност на България през призмата на банковата система, ред. Нешев, Н., Институт за икономическа политика, издателство:Фондация „Ханс Зайдел“, 2013 2013
8 Zhelyu Vladimirov, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Interaction of Leading and Supporting Factors for the SME Competitiveness, Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: A Review of Current Policy Approaches, 2011 2011
9 Kaloyan Ganev, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Economic Developments, in Péter Bilek (ed.), Integration Perspectives and Synergic Effects of European Transformation in the Countries Targeted by EU Enlargement and Neighbourhood Policies , Integration Perspectives and Synergic Effects of European Transformation in the Countries Targeted by EU Enlargement and Neighbourhood Policies , редактор/и:Péter Bilek, издателство:Centre for EU Enlargement Studies, Central European University, 2008 2008
10 Martin Ivanov, Kalina Dimitrova, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Effective Exchange Rates in Bulgaria 1897-1939, Proceedings of OeNB Workshops, 2nd Conference of SEEMHN on The Experience of Exchange Rate Regimes in Southeastern Europe in a Historical and Comparative Perspective, April 2007, издателство:Oesterreichische Nationalbank, 2008, Ref, PhD 2008
11 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Education and Labour Force in Bulgaria: 1944 – 2004, Conference Proceedings, Conference on Medium-Term Economic Assessment, Sofia Edition, Publisher:Agency for Economic Analysis and Forecasts, 2005 2005
12 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Measuring Human Capital in the SMEs Sector in Bulgaria, Conference Proceedings, Jean Monnet Project “SMEs and EU Enlargement”, издателство:University of Perugia, 2004 2004
13 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Pencho Mihnev, Working Paper D.11.6, e-Living: Life in a Digital Europe “Partners Analysis”. Digital TV Europe, E-Living: Life in a Digital Europe, An EU Fifth Framework Project, 2003 2003
14 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Ivan Ivanov, Application of Leontieff Dynamic Model for Bulgaria, Application of Mathematics in Engineering and Economics, издателство:Faculty of Applied Mathematics and Informatics, Technical University, 2002 2002
Студия в научно списание
1 Albena Pergelova, Tatiana Manolova, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Desislava Yordanova, Democratizing Entrepreneurship? Digital Technologies and the Internationalization of Female-Led SMEs, JOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT, vol:57, issue:1, 2019, pages:14-39, ISSN (print):0047-2778, ISSN (online):1540-627X, doi:10.1111/jsbm.12494, Ref, Web of Science, IF (4.544 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS, SJR (1.561 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2019) 2019
2 Rumiana Stoilova, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Tatyana Kotzeva, Determinants of Gender Disparities in Labor Income The Case of Bulgaria, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, vol:42, issue:3, 2012, pages:53-76, ISSN (print):0020-7659, ISSN (online):1557-9336, doi:10.2753/IJS0020-7659420303, Ref, Web of Science, IF (1.98 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2012), SCOPUS, SJR (0.61 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2012) 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Ралица Симеонова-Ганева, Измерване на инфлацията в България от 1750 година до днес 2023
2 Секционен доклад, Ралица Симеонова-Ганева, Моделът СИБИЛА: основни моменти, еволюция и приложения 2023
3 Секционен доклад, Ралица Симеонова-Ганева, Паричните реформи и овладяването на инфлацията в комунистическа и посткомунистическа България 2023
4 Секционен доклад, Ралица Симеонова-Ганева, Do youth employment measures work well and why? Evidence from Bulgaria 2022
5 Секционен доклад, Ралица Симеонова-Ганева, Evaluation of Labour Market Measures under the Youth Employment Initiative: Evidence from Bulgaria 2019
6 Секционен доклад, Ралица Симеонова-Ганева, HOW WORKING TIME, WELLBEING AND HEALTH CAN CAUSE ACCIDENTS AND INCIDENTS?: A CONCEPTUAL MODEL BASED ON EMPIRICAL EVIDENCE FROM BULGARIAN SME 2017
7 Секционен доклад, Ралица Симеонова-Ганева, Democritizing Enterpreneurship? Digital Capability, Gender and the Internationalization of Emerging Markets SMEs 2017
8 Секционен доклад, Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, "Имат ли икономическите политики ефект върху растежа? - модел за оценка на въздействието от европейските средства върху българската икономика (SIBILA)" 2012
9 Секционен доклад, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Which enterprises are winners and which are losers in times of crisis? 2011
10 Секционен доклад, Ралица Симеонова-Ганева, “The successful strategies of the SMEs under crisis” 2011
11 Секционен доклад, Dimitar Vassilev, Kaloyan Ganev, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Petar Chobanov, and Stefan Tsvetkov, Estimating EU Policies Effects: Macroeconomic Modeling for Bulgaria 2011
12 Секционен доклад, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Rumyana Stoilova, The impact of gender of mid-career labour income in a transitional economy. The case of Bulgaria 2011
13 Секционен доклад, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Zhelyu Vladimirov, Kaloyan Ganev, 1. Factors for Competitiveness and Sustainability of the SMEs under the Global Crisis: the Case of Bulgaria 2011
14 Секционен доклад, Ралица Симеонова-Ганева, „Factors of competitiveness, or what is going on with the SME sector today?” 2011
15 Секционен доклад, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Rumyana Stoilova, The impact of gender of mid-career labour income in a transitional economy. The case of Bulgaria 2011
16 Секционен доклад, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Zhelyu Vladimirov, Kaloyan Ganev, “FACTORS FOR COMPETITIVENESS AND SUSTAINABILITY OF THE SMEs UNDER THE CRISIS: THE CASE OF BULGARIA” 2011
17 Секционен доклад, Ралица Симеонова-Ганева, Наталия Панайотова, Калоян Ганев, What happens to PhDs?: Labour market outcomes in a transitional economy 2011
Учебник
1 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Applied Statistical Analysis with SPSS 2007
2 Ралица Симеонова-Ганева, Записки по Икономическа статистика 2005
3 Колектив, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Course in European Economic Statistics, University of Ljubljaba, Sofia University St. Kliment Ohridski 1999