Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Георги Вълчев
Глава от монография
Ани Истаткова-Иванова, Георги Вълчев, Професионално развитие в областта на културното наследство чрез формалното образование, осъществявано в Софийски университет "Св. Климент Охридски". - В: Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство. Историческа реконструкция и актуално състояние в Република България (съст. Иван Кабаков), София, 2020, с. 128-152., ISBN:978-954-07-4986-0, Университетско издателство "Св. Климент Охридски“, София 2020
Друго (научно-популярни и др. под.)
Георги Александров Вълчев, Чужденците и модернизацията на следосвобожденска България., Фондация "Ценности". Пътувания, пътешествия, миграции - историите на модерния номад. 2007
Книга
1 Георги Вълчев, Захарий Стоянов и символният капитал на българското възраждане, УИ "Св. Кл. Охридски", София 2010
2 Георги Вълчев, Сто години туристическо дружество "Сърнена гора". Историческо развитие., ISBN:954-305-080-5, Кота, Стара Загора 2003
3 Георги Вълчев, Чужденците в българската следосвобожденснка култура, Кота , Стара Загора 2001
Монография
Георги Вълчев, Историята и нейните обществени употреби. Културни и политически употреби на българската история от Възраждането до края на Първата световна война, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2023
Научен проект
1 Георги Вълчев, Learn. Inc, Член, , Номер на договора:2021-1-RO01-KA220-HED-000031136 2022
2 Георги Вълчев, Univer City, Ръководител, , Номер на договора:2020-1-BG01-KA203-07-9271 2021
3 Георги Вълчев, Войнишките изпращания в България през 70-те и 80-те години на ХХ век като културен феномен, Ръководител, СУ, Номер на договора:80-10-248/11.05.2017 2017
4 Георги Вълчев, "Новата празничност: общности, идентичности и политики в ХХI век", Член, ФНИ, Номер на договора:№ ДН 05/07 от 14.12.2016 г. 2016
5 Георги Вълчев, Българските региони в Европа - представяне на културата като фактор за развитие, Член, Държавен културен институт 2010
6 Георги Вълчев, Студентски практики - фаза 2, Член, МОН, Номер на договора:BG-05M2OP001-2.013-0001 0
Научно ръководство
1 Георги Вълчев, Васил Левски в художественото и документалното кино: наративи и интрепретации", СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Румен Илков Скрински 2022
2 Георги Вълчев, Българските читалища - между отрицанието и възхвалата. Читалищен мениджмънд в съвременен контекст, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Силвена Неделчева Байракова 2020
3 Георги Вълчев, "Тракийският" разказ в съвременна България - стари легитимационни рефлекси или търсене на европейска принадлежност:исторически образи, културни стереотипи и идеологически конструкти, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Иво Емилов Страхилов 2019
4 Георги Вълчев, Дигитализация и виртуално експониране на движими културни ценности - културологичен, образователен и технологичен аспект, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Калина Спасова Сотирова 2017
Редактор на издание реферирано
Георги Вълчев, Seminar.BG, бр.13, Редактор на издание реферирано 2016
Редактор на сборник
1 Георги Вълчев, Историята, истината, историкът, С, университетско издателство, ISBN 9789540734385, Редактор на сборник 2012
2 Георги Вълчев, Александър Екзарх и българските пътища към Европа /XIX - началото на ХХ век/, ISBN 978-954-305-221-9/, Редактор на сборник 2007
3 Георги Вълчев, Древна и модерна Тракия. Сборник доклади от конференция, посветена на 70-годишнината от рождението на Христо Буюклиев, ISBN 978-954-305-223-3, Редактор на сборник 2007
4 Георги Вълчев, Слово и вяра. Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ангелов, ISBN 978-954-736-172-0, Редактор на сборник 2007
5 Георги Вълчев, Славов, х. Господин Хронологическо описание на по-важните събития в град Стара Загора в черковно, училищно и общонародно отношение в XIX. ISBN 9789543052493, Редактор на сборник 2006
Статия в научно списание
1 Георги Вълчев, Georgi Vulchev. THE RENAISSANCE FANTASIES - GENEALOGIES. In: Source: CHUZHDOEZIKOVO OBUCHENIE-FOREIGN LANGUAGE TEACHING Volume: 46 Issue: 1 Pages: 53-61 Published: 2019 Accession Number: WOS:000460767100007 ISSN: 0205-1834 eISSN: 1314-8508, CHUZHDOEZIKOVO OBUCHENIE-FOREIGN LANGUAGE TEACHING Volume: 46 Issue: 1 Pages: 53-61 , том:46, брой:1, 2019, стр.:53-61, ISSN (print):ISSN: 0205-1834, ISSN (online):eISSN: 1314-8508, Ref, Web of Science 2019
2 Георги Вълчев, Heritage “Renovation” or Who and What Makes us Heirs, Seminar.BG, vol:Content of Special , issue:Special Issue 4., 2018, ISSN (online):ISSN 1313-9932, Ref 2018
3 Георги Вълчев, "Саниране" на наследството или кой и какво ни превръща в наследници, seminar_bg, брой:13, 2016, Ref 2016
4 Георги Вълчев, Крепости на сергията. Случаят "Белчин", seminar_bg, брой:12, 2015, Ref 2015
5 Георги Вълчев, Захарий - неукротимият., Везни, брой:бр. 7, 2006, стр.:93-118 2006
6 Георги Вълчев, Разказвачът Захари - между утопията и историзма., Участ, брой:1, 2005, стр.:83-86 2005
7 Георги Вълчев, Из "Чужденците в българската следосвобожденска култура., Везни, брой:кн. 8, 2001, стр.:99-102 2001
8 Георги Вълчев, Роля и значение на чужденците за процесите, протичащи в българската следосвобожденска архитектура и монументално изкуство., Балканистичен форум, брой:кн. 1-2-3, 1999, стр.:123-130 1999
9 Георги Вълчев, Историята като цел. Някои аспекти от историсо-философските прозрения на Арнолд Тойнби., Участие, брой:кн. 1-2, 1998, стр.:20-23 1998
10 Георги Вълчев, Паметта на монетите. Един забравен епизод от историята на Народната библиотека и музей в Пловдив - аферата "Такела"., Участие, брой:кн. 2, 1996, стр.:36-37 1996
11 Георги Вълчев, Историкът като художник или историята, разбрана от Вилхелм фон Хумболт, Участие, брой:кн. 1, 1995, стр.:39-40 1995
12 Георги Вълчев, Към началата на новобългарския исторически пантеон. 145 години от рождението на Захарий Стоянов., Участие, брой:кн.4, 1995, стр.:6-10 1995
13 Георги Вълчев, Чужденците и процесите на национална еманципация в българската култура от края на ХIХ и началото на ХХ век, Годищник на Софийския университет, Център по културознание, том:85, 1994, стр.:31-47 1994
Статия в поредица
1 Георги Вълчев, Дестинация "Вампир.BG", Studia Balcanica, том:MIRABILA: Чудеса и Чудовища, брой:том 31, редактор/и:Валерия Фол, Ваня Лозанова, издателство:Издателство "Парадигма", 2016, стр.:375-392 2016
2 Георги Вълчев, Културно наследство и образование. Опитът на магистърска програма "Мениджмънт и социализация на културното наследство", Бюлетин на Фондация "Арете-Фол", том:Качеството на висшето образование в областта на културното наследство: предизвикателства и перспективи, брой:брой 7, редактор/и:Нина Дебрюне, издателство:Университетско издателство "За буквите - о писменехь", 2016, стр.:39-44, ISSN (print):1313-8782 2016
3 Георги Вълчев, Личността и делото на Васил Левски в контекста на канонизацията на новите светци, Годишник "Българско Възраждане", том:Идеи, личности, събития, брой:том 14, редактор/и:Дойно Дойнов, Иван Стоянов, Пламен Митев, Дора Чаушева, издателство:Издателство "Златен змей", 2014, стр.:50-63, ISSN (print):1311-1337 2014
4 Георги Вълчев, По следите на един неосъществен културен проект - Музей на Възраждането и Инвалиден дом в София., Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г., том:Секция "Общество и култура" : Подсекция "Антропология. Социология. Културология", брой:том 2, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2014, стр.:82-94 2014
5 Георги Вълчев, Българският музей – между отшелничеството и модерния мениджмънт, Известия на Старозагорския исторически музей. Стара Загора, брой:т. І, 2008, стр.:59-66 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Георги Вълчев, Въведение, Мозайка от миналото на Стара Загора, Инфоз, Стара Загора, редактор/и:Светла Димитрова, Снежана Маринова, издателство:Инфоз- Стара Загора, 2022, стр.:9-12, ISBN:978-619-90597-9-1 2022
2 София Василева, Георги Вълчев, Ролята на информационните технологии и въздействието на пандемията COVID 19 за предефиниране на концепцията за музейна експозиция., Промените в глобалния свят и новите решения. Сборник с доклади от международна научна конференция, Русе, 2021, редактор/и:Теодора Ефтимова, Кети Илиева, Валерия Йорданова, Ренета константинова, Татяна Савова, издателство:Регионална библиотека "Л.Кравелов", Русе, 2021, стр.:80-88, ISBN:978-619-7404-28-9 2021
3 Dimitar Denkov, Georgi Valchev, Valentina Guergieva, Bulgaria: freethought and atheism in the shadow of ethnophyletism , Freethought and atheism in central and eastern Europe, editor/s:Tomas Bubik, Atko Remmel, David Vaclavik, Publisher:Routledge, 2020, pages:9-32, ISBN:978-0-367-22631-2, Ref, Web of Science 2020
4 Георги Вълчев, Нашият Сладък кладенец. Вместо предговор., Сладък кладенец. Хроника на едно малко средногорско село., редактор/и:Стойка Кайракова, издателство:Литера принт Ад - Стара Загора, 2018, стр.:5-11, ISBN:978-954-487-152-9 2018
5 Георги Вълчев, Левски, Ботев, Севт и вампирите, Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие, редактор/и:Дора Чауиева, Иван Стоянов, издателство:Издателство "Златен змей", 2014, стр.:149-158, ISBN:978-954--776-027-1 2014
6 Георги Вълчев, Символният капитал и неговите котировки , Сборник "Идеи в мениджмънта и политиките за култура", редактор/и:Иван Кабаков, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2014, стр.:433-437, ISBN:978-954-07-3702-7 2014
7 Георги Вълчев, Пренебрегнатите уроци на един исторически присмехулник, Историята, истината, историкът, редактор/и:Георги Вълчев, Надя Манолова, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2012, стр.:283-295, ISBN:978-954-07-3438-5 2012
8 Георги Вълчев, В търсене на регионите, Регионът - начини на употреба, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2011, стр.:46-51 2011
9 Иван Кабаков, Георги Вълчев, Нели Стоева, Маргарита Радева, Модел за представяне на регионите в България, Регионът: начини на употреба, 2011, стр.:52-76 2011
10 Георги Вълчев, „Европейският” музей, Сборник "Българските музеи в условията на членството на страната в Европейския съюз", 2009, стр.:25-35 2009
11 София Василева, Георги Вълчев, Културноисторическото наследство в Старозагорска област, Тракия - кръстопът на цивилизации, редактор/и:доц. д-р София Василева, ст.н.с.д-р Светла Димитрова, ст.н.с.д-р Косьо Зарев, дац. д-р Лизбет Любенова, издателство:WINI 1837, 2009, стр.:50-69, ISBN:978-954-9437-20-1 2009
12 Георги Вълчев, Стара Загора, хаджи Господин и Българското възраждане, Славов, Г. Хронологическо описание на по-важните и забележителни събития в град Стара Загора в черковно, училищно и общонародно отношение в ХІХ век, редактор/и:Георги Вълчев, издателство:Кота - Стара Загора, 2008, стр.:3-10 2008
13 Георги Вълчев, Роля и значение на българската емигрантска публицистика за идейното израстване на Захарий Стоянов., В търсене на истината. Юбилейно издание по случай 70 годишнината от рождението на проф. Николай Генчев, 2002, стр.:223-232 2002
14 Георги Вълчев, Иван Вазов и Захарий Стоянов - основоположници на българския исторически пантеон., Иван Вазов - патриархът на българската литература. Сборник от доклади, изнесени на юбилейната научна сесия, посветена на 150 години от рождението на народния поет, 2001, стр.:188-194 2001
15 Георги Вълчев, "Русофобията" на Захарий Стоянов, Захарий Стоянов и нашето време, 2000, стр.:93-104 2000
16 Георги Вълчев, Капелмайсторският въпрос в българската музикална култура от началото на ХХ век., Интербалкански музикално-културни взаимодействия, 2000, стр.:182-191 2000
17 Георги Вълчев, Чехите в културното развитие на следосвобожденска България., Културната интеграция между чехи и българи в европейската традиция. Сборник доклади от VII-та лятна международна научна среща- Варна 99, 1999, стр.:6-18 1999
18 Георги Вълчев, Аферата "Такела"., Пловдив по пътя към модерния свят, 1998, стр.:110-115 1998
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Георги Вълчев, Васил Левски и героичният пантеон от борбите за политическо освобождение през Късното възраждане - между идеите за свободата и мъченичеството за вярата 2023
2 Секционен доклад, Георги Вълчев, Ролята на информационните технологиии въздействието на пандемията COVID-19 предефиниране на концепцията за музейна експозиция 2021
3 Секционен доклад, Георги Вълчев, Предмодерният свят на възрожденските българи като генератор на общностни каузи 2017
4 Секционен доклад, Георги Вълчев, Биографията на Апостола от Захарий Стоянов и устойчивите стереотипи в публичния образ на Васил Левски 2017
5 Секционен доклад, Георги Вълчев, Културно наследство и образование. Опитът на магистърската програма "Мениджмънт и социализация на културното наследство" 2014
6 Секционен доклад, Георги Вълчев, Любен каравелов и неговият първи биограф 2014
7 Секционен доклад, Георги Вълчев, Дестинация "Вампир.BG" 2014
8 Секционен доклад, Георги Вълчев, Левски, Ботев, Севт и вампирите 2013
9 Секционен доклад, Георги Вълчев, По следите на един неосъществен културен проект – Музей на Възраждането и Инвалиден дом в София 2013
10 Секционен доклад, Георги Вълчев, Личността и делото на Васил Левски в контекста на канонизацията на новите светци 2012
11 Секционен доклад, Георги Вълчев, Пренебрегнатите уроци на един исторически присмехулник 2011
12 Секционен доклад, Георги Вълчев, Културно наследство и регионална културна идентичност 2010
13 Секционен доклад, Георги Вълчев, Василка и локусите 2010
14 Секционен доклад, Георги Вълчев, Културно наследство и регионални културни политики 2009
15 Секционен доклад, Георги Вълчев, "Европейският" музей 2008
16 Секционен доклад, Георги Вълчев, Les fantaisies de la Renaissance – les genealogies 2007
17 Секционен доклад, Георги Вълчев, Българският музей – между отшелничеството и модерния мениджмънт 2007
18 Пленарен доклад, Георги Вълчев, Чехите в културното развитие на следосвобожденска България; 1999
Участие в редколегия
1 Георги Вълчев, Василева, С. Съюз на дружествата на художниците в България. Предистория, организация и дейност. 1919-1945, ISBN 9789542946205, Участие в редколегия 2012
2 Георги Вълчев, Генчев, Н. Събрани съчинения. Спомени, т.V, ISBN 954-9943-87-9, Участие в редколегия 2005
3 Георги Вълчев, Генчев, Н. Събрани съчинения. Публицистика /1992-2001/, т. IV, ISBN 954-328-002-9, Участие в редколегия 2004
4 Георги Вълчев, Генчев. Н. Събрани съчинения. Публицистика /1958-1991/, т. 3, ISBN 954-328-001-0, Участие в редколегия 2004