Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Клавдия Сапунджиева
Глава от книга
1 Мария Белова, Нели Бояджиева, Гинка Димитрова, Клавдия Сапунджиева, Възгледи за структурата и функциите на културата , Веда Словена- ЖГ, София, Рецензирано 1993
2 Мария Белова, Нели Бояджиева, Гинка Димитрова, Клавдия Сапунджиева, Формиране на художествено – естетическа култура, Веда Словена- ЖГ, София 1993
Глава от монография
Клавдия Сапунджиева, Нели Бояджиева, Нели Петрова, Марина Пиронква, Цецка Коларова, Борис Минчев, Александър Ранев, Цветослав Николов, Академични полета на социалната педагогика, ISBN:ISBN:978-954-07-3800-0, Рецензирано 2014
Дисертация доктор на науките
Клавдия Василева Сапунджиева, Театърът в българската културно-възпитателна традиция, СУ 2002
Дисертация д-р
Клавдия Василева Сапунджиева, Естетическото възпитание на учениците в начална училищна възраст чрез театралното изкуство, СУ 1984
Монография
1 Дончо Градев, Александър Маринов, Клавдия Сапунджиева, Красимира Йонкова, Ваня Матанова, Мая Чолакова, Людмил Георгиев, Загубата на личната автономия, ISSN (print):, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
2 Дончо Градев, Александър Маринов, Клавдия Сапунджиева, Соня Карабельова, Калоян Митев, Красимира Йонкова, Ваня Матанова, Мая Чолакова, Людмил Георгиев, Поглед пред себе си. Личната мрежа на общуването, ISBN:978-954-07-4521-3, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2018
3 Градев, В., Маринов, А., Сапунджиева, К., Карабельова, С., Митев, К., Йонкова, К., Матанова, В., Чолакова, М., Георгиев, Л., Поглед пред себе си. Личната мрежа на общуването., ISBN:978-954-07-4521-3, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Ref, Рецензирано 2018
4 Сийка Чавдарова-Костова, съставител, Любен Димитров, Емилия Рангелова, Емилия Василева, Нели Бояджиева , Клавдия Сапунджиева, и др., Възпитанието Съдържателно-процесуални аспекти, ISBN:978-954-07-3966-3, Унив.издат.Св. Климент Охридски, София, Рецензирано 2016
5 Клавдия Сапунджиева, Постмодернизъм и възпитание.- Във: Възпитанието съдържателно-процесуални аспекти, съставител Сийка Чавдарова -Костова, ISBN:978-954-0-3966-3, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2016
6 Дончо Градев, Александър Маринов, Соня Карабельова, Клавдия Сапунджиева, Красимира Йонкова, Людмил Георгиев, Другите в биографията на личността, ISBN:978-954-07-4032-4, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2015
7 Клавдия Сапунджиева, Нели Бояджиева, Марина Пиронкова, и др., Академични полета на социалната педагогика, ISBN:978-954-07-3800-0, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2014
8 Клавдия Сапунджиева, Педагогическият дискурс на постмодернизма, Веда -Словена-ЖГ, София, Рецензирано 2005
9 Коларова, Ц. , Н. Александрова, Н. Бояджиева , Кл. Сапунджиева, Социониката в социалната сфера. (148 с.)., УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2004
10 Клавдия Сапунджиева, Театърът в българската културно-възпитателна традиция, Веда -Словена-ЖГ, София, Рецензирано 2002
11 Клавдия Сапунджиева, Основи на театралното възпитание, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 1991
12 Наталия Александрова , Клавдия Сапунджиева, Детето и театърът, Рецензирано 1987
Научен проект
1 Клавдия Сапунджиева, Актуални проблеми и предизвикателства в полето на социалната педагогика: Проучване на опита в съседни страни (Сърбия), Член, СУ, Номер на договора:80-10-110 / 16.04.2020 2020
2 Клавдия Сапунджиева, Социокултурна анимация, възпитание и терапия чрез изкуство в социално-пеагогическите дейности и образованието, Член, 2018
3 Клавдия Сапунджиева, Съвременни тенденции и технологии на консултурането в социално-педагогическата сфера, Член, , Номер на договора:№80-10-171 2017
4 Клавдия Сапунджиева, Развитие на социалната педагогика в България, Член, 2016
5 Клавдия Сапунджиева, Проблеми на консултирането в управлението на социално-педагогическите дейности , Член, 2015
6 Клавдия Сапунджиева, Социалната педагогика като наука, университетска специалност, професионална реализация и кариерно развитие , Член, 2014
7 Клавдия Сапунджиева, Развитие на тенденциите в частното образование в България, Член, 2012
8 Клавдия Сапунджиева, Интегративни тенденции и алтернативни подходи в подготовката на социални педагози (2011) , Член, 2011
Научно ръководство
1 Клавдия Сапунджиева, Съвременни модели за социално възпитание и работа със семейството, СУ дисертация д-р:Деян Делчев 2015
2 Клавдия Сапунджиева, Основни проблеми и конфликти във взаимоотношенията между родители и тинейджъри, СУ дипломна работа:Калина Вечеова-Алачева 2012
3 Клавдия Сапунджиева, Родителски стратегии и възпитателни ориентации на родителите , СУ дипломна работа:Албена Петкова 2012
4 Клавдия Сапунджиева, Интерпретацията на епически текст чрез изкуството на живото слово - необходим елемент от подготовката на детски и начални учители, ПУ " Паисий Хилендарски" дисертация д-р:Маргарита Александрова Александрова 2011
5 Клавдия Сапунджиева, Театрално-игровата дейност в учебно-възпитателния процес по религия в начална училищна възраст, СУ дисертация д-р: отец Захарий (Жеко Манолов Дечев ) 2006
Статия в научно списание
1 Клавдия Сапунджиева, Постмодерна социална работа със семейството, Клинична психология, брой:2, 2017, стр.:3-5, Ref 2017
2 Клавдия Сапунджиева, Тържествено слово за откриване на симпозиума "Развитие на социалната педагогика у нас", Педагогика, брой:4, 2017, стр.:447-448, Ref 2017
3 Клавдия Сапунджиева, Идеите на Лиотар за постмодерната естетика и изкуството (педагогически дискурс), електронно списание на ФНПП, брой:2, 2014 2014
4 Сапунджиева, К., Постмодернизъм и възпитание, Педагогика, брой:2, 2014, стр.:167-181, ISBN:0861-3982, Ref 2014
5 Сапунджиева, К., Възгледите на В. Манов за социалната педагогика, Педагогика, брой:5, 2012, стр.:757-769, Ref 2012
6 Сапунджиева, К., Академичният статут на социалната педагогика в контекста на предизвикателствата на съвременната социализационна ситуация и социалната практика , Педагогика, брой:1, 2011, стр.:11-21, Ref 2011
7 Сапунджиева, К., Политики на духовността: за религията, ценностите и възпитанието., Публични политики. Bg, брой:1, 2011, стр.:25-34, Ref 2011
8 Клавдия Сапунджиева, Моралните дилеми и възпитанието на човека в постмодерния свят, Педагогика, брой:7-8, 2009, стр.:30-50, Ref 2009
9 Клавдия Сапунджиева, Състояние и перспективи на социалната педагогика в България, Педагогика, брой:1, 2007, стр.:42-51, ISBN:0861-3982, Ref 2007
10 Клавдия Сапунджиева, Постмодерната визия за учителите като публични интелектуалци, Стратегии на образователната и научната политика, брой:3, 2005, стр.:282-286, Ref 2005
11 Клавдия Сапунджиева, Постмодерната деконструкция на класическата педагогика (Русо през погледа на Дерида), Педагогика, брой:3, 2005, стр.:24-31, Ref 2005
12 Клавдия Сапунджиева, Първата детска театрална школа у нас, Педагогика, брой:5, 2004, стр.:89-94, Ref 2004
13 Клавдия Сапунджиева, Размисли за възпитанието, Педагогика, брой:1, 2004, стр.:28-33, Ref 2004
14 Клавдия Сапунджиева, Социалната педагогика у нас в края на ХIХ и началота на ХХ век, Педагогика, брой:8-9, 1999, стр.:108-122, Ref 1999
15 Мария Белова, Клавдия Сапунджиева, Нели Бояджиева, Коста Герджиков, Възпитателната работа в 7 клас на ЕСПУ, Народна просвета, брой:5, 1989, стр.:45-57 1989
16 Мария Белова, Клавдия Сапунджиева, Нели Бояджиева, Коста Герджиков, Ценностната ориентация у шестокласниците, Народна просвета, брой:2, 1989, стр.:14-21 1989
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Сапунджиева, К., Академичният статут на социалната педагогика в България - проблеми и перспективи, Сб. от научно-практическата конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков: Образование и изкуства: традиции и перспективи, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2020, Ref 2020
2 Клавдия Сапунджиева, Възпитанието на човека на ХХI век, Детето и педагогиката, редактор/и:Яна Донкова Рашева-Мерджанова, Илияна Огнянова Петкова, Марияна Стефанова Косева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:62-72, ISBN:978-954-01-3806-0 2018
3 Клавдия Сапунджиева, Животът за Другия като отговорност, Хармония в различията, редактор/и:Жоржета Назърска, Светла Шапкалова, издателство:За буквите- О писменахь, АИ, 2018, стр.:335-340 2018
4 Клавдия Сапунджиева, Театрално творчество и педагогическо взаимодействие (Първи театрални школи у нас), Децата и творчеството, редактор/и:доц. д-р Розалина Енгелс - Критидес, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:82-109, ISBN:978-954-07-4407-0 2018
5 Сапунджиева, К., Литературата като следа (Разбирането за литература и литературност в постмодерната деконструкция на Дерида). , Игри, актьори, роли в класната стая и в живота. Юбилеен сборник с докладите от националната конференция в чест на проф. дпн Мария Герджикова. , издателство:Булвест 2000, 2012, стр.:116-121 2012
6 Сапунджиева, К., Постмодерната литературност, Игрите в живота и класната стая, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2012, Ref 2012
7 Сапунджиева, К., За религията, ценностите и възпитанието на съвременните българи (пленарен доклад). , Девети Светиниколаевски православни образователни четения. , издателство:Димант, 2011, стр.:25-38 2011
8 Сапунджиева, К., Постмодерната ситуация и перспективите на социалната педагогика в България., Обучението като път към образованието. , 2011, стр.:41-47 2011
9 Сапунджиева, К., Професионалната реализация на социалните педагози в съвременната социализационна ситуация и социалната практика. , Иновационни практики в образованието., 2011, стр.:252-256 2011
10 Клавдия Сапунджиева, Състояние е перспективи на социалната педагогика в България, Социалната педагогика - традиции, съвременност, перспективи., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2006, стр.:27-42 2006
11 Бояджиева, Нели, Марина Пиронкова, Клавдия Сапунджиева, Частните училища в Европейския съюз и България – особености и тенденции. , Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, редактор/и:Т. Дяков, М. Атанасова, издателство:Веда Словена, 2006, стр.:420-439, ISBN:954-8510-97-9, Ref 2006
12 Клавдия Сапунджиева, Моралните дилеми и възпитанието на човека в постмодерния свят, Осигуряване и оценяване качеството на обучение, издателство:Веда-Слоовена- ЖГ, 2005, стр.:3949-0 2005
13 Бояджиева, Нели, Марина Пиронкова, Клавдия Сапунджиева, Частното образование у нас - обществени нагласи и очаквания (резултати от емпирично проучване сред родителската общност) , Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век, редактор/и:М. Грудева, издателство:Издателство Словена, 2001, стр.:140-148 2001
14 Мария Белова, Клавдия Сапунджиева, Нели Бояджиева, Коста Герджиков, Резултати от изследването на възпитателната работа в седми клас, проведено през учебната 1986-1987 година, Възпитателна работа, 1990 1990
15 Мария Белова, Клавдия Сапунджиева, Нели Бояджиева, Герджиков, К., Резултати от изследването на възпитателната работа в шести клас, проведено през учебната 1986-1987 година, Оценъчно-диагностично изследване на резултатите от учебно-възпитателната работа в шести клас на ЕСПУ", 1988 1988
Студия в поредица
1 Клавдия Сапунджиева, Педагогическите теми в постмодерните текстове на Мишел Фуко, Годишник на СУ,ФНПП, брой:98, 2005, Ref 2005
2 Клавдия Сапунджиева, Училищният период на българския възрожденски театър, Годишник на СУ, ФНПП, брой:Т. 95, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2003, стр.:17-31, Ref 2003
3 Клавдия Сапунджиева, Възгледи за социалната педагогика в българския периодичен печат в края на ХIХ и началото на ХХ век, Годишник на СУ,ФНПП, брой:91, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2001, стр.:25-42, Ref 2001
4 Нели Бояджиева, Клавдия Сапунджиева, Социо- и етнокултурни особености на религиозността и религиозното възпитание на децата в начална училищна възраст, Годишник на СУ,ФНПП, брой:92, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2001, стр.:5-15, Ref 2001
5 Клавдия Сапунджиева, Възприемане на театралното изкуство от учениците в начална училищна възраст, Годишник на СУ,ФНПП, брой:Т. 82, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1989, стр.:83-109, Ref 1989
6 Коста Герджиков, Клавдия Сапунджиева, Някои педагогически проблеми на компютъризацията на учебно-възпитателния процес във факултетите за начални учители, Годишник на ВПИ, гр. Благоевград, брой:2, книга 4, 1985, стр.:29-50 1985
Участие в редколегия
Клавдия Сапунджиева, сп. "Педагогика"- гл. редактор 2009-2011 и член от 2012, Участие в редколегия 2009
Учебник
1 Любен Димитров, Жечо Атанасов, Емилия Рангелова, Пламен Радев, С. Чавдарова-Костова, Клавдия Сапунджиева, Вяра Гюрова, Лиляна Стракова, и др., Теория на възпитанието, 3 прераб. и доп. изд., Веда Словена-ЖГ, Авангард Прима, София, Рецензирано 2016
2 Албена Чавдарова, Вероника Вълканова, съставител, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Ирина Колева, Йосиф Нунев, Клавдия Сапунджиева, Лучия Ангелова, съставител, Мария Баева, Пламен Макариев и др., Педагогическата дейност в мултикултурна среда, ISSN (online):, Фабер, Велико Търново, Ref, Рецензирано 2010
3 Мария Белова, Нели Бояджиева, Гинка Димитрова, Клавдия Сапунджиева, Теоретични основи на възпитанието, Веда -Словена-ЖГ, София, Рецензирано 1997
4 Мария Белова, Нели Бояджиева, Гинка Димитрова, Клавдия Сапунджиева, Теоретични основи на възпитанието, София, Рецензирано 1995
5 Мария Белова, Гинка Димитрова, Клавдия Сапунджиева, Нели Бояджиева, Основи на възпитанието.Курс лекции, Булвест 2000, София, Рецензирано 1993