Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Милен Замфиров
Дисертация доктор на науките
Милен Замфиров, Разработване и прилагане на компютърно подпомогнато обучение при ученици със специални образователни потребности по математика, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 2017
Дисертация д-р
1 Милен Замфиров, Усъвършенстване на процеса на обучение на деца с увреден слух по учебните предмети Човекът и природата за 5. и 6. клас и Физика и астрономия за 7. и 8. клас, 2008
2 Милен Замфиров, Космически Слънчеви Енергостанции, 2007
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Милен Замфиров, Образователна политика при класическия подход на Жан Пиаже в българското приобщаващо образование, сп. Стратегии на образователната и научната политика, Volume 28, Number 1, 2020, 2020
2 Милен Замфиров, Тенденции в класификацията на лица с умствена изостаналост. Сп. Професионално образование, т.22, кн. 1, 2020
3 Милен Замфиров, Application of jean piaget’s cognition development tasks on students with special educational needs. European Journal of Special Education Research, v. 5, Issue 2, 2019, , 2019
4 Милен Замфиров, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда за ученици със специални образователни потребности., Унив. изд. "Св. Климент Охридски" 2019
5 Милен Замфиров, Прилагане класическия подход на Жан Пиаже в българското приобщаващо образование. София, 2019,, 2019
6 Милен Замфиров, Съотнасяне изпълненията на задачите за когнитивно развитие на Жан Пиаже с показателя за умствена възраст Бине-Търман при ученици със специални образователни потребности. сп. Педагогика, кн. 6, 2019, 2019
7 Милен Замфиров, Теория и методика на обучението по компютърно моделиране и информационни технологии при ученици със специални образователни потребности. София, 2019, 2019
8 Милен Замфиров, „Индиговите“ деца в специалната педагогика., Съюз на учените в България 2018
9 Милен Замфиров, Дислексия Дискалкулия Деконструкция , София 2018
10 Милен Замфиров, Идентифициране на надарени ученици по математика чрез феномените на Жан Пиаже, Сп. Математика и информатика, кн. 6 2018
11 Милен Замфиров, Неформални методи в обучението на ученици в република Кипър, сп. Педагогика, кн. 2, 2018, 2018
12 Милен Замфиров, Обучение на ученици със зрителни затруднения по математика (Брайлово издание). София, 2018 г., 2018
13 Милен Замфиров, Special Needs Teachers’ Perceptions on the Educational Digital Game the “Four Forces”, Open Journal for Educational Research, 2017, 1(2), 91-108., 2017
14 Милен Замфиров, Special Needs Teachers’ Perceptions on the Psychometric Test.Open Journal for Educational Research, 2017, 1(2), 91-108, 2017
15 Милен Замфиров, Using Concept Maps to Teach Dyslexic Students Science: The Educators’ Approach, Open Journal for Educational Research, 2017, 1(2), 91-108. 2017
16 Милен Замфиров, Ένας αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας μαθημάτων θετικών επιστημών σε δυσλεκτικούς μαθητές, Αναζητώντας ένα ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο, 19-21 may, 2017 Athina 2017
17 Милен Замфиров, Εφαρμογή εννοιολογικών χαρτών στη διδασκαλία των θετικών επιστημών σε δυσλεκτικούς μαθητές , Πάτρα Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2017 2017
18 Милен Замфиров, Блок-схемите и Унифицираният език за моделиране, Избрано от текстовете, публикувани в списанията на Национално издателство Аз Буки 32, 10 – 16 август 2017
19 Милен Замфиров, Всичко, което знаем за причините за аутизма, 2017
20 Милен Замфиров, Всичко, което знаем за причините за аутизма (второ, допълнено и преработено издание) , 2017
21 Милен Замфиров, Демографската катастрофа при българския учител, Седми есенен научно-образователен форум „Съвременни педагогически технологии в образованието“, 10 - 11 ноември 2017 г. 2017
22 Милен Замфиров, Предизвикателства пред обучението на ученици с дискалкулия, Седми есенен научно-образователен форум „Съвременни педагогически технологии в образованието“, 10 - 11 ноември 2017 2017
23 Милен Замфиров, Прилагане на услуга за професионална ориентация и реализация на лица с увреждания в Република Кипър, Професионално образование, Volume 19, Number 5 2017
24 Милен Замфиров, Приложение на един нов подход при моделиране на образователен софтуер, Математика и информатика Volume 60, Number 3, 2017
25 Милен Замфиров, Съвременни подходи в обучението на ученици с увреден слух по математика, Седми есенен научно-образователен форум „Съвременни педагогически технологии в образованието“, 10 - 11 ноември 2017 г. 2017
26 Милен Замфиров, Digital educational games in relation to memory and arithmetic skills of students with moderate mental disabilities , Есенни докторантски четения 2016 18 и 19 ноември, гр. София. 2016
27 Милен Замфиров, Signs and symptoms of students with moderate mental disabilities., Есенни докторантски четения 2016, 18 и 19 ноември, гр. София. 2016
28 Милен Замфиров, Демографска картина на българските учители. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, ФНПП, Том 108, 2016
29 Милен Замфиров, Исторически предпоставки за внедряването и развиването на обучението по информатика в българските училища, Списание Физика, бр. 4, 2016
30 Милен Замфиров, Особености на невербалната комуникация при ученици със слухови нарушения в условията на интегрирана учебна среда, VI Есенен научно-образователен форум Модернизация на образованието 11-12 ноември 2016
31 Милен Замфиров, Демографска картина на българските учители, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, 2015
32 Милен Замфиров, Има ли демографска криза при българските учители? Резултати от едно изследване, 2015
33 Милен Замфиров, Исторически предпоставки при смятането с пръсти в обучението по математика и учениците със специални образователни потребности, Сп. Математика и информатика, бр. 6, 2015
34 Милен Замфиров, Когнитивни измерения при математиците с увредено зрение, Сп. Математика и информатика, бр. 1 2015
35 Милен Замфиров, Компютърно подпомогнато обучение на ученици с увреден слух по природни науки в България , 2015
36 Милен Замфиров, Специфични форми на обучение по математика и информатика при ученици със специални образователни потребности, Университетско издателство "Св. Климент Охридски" 2015
37 Милен Замфиров, Тенденции при интересите на кандидат-студентите към специалностите във факултет по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ за 2010 – 2014 г.том 107 на Годишника на Софийския университет – ФНПП, 2015, 2015
38 Милен Замфиров, Тенденции при професионалноквалификационните степени по специална педагогика в България, 2015
39 Милен Замфиров, Анализ на защитените докторски дисертации по специална педагогика в България (1973 – 2014 г.), 2014
40 Милен Замфиров, Анализ на придобитите професионално квалификационни степени по специална педагогика в България (2004 – 2014 г.), 2014
41 Милен Замфиров, Динамика на интересите на кандидат-студентите към специалностите специална педагогика, логопедия и медицинска рехабилитация и ерготерапия в Софийски университет „Св. Климент Охридски” (2005 – 2013 г.), 2014
42 Милен Замфиров, Математика за всички, 2014
43 Милен Замфиров, Образователен софтуер за обучение на ученици със специални образователни потребности по математика, 2014
44 Милен Замфиров, Параскева Димитрова Симова, 2014
45 Милен Замфиров, Природо-математическите науки и учениците със зрителни затруднения, 2014
46 Милен Замфиров, Проучване на професионално квалификационни степени по специална педагогика в България, защитени в ДИУУ – София и ДИПКУ – Стара Загора в периода 2004 – 2014 г., 2014
47 Милен Замфиров, Computer enhanced English Language Tool for Students with Hearing Loss – a Bulgarian study, International Forum of Educational Technology & Society 2013
48 Милен Замфиров, Techniques of the School Experiment in Sciences, for Students with Special Needs, in Bulgaria., 2013
49 Милен Замфиров, Анализ на външното оценяване по математика за четвърти клас за 2012 година в България , 2013
50 Милен Замфиров, Анализ на интересите на кандидат-студентите във факултет по Математика и Информатика на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” (2005 – 2013 г.), 2013
51 Милен Замфиров, Анализ на способности на студентите по специална педагогика в СУ „Св. Климент Охридски” в решаването на задачи по математика за 4. клас, 2013
52 Милен Замфиров, Аспекти на образователната система в Исландия, 2013
53 Милен Замфиров, Динамика интересите на кандидат-студентите във Физически факултет, биологически факултет и факултет по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски” (2005 – 2013 г.), 2013
54 Милен Замфиров, Перспективи и възможности в обучението по математика на ученици със СОП чрез специализиран софтуер , 2013
55 Милен Замфиров, Тодор Йончев (1859 - 1940) и неговият принос в българската химическа книжнина, 2013
56 Милен Замфиров, School Activities in Natural Sciences for Students with Special Needs in Bulgaria, 2012
57 Милен Замфиров, Анализ на външното оценяване по математика за четвърти клас за 2011 година в България , 2012
58 Милен Замфиров, Анализ на външното оценяване по математика за четвърти клас за 2012 година в България , 2012
59 Милен Замфиров, Анализ на матурите по химия и опазване на околната среда за 2008–2011 г., 2012
60 Милен Замфиров, Анализ на резултатите от външното оценяване по „Човекът и природата” за 4. клас в специалните и оздравителни училища в България , 2012
61 Милен Замфиров, Анти-нобелови награди за 2012 г., 2012
62 Милен Замфиров, Педагогически подходи в обучението на ученици с образователни потребности по Човекът и природата, Университетско издателство "Св. Климент 2012
63 Милен Замфиров, Прилагане на компютризирана схема по предмета „Човекът и природата“ за обучение на ученици с интелектуални затруднения, 2012
64 Милен Замфиров, Прилагане на компютризирана схема по предмета „Човекът и природата“ за обучение на ученици с интелектуални затруднения, 2012
65 Милен Замфиров, Приносът на слепите математици в алгебрата и геометрията, 2012
66 Милен Замфиров, Технология за предметно-практическа дейност по Човекът и природата в помощните училища - 1 част, Гитава 2012
67 Милен Замфиров, Технология за предметно-практическа дейност по Човекът и природата в помощните училища - 2 част, Гитава 2012
68 Милен Замфиров, Формиране и развитие на учебния експеримент в специалните и помощните училища, 2012
69 Милен Замфиров, "Первые шаги в физике для глухих в Болгарии", 2011
70 Милен Замфиров, Application of Lindsay, Rumelhart and Norman model in man and nature school subject with children with special needs, 2011
71 Милен Замфиров, Bibliometric data of prof. Рaraskeva Simova’s scientific work, 2011
72 Милен Замфиров, Preliminary data from mathematics state assessment for year 2011 at for fourth class in Bulgaria, 2011
73 Милен Замфиров, Teaching deaf students physics and astronomy in Bulgaria, 2011
74 Милен Замфиров, Usage of a computerised test model in the “From an atom to space” section of physics and astronomy (7th grade) in Bulgaria, 2011
75 Милен Замфиров, Магията на числата, 2011
76 Милен Замфиров, Прилагане на компютърна програма „Играй и учи с мишка” като средство за изграждане на математически умения при деца с интелектуална недостатъчност, 2011
77 Милен Замфиров, Прилагането на нестандартните задачи в училище – размисли върху един експеримент – І част, 2011
78 Милен Замфиров, Проф. Дечо Денев, 2011
79 Милен Замфиров, Използване на образователен софтуер «Смятането лесно» за обучение по математика на ученици с умствена изостаналост (2. клас)., 2010
80 Милен Замфиров, Методика на обучението по физика за глухи за 7 клас, АртГраф 2010
81 Милен Замфиров, Методика на обучението по човек и природа за лица със слухови нарушения за 5 и 6 клас, АртГраф 2010
82 Милен Замфиров, Относно преподаването на природните науки на ученици със специални образователни потребности, 2010
83 Милен Замфиров, Смятането лесно, 2010
84 Милен Замфиров, Академик Любомир Кръстанов. Биобиблиография, 2009
85 Милен Замфиров, Играй и учи с мишка, 2009
86 Милен Замфиров, Erste Schritte in die Physik für Gehör- lose“ – neues computerisiertes Lernpro- gramm in Bulgarien, Heilpädagogik online. Issue 04 2008
87 Милен Замфиров, Innovation in teaching deaf students physics and astronomy in Bulgaria, 2007
Монография
1 Балканска, Н., Цветкова, М., Караджова, К., Евгениева, Е., Трошева-Асенова, А., Шапкова, П., Щерева, Д., Томова, М., Лозанова, Сл., Дамянов, К., Специална педагогика, ISSN (print):, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Бакрачева, М. , Коларова, Ц, Софрониева, Е. , Ценов, М., Адаптация на университетските преподаватели към работа от разстояние, ISSN (print): 2022
3 Бакрачева, М., , Коларова, Ц. , Софрониева, Е. , Живот в условията на криза (COVID-19, вълна 2), ISSN (online):, Веда-Словена 2021
4 Бакрачева, М. , Коларова, Ц, Софрониева, Е. , Живот в условията на криза (COVID-19, 2020), ISSN (online): 2020
Научен проект
1 Милен Замфиров, Докторантски Център „Свети Климент Охридски“ (ДокЦент) , Член, , Номер на договора:BG05M2OP001 -2.009-0013 2017
2 Милен Замфиров, Есенни докторантски четения 2016 , Ръководител, 2015
3 Милен Замфиров, Създаване на образователен софтуер за обучение на ученици със специални образователни потребности по математика ФНИ , Ръководител, 2014
4 Милен Замфиров, Осигуряване на достъп до програми чрез едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация за „детски и/или начален учител”, Член, 2013
5 Милен Замфиров, Осигуряване на достъп до програми чрез едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация за „детски и/или начален учител”, Член, 2013
6 Милен Замфиров, Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение”, Член, 2013
7 Милен Замфиров, Създаване на йерархична понятийна система по математика за ученици със специални образователни потребности , Ръководител, 2013
8 Милен Замфиров, Учим и работим в полза на учениците със специални образователни потребности, Член, 2012
9 Милен Замфиров, Учим и работим в полза на учениците със специални образователни потребности, Член, 2012
10 Милен Замфиров, A Bilingual Bimodal Reading and Writing Tool for Sign Language Users, Член, 2011
11 Милен Замфиров, Знаков език и училище, Член, 2011
12 Милен Замфиров, Учим и работим в полза на учениците със специални образователни потребности, Член, 2011
Научно ръководство
1 Милен Замфиров, Особености в когнитивното функциониране на деца и ученици със специални образователни потребности, дисертация д-р:Теодора Павлова 2018
2 Милен Замфиров, Неформални методи в обучението на СОП, дисертация д-р:Georgios Leontiou 2017
3 Милен Замфиров, Прилагане на стратегии за мотивиране на ученици с дислексия за изучаване на природни науки в Р. Гърция, дисертация д-р:Мария Мандзафлери 2017
4 Милен Замфиров, Investigate and apply e-learning, computer aided training to special education, дипломна работа:Ziazias Athanasios 2012
5 Милен Замфиров, Mathematical functioning of students with special educational needs. Another approach for teaching fractions to students with dyslexia and functioning autism, дипломна работа:Varvara Toura 2012
6 Милен Замфиров, Mathematics for children with special needs, дипломна работа:Alexia Iliadou 2012
7 Милен Замфиров, Perceptions of Secondary School teachers’ about the functionality of mainstream classes. The improvement of students’ performance in mathematics after regular following in mainstream classes , дипломна работа:Vasiliki Papageorgiou 2012
8 Милен Замфиров, Physics for the deaf, дипломна работа:Dimitrios Roupas 2012
9 Милен Замфиров, Research and analysis of the relation between learning disabilities and intelligence, дипломна работа:Kyriakos Athanasios Oikonomou 2012
10 Милен Замфиров, Science for students with special needs, дипломна работа:Manopoulos Konstantinos 2012
11 Милен Замфиров, Special Education in Greece: Attitudes and Beliefs about Mathematics of teachers teaching Mathematics in Special Education, дипломна работа:Fkiaras Garyfallos 2012
12 Милен Замфиров, Teaching “the motion in Physics” with the use of a webpage editor in students with mild mental retardation, in Lower Secondary School, дипломна работа:Vasileios Mokas 2012
13 Милен Замфиров, Teaching students with Asperger syndrome in Mainstream schools, дипломна работа:Eleni Konstantopoulou 2012
14 Милен Замфиров, The concept of rational number among students with learning disabilities in Lower Secondary Education in Greece (Gymnasium), дипломна работа:Papadimitriou Panagiotis 2012
15 Милен Замфиров, The influence of school integration (in general school) of children with mental retardation in the development of social skills: the views of teachers, дипломна работа:Sotiriadou Eleni 2012
Редактор на издание реферирано
1 Милен Замфиров, The Journal of Educational Technology & Society, Редактор на издание реферирано 2012
2 Милен Замфиров, Списание Светът на физиката, Редактор на издание реферирано 2008
Статия в научно списание
1 Бакрачева, М., Замфиров, М., Адаптация на скалата за Тъмната Тетрада (психопатия, нарцисизъм, макиавелизъм и садизъм), Българско списание по психиатрия, том:8, брой:4, 2023, ISSN (online):2367-8828, Ref 2023
2 Замфиров, М., Евгениева, Е., Бакрачева, М., Оценка на общообразователните и ресурсните учители за работа в парадигмата на приобщаващо образование, Педагогика, том:95, брой:5, 2023, стр.:589-608, Ref, IF, IF (0.3 - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (2023) 2023
3 Замфиров, М., Евгениева, Е., Бакрачева, М., Самооценка на общообразователните и ресурсните учители за работа в парадигмата на приобщаващо образование, Стратегии на образователната и научната политика, том:31, брой:3, 2023, стр.:239-255, ISSN (online):1314–8575, Ref, IF, IF (0.2 - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (2023) 2023
4 Бакрачева, М., Замфиров, М., Оценка на студенти в педагогически специалности за рисковете и ползите от мрежата и възприеманите социални норми, Педагогически и социални изследвания, vol:Книжка # 1, 2022 ГодинаII, том 3, 2022, pages:3-26 2022
5 Music, Josip, Bonkovic, Mirjana, Kruzic, Stanko, Marasovic, Tea, Papic, Vladan, Kostova, Snezhana, Dimitrova, Maya, Saeva, Svetoslava, Zamfirov, Milen, Kaburlasos, Vassilis, Robotics and information technologies in education: four countries from Alpe-Adria-Danube Region survey, INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION, 2020, doi:10.1007/s10798-020-09631-9, Ref 2020
6 Бакрачева, М., Коларова, Ц, Софрониева, Е., Неприсъствена форма на обучение в условията на COVID-19, Образование и технологии, том:11, брой:1, 2020, стр.:3-26, ISSN (online):1314-1791, doi:10.26883/2010.201.2212 2020
7 Милен Замфиров, Тенденции в класификацията на лица с умствена изостаналост, Професионално образование, vol:22, issue:1, 2020 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Лазарова, Д., Базова тревожност сред преподаватели от училища и детски градини., Регионална конференция с международно участие „Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно, 2022 2022
2 Бакрачева, М., Универсалното място на когнитивните изкривявания при формиране и изразяване на мнение, , Сборник с доклади от Tрета научно-практическа конференция Образование и изкуства: Традиции и перспективи , 2022, стр.:554-565 2022
Студия в научно списание
1 Лазарова, Д.,, Даскалова – Петкова, П, Стрес и тревожност при студентите по време на онлайн обучението. , Годишник на ФНОИ, книга Педагогически науки, vol:115, issue:3, 2022, Ref, др., PhD 2022
2 Бакрачева, М., В търсене на интегративност в научното познание: принципът на допълнителността през историята на Паули и Юнг., Годишник на СУ Св. Климент Охридски, Книга Педагогичски науки, том:114, 2021, стр.:82-106, Ref, др. 2021
3 Бакрачева, М., Модел за използване на хипноза като средство за регулиране на адаптацията към „безтегловност, Годишник на СУ Св. Климент Охридски, Книга Педагогичски науки, том:113, 2020, стр.:7-31, ISSN (online):2683-1074, Ref, др. 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Милен Замфиров, Difficulties of mild intellectual disabilities 2017
2 Секционен доклад, Милен Замфиров, Ένας αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας μαθημάτων θετικών επιστημών σε δυσλεκτικούς μαθητές 2017
3 Секционен доклад, Милен Замфиров, Демографската картина при българския учител 2017
4 Секционен доклад, Милен Замфиров, Characteristics of moderate intellectual disability 2017
5 Секционен доклад, Милен Замфиров, Εφαρμογή εννοιολογικών χαρτών στη διδασκαλία των θετικών επιστημών σε δυσλεκτικούς Μαθητές 2017
6 Секционен доклад, Милен Замфиров, Digital educational games in relation to memory and arithmetic skills of students with moderate mental disabilities 2016
7 Секционен доклад, Милен Замфиров, Signs and symptoms of students with moderate mental disabilities. 2016
8 Секционен доклад, Милен Замфиров, „Области на професионална ориентация на ученици със сензорни нарушения в Република Кипър“ 2016
9 Секционен доклад, Милен Замфиров, Смятането с пръсти при учениците със специални образователни потребности– трябва ли да се използва в обучението математика? 2015
10 Секционен доклад, Милен Замфиров, Ролята на компютърното обучение в усвояването на математически знания от учениците с увреждания 2015
11 Секционен доклад, Милен Замфиров, “Математика за всички” - софтуер по математика за ученици със специални образователни потребности 2015
12 Секционен доклад, Милен Замфиров, Подпомагане на процеса на обучение по математика при ученици със специални образователни потребности чрез изграждане на йерархична понятийна система 2015
13 Секционен доклад, Милен Замфиров, Анализ на придобитите професионално квалификационни степени по специална педагогика в България (2004 – 2014 г.) 2014
14 Секционен доклад, Милен Замфиров, Нов обучителен софтуер по математика за ученици със специални образователни потребности 2014
15 Секционен доклад, Милен Замфиров, Образователен софтуер за обучение на ученици със специални образователни потребности по математика 2014
16 Секционен доклад, Милен Замфиров, Анализ на способности на студентите по специална педагогика в СУ „Св. Климент Охридски” в решаването на задачи по математика за 4. клас 2013
17 Секционен доклад, Милен Замфиров, Нагласи на кандидат-студентите към специалностите, предлагани от Факултет по начална и предучилищна педагогика в периода 2005- 20013 г. 2013
18 Секционен доклад, Милен Замфиров, Перспективи и възможности в обучението на ученици със специални образователни потребност по математика чрез специализиран софтуер 2013
19 Секционен доклад, Милен Замфиров, 50 години от създаването на лазера 2012
20 Секционен доклад, Милен Замфиров, Методологичен подход в обучението на ученици със синдром на Даун по Човекът и природата 2012
21 Секционен доклад, Milen Zamfirov, First Steps in Physics for the Deaf 2011
22 Секционен доклад, Milen Zamfirov, Application of Lindsay, Rumelhart and Norman model in man and nature school subject with children with special needs 2011
23 Секционен доклад, Милен Замфиров, Предварителни резултати от външното оценяване по Човекът и природата в четвърти клас за 2011 г 2011
24 Секционен доклад, Milen Zamfirov, Teaching deaf students physics and astronomy in Bulgaria 2011
25 Секционен доклад, Milen Zamfirov, Bibliometric data of prof. Рaraskeva Simova’s scientific work 2011
26 Секционен доклад, Milen Zamfirov, Usage of a computerised test model in the “From an atom to space” section of physics and astronomy (7th grade) in Bulgaria 2011
27 Секционен доклад, Милен Замфиров, Первые шаги в физике для глухих в Болгарии 2011
28 Секционен доклад, Milen Zamfirov, Preliminary data from mathematics state assessment for year 2011 at for fourth class in Bulgaria 2011
29 Секционен доклад, Милен Замфиров, Библиометрични данни на научната дейност на проф. Денев 2010
30 Секционен доклад, Милен Замфиров, Прилагане на Mandriva Linux в учебния предмет ИТ в ОУ 2007
31 Секционен доклад, Милен Замфиров, Резултати от пълните слънчеви затъмнения на 11.08.1999 г. и 29.03.2006 г 2007
32 Секционен доклад, Милен Замфиров, Приносът на проф. Рашко Зайков за развитието на теоретичната физика в България. 2006
Участие в редколегия
Милен Замфиров, Атанасова-Трифонова, М., Пенева, Л. и Стоянова, Ю. (2023). Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца. ISBN 978-619-7743-02-9, Участие в редколегия 2023
Учебно помагало
Дамянов, К., Бакрачева, М., Кисьова, Л., Ангелова, Ц., Кръстев, А., Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания., ISSN (print):, Рецензирано 2023