Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Панчо Бешков

Author ID (SCOPUS):56940700600

Researcher ID (Web of Science):AAL-6255-2021

ORCID ID:0000-0002-4712-8285
Научен проект
1 Панчо Бешков, Дискретни, алгебрични и комбинаторни структури, Член, , Номер на договора:80-10-64/2021 2021
2 Панчо Бешков, Изследване на гладките тороидални компактификации на двумерното комплексно кълбо с линейчат минимален модел, Член, , Номер на договора:РД22-810/26.03.2021 2021
3 Панчо Бешков, Дискретни, алгебрични и комбинаторни структури, Член, , Номер на договора:80-10-151/2020 2020
4 Панчо Бешков, Дискретни, алгебрични и комбинаторни структури, Член, , Номер на договора:80-10-209/17.04.2019 2019
5 Панчо Бешков, Дискретни, алгебрични и комбинаторни структури, Член, , Номер на договора:80-10-135/25.04.2018 2018
6 Панчо Бешков, Дискретни, алгебрични и комбинаторни структури, Член, , Номер на договора:80-10-74/20.04.2017 2017
Статия в научно списание
1 Pancho Beshkov, Azniv Kasparian, Lower bounds on the number of cusps of a toroidal compactification with a ruled minimal model, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, vol:74, issue:8, 2021, pages:1120-1127, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367-5535, doi:10.7546/ЦРАБС.2021.08.02, Ref, Web of Science, IF (0.378 - 2020), Web of Science Quartile: Q4 (JCR-2020), SCOPUS, SJR (0.244 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), MathSciNet, PhD 2021
2 P.G. Beshkov, A.K. Kasparian, G.K. Sankaran, Saturated and primitive smooth compactifications of ball quotients, Annual Of Sofia University "St. Kliment Ohridski", vol:106, 2019, pages:53-77, ISSN (print):1313-9215, ISSN (online):2603-5529, Ref, International, PhD 2019
3 Pancho Beshkov, Azniv Kasparian, Non-associative operations on variations of Hodge structure, Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, vol:68, issue:10, 2015, pages:1223-1228, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367-5535, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q4 (Multidisciplinary Sciences), MSc 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Панчо Бешков, Lower Bounds on the Number of Cusps and the Euler Number of a Smooth Toroidal Compactification, which has a Ruled Minimal Model With Elliptic Base - Pancho Beshkov, Azniv Kasparian 2021
2 Секционен доклад, Панчо Бешков, Primitiveness of Semi-Neat Toroidal Compactifications of Ball Quotients - Pancho Beshkov, Azniv Kasparian, Gregory Sankaran, Пролетна научна сесия на ФМИ 2019 2019
3 Секционен доклад, Панчо Бешков, Partial Results on Smooth Toroidal Compactifications of Complex Ball Quotients of Small Euler Number and Bi-Elliptic Minimal Model - Pancho Beshkov, Azniv Kasparian, Gregory Sankaran, Национален семинар по Теория на кодирането “Професор Стефан Додунеков” 2019
4 Секционен доклад, Панчо Бешков, Smooth Toroidal Compactifications of Discrete Quotients of the Complex 2-Ball with Euler Characteristic 2 or 3 - Pancho Beshkov, Azniv Kasparian, Национален семинар по Теория на кодирането “Професор Стефан Додунеков” 2018