Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Валерия Витанова
Глава от книга
Vitanova, V., Gomez, R., The managerial style as determinant of employees work engagement, ISBN:ISBN 978 86 60 691448, 6th International conference Employment, Education and Entrepreneurship, Belgrade, Ref 2017
Дисертация д-р
Витанова, В., "Социално-психологически корени на корупцията: междукултурно изследване България-Колумбия", СУ "Св.Климент Охридски", Ръководител:проф.д.ф.н. Крум Крумов 2009
Научен проект
1 Валерия Витанова, Организационни ценности и иновативно поведение при млади хора, Член, СУ 2020
2 Валерия Витанова, МyHUB - онлайн център за практики, инструменти, ресурси и методи за осъществяване на приобщаващо образование и обучение във формални и неформални институции, Член, , Номер на договора:604454-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA3-IPI-SOC-IN 2019
3 Валерия Витанова, Нагласи към професионална реализация и стартиране на собствен бизнес при млади хора, Член, СУ 2019
4 Валерия Витанова, Специализирано обучение за сезонни работници за осигуряване на достъпни и надеждни услуги на клиенти с увреждания и неблагоприятни условия в сектора ХОРЕКА)Horecaccess, Член, , Номер на договора:2018-1-BG01-KA202-047904 2018
5 Валерия Витанова, Ускоряване на интеграцията на пазара на труда на имигранти чрез идентифициране на уменията и обучения, Член, , Номер на договора:VS/2017/0448, договор с НИС-СУ 3265 2018
6 Валерия Витанова, Студентски практики- фаза 1, Член, , Номер на договора:BG05M20P001-2.002-0001 2017
7 Валерия Витанова, Обучение на учители как да се справят с децата-бежанци в своите класове(REFUGEEClassAssistance4Teachers), Член, , Номер на договора:2016-1-TR01-KA201-034527 2016
8 Валерия Витанова, Организационната култура като фактор за развитие психологическия капитал, Член, СУ 2016
9 Валерия Витанова, Европейско партньорство за хуманитарна дейност(European Humaniatarian Action Partnership), Член, , Номер на договора:EUHAP -2014-1-BE01-KA2-3-000910 2014
Научно ръководство
1 Валерия Витанова, Emotional intelligence and jobs satisfaction at university research assistants in Turkey, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Мерве Акча 2023
2 Валерия Витанова, Emotional intelligence, Machiavellianism, and counterproductive behavior in the workplace, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Анна Йорданова Бойчева 2023
3 Валерия Витанова, Emotional intelligence, mindfulness and Happiness in the workplace, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Тара Нидрош Чатурведи 2023
4 Валерия Витанова, Emotional intelligent behavior, organizational learning and organizational change management in IT company, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Милена Маринова Иванова 2023
5 Валерия Витанова, Remote Work and Occupational Stress Among Employees in an IT Company in the Post Covid-19 Period, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Нели Павлова Димитрова 2023
6 Валерия Витанова, Work Values and Career Satisfaction: Women's Perspective, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Сара Руменова Божинова 2023
7 Валерия Витанова, Геймификациятя в обученията като стратегия за мотивация на служителите, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Цветелина Георгиева Йоданова 2023
8 Валерия Витанова, Емоционална интелигентност и стрес в работата на служители от частния сектор, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Джулия Иванова Дамбова-Чипанова 2023
9 Валерия Витанова, Емоционална интелигентност и удовлетвореност на служителите в социалната сфера, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Надежда Томова Солукова 2023
10 Валерия Витанова, Емоционална интелигентност, организационно учене и саморегулация на служителите в дружество Аксима АД, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Павлина Ташева Владимирова 2023
11 Валерия Витанова, Емоционална интелигентност, устойчивост и трудово представяне на служителите в частния сектор, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Калина Рангелова Рангелова 2023
12 Валерия Витанова, Емоционалната интелигентност на служителите като предпоставка за добър социално-психологически климат в организацията, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Валентина Иванова Стоянова 2023
13 Валерия Витанова, Организационна комуникация и емоционална интелигентност като предиктори на ефективното трудовото представяне на служителите, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Габриела Йорданова Спасова 2023
14 Валерия Витанова, Организационна комуникация и работен климат в PR агенции, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Иванка Велиславова Велкова 2023
15 Валерия Витанова, Организационна култура и стил на работа на служителите в неправителствения сектор, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Мартин Огнянов Костадинов 2023
16 Валерия Витанова, Emotional intelligence, resilience and psychological well-being of employees in business organizations, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Цветелина Огнянова Дочева-Славова 2022
17 Валерия Витанова, Organizational communication and work engagement of employees in remote teams, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Надя Галинова Димитрова 2022
18 Валерия Витанова, Remote work and subjective well-being of employees in the private sector in the context of the Covid-19 global pandemic, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Катерина Богомилова Стоилова 2022
19 Валерия Витанова, Ангажираност в работата и бърнаут при служители в различни сфери на дейност, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Наталия Благовестова Николова 2022
20 Валерия Витанова, Емоционална интелигентност и локус на контрол като предиктори на удовлетвореността от работата, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Антоанета Евгениева Митева 2022
21 Валерия Витанова, Емоционална интелигентност и стрес на работното място в условия на COVID-19 пандемия, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Боряна Златославова Рафаилова 2022
22 Валерия Витанова, Емоционална интелигентност и трудово представяне при служители в условията на Ковид-19, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Радостина Емилова Николчова 2022
23 Валерия Витанова, Емоционална интелигентност, комуникативни умения и нарцисизъм при търговски мениджъри и сценични артисти, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Полина Стефанова Арнаудова 2022
24 Валерия Витанова, Емоционална интелигентност, професионално развитие и самоефективност на служители във финансова институция, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Ирина Василева Божкова 2022
25 Валерия Витанова, Ефективна организационна комуникация и мотивация на служителите, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Анелия Милкова Иванова-Дянкова 2022
26 Валерия Витанова, Лидерски стил и мотивация на служителите в Моушън софтуер, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Симона Живкова Живкова 2022
27 Валерия Витанова, Личностни черти и предразположеност към стратегии за убеждаване на служители в различни професионални сфери, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Татяна Василева Йорданова 2022
28 Валерия Витанова, Перфекционизъм и стратегии за справяне със стреса при спортисти и служители на бизнес организации Perfectionism and stress coping strategies in athletes and employees in business organizations, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Деян Златков Димитров 2022
29 Валерия Витанова, Emotional intelligence and stress management in an international working environment, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Анна-Мария Василева Методиева 2021
30 Валерия Витанова, Emotional intelligence, techniques for social influence and manipulation in the work environment, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Невена Христова Николова 2021
31 Валерия Витанова, Impact of Demographic Variables on Emotional Intelligence, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Соня Светославова Александрова 2021
32 Валерия Витанова, Influence of Emotional Intelligence on Career Development, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Ирена Димитрова Димитрова 2021
33 Валерия Витанова, Influence of the cultural and individual characteristics on the biases in the hiring process, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Константина Рангелова Гавлашка 2021
34 Валерия Витанова, Ангажираност в работата и екипна ефективност, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Анна Пламенова Йотова 2021
35 Валерия Витанова, Влияние на социалната изолация върху мотивацията за работа, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Наталия Илиянова Цветанова 2021
36 Валерия Витанова, Електронни обучения, обучения за справяне със стреса в работата и екипна ефективност, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Ани Драгомирова Болградова 2021
37 Валерия Витанова, Емоционална интелигентност и субективно усещане за благополучие по време на пандемия, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Евгения Красимирова Докова 2021
38 Валерия Витанова, Емоционалната интелигентност и адаптивност на кариерата, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Симона Симеонова Стоилкова 2021
39 Валерия Витанова, Ефективна комуникация и стилове за разрешаване на конфликти в училищна среда, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Златина Кирова Ангелова 2021
40 Валерия Витанова, Ефективност на комуникацията и емоционална интелигентност на работното място, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Валентина Владимирова Владимирова 2021
41 Валерия Витанова, Ефективност на обученията за допълнителна квалификация, удовлетвореност и отдаденост на кариерата на педагогическия персонал, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Юлиана Раймон Урумова 2021
42 Валерия Витанова, Модели и стратегии за обучение на персонала във фирма Брайт Консултинг АД, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Калина Даниелова Радовска 2021
43 Валерия Витанова, Мотивация и кариерно развитие на служителите в Българското национално радио, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Цветомира Петкова Ненкова 2021
44 Валерия Витанова, Обученията в организацията като стратегия за повишаване на мотивацията на служителите, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Рая Миткова Тимчева 2021
45 Валерия Витанова, Професионален стрес и удовлетвореност от работата в ИТ сферата, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Любомира Руменова Попова 2021
46 Валерия Витанова, Eмоционална интелигентност и организационна промяна, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Габриела Ивайлова Тодорова 2020
47 Валерия Витанова, Impact of work stress/burnout on career satisfaction , СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Христо Радостинов Стратиев 2020
48 Валерия Витанова, Влияние на обученията в организацията върху трудовото представяне на служителите, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Светлана Василева Куманова 2020
49 Валерия Витанова, Връзка между баланс работа личен живот и субективно усещане за благополучие, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Теодора Василева Христова 2020
50 Валерия Витанова, Връзка между локус на контрол и удовлетвореност от кариерата, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Елица Борисова Стоянова 2020
51 Валерия Витанова, Емоционална интелигетност и удовлетвореност от работата, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Мария Адрианова Велева 2020
52 Валерия Витанова, Ефективната обратна връзка като стратегия за мотивация на служителите, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Виолина Красимирова Бунджева 2020
53 Валерия Витанова, Комуникация и организационна ефективност, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Сара Стаменова Стамова 2020
54 Валерия Витанова, Лидерски стил и организационна култура - сравнителен анализ между организация от държавна администрация и ИТ организация, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Станислава Димитрова Кисьова 2020
55 Валерия Витанова, Невербална комуникация и мотивация на служителите, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Дима Димитрова Петрова 2020
56 Валерия Витанова, Подбор, компетентност на служителите и организационна култура, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Мария Владимирова Сапаревска 2020
57 Валерия Витанова, Привързаност към организацията и фактори за вземане на решение за смяна на работното място, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Александър Младенов Кикерезов 2020
58 Валерия Витанова, Удовлетвореност от труда – сравнителен анализ между учители и продавач-консултанти, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Мила Росенова Яшова 2020
59 Валерия Витанова, Importance of the emotional intelligence at work, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Лилия Руменова Стоянова 2019
60 Валерия Витанова, Влияние на емоционалната интелигентност върху кариерното развитие на служители в държавна организация, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Катерина Владимирова Митова 2019
61 Валерия Витанова, Влияние на позитивната психология върху ефективността в работна среда, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Камелия Григорова Ганева 2019
62 Валерия Витанова, Влияние на удовлетвореността от комуникацията върху нивото на конфликти в организацията, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Каролина Валентинова Атанасова 2019
63 Валерия Витанова, Връзка между обученията по здравословно хранене и удовлетвореност на служителите, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Деница Димитрова Андонова 2019
64 Валерия Витанова, Емоционална интелигентност и решаване на конфликти на работното място, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Любомир Симеонов Георгиев 2019
65 Валерия Витанова, Емоционална интелигентност и удовлетвореност на служителите в аутсорсинг компания, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Цветослав Калинов Цветанов 2019
66 Валерия Витанова, Лидерски стил и мотивация за работа на служителите в общинска администрация Монтана, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Симеон Андреев Захариев 2019
67 Валерия Витанова, Мотивация и привързаност към организацията на служителите от МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Димитър Николаев Аргиров 2019
68 Валерия Витанова, Организационна култура и екипна ефективност на служители в държавна администрация, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Камен Светлозаров Костов 2019
69 Валерия Витанова, Влияние на ефективността от обученията върху мотивацията на служителите, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Полин Красимирова Методиева 2018
70 Валерия Витанова, Влияние на обученията върху мотивираността и привързаността на държавния служител, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Милена Тодорова Атанасова 2018
71 Валерия Витанова, Връзка между емоционална интелигентност и локус на контрол, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Христина Ивова Христова 2018
72 Валерия Витанова, Връзка между емоционална интелигентност и предпочитания за лидерски стил, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Цветелина Йорданова Георгиева 2018
73 Валерия Витанова, Връзка между ръководен стил на мениджъра и ефективност на екипа, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Деница Сашкова Младенова 2018
74 Валерия Витанова, Емоционална интелигентност и привързаност на служителите в международна компания, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Цеца Стефанова Тотева 2018
75 Валерия Витанова, Професионален стрес и бърнаут при служители в различни сфери на дейност, СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Яна Симеонова Тинкина 2018
76 Валерия Витанова, Ценностни ориентации и мотивация на младите преподаватели в езиков център "Британика", СУ"Св.Климент Охридски" дипломна работа:Гергана Атанасова Георгиева 2018
77 Валерия Витанова, "Емоционална интелигентност и стратегии за справяне със стреса", СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Теодора Тодорова- Новева 2017
78 Валерия Витанова, Емоционалната интелигентност като фактор за ефективното управление на човешките ресурси в организацията, СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Цветелина Николова 2017
79 Валерия Витанова, Ефективност и удовлетвореност от работата на българските учители, СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Росица Страхинова 2017
80 Валерия Витанова, Лидерство и удовлетвореност на служителите в организация от частния сектор, СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Мария Дялкинова 2017
81 Валерия Витанова, Особености на организационната култура в частния и неправителствен сектор в България, СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Гергана Гиздина 2017
82 Валерия Витанова, Специфики в обучението на служители в частни и публични организации, СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Елена Костадинова 2017
83 Валерия Витанова, Обучението на персонала като ефективна стратегия за формиране и поддържане на ангажираността към работата, СУ дипломна работа:Десислава Йорданова 2016
Статия в поредица
1 Ilieva, S., Levterova, D., Vitanova, V., Job challenges and stress coping strategies of teachers in COVID pandemics., 10 International Scientific Conferemnce Employement Education and Entrepreneurship, 2021, pages:168-174, ISBN:ISBN 978-86-6069-187-5 2021
2 Илиева, С., Левтерова, Д., Витанова, В., Мотивация за работа и справяне със стреса при учители в приобщаващото образование, Личност, мотивация, спорт: НСА, том 25, 2021, стр.:242-251, ISSN (online):ISSN 2682-9495 2021
3 Vitanova, V., "Consequences of the Corrupt Practices on the Dynamics of Organizational Interaction in Bulgarian and Columbian Organizations and Measures for their Prevention", Collection of the Forth Internationsl Scientofic Conference" Employement, Education and Entrpreneurship, 2015 2015
4 Витанова, В., "Социалната среда като детерминант на корупционното поведение", Годишник на Софийския Университет, том:Книга Психология, 2009 2009
5 Крумов, К., Шнайдер, Й., Илиева, Сн., Цветкова, Й., Витанова, В., Иванова, Д., Личностни детерминанти на корупцията:социалнопсихологическо изследване, Годишник на Софийския Университет, том:Книга Психология, 2006, в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
6 Витанова, В., "Феноменът корупция през призмата на социално-психологическата перспектива", Психологически изследвания, брой:Книга 3, издателство:Институт по Психология, БАН, 2005 2005
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Витанова, В., Илиева, С., Ангажираност на служителите при дистанционна и хибридна форма на работа, „30 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ“ Годишник за студенти, докторанти и научни ръководители том 3/2, редактор/и:гл.редактор доц. д-р Манол Манолов – Великотърновски университет „Св. св. Кирили Методий“, България, издателство:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2023 Велико Търново, ул „Теодосий Търновски“, No 2, 2023, стр.:417-426, ISSN (print):ISSN: 2815–357X 2023
2 Vitanova, V., Stoilova, K., Remote work productivity and perceived organizational support of employees in the private sector during the covid-19 pandemic, Психологията – традиция и съвременност, editor/s:Зиновиева, И; Андреева, Л; Карабельовар С., Publisher:Университетско издателство"Св.Кл.Охридски", 2022, pages:551-562, ISBN:ISBN 978-954-07-5611-0, MSc 2022
3 Ilieva, S., Lyubomirova, B., Vitanova, V., COVID-19 and Human Resources Management challenges in Bulgarian organizations, 10 International Scientific Conferemnce Employement Education and Entrepreneurship, 2021, pages:52-57, ISBN:ISBN 978-86-6069-187-5 2021
4 Vitanova, V., Factors that influence the turnover of employees in tourism sector in Bulgaria, INCOSES 2020 , Horizons Journal, 2021, doi:DOI 10.20544/HORIZONS.A.26.3.20.P13 UDC338.486.2:331.108.24]:303.62(497.2) at: https://www.uklo.edu.mk/tabs/view/82e3e39d7dc525cb9a3e58290444cc64, Ref 2021
5 Ilieva, S., Vitanova, V., Psychological capital as a determinant of stress management of inclusive teachers, Knowledge international journal vol.48, editor/s:Dimitrovski, R., 2021, pages:275-279, ISSN (print):ISSN 2545-4439, Ref, Web of Science 2021
6 Витанова, В., Тодорова, Г., Влияние на емоционалната интелигентност върху процеса на възприемане и управление на промяната във финансова институция. , ългарско списание по психология, editor/s:Джонев, С, Стоянов, В., Карастоянов, Г, Герганов, Е, Publisher:Дружество на психолозите в България, 2021, pages:82-91, ISSN (online):ISSN 0861-7813, MSc 2021
7 Витанова, В., Куманова, С., Връзка между обучения и трудово представяне на служителите. , Българско списание по психология, editor/s:Джонев, С, Стоянов, В., Карастоянов, Г, Герганов, Е, Publisher:Дружество на психолозите в България, 2021, pages:92-101, ISSN (online):ISSN 0861-7813, MSc 2021
8 Витанова, В., Митова, К., Емоционална интелигентност и удовлетвореност от кариерата на служители в държавна организация, Лидерство и развитие на човешките ресурси, редактор/и:Сн.Илиева, издателство:Университетски Издателство, 2020, стр.:351-360, ISSN (online):ISBN (onlinе) 978-954-07-4979-2, Ref, MSc 2020
9 Витанова, В., Атанасова, К., Удовлетвореност от комуникацията и ниво на конфликти при служителите в общинска администрация , Лидерство и развитие на човешките ресурси, редактор/и:Сн.Илиева, издателство:Университетски Издателство, 2020, стр.:366-375, ISSN (online):ISBN (onlinе) 978-954-07-4979-2, Ref, MSc 2020
10 Ilieva, S., Vitanova, V., Career development expectations of young people, Knowledge-International Journal Scientific Papers, Vol.34.6, editor/s:Robert Dimitrovski, PhD, Publisher:IKM-Skopje, 2019, pages:1743-1749, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, Ref 2019
11 Vitanova, V., Practical focused educational strategies for the prevention of corruption behavior, Knowledge-International Journal Scientific Papers, Vol.35.5, editor/s:Robert Dimitrovski, PhD, Publisher:IKM-Skopje, 2019, pages:1489-1495, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, Ref 2019
12 Витанова, В., Полови различия в нивото на емоционална интелигентност на служители в аутсорсинг компания, Приложна психология и социална практика, редактор/и:доц.д-р Даниела Карагяурова, доц.д-р Красимир Иванов, доц.д-р Ваня Христова, издателство:Университетско издателство, Варненски свободен университет " Черноризец Храбър", 2019, стр.:636-648, ISSN (online):1314-0507, Ref 2019
13 Витанова, В., Новева, Т, Емоционална интелигентност и копинг стратегии, Сборник научни доклади на 8-ми национален конгрес по Психология, редактор/и:проф. Сава Джонев, проф. Антоанета Христова, д-р Пламен Димитров, издателство:Продуцентски център ЛМ ЕООД, 2017, ISBN:ISBN 97895491472, Ref, PhD 2017
14 Витанова, В., Емоционална интелигентност на работното място:приложение в програмите за обучение и развитие на мениджърите от различни управленски нива, Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология, СУ, редактор/и:профл Ирина Зиновиева, проф. Соня Карабельова, гл.ас. д-р Милен Миланов, издателство:Университетско Издателство Св.Климент Охридски, 2017, ISBN: ISBN 9789540743400, Ref 2017
15 Vitanova, V., Emotional intelligence and cross-cultural competence, Socio Time 4(8), editor/s:В.П.Шалаев, 2016, pages:127-135, ISSN (print):2410-0773 2016
16 Vitanova, V., Gomez, R., Enterprise Innovation Impact on Employee Performance and satisfaction, Fifth International Scientific Conferemnce Employement Education and Entrepreneurship, 2016 2016
17 Витанова, В., Емоционална интелигентност и междукултурни екипи, Лидерство и организационно развитие, 2016 2016
18 Витанова, В., "Влияние на организационната среда и култура върху нагласите за корупционно поведение", Сборник научни доклади от международна научна конференция"Лидерство и организационно развитие", 2015 2015
19 Витанова, В., "Междукултурни различия в ценностните нагласи на индивидите към корупционните практики", Сборник научни доклади от международна научна конференция"Лидерство и организационно развитие", 2015 2015
20 Джонев, С., Витанова, В., "Нравствено-нормативно съзнание-кроскултурални измерения", Сборник научни доклади V-ти Национален конгрес по психология, издателство:Българско списание по психология, 2008 2008
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Валерия Витанова, Remote work productivity and perceived organizational support of employees in the private sector during the COVID-19 pandemic 2022
2 Присъствие, Валерия Витанова, Individual, family, society 2021
3 Присъствие, Валерия Витанова, Education to promote social equality 2021
4 Секционен доклад, Валерия Витанова, Changes in HRM strategies and crisis management during COVID-19 2021
5 Секционен доклад, Валерия Витанова, „Мотивация за работа на учители в приобщаващото образование и управление на стреса при пандемия от Ковид“ 2021
6 Секционен доклад, Валерия Витанова, Job motivation of teachers in inclusive education during COVID pandemic 2021
7 Секционен доклад, Валерия Витанова, Job challenges and stress coping strategies of teachers in Covid pandemics 2021
8 Секционен доклад, Валерия Витанова, Psychological capital as a determinant of stress management of inclusive teachers 2021
9 Секционен доклад, Валерия Витанова, Влияние на емоционалната интелигентност върху процеса на възприемане и управление на промяната във финансова институция 2020
10 Секционен доклад, Валерия Витанова, Factors that influence the turnover of employees in tourism sector in Bulgaria 2020
11 Секционен доклад, Валерия Витанова, Връзка между обучения и трудово представяне на служителите 2020
12 Секционен доклад, Валерия Витанова, Practical focused educational strategies for the prevention of corruption behavior. 2019
13 Секционен доклад, Валерия Витанова, Удовлетвореност от комуникацията и ниво на конфликти при служителите в общинска администрация 2019
14 Присъствие, Валерия Витанова, Емоционална интелигентност и удовлетвореност от кариерата на служители в държавна организация 2019
15 Секционен доклад, Валерия Витанова, Полови различия в нивото на емоционална интелигентност на служители в аутсорсинг компания. 2019
16 Секционен доклад, Валерия Витанова, Career development expectations of young people 2019
17 Присъствие, Валерия Витанова, Европейски семинар за намаляване на практиките на не усвояване на социални помощи и услуги“- 2018
18 Секционен доклад, Валерия Витанова, Емоционална интелигентност и копинг стратегии 2017
19 Секционен доклад, Валерия Витанова, Challenges in school integration of refugee children 2017
20 Секционен доклад, Валерия Витанова, The managerial style as a determinant of employees work engagement 2017
21 Секционен доклад, Валерия Витанова, Емоционална интелигентност на работното място:приложение в програмите за обучение и развитие на мениджърите от различни управленски нива 2017
22 Секционен доклад, Валерия Витанова, Educational problems and school integration of refugee children 2017
23 Присъствие, Валерия Витанова, Integration without borders 2016
24 Секционен доклад, Валерия Витанова, Enterprise Innovation Impact on Employee Performance and satisfaction 2016
25 Секционен доклад, Валерия Витанова, Емоционална интелигентност и междукултурни екипи 2016
26 Секционен доклад, Валерия Витанова, "Междукултурни различия в ценностните нагласи на индивидите към корупционните практики" 2015
27 Секционен доклад, Валерия Витанова, Влияние на организационната среда и култура върху нагласите за корупционно поведение 2015
Участие в редколегия
Валерия Витанова, Лидерство и организационно развитие, сборник на 2-ра международна научна конференция Лидерство и организационно развитие, Участие в редколегия 2016