Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Николай Нетов

Author ID (SCOPUS):36550498900

Researcher ID (Web of Science):IAN-4492-2023

ORCID ID:0000-0002-8554-0465
Книга
Николай Нетов, Моделиране на пазарен риск при финансови пазари с наличие на дългосрочни зависимости, СУ Св. Кл. Охридски - Стопански факултет, София, Рецензирано 2015
Научен проект
1 Николай Нетов, Моделиране и анализ на икономически данни, Ръководител, СУ Св. Кл. Охридски, Номер на договора:80-10-148 12.05.2023 2023
2 Николай Нетов, Activating Students in Online Classes, Член, ERASMUS+, Номер на договора:2020-1-PL01-KA226-HE-096358 2020
3 Николай Нетов, Идентифициране на нагласите и оценките на гражданите за достъпа, качеството и изпол-зването на електронните публични услуги, Ръководител, МОН, Номер на договора:КП-06-Н45/3 2020
4 Николай Нетов, Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето, за по-чист въздух в градска среда, Ръководител, Urban Innovative Actions, Номер на договора:СОА20-У321-1574 /28.10.2020 2020
5 Николай Нетов, Приложение на съвременните подходи за облачен компютинг при анализа на държавната политика за преструктуриране на приема и финансирането в държавните висши училища., Ръководител, МОН, Номер на договора:80-10-165-24.04.2020 2020
6 Николай Нетов, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE, Член, H2020, Номер на договора: No 870628, No 101015924 2019
7 Николай Нетов, Digital Orientation Competences: continuation of my professional studies, Член, , Номер на договора:2015-1-BG01-KA202-014326 2016
8 Николай Нетов, Модифициран подход за оценка на адекватност на получени посредством числови методи прогнози за пазарен риск на индексни портфейли от акции, Ръководител, , Номер на договора:40 2016
9 Николай Нетов, Линейно квадратични диференциални игри и приложения , Член, , Номер на договора:Д03-91 от 27.05.2015 2015
10 Николай Нетов, Създаване и устойчиво развитие на нова институционална форма "Докторантска академия по стопански и управленски науки" (ДАСУН) за образователна, квалификационна и научна реализация на докторанти и млади учени в СУ "Св. Климент Охридски", Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0012 2012
11 Николай Нетов, Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0023 2012
Научно ръководство
1 Николай Нетов, Управление на организационната промяна в голяма аутсорсинг организация, дипломна работа:Адриана Александрова Иванова 2016
2 Николай Нетов, Анализ, моделиране и пре-проектиране на бизнес процесите като част от проект за внедряване на интегрирана информационна система за управление на бизнеса в частна строителна компания, дипломна работа:Вилиана Йовкова Жилкова 2014
3 Николай Нетов, Ефекти от въвеждането на „облачните“ системи в екипите по качествен контрол на продуктите в софтуерните компании, дипломна работа:Румяна Свиленова Йовкова 2014
4 Николай Нетов, Влияние на управлението на риска върху успеха на софтуерните проекти (анализ на емпирични данни от реални компании, дипломна работа:Елизабета Иванова Петрова 2013
5 Николай Нетов, Управление на връзките с клиентите, дипломна работа:Янислав Антониев Зашев 2013
6 Николай Нетов, Изследване полезността на информационните системи за управление на проекти, дипломна работа:Владислав Илиев Заимов 2012
7 Николай Нетов, Количествен подход при оптимизация на процеса на проектно планиране (емпирично изследване в сектора на строителството), дипломна работа:Мария Веселинова Юрукова 2012
Статия в научно списание
1 Ema Popova, Teodora Varbanova, Nikolay Netov, Evaluation of the screen time children spend daily for using digital technology, Industry 4.0, vol:8, issue:3, 2023, pages:105-107, ISSN (print):2535-0153, ISSN (online):2535-0161, Ref, др.(Google Scholar‬) 2023
2 Kamen Spassov, Nikolay Netov, On some aspects of digital transformation, Industry 4.0, vol:1, issue:18, 2023, pages:124-127, ISSN (print):2535-0153, ISSN (online):2535-0161, Ref, (Google Scholar‬) 2023
3 Николай Нетов, Камен Спасов, Теодора Върбанова, On some aspects of the analysis of urban mobility, International Scientific Journal Innovations, vol:1, issue:7, 2023, pages:16-18, ISSN (print):2603-3763, Ref, (Google Scholar‬) 2023
4 Boyko Amarov, Nikolay Netov, Usage of Electronic Education Services in Bulgaria, International Journal of Management Science and Business Administration, vol:9, issue:2, 2023, pages:30-36, ISSN (print):1849-5419, ISSN (online):1849-5664, doi:https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.92.1003, Ref, др.(Repec, Pro-Quest, Ulrich’s Periodicals Directory (), PhD 2023
5 Netov, N., Rizov, Radoslav, Adoption of e-government by the Bulgarian citizens - current state and general trends at the end of the COVID-19 pandemic, Vanguard Scientific Instruments in Management, vol:18, issue:1, 2022, pages:801-806, ISSN (print):1314 - 0582, ISSN (online):1314 - 0582, Ref, PhD 2022
6 Netov, N., Netova, D., Rizov, Radoslav, COVID-19 vaccination - differences and similarities in Europeans over 50 years of age, Vanguard Scientific Instruments in Management, vol:18, 2022, pages:1101-1107, ISSN (print):1314 - 0582, Ref, др. 2022
7 Teodora Varbanova, Nikolay Netov, Albena Vutsova, Digitization of the Education in Bulgaria: State and General Trends, Strategies for Policy in Science and Education, том:30, брой:6, 2022, стр.:577-599, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314–8575, doi:http://dx.doi.org/10.53656/str2022-6-2-dig, Ref, IF (0.1 - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (2022) 2022
8 Nikolay Netov, Kamen Spassov, Intra City Transport On-demand, IFAC-PapersOnLine, vol:55, issue:11, 2022, pages:167-172, ISSN (print):2405-8963, doi:https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.08.067, Ref, IF (1.132 - 2021), SCOPUS, SJR (0.308 - 2020), SCOPUS Quartile: Q3 (2022) 2022
9 Amarov, B, Netov, N., Usage of Electronic Public Services in Bulgaria, Journal of International Business Research and Marketing, vol:7, issue:3, 2022, pages:36-41, ISSN (print):2584-3222, ISSN (online):1849-8558, doi:https://doi.org/10.18775/jibrm.1849-8558.2015.73.3004, Ref, др.(Pro-Quest), PhD 2022
10 Boyko Amarov, Nikolay Netov, Usage of Electronic Public Services in Bulgaria, Journal of International Business Research and Marketing, vol:7, 2022, pages:36-41, doi:10.18775/jibrm.1849-8558.2015.73.3004, Ref, др.(Repec, Pro-Quest, Ulrich’s Periodicals Directory () 2022
11 Nikolay Netov, Diana Hristova Tisheva, An intuitionistic fuzzy approach for covid-19 survey analytics, Revista Inclusiones, vol:8, 2021, pages:140-149, ISSN (print):0719-4706, Ref 2021
12 Hristova, M., Netov, N., KEY MESSAGES AND ACTIONS AGAINS COVID-19 IN THE BULGARIAN EDUCATION SYSTEM, Knowledge International Journal, vol:43, issue:2, 2020, pages:329-334, ISSN (print):1857-923X, ISSN (online):2545-4439, Ref, др.(EBSCO), PhD 2020
13 Hristova, M., Netov, N., NATIONAL PROGRAM "BUILDING A SCHOOL STEM ENVIRONMENT", CONDITION, CHALLENGES AND PROSPECTS. Knowledge International Journal, 43(1), 59 - 65, Knowledge International Journal, vol:43, issue:1, 2020, pages:59-65, ISSN (print):1857-923X, ISSN (online):2545-4439, Ref, (EBSCO), PhD 2020
14 Ivan Ivanov, Nikolay Netov, The Nash Equilibrium Point in the LQ Game on Positive Systems with Two Players, Mathematical and Computational Methods, том:1, брой:1, 2016, стр.:242-246, Ref 2016
15 Nikolay Netov, Ivan Ivanov, Time-Varying Stock Market Efficiency on the Balkan Refugee Route, Mathematical and Computational Methods, том:1, брой:1, 2016, стр.:247-252, Ref 2016
16 Ivanov, I., Netov, N., Bogdanova, B., Numerical solvers to the stabilizing solution of perturbed algebraic Riccati equations in LQ zero-sum games, AIP Conference Proceedings, vol:1684, issue:Article number 090004, 2015, doi:10.1063/1.4934329, Ref 2015
17 Ivanov, I. G., Netov, N., Bogdanova, B. C., Numerical Solvers to the Stabilizing Solution of Perturbed Algebraic Riccati Equations in LQ Zero-Sum Games, Book Series: AIP Conference Proceedings, том:1684, брой:090004, 2015, doi:10.1063/1.4934329, Ref, Web of Science 2015
18 Netov, N., Ivan G. Ivanov, Ivelin G. Ivanov, On the Iterative Solution to H∞ Control Problems, Applied Mathematics, том:6, 2015, стр.:1263-1270, doi:10.4236/am.2015.68119, Ref, PhD 2015
19 Nikolay Netov, Иван Ганчев Иванов, A new iteration to coupled discrete-time generalized Riccati equations, Computational and Applied Mathematics, 2013, doi:10.1007/s40314-013-0037-3, Ref, Web of Science 2013
20 Nikolay Netov, Boyadzhieva, D, Kolev, B., Intuitionistic fuzzy data warehouse and some analytical operations, 2010 IEEE International Conference on Intelligent Systems, IS 2010 - Proceedings, 2010, стр.:331-336, doi:10.1109/IS.2010.5548391, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Hristova, G., Netov, N., Analysis of Public Sentiments and Emotions in the Government Domain, High Technologies. Business. Society 2023, 2023, pages:113-116, Ref 2023
2 Hristova, G., Netov, N., Utilization of Transformer-Based Language Models in Understanding Citizens’ Interests, Sentiments and Emotions Towards Public Services Digitalization, Digitalization and Management Innovation II , Publisher:IOS Press, 2023, pages:1-13, ISSN (print):0922-6389, ISSN (online):1879-8314, Ref 2023
3 Hristova, G., Bogdanova, B., Netov, N., Data Mining of Public Opinion: An Overview, Data Mining of Public Opinion: An Overview, Hristova, G., Bogdanova, B., Netov, N. , AIP Conference Proceedings, 2022, Publisher:American Institute of Physics Inc., 2022, pages:2000401-2000412, ISSN (print):0094-243X, ISSN (online):1551-7616, doi:https://doi.org/10.1063/5.0100872, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.189 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2022) 2022
4 Hristova, G., Bogdanova, B., Netov, N., Design of ML-based AI System for Mining Public Opinion on E-government Services in Bulgaria, AIP Conference Proceedings, editor/s:Pasheva V., Popivanov N., Venkov G., Publisher:American Institute of Physics Inc., 2022, pages:2000501-2000509, ISSN (print):0094243X, ISSN (online):1551-7616, ISBN:978-073544396-9, doi:DOI: 10.1063/5.0100870, Ref, SCOPUS, SJR (0.189 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2022) 2022
5 Nikolay Netov, Boyan Lomev, Impact of digitalization of public transport and city mobility on traffic structure and on-road emissions, 6th European Conference on Electrical Engineering & Computer Science (ELECS), Publisher:IEEE, 2022, pages:71-74, ISSN (print):978-1-6654-9780-0, ISSN (online):978-1-6654-9779-4, ISBN:978-1-6654-9779-4, doi:10.1109/ELECS55825.2022.00019, Ref, IEEE Xplore 2022
6 Angel Marchev, Nikolay Netoff, Kaloyan Haralampiev, Boyan Lomev, Kamen Spassov, Innovative On-demand Public Transportation in Sofia - an Overview of the Algorithmic Tasks, 2022 10th International Scientific Conference on Computer Science (COMSCI), Publisher:IEEE Xplore, 2022, doi:10.1109/COMSCI55378.2022.9912578, Ref, SCOPUS, SJR (4.68 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), IEEE Xplore 2022
7 Gloria Hristova, Nikolay Netov, Media Coverage and Public Perception of Distance Learning During the COVID-19 Pandemic: A Topic Modeling Approach Based on BERTopic, 2022 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), Publisher:IEEE, 2022, pages:2259-2264, ISBN:978-1-6654-8045-1, doi:https://doi.org/10.1109/BigData55660.2022.10020466, Ref, IEEE Xplore 2022
8 Ivan Ivanov, Borislava Toleva, Nikolay Netov, Modified Training Models Based on Medical Data Sets, 2022 57th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), Publisher:IEEE Xplore, 2022, pages:1-2, ISSN (print):978-1-6654-8501-2, ISSN (online):978-1-6654-8500-5, ISBN:978-1-6654-8500-5, doi:10.1109/ICEST55168.2022.9828648, Ref, IEEE Xplore 2022
9 Nikolay Netov, Empirical History Tests For Historical Accuracy of Various Risk (VaR) Projects as a Measure on the Actual Market Risk of Cropcoat Portfolio, A Book of Abstracts of Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2018), 2018, pages:21-22, ISSN (print):978-619-201-232-8, Ref 2018
10 Nikolay Netov, Tisheva, Diana, Value at Risk Backtesting Techniques: Intuitionistic Fuzzy Approach and InterCriteria Analysis., IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems, издателство:IEEE, 2016, стр.:552-559, Ref 2016
11 Ivanov, I., Netov, N., Bogdanova, B., Numerical solvers to the stabilizing solution of perturbed algebraic Riccati equations in LQ zero-sum games , AIP Conference Proceedings, 2015, doi:https://doi.org/10.1063/1.4934329, Ref 2015
12 Александър Николов, Николай Нетов, Анастасия Бънкова, Възможности за развитие на стратегическата визия за образователна политика на Стопански факултет на Софийски университет „Св.Климент Охридски, Годишник на Стопански факултет, том. 12, редактор/и:проф. д-р Мария Видолова доц. д-р Соня Милева доц. д-р Соня Вътева доц. д-р Теодор Седларски доц. д-р Елеонора Станчева, издателство:Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2014 2014
13 Николай Нетов, Емпиричен анализ на пазарния риск за финансовите пазари от региона на балканите, Интелигентна специализация на България, 2014, стр.:1237-1253, Ref 2014
14 Nikolay Netov, Tisheva, D., An Intuitionistic Fuzzy Approach for Automatic Evaluation and Comparison of Online Test Answers, Confronting Contemporary Business Challenges through Management Innovation, редактор/и:Demetris Vrontis, Yaakov Weber and Evangelos Tsoukatos, издателство:EuroMed Press, 2013, стр.:1684-1693, Ref 2013
15 Nikolay Netov, Boyan Lomev, GREECE DEBT CRISIS 2010 AND STOCK MARKET EFFICIENCY: EMPIRICAL EVIDENCE FROM BALKAN COUNTRIES, Vanguard Scientific Instruments in Management, volume 1(6), 2013, стр.:169-179, Ref 2013
16 Nikolay Netov, Boyan Lomev, Ivan Ivanov, Long memory in Stock Market Volatility - Empirical Evidence from Western Balkans states (Bulgaria, Romania and Serbia), Conference Proceedings of the 8^th International Conference on Applied Financial Economics, 2012, Ref, PhD 2012
17 Nikolay Netov, Boyan Lomev, THE TENSE OF THE GREEK DEBT CRISIS AND STOCK MARKET EFFICIENCY: EMPIRICAL EVIDENCE FROM WEST BALKAN COUNTRIES, Conference Proceedings of the Modern Mathematical Methods in Science and Technology (M3ST) International Conference, 2012, Greece, 2012, Ref 2012
18 Николай Нетов, Глобалната финансова криза и пазарната перфектност на фондовия пазар: емпирично изследване на фондовите пазари от региона на балканите, Предизвикателства пред съвременната икономика, 2012, стр.:160-176, Ref 2012
19 Nikolay Netov, Tisheva, Diana, Assessment of student’s e-reading literacy by a methodology with intuitionistic fuzzy grades, Educational Leadership, Knowledge & Technology Innovation in Cultural Diversity and Knowledge-based Society, 2011 2011
20 Nikolay Netov, Boyan Lomev, 2007 financial crisis and stock market efficiency: Empirical evidence from Western Balkans states (Bulgaria, Romania AND Serbia) through GARCH modeling of the market volatility, Conference Proceedings of the 7th International Conference on Applied Financial Economics, 2010, стр.:280-289, Ref 2010
21 Tisheva, D., Netov, N., Extension of a LMS to Support Analysis of Tacit Knowledge, ICT in the education of the Balkan countries, издателство:Balkan Society for Pedagogy and Education, 2010, стр.:66-72 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Николай Нетов, Value-at-Risk estimation and backtesting on the Balkan stock markets under the global pandemic of COVID-19 2020
2 Секционен доклад, Николай Нетов, Ключови послания и мерки срещу COVID-19 в българската образователна система 2020
3 Секционен доклад, Николай Нетов, US-China trade war, COVID-19 health shocks and VaR stock market response 2020
4 Секционен доклад, Николай Нетов, Repeated-measures MANOVA analysis of the External Assessment Results of the Bulgarian Pupils for the Period 2014-2016 2017
5 Секционен доклад, Николай Нетов, Интуиционистки размит подход за оценка на историческата точността при иконометрично моделиране на пазарен риск 2016
6 Секционен доклад, Николай Нетов, Value at Risk Backtesting Techniques: Intuitionistic Fuzzy Approach and IntercCriteria Analysis 2016
7 Секционен доклад, Николай Нетов, Емпирични тестове за историческа точност на различни модели за прогнозиране на Value at Risk (VaR) като мярка за действителния пазарен риск в случая на капиталовите пазари от региона на Балканите 2015
8 Секционен доклад, Николай Нетов, BALKANS CAPITAL MARKETS AND MARKET RISK FORECASTING UNDER LONG MEMORY IN RETURNS 2014
9 Секционен доклад, Николай Нетов, Измерване точността на VaR прогнози на риска в случая на капиталовите пазари от региона на Балканите 2013
10 Секционен доклад, Николай Нетов, AN INTUITIONISTIC FUZZY APPROACH FOR AUTOMATIC EVALUATION AND COMPA RISON OF ONLINE TEST ANSWERS 2013
11 Секционен доклад, Николай Нетов, THE TENSE OF THE GREEK DEBT CRISIS AND STOCK MARKET EFFICIENCY: EMPIRICAL EVIDENCE FROM WEST BALKAN COUNTRIES 2012
12 Секционен доклад, Николай Нетов, ДЪЛГОВАТА КРИЗА В ГЪРЦИЯ ОТ 2010 ГОДИНА И ПАЗАРНАТА ПРЕФЕКТНОСТ НА ФОНДОВИЯ ПАЗАР: ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОНДОВИТЕ ПАЗАРИ ОТ РЕГИОНА НА БАЛКАНИТЕ 2012
13 Секционен доклад, Николай Нетов, Long memory in Stock Market Volatility: Empirical Evidence from Western Balkans states (Bulgaria, Romania and Serbia) 2011
14 Секционен доклад, Николай Нетов, Assessment of student’s e-reading literacy by a methodology with intuitionistic fuzzy grades 2011
15 Секционен доклад, Николай Нетов, Web based Intuitionistic Fuzzy e Learning System, Intelligent Systems (IS) 2010
16 Секционен доклад, Николай Нетов, Extension of a LMS to Support Analysis of Tacit Knowledge 2010
17 Секционен доклад, Николай Нетов, 2007 financial crisis and stock market efficiency: Empirical evidence from Western Balkans states (Bulgaria, Romania AND Serbia) through GARCH modeling of the market volatility 2010
18 Секционен доклад, Николай Нетов, Econometric Modeling of the Bulgarian Stock Market Volatility 2009
19 Секционен доклад, Николай Нетов, Web-based Intuitionistic Fuzzy e-Learning System, Information Technologies for Business Management 2009
Учебник/Учебно помагало
1 Николай Нетов, Приложение на съвременните информационни технологии в икономиката, СУ Св. Кл. Охридски - Стопански факултет, София, Рецензирано 2016
2 Христина Дачева, Николай Нетов, Тодор Георгиев, Уеб дизайн. Основни принципи, Просвета, София 2013