Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Петър Миладинов

Author ID (SCOPUS):58204863200

ORCID ID:0000-0002-1753-1583
Дипломна работа
Петър Филипов Миладинов, Дигитален каталог на колекции в РИМ Враца, , Ръководител:проф. Симеон Недков 2011
Дисертация д-р
Петър Филипов Миладинов, Технологиите за разширена реалност като иновация в българските исторически музеи, СУ Климент Охридски, Ръководител:проф. дфн Оля Харизанова, проф. дизк Симеон Недков 2016
Научен проект
1 Петър Миладинов, „Непроменящият се императив за промяна“ по повод 70 годишния юбилей на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Член, , Номер на договора:80-10-39/20.04.2023 2023
2 Петър Миладинов, ВИЗУАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ. Апробация на модел за представяне на научни изследвания и образователни инициативи , Член, 2022
3 Петър Миладинов, Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие., Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-1.001-0001 2022
4 Петър Миладинов, Изследване на информационни бизнес модели. Връзките между развитието на Интернет и монетизирането на цифрови данни. , Ръководител, , Номер на договора:80-10-27 2022
5 Петър Миладинов, Образователни функции на институциите на паметта. Идентифициране и анализ на модели за отворено образование, приложими в библиотеки, музеи, архиви. , Ръководител, , Номер на договора:80-10-134 2020
6 Петър Миладинов, "Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи, Член, 2019
7 Петър Миладинов, Професионално развитие в областта на културното наследство - музеи, библиотеки, архиви, Член, 2019
8 Петър Миладинов, Ловеч в българското културно пространство" / История и съвременност; културни институции; културно наследство и съвременни технологии, културна инфраструктура/., Член, 2018
9 Петър Миладинов, "Университетска програма за третата възраст", Член, 2017
10 Петър Миладинов, Докторантски център „Св. Климент Охридски“ , Член, , Номер на договора:BG05M2OPP001-2.009- 0013 2017
11 Петър Миладинов, Проучване, оценка на състоянието и дигитализация на културно наследство, съхранявано в подбалканските възрожденски центрове – музеи и библиотеки в Клисура, Сопот, Карлово и Калофер., Член, , Номер на договора:80-10- 193/24.04.2017 2017
12 Петър Миладинов, Приложение на цифровата фотография при обучението в специалност „Библиотечно-информационни науки“, Член, СУ, Номер на договора:№ 83/2016 г. 2016
13 Петър Миладинов, Книгата и четенето : книжовно-документалното наследство в българските библиотеки и музеи, Член, 2015
14 Петър Миладинов, Моделиране и разработване на онлайн терминологичен речник по библиотечно-информационни науки, Член, 2015
15 Петър Миладинов, Интензивна програма: Облачни технологии – Информация, иновации, сътрудничество и споделено знание, Член, , Номер на договора:2013-ERA-IP-13 2014
16 Петър Миладинов, Приложение на Облачните технологии (Cloud technology) при обучението в специалност "Библиотечно-информационни науки", Ръководител, 2014
17 Петър Миладинов, Интензивна програма: Облачни технологии – Информация, иновации, сътрудничество и споделено знание, Член, Програма "Учене през целия живот" - Еразъм, Номер на договора:2013-ERA-IP-13 2013
18 Петър Миладинов, Експерт за разработване на електронно съдържание към проект „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Член, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2012
19 Петър Миладинов, Моделиране на електронна база с пълнотекстово съдържание по дисциплини от учебния план на специалност „Библиотечно-информационни науки” в бакалавърска степен (редовно обучение) Moodle, Член, 2011
Статия в научно списание
1 Миладинов, Петър, Коцева, Виолета, ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ И ПРОГРАМИ ЗА НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ, Законодателство и професионално развитие в областта на културното наследство, 2020 2020
2 Миладинов, Петър, ПУБЛИЧНА ИНТЕРНЕТ ОСИГУРЕНОСТ НА МУЗЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ – НУЖНОТО НАЧАЛО., Годишник на Софийски университет Св.Климент Охридски, том:8, 2016 2016
3 Миладинов, Петър, Давит, Лина, Джойнър, Давид, ПОДОБРЯВАНЕ НА МУЗЕЙНОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ. ДЕФИНИРАНЕ НА ФАКТОРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ГРУПОВО ВЪЗПРИЕМАНЕ, Годишник на Софийски университет Св.Климент Охридски, том:7, 2015, стр.:281-291, doi:http://hdl.handle.net/123456789/1373, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
4 Миладинов, Петър, Пример за интегрирано познание, Годишник на Софийски университет Св. Климент Охридски , том:6, 2014, стр.:79-86 2014
Статия в поредица
Миладинов, Петър Филипов, [рецензия] Визуален разказ от музеите в България. Николай Ненов. 100 артефакта от героичното време. Визуални разкази в Музея., Българска Етнология, 2019, ISSN (print):1310–5213, ISSN (online):2367-6892 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Миладинов, Петър, Отвореното образование - назад към бъдещето, Образователни функции на институциите на паметта, 2022, стр.:11-16, ISBN:9789540754116 2022
2 Миладинов, Петър, ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ, Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи (добри практики в Кюстендилска област), 2020 2020
3 Миладинов, Петър Филипов, Кръжок "Виртуален музей" - студентски интерпретации във виртуалното пространство, Културната памет във времето и пространството: Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д. изк.н. Симеон Недков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:256-261 2018
4 Миладинов, Петър, Създаване на виртуални пътеводители за културното наследство в България., Музеите - устойчиво развитие, 2017 2017
5 Миладинов, Петър, Готови ли сме за 21. век., Национална среща на музеите 2016, издателство:Фабер, 2016 2016
6 Миладинов, Петър, Недков, Симеон, Музеите на открито и тяхното информационно бъдеще., 50 години АЕК "Етър", 2015, стр.:62-71 2015
7 Миладинов, Петър, Недков, Симеон, Създаване и дейност на международната доброволческа организация „Световна федерация на приятелите на музеите", Музеите - устойчиво развитие, 2015 2015
8 Миладинов, Петър, Мобилни музейни екскурзоводи., Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи, 2014, стр.:449-455 2014
Студия в поредица
Stoyneva-Gärtner, Maya P., Descy, Jean-Pierre, Uzunov, Blagoy A., Miladinov, Peter, Stefanova, Katerina, Radkova, Mariana, Gärtner, Georg, Diversity of the Summer Phytoplankton of 43 Waterbodies in Bulgaria and Its Potential for Water Quality Assessment, Diversity, issue:4, 2023, ISSN (online):14242818, doi:10.3390/d15040472, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.668 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2023), International 2023
Съставителска дейност
1 Миладинов, Петър, Степанова, Елена, ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ВЪРХУ БИБЛИОТЕКИ, МУЗЕИ И АРХИВИ Международна студентска видеоконференция Сборник с доклади, ISBN:ISBN 978-954-07-5739-1, Университетско издателство, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
2 Миладинов, Петър , Образователни функции на институциите на паметта (Библиотеки, музеи, архиви), ISBN:9789540754116, Рецензирано 2022
3 Миладинов, Петър, Културната памет във времето и пространството: Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д. изк.н. Симеон Недков, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
Участие в конференция
1 Присъствие, Петър Миладинов, ПРОБЛЕМЪТ „НОВОТО НАСЛЕДСТВО“ 2022
2 Пленарен доклад, Петър Миладинов, Отвореното образование - назад към бъдещето 2020
3 Пленарен доклад, Петър Миладинов, Професионално развитие в областта на културното наследство. Образование, обучение и валидиране на знания, умения и компетентности 2019
4 Секционен доклад, Петър Филипов Миладинов, ICT technologies in support of creating virtual models of cultural heritage 2018
5 Секционен доклад, Петър Миладинов, Хага и Атлантическият вал – една изложба, много истории 2018
6 Секционен доклад, Петър Миладинов, СЪЗДАВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ПЪТЕВОДИТЕЛИ ЗА КУЛУТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ – ИЗ ОПИТА НА СТУДЕНТСКИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КЛУБ „ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ“ В СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“ 2018
7 Секционен доклад, Петър Миладинов, Създаване на виртуални пътеводители за културното наследство в България. 2017
8 Секционен доклад, Петър Миладинов, Evaluating online communication in museums in Bulgaria 2017
9 Секционен доклад, Петър Миладинов, Методологически аспекти на обучението по музеология на студенти от СУ „Св. Кл. Охридски“ в софийските музеи 2017
10 Секционен доклад, Петър Миладинов, Готови ли сме за 21 век? 2016
11 Секционен доклад, Петър Миладинов, Българските музеи - в непознатото. Преглед на използването на ИКТ в музеите в страната. 2016
12 Секционен доклад, Петър Миладинов, Създаване и дейност на международната доброволческа организация „Световна федерация на приятелите на музеите“ 2015
13 Секционен доклад, Петър Миладинов, Студентска инициатива "Виртуален музей" - катедра Библиотечно информационни науки и културна политика към СУ "Св. Климент Охридски" 2015
14 Секционен доклад, Петър Миладинов, Мобилни музейни екскурзоводи. 2014
15 Секционен доклад, Петър Миладинов, SAMME – Self Aware Mobile Museum Explorer 2014
Участие в редколегия
1 Петър Миладинов, Архиви, библиотеки, музеи в интерактивния свят : Сборник с доклади от международна видеоконференция София, България – Орел, Русия, 15 май 2020 г., Участие в редколегия 2021
2 Петър Миладинов, МУЗЕИ, БИБЛИОТЕКИ И АРХИВЫ КАК ЦЕНТРЫ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, Участие в редколегия 2019