Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Мария Видолова
Книга
1 Мария Видолова, „Световната икономическа криза и отражението й в България.Възможности за възстановяване и икономически растеж", колективна монография "Догонващо развитие и икономически растеж“, (Ал. Томов, Г. Ганчев, М. Видолова, Б. Банов и др.), София, Рецензирано 2017
2 Мария Видолова, А.Г. Конакбаев, Ж.А. Гусманов, Ю.М. Сайфуллина, А.С. Селищев , „Банковские риски. Эволюция и управление. Международный опыт”, Карагандинкий экономический университет, Караганда, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
3 М. Видолова, „Банковский риск – определение, источники, эволюция применяемых стандартов”, 33 стр., „Проблемы теории и практики управления”, , Москва, Ref, Рецензирано 2012
4 М. Видолова, „Приложение на математически методи при изследване динамиката на социални системи и процеси”, 35стр. ISBN 978-954-2944-10-2, Infinity- creative, София, Ref, Рецензирано 2012
5 Видолова М., „Рискът в банковата сфера – същност, елементи, характеристики. Методи за анализ и управление“, 230 стр. изд. ISBN 978-954-2944-09-6, Infinity creative, София, Ref, Рецензирано 2012
6 М. Видолова , „Рискът в банковата сфера – характеристика и еволюция на приложимите стандарти“, 44 стр. , „Икономика 21“, София, Ref, Рецензирано 2012
7 Мария Видолова, Рискът в банковата сфера – същност, елементи, характеристики. Методи за анализ и управление, Infinity creative, ISBN 978-954-2944-09-6, София, Рецензирано 2012
8 Видолова М., , А.Г. Конакбаев, Ж.А. Гусманов, Ю.М. Сайфуллина, А.С. Селищев , Самост. раздел в междун. монография „Банковские риски. Эволюция и управление. Международный опыт”, 250 стр.,, Карагандинский экономический университет, Караганда, Ref, Рецензирано 2012
9 Мария Видолова, Жечко Димитров, Григор Сарийски, „Анализ, прогноза, оценка и управление на риска при развитието на пазара на недвижими имоти в България“, Infinity creative, ISBN 978-954-2944-03-4 , София, Рецензирано 2011
10 М. Видолова , Ж. Димитров, Гр. Сарийски, „Анализ, прогноза, оценка и управление на риска при развитието на пазара на недвижими имоти в България“, общо научно ръководство и автор на основната част , общ обем – 128 стр., собствено участие 87 стр.,ISBN 978-954-2944-03-4 , Infinity creative, София, Ref, Рецензирано 2011
11 М. Видолова, Гр. Сарийски, Хр. Митрева, Цв. Манчев, С. Трифонова, А. Иванов, „Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Р България“ – 343 стр. Обща научна редакция, собствено участие – Първа част „Краткосрочни и дългосрочни възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Р България”, раздел 1 - „Отражение на икономическата криза върху българската икономика. Възможности за възстановяване и догонване на страните от ЕС до 2020”, в съавт. 65 стр.; ISBN 978-954-9636-30-7, Български институт за външна търговия, София, Ref, Рецензирано 2011
12 Мария Видолова, Григор Сарийски, Христина Митрева, Цветан Манчев, Силвия Трифонова, Ангел Иванов , и др., „Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Р България“. Обща научна редакция, собствено участие – Първа част „Краткосрочни и дългосрочни възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Р България, раздел 1 - „Отражение на икономическата криза върху българската икономика. Възможности за възстановяване и догонване на страните от ЕС до 2020”, в съавт. , Български институт за външна търговия, ISBN 978-954-9636-30-7, София, Рецензирано 2011
13 М. Видолова, Ж. Димитров, Assessment of Bulgarian public financial management (PFM) system – Macro Assessment, 40 стр.,автор на основните части и общо научно ръководство, ISBN 978-954-2944-04-1., Infinity- creative, София, Ref, Рецензирано 2011
14 М. Видолова, Цв. Манчев, И. Шикова, „Европейски перспективи,454 стр., самост. раздел „Оценка на риска в банковата сфера в светлината на банковите регулации на БАЗЕЛ ІІ“, 12 стр. ISBN 978-954-07-2762-2, СУ“Св.Кл.Охридски“, София, Ref, Рецензирано 2008
15 Мария Видолова, Цветан Манчев, Ингрид Шикова , и др. , Европейски перспективи. самост. раздел „Оценка на риска в банковата сфера в светлината на банковите регулации на БАЗЕЛ ІІ“, СУ“Св.Кл.Охридски“, ISBN 978-954-07-2762-2, София, Рецензирано 2008
16 М. Видолова , Г. Чобанов, Б. Банов, „Академична подкрепа на политиците, основни въпроси на икономическата политика“ – „Българският банков сектор – ретроспекции и перспективи“, 123 стр., собств. уч. 20 стр., ISBN 954-9518-23-X, Национален университетски център – УНСС, United States Agency for International Development, W.P.C, USA, National Association of Schools of public Affairs and administration, W.P.C, USA, The Network of institutes and schools of public administration in Ce, София, Ref, Рецензирано 2002
17 Мария Видолова, Георги Чобанов, Банчо Банов , и др. , „Академична подкрепа на политиците, основни въпроси на икономическата политика“ – „Българският банков сектор – ретроспекции и перспективи“, собств. уч. 20 стр., Национален университетски център – УНСС, United States Agency for International Development, W.P.C, USA, National Association of Schools of public Affairs and administration, W.P.C, USA, The Network of institutes and schools of public administration in Ce, София, Рецензирано 2002
18 М. Видолова, П. Ахтарджиева, П. Петров , „Алтернативни образователни структури в условията на пазарна икономика“ (социално-икономически проблеми),91 стр. собств. уч.60 стр. Общо научно ръководство., НИИО, София, Ref, Рецензирано 1991
Научен проект
1 Мария Видолова, Имплементиране на МСФО 9 при оценка и класификация на експозициите в банките, Ръководител, 2017
2 Мария Видолова, AQR анализ и стрес-тест в Банковата система, Ръководител, 2015
3 Мария Видолова, "Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" - Учебен Дистанционен Курс - Финанси (Държавни и Корпоративни), Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0023 2014
4 Мария Видолова, "Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" - Учебен Дистанционен Курс - Банково дело, Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0023 2013
5 Мария Видолова, „Миграция на специализиран банков софтуер от банковата система на „Банкер З“ към счетоводния софтуер на фирма ДАТАМАКС АД”, Ръководител, 2011
6 Мария Видолова, „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” (на примера на ЧПБ „Тексим”АД), Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Ръководител, 2011
7 Мария Видолова, „Анализ, оценка и прогноза за развитието на пазара на недвижими имоти в Р България”, общо научно ръководство и собствено участие в проект, възложен от банка ДСК-OTP, Ръководител, 2010
8 Мария Видолова, Правен, финансов, икономически и счетоводен анализ на ЧПБ „Тексим“АД във връзка с цялостен дю дилижанс на банката, изготвен с посредничеството на адвокатска кантора ЕВАРД, Ръководител, 2010
9 Мария Видолова, Разработване на информационен меморандум за емитиране на облигационен заем на ЧПБ „Тексим“АД с инвестиционен посредник „Емпорики банк“ АД, Ръководител, 2010
10 Мария Видолова, Leonardo Da Vinci Project “The loan System in European Union Countries and Technical Training Project About Using Loan in SME`s”. „The loan structure in the banking system (types of loans, rates of using loan, period of refunding loan)” , Sofia University., Член, МОМН, Номер на договора:2008-1-TR-LEO 02-00811 2009
11 Мария Видолова, Ръководител на проект за присъждане на кредитен рейтинг на ЧПБ „Тексим“АД – от BGRA&Moody’s, собствено участиe, Ръководител, ЧПБ Тексим АД 2008
12 Мария Видолова, Vidolova M.,G. Chobanov et al. Leonardo Da Vinci Project ”Vocational Training Project on Credit Control and Disposal Through Basel Applications”, “ Basel ІІ and its structural elements”, “Basel ІІ as a main instrument for risk evaluation and management”; “Market risk in Basel ІІ and the innovative models, strategies and tools for its management”, LLP-LDV-PLM-07-TR-0253, Sofia University, съвместен проект България-Турция., Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2007
13 Мария Видолова, Ръководител на проект „Единна зона за разплащания и SEPA (кредитни преводи), разработване на специализиран банков софтуер, тестване на новите програми, въвеждане на нови стандарти и банкови услуги свързани със SEPA, Ръководител, ЧПБ Тексим АД 2007
14 Мария Видолова, Ръководител на проект за потвърждаване на търговска марка „Тексим“ и получаване на идентификационен № във връзка със стандарт ISO/IES 78-1272,успешно реализиран., Ръководител, ЧПБ Тексим АД 2006
15 Мария Видолова, Ръководител на проект и собствено участие при изготвянето на проспект за емитиране на облигационен заем на ЧПБ „Тексим“АД, с инвестиционен посредник ЕЛАНА ХОЛДИНГ, успешно реализирана емисия, Ръководител, ЧПБ Тексим АД 2006
16 Мария Видолова, Видолова М., Георги Чобанов, Банчо Банов и др. „Академична подкрепа на политиците, основни въпроси на икономическата политика“ - обучение на парламентаристи, партньори в проекта - УНСС, по линия на United States Agency for International Development, W.P.C, USA, National Association of Schools of public Affairs and administration, W.P.C, USA, The Network of institutes and schools of public administration in Central and Western Europe , Член, United States Agency for International Development, W.P.C, USA 2002
17 Мария Видолова, Видолова М., Д. Джендов и др. – Съдействие и реализация на проект, свързан с дарение на компютърна техника, както и специализиран финансов софтуер от “Sun Microsystems” и «Sybase” в размер на 130 000 щат. долара за целите на обучението на студентите в СУ „Св.Кл. Охридски”, Стопански факултет. С дарената техника е обзаведена специализирана компютърна зала в Стоп. факултет, а финансовият софтуер се ползва и до момента., Ръководител, “Sun Microsystems” и «Sybase” 2002
18 Мария Видолова, Vidolova M., et al. TEMPUS IB_14076-99BG “European Dimension in Public Territorial Management”, Обучение на общинска администрация, цикъл от лекции по Публични финанси, изд. учебно помагало, СУ „Св. Кл. Охридски”, -съвместен проект България, Италия, Франция, Гърция., Член, СУ "Св. Климент Охридски" 1999
19 Мария Видолова, Оферта за участие в конкурс към Столична голяма община за закупуване на магазин, бул. „Дондуков“№ 5, автор на офертата, Ръководител, ЧПБ Тексим АД 1997
20 Мария Видолова, Оферта за закупуване на 80% от акциите на „Гранд-хотел София” ЕАД, инвестиционна и бизнес-програма за развитие и експлоатация на „Гранд Хотел София” за периода 1996-2000 г., рък. на раб. група за изготвяне на офертата, Ръководител, ЧПБ Тексим АД 1997
21 Мария Видолова, Оферта за участие в преговори с потенциални купувачи за закупуване на 68% от капитала на „Дунавска коприна“ЕАД, ръков. на работна група за изготвяне на офертата, Ръководител, ЧПБ Тексим АД 1997
22 Мария Видолова, Оферта за участие в преговори с потенциални купувачи за закупуване на 78% от капитала на „Винпром“ ЕАД – Лясковец, рък. на раб. гр, Ръководител, ЧПБ Тексим АД 1997
23 Мария Видолова, Рък. на екипа, Бизнес-планове за приоритетите в дейността на ЧПБ „Тексим“АД, стратегии, стратегически бизнес планове за развитие на банката за периода 1997-2011 г., Ръководител, ЧПБ Тексим АД 1997
24 Мария Видолова, Оферта за закупуване на хотелски комплекс „Щастливеца“ – обособена част от „Алекоспорттур“ ЕАД и незавършен обект на строителство - член на раб. група, Ръководител, ЧПБ Тексим АД 1995
25 Мария Видолова, „Изграждане на система от стандарти за професионално образование“, проект на Министерството на народната просвета, Ръководител, МНП 1989
26 Мария Видолова, “Assessment of Bulgarian Public Management (PFM) system – Macroassessment” – Ръководител на проект и общо научно ръководство, лично участие, Ръководител, United Nations Development Program (UNDP) 0
27 Мария Видолова, „Анализ, оценка и прогноза за развитието на пазара на недвижими имоти в Р България”, общо научно ръководство и собствено участие в проект, „ДСК-OTP”, Ръководител, „ДСК-OTP” 0
28 Мария Видолова, Научен ръководител на успешно реализиран проект „Миграция на специализиран банков софтуер от банковата система на „Банкер З“ към счетоводния софтуер на фирма ДАТАМАКС АД”,внедрен в ТЕКСИМБАНК, Ръководител, ТЕКСИМ БАНК АД 0
29 Мария Видолова, Оценка на „Добруджанска търговска банка“ АД ( в несъстоятелност), самостоят. раздели, раздели в съавторство, участие с конкурс и одобрена от управление „Банков надзор“ на БНБ, Член, БНБ 0
30 Мария Видолова, Оценка на „Стопанска банка” АД (в несъстоятелност), със заповед на подуправителя на управление „Банков надзор“ на БНБ, участие с конкурс и одобрена от БНБ, самостоятелни раздели, Член, БНБ 0
31 Мария Видолова, Оценка на „Стопанска банка” АД (в несъстоятелност), със заповед на подуправителя на управление „Банков надзор“ на БНБ, участие с конкурс и одобрена от БНБ, самостоятелни раздели, Ръководител, БНБ 0
32 Мария Видолова, Оценка на ТБ „Славяни“ АД ( в несъстоятелност, самост. раздели и разд. в съавторство, участие с конкурс и одобрена от управление „Банков надзор“ на БНБ, Член, БНБ 0
33 Мария Видолова, Ръководител на проект „Картови разплащания” на ЧПБ „Тексим“ АД, успешно реализиран и внедрен в ТЕКСИМБАНК АД , Ръководител, ЧПБ ТЕКСИМ АД 0
34 Мария Видолова, Ръководител на проект „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” (на примера на ЧПБ „Тексим”АД), Ръководител, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, 0
35 Мария Видолова, Ръководител на проект и собствено участие при изготвяне на правен, финансов, икономически и счетоводен анализ на ЧПБ „Тексим“АД във връзка с цялостен дю дилижанс на банката, изготвен с посредничеството на ЕВАРД, Ръководител, ТЕКСИМ БАНК АД 0
36 Мария Видолова, Ръководител на проект и собствено участие при разработване на информационен меморандум за емитиране на облигационен заем на ЧПБ „Тексим“АД с инвестиционен посредник „Емпорики банк“ АД, Ръководител, ТЕКСИМ БАНК АД 0
Научно ръководство
1 Мария Видолова, „Анализ на кредитния риск и способи за неговото управление и контрол“, дипломна работа:Анна Милева 2017
2 Мария Видолова, „Банковата конкуренция в България – състояние и перспективи“, дипломна работа:Ясен Симеонов 2017
3 Мария Видолова, „Българските банки в присъединителния период към ЕС – изисквания за ново споразумение за капитала“, дипломна работа:Валентина Илиева 2017
4 Мария Видолова, „Ликвидност на българската банкова система за периода 2012-2016 г.“, дипломна работа:Моника Милева 2017
5 Мария Видолова, „Остойностяване на проекти и управление на разходите – пример вътрешен проект на търговска фирма в сферата на търговията с бързооборотни стоки“, дипломна работа:Маргарита Василева 2017
6 Мария Видолова, „Предимства и недостатъци на централизацията на трезорните операции в мултинационална корпорация“, дипломна работа:Виктор Феоктистов 2017
7 Мария Видолова, Мобилно банкиране – възможности и перспективи“, дипломна работа:Диана Славчева 2017
8 Мария Видолова, „AQR /преглед на качеството на активите/ анализ на търговските банки в контекста на изискванията на Базелските стандарти“, дипломна работа:Антония Джонева 2016
9 Мария Видолова, „Абсолютната възвръщаемост – индикатор за управлението на активи и формулирането на инвестиционна стратегия, дипломна работа:Златина Самсарова 2016
10 Мария Видолова, „Алтернативните инвестиции – същност и развитие на българския пазар“, дипломна работа:Светлина Петрова 2016
11 Мария Видолова, „Вътрешен банков контрол“, дипломна работа:Татяна Георгиева 2016
12 Мария Видолова, „Ислямски финанси и банкиране“, дипломна работа:Борислав Тончев 2016
13 Мария Видолова, „Новата роля на международните финансови институции в глобалната финансова сигурност. BRICS Development Bank – очаквано влияние и перспективи“, дипломна работа:Десислава Давидова 2016
14 Мария Видолова, „Организация на платежните операции в търговските банки“, дипломна работа:Радина Иванова 2016
15 Мария Видолова, „Рентабилност и финансово състояние на автомобилни компании – „Форд“, „Фолксваген“, „Хонда“, дипломна работа:Десилина Младенова 2016
16 Мария Видолова, „Рискът в банковата сфера. Подходи, показатели и методи за оценка на операционния риск“ , дипломна работа:Божидара Васева 2016
17 Мария Видолова, „Търговските банки и икономическото развитие. Анализ на ТБ ОББ АД“, дипломна работа:Божана Пасева 2016
18 Мария Видолова, „Финансов анализ на фирма и анализ на финансовите показатели на „Coca cola“ и „Enterprises“, дипломна работа:Божана Кръстева 2016
19 Мария Видолова, „Анализ и перспективи на пенсионната система в България“, дипломна работа:Иван Костов 2015
20 Мария Видолова, „Бизнес оценяване при сливане и придобиване по примера на „Майкрософт“ и „Нокиа“, дипломна работа:Мария Кавръкова 2015
21 Мария Видолова, „Влияние на дивидентната политика върху стойността на акциите“, дипломна работа:Милица Петкова 2015
22 Мария Видолова, „Кредитиране и управление на кредитния риск като основна функция на търговските банки. Практики за оценка и намаляване на риска в Уникредит Булбанк АД“, дипломна работа:Ирена Монева 2015
23 Мария Видолова, „Потребителското кредитиране в България – състояние, проблеми и перспективи /по примера на Банка ДСК ЕАД/“, дипломна работа:Петя Стоянова 2015
24 Мария Видолова, „Система от балансирани показатели /на примера на VM Ware Inc./ - възможности, проблеми, перспективи“, дипломна работа:Сребрина Михова 2015
25 Мария Видолова, „Управление на проекти по оперативна програма „Административен капацитет“, дипломна работа:Христина Лазарова 2015
26 Мария Видолова, „Управление на проекти по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/“, дипломна работа:Ивайла Димитрова 2015
27 Мария Видолова, „Фокус при финансовия анализ на компании от различни сектори /сравнение между „Билла България“, „Овергаз Инк“ и „Страйпс“, дипломна работа:Александра Алексиева 2015
28 Мария Видолова, „Анализ на печалбата и рентабилността на предприятието“, дипломна работа:Людмила Гъркова 2014
29 Мария Видолова, „Инвестиционни политики и стратегии на животозастрахователите“, дипломна работа:Мария Арищиева 2014
30 Мария Видолова, „Инициативата Jessika като иновативен инструмент за финансов инженеринг в областта на градското финансиране“, дипломна работа:Ралица Пешкова 2014
31 Мария Видолова, „Капиталова структура на фирма. Анализ на капиталовата структура на „Енемона“ АД“, дипломна работа:Златина Василева 2014
32 Мария Видолова, „Корпоративно финансиране чрез финансовите пазари“, дипломна работа:Александър Михайлов 2014
33 Мария Видолова, „Начини на финансиране на компании /по примера на ТД „Снабдяване и търговия – МО“ , дипломна работа:Милена Кръстева 2014
34 Мария Видолова, „Проектно финансиране – същност, глобални тенденции при инвестиции във възобновяема енергия в България“, дипломна работа:Деница Бранкова 2014
35 Мария Видолова, „Рискът в банковата дейност“, дипломна работа:Любов Полякова 2014
36 Мария Видолова, „Състояние на пазара на депозити. Поведение на банките в България в периода 2003-2011 г.“, дипломна работа:Веселина Паунова 2014
37 Мария Видолова, „Традиционни и съвременни методи на банкиране“, дипломна работа:Теодора Андонова 2014
38 Мария Видолова, „Управление на кредитните рискове. Оценка на ритейл експозициите на Райфайзен АД по метода на вътрешнорейтинговия подход, дипломна работа:Никола Патев 2014
39 Мария Видолова, „Управление на проекти по оперативна програма „Околна среда“ по примера на интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово“, дипломна работа:Стоянка Дръндева 2014
40 Мария Видолова, „Устройство и дейност на небанкови финансови институции във връзка с отпускане на кредити“, дипломна работа:Валерия Мордасова 2014
41 Мария Видолова, „Федерален резерв на САЩ – история, характеристики, функции, политики“, дипломна работа:Михаил Валявичарски 2014
42 Мария Видолова, „Финансов анализ на компания – финансови коефициенти /по примера на IBM“, дипломна работа:Елена Стоянова 2014
43 Мария Видолова, „Финансов мениджмънт в адвокатски дружества“, дипломна работа:Габриела Денчева 2014
44 Мария Видолова, „Методология за определяне на вътрешна трансферна цена на ресурса“, дипломна работа:Антоний Нейков 2013
45 Мария Видолова, „Проблеми на финансирането в здравеопазването – приложими финансови модели“, дипломна работа:Валери Нейков 2013
46 Мария Видолова, „Усъвършенстване модела на работа с партньори на „Фуджицу Технолоджи Солюшънс“, дипломна работа:Андрей Каданов 2013
47 Мария Видолова, „Финансови посредници и интернет банкиране“, дипломна работа:Инна Савова 2013
48 Мария Видолова, „Доброволно пенсионно осигуряване в България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Евгения Гинина 2012
49 Мария Видолова, „Интернет кредитиране в условията на търговските банки”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Инна Савова 2012
50 Мария Видолова, „Ипотечно кредитиране и ипотечен пазар в България. Ефекти от кризата и възможности за развитие”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Мирослав Ганев 2012
51 Мария Видолова, „Проблематика на ипотечното кредитиране и управление на кредитния риск в търговските банки”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Калоян Костов 2012
52 Мария Видолова, „Системи за електронни разплащания в България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Сийка Стефанова 2012
53 Мария Видолова, „Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време TARGET 2 и присъединяването на банковата общност в България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Александър Костов 2012
54 Мария Видолова, „Банкови карти”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Владимир Бонев 2011
55 Мария Видолова, „Кредитен риск и суапове за кредитно изпълнение”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Лора Недева 2011
56 Мария Видолова, „Ресурсно осигуряване на здравната система в Р България“- проблеми и възможности“, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дисертация д-р:Сашо Ангелов 2011
57 Мария Видолова, „Съвременната финансова и икономическа криза – възникване и развитие. Предизвикателства пред българската банкова система”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Николай Димов 2011
58 Мария Видолова, „Активи и финансов портфейл на домакинствата”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Красен Йотов 2010
59 Мария Видолова, „Анализ на финансовото състояние на фирма Петрол АД по данни от финансовите отчети”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Мариян Йорданов 2010
60 Мария Видолова, „Дивидентна политика”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Данаил Гецев 2010
61 Мария Видолова, „Документарните операции в банковата сфера”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Ели Милушева 2010
62 Мария Видолова, „Електронни пари и иновационни системи за разплащания в Европейската общност”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Добрин Стефанов 2010
63 Мария Видолова, „Икономически измерения на централизираното възлагане на обществени поръчки”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Иван Василев 2010
64 Мария Видолова, „Инвестиции в недвижими имоти – обща теория и нови реалности в условията на финансовата криза”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Стефка Димитрова 2010
65 Мария Видолова, „Картови разплащания в България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Радосвета Кръстева 2010
66 Мария Видолова, „Контрол и управление на банковия риск”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Константин Кръстев 2010
67 Мария Видолова, „Кредитен риск – методи за измерване и управление”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Николай Йорданов 2010
68 Мария Видолова, „Лизингови сделки и ролята за тяхното финансиране”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Анелия Станкова 2010
69 Мария Видолова, „Лизинговият пазар в България в условията на финансова криза”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Вера Рачева 2010
70 Мария Видолова, „Оценка на компании, носещи висок риск от фалит”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Павел Павлов 2010
71 Мария Видолова, „Проблеми и перспективи пред търговското кредитиране в България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Даниела Данчева 2010
72 Мария Видолова, „Риск и възвръщаемост при вземане на инвестиционни решения”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Стефан Димов 2010
73 Мария Видолова, „Същност и значение на междубанковите лимити”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Стоян Проданов 2010
74 Мария Видолова, „Същност и особености на животозастраховането на примера на Ай Ен Джи животозастраховане”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Лилия Бочева 2010
75 Мария Видолова, „Характеристика, особености и механизми на действие на фондовата борса”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Боян Монев 2010
76 Мария Видолова, „Характеристики на ислямското банкиране на примера на действащите ислямски банки в Европа”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Огнена Тотева 2010
77 Мария Видолова, „Ценови балони”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Александър Славов 2010
78 Мария Видолова, „Анализ на финансовото състояние на предприятието”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Диана Тодорова 2009
79 Мария Видолова, „Валутен борд до въвеждането на Европейска парична единица – възможност за ограничаване влиянието на финансовата криза върху икономическото развитие на България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Йорданка Чакърова 2009
80 Мария Видолова, „Електронното банкиране в България – състояние и тенденции”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Мариела Йорданова 2009
81 Мария Видолова, „Международна диверсификация на инвестициите за периода 2004-2008, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Стефан Павлов 2009
82 Мария Видолова, „Организация на счетоводното отчитане на приходите и разходите в САЩ, Институт на оценителите в България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Снежана Йотова 2009
83 Мария Видолова, „Повишаване на ефективността при управление на паричните средства”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Гергана Монтянова 2009
84 Мария Видолова, „Признаване на приходи от организации с идеална цел съгласно общоприетите принципи на счетоводно отчитане”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Ивелина Михайлова 2009
85 Мария Видолова, „Ролята на Базел ІІ в оценката и управлението на риска . Основни предизвикателства в условията на финансова нестабилност и криза”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Димитър Темелков 2009
86 Мария Видолова, „Световната финансова криза и отражението й върху корпоративния свят”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Евгени Димитров 2009
87 Мария Видолова, „Секюритизация в общото застраховане”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Десислав Данов 2009
88 Мария Видолова, „Теория на инвестиционния портфейл”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Анелия Стоилова 2009
89 Мария Видолова, „Управление на кредитния риск”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Борислава Монова 2009
90 Мария Видолова, „Факторинг. Тенденции и перспективи за развитие на факторингови операции за българския пазар”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Ивелина Ненова 2009
91 Мария Видолова, „Финансов анализ на фирмата”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Надежда Скендерска 2009
92 Мария Видолова, „Финансово-икономически анализ на фирма „Х” АД, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Георги Збирчев 2009
93 Мария Видолова, „IPO в България – преглед на процеси на IPO, описание на проведените IPO в България, тенденции по света и сравнение на дружествата, провели IPO у нас”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Борислав Симеонов 2008
94 Мария Видолова, „Анализ и оценка на качеството на кредитния портфейл на HVB „Биохим”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Веселина Илиева 2008
95 Мария Видолова, „Анализ на процеса на сливанията и поглъщанията в бизнеса”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Дарина Красимирова 2008
96 Мария Видолова, „Анализ на финансовия пазар в Р. България към 30.06.2007 г.”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Боян Костадинов 2008
97 Мария Видолова, „БФБ – София, перспективи и развитие”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Светослав Солтариев 2008
98 Мария Видолова, „Европазари и търговия с финансови инструменти”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Зоя Атанасова 2008
99 Мария Видолова, „Ефективни пазарни портфейли. Модели за създаване, оценка и прогнозиране на възвръщаемостта”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Борислава Герасимова 2008
100 Мария Видолова, „Количествени и качествени методи при оценката на инвестиционен проект”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Мая Николова 2008
101 Мария Видолова, „Кредити, кредитна политика, управление на риска в банковата среда”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Антон Чапкънов 2008
102 Мария Видолова, „Методи за оценка на инвестиционни проекти. Оценка на компания”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Анита Герасимова 2008
103 Мария Видолова, „Оперативният лизинг и ролята при управление на корпоративните финансови резултати”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Добромир Добрев 2008
104 Мария Видолова, „Ролята на техническия анализ при определяне на движението на цените на Българската Фондова Борса”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Тодор Плугчиев 2008
105 Мария Видолова, „Световни борси на акции – теория, практика и съвременна статистика”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Вержиния Иванова 2008
106 Мария Видолова, „Състояние на капиталовия пазар в България през 2007 г., СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Марина Капсималова 2008
107 Мария Видолова, „Ценообразуване на кредити”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Диляна Съботина 2008
108 Мария Видолова, „Банков анализ на финансовото състояние и кредитоспособността на малки и средни предприятия”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Виктория Мечкова 2007
109 Мария Видолова, „Българският капиталов пазар – развитие и перспективи”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Ердад Вичинян 2007
110 Мария Видолова, „Връзката данъчна политика – икономически растеж в контекста на българските икономически условия – тенденции, необходимост от реформи, възможности за въвеждане на плосък данък”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет“ дипломна работа:Светлана Георгиева 2007
111 Мария Видолова, „Използването на информационните технологии във финансовия сектор”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Цвета Пантева 2007
112 Мария Видолова, „Инвестиционно банкиране в България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Лиляна Луканова 2007
113 Мария Видолова, „Консолидирани финансови отчети”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Боряна Димова 2007
114 Мария Видолова, „Кредитиране на малки и средни предприятия”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Иван Райчев 2007
115 Мария Видолова, „Кредитния риск при предлагане на кредити на домакинствата”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Гергана Янева 2007
116 Мария Видолова, „Лизинговият пазар в България. Същност, спецификация, проблеми и развитие”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Юлияна Бояджиева 2007
117 Мария Видолова, „Обезценка на активи”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Боян Иванов 2007
118 Мария Видолова, „Отчитане и управление на валутните преводи в банките”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Спасияна Кирилова 2007
119 Мария Видолова, „Публично-частно партньорство – съвременни методи за оценка”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Атанас Трифонов 2007
120 Мария Видолова, „Сливания и поглъщания и мястото им в икономическата система – причинно-следствена връзка. Сливанията и поглъщанията и интелектуалния капитал”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Стела Тонева 2007
121 Мария Видолова, „Счетоводно отчитане на бизнес-комбинации”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Анна Илиева 2007
122 Мария Видолова, „Технология на процеса свързан с одобряване на банкови кредити”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Гергана Неделчева 2007
123 Мария Видолова, „Управление на кредитния риск при фирменото кредитиране на примера на ТБ „Алианц България” АД, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Румен Трилев 2007
124 Мария Видолова, „Управление на материалните запаси и финансовите показатели свързани с тях в съвременните ERM системи”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Росен Пейчев 2007
125 Мария Видолова, „Финансиране на компании чрез капиталовия пазар (българският опит)”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Камелия Ивановска 2007
126 Мария Видолова, „Финансова децентрализация в България – проблеми и перспективи”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Стефан Константинов 2007
127 Мария Видолова, „Франчайзингът – бизнес-модел на новото време”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Ашкън Алкан 2007
128 Мария Видолова, „Хармонизиране на данъчната система на Р. България с оглед приемането й в ЕС”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Надежда Данчева 2007
129 Мария Видолова, „Анализ на баланса и отчета за паричния поток на примера на БТК”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:София Кинчева 2006
130 Мария Видолова, „Анализ на процедурите при инвестиране в дълготрайни активи и контрол на капиталовите разходи на примера на българската телекомуникационна компания”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Стела Попова 2006
131 Мария Видолова, „Анализ на финансовото състояние на фирма „Автобриз – Инвест” АД, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Мартин Драгулев 2006
132 Мария Видолова, „Анализ на финансовото състояние при кандидатстване за кредит на фирма „Интертрансауто” ООД, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Георги Ваклинов 2006
133 Мария Видолова, „Базел ІІ – предизвикателство пред кредитния риск – мениджмънт в България (по примера на ПИБ АД)”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Виктория Александрова 2006
134 Мария Видолова, „Банково кредитиране на малки и средни предприятия”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Стоименка Тонова 2006
135 Мария Видолова, „Българските банки в присъединителния период към ЕС – изискванията на новото споразумение за капитала Базел ІІ”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Валентина Илиева 2006
136 Мария Видолова, „Възстановяване и развитие на страните от Източна Азия в периода след валутната криза 1997 г”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Николай Цонков 2006
137 Мария Видолова, „Данъчно облагане на дивидентите в България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Александър Стефанов 2006
138 Мария Видолова, „Инвестиционен процес. Дейност на инвестиционните банки на първичния и вторичния пазар. Управление на портфейл от ценни книжа, сливания и изкупувания”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Станимир Андонов 2006
139 Мария Видолова, „Консолидация на банковия сектор в България в контекста на европейските тенденции и предпоставките на местния пазар”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Надежда Вичева 2006
140 Мария Видолова, „Кредитиране и източници на кредитиране на търговската фирма”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Мирослава Христова 2006
141 Мария Видолова, „Кредитоспособност на фирма „Булдекор” АД, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Мира Николаева 2006
142 Мария Видолова, „Ликвидност на банките и банковата система”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Маргарита Авдева 2006
143 Мария Видолова, „Маркетингови стратегии и продуктови програми на кооперативна банка”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Полина Банова 2006
144 Мария Видолова, „Оценка на финансовите активи и значението им при формирането на инвестиционен портфейл”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Людмила Мързенова 2006
145 Мария Видолова, „Разработка на бизнес-план за разширяване на дейността на примера на Мери-Уин ЕТ”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Стефан Бързаков 2006
146 Мария Видолова, „Сигурност в електронните разплащания”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Марияна Димова 2006
147 Мария Видолова, „Съвременни аспекти на корпоративното осигуряване”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Лора Пенчева 2006
148 Мария Видолова, „Управление на кредитния риск при фирменото кредитиране в търговската банка”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Димитър Монев 2006
149 Мария Видолова, „Финансиране и специфични проблеми на младежките предприятия в България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Анна Димитрова 2006
150 Мария Видолова, „Финансов анализ на фирма от външен потребител в реалните български условия – анализ на „Нилана” ООД, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Христо Владимиров 2006
151 Мария Видолова, „Анализ на финансовото състояние на предприятието”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Ангелина Христова 2005
152 Мария Видолова, „Банковата криза в Турция 2000/2001 г. и ефекти върху икономиката на България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Мая Богданова 2005
153 Мария Видолова, „Влиянието на държавните помощи в ЕС и България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Румяна Желева 2005
154 Мария Видолова, „Възможности за ипотечно жилищно кредитиране на примера на Провидънт Фъндинг”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Даниела Върбанова 2005
155 Мария Видолова, „Електронни пари”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Иван Славов 2005
156 Мария Видолова, „Икономическа и валутна интеграция на България в ЕС”, СУ „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Ангел Тинков 2005
157 Мария Видолова, „Картови разплащания – развитие и перспективи”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Магдалена Башева 2005
158 Мария Видолова, „Кредитиране на малки и средни предприятия – процедура и кредитен анализ”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Мила Ковачева 2005
159 Мария Видолова, „Кредитна политика на Търговските банки”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Ивайла Стефанова 2005
160 Мария Видолова, „Независим финансов одит”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Ирена Стамболиева 2005
161 Мария Видолова, „Основни насоки при осъществяване на вътрешния одит на държавно обществено осигуряване в Р. България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Петя Моева 2005
162 Мария Видолова, „Паричната политика на БНБ в условията на паричен съвет”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Христо Недялков 2005
163 Мария Видолова, „Платежоспособност и ликвидност на Търговска банка”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Янка Николова 2005
164 Мария Видолова, „Приложение на математически методи при финансовия анализ”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Пламена Златева 2005
165 Мария Видолова, „Проблеми при отчитане касовите операции в Търговските банки”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Ива Младенова 2005
166 Мария Видолова, „Проблеми при счетоводното отчитане на бизнес-комбинациите”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Евгения Кючукова 2005
167 Мария Видолова, „Развитие на капиталовия пазар в България“, СУ "Св. Климент Охридски"-Стопански факултет дисертация д-р:Маню Муравенов 2005
168 Мария Видолова, „Риск и финансиране в международната търговия. Факторингът – начин за избягване на риска”., СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Иглика Игнатова 2005
169 Мария Видолова, „Управление на пазарния риск в банковата дейност”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Юра Иванова 2005
170 Мария Видолова, „Финансови инструменти за насърчаване инвестициите в иновации на малките и средни предприятия в България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Блага Белухова 2005
171 Мария Видолова, „Финансово-счетоводни и правни аспекти на лизинговите операции”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Десислава Василева 2005
172 Мария Видолова, „Анализ на финансовото състояние на текстилно предприятие”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Симеонка Попова 2004
173 Мария Видолова, „Банкови електронни разплащания”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Татяна Стойнева 2004
174 Мария Видолова, „Вътрешен одит в търговските банки в България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Михаил Качов 2004
175 Мария Видолова, „Допълнително пенсионно осигуряване”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Десислава Михайлова 2004
176 Мария Видолова, „Държавен дълг и лихвени проценти в САЩ след 1990 г.”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет“ дипломна работа:Нора Дикова 2004
177 Мария Видолова, „Кредитиране на търговски предприятия”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Милена Костова 2004
178 Мария Видолова, „Счетоводно-технически аспекти при администрацията на кредити в Търговска банка”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Станислава Милева 2004
179 Мария Видолова, "Управление на кредитния портфейл на Търговската банка”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Радостина Петрова 2003
180 Мария Видолова, „Анализ на финансовите пазари: технически срещу фундаментален анализ, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Ралица Владимирова 2003
181 Мария Видолова, „Банково кредитиране – същност, видове, функции, роля. Кредитен процес., СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Андрей Въчев 2003
182 Мария Видолова, „Безналичните електронни разплащания, предизвикателствата на новата икономика. Състояние и тенденции в развитието на електронните финансови услуги в България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Кремена Абаджиева 2003
183 Мария Видолова, „Бюджетни взаимоотношения: централна местна власт. Финансова децентрализация, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Светослава Димитрова 2003
184 Мария Видолова, „Влияние на рисковия капитал върху икономическото развитие в Европа и САЩ”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Васил Мътев 2003
185 Мария Видолова, „Данъчната политика на България в контекста на присъединяването към ЕС”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Красимир Мерджов 2003
186 Мария Видолова, „Лизингово финансиране в България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Марина Стоянова 2003
187 Мария Видолова, „Лизингът – същност и приложение в България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Благовеста Цонева 2003
188 Мария Видолова, „Финансови и икономически кризи“, СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет дисертация д-р:Цветан Манчев 2003
189 Мария Видолова, „Финансовите инструменти в практиката на базата на МСС 39”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Кремена Стоянова 2003
190 Мария Видолова, „Финансово-икономически анализ на предприятието. Възможности за растеж., СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Диана Рашева 2003
191 Мария Видолова, „Анализ на финансовото състояние на търговска банка в Р. България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Диана Сапунджиева 2002
192 Мария Видолова, „Анализ на финансовото състояние на фирма „Ален Мак” АД, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Елена Василева 2002
193 Мария Видолова, „Анализ на финансовото състояние по данни от периодичните счетоводни отчети на предприятието”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Галя Иванова 2002
194 Мария Видолова, „Бизнес оценяване на предприятия и активи”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Гергана Станева 2002
195 Мария Видолова, „Бизнес план на предприятие „Симекс” ООД във връзка с разширяване на дейността”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Ива Иванова 2002
196 Мария Видолова, „Развитие на капиталовия пазар и фондовата борса в Р. България – възможности и тенденции”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Илияна Джоргова 2002
197 Мария Видолова, „Система за вътрешен контрол в банките”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Невена Гочева 2002
198 Мария Видолова, „Финансово-счетоводен анализ на дейността на стопанската единица въз основа на данните от периодичните счетоводни отчети. Финансово-счетоводни показатели”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Стоя Янева 2002
199 Мария Видолова, „Анализ и проблеми на капиталовата адекватност и ликвидност на търговските банки”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Елена Евтимова 2001
200 Мария Видолова, „Информационно осигуряване на операциите с ценни книжа, осъществяване в банките”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Ани Данева 2001
201 Мария Видолова, „Международната финансова система”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Дончо Ковачев 2001
202 Мария Видолова, „Система на безналични плащания в Р. България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Горица Чилева 2001
203 Мария Видолова, „Банкови разплащания в България”, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет дипломна работа:Пламена Христова 2000
Статия в научно списание
1 Мария Видолова, „Управление банковскими рисками: международные стандарты“, „Проблемы теории и практики управления, “Издательство: Международная медиа группа (Москва)ISSN: 0234-4505, 2013 2013
2 Мария Видолова, „Финансовый кризис и его влияние на экономику Болгарии“ – сп. „Проблемы теории и практики управления“, Издательство: Международная медиа группа (Москва)ISSN: 0234-4505, №9. - С. 36-42 , 2013 2013
3 Мария Видолова, Скоринг модели за оценка на риска в кредитирането“, Годишник на СУ, Стопански факултет, 2013 2013
4 Видолова М., “Modeling the dynamics of social Stochastic Object with a hierarchical structure”, „Политика и право в социально-экономической системе общества” , 2012, Ref, Web of Science 2012
5 Мария Видолова, “Modeling the dynamics of social Stochastic Object with a hierarchical structure”, „Политика и право в социально-экономической системе общества”, 2012 2012
6 Видолова М., „Modeling the dynamics of social оbject”, Bulgarian Journal of Intenational Law, брой:1, 2012, Ref, Web of Science 2012
7 Мария Видолова, Гр. Сарийски, –„Дългосрочни перспективи за развитие на финансовия сектор в България”, „Народостопански архив”, 2012 2012
8 Видолова М., Гр. Сарийски, „Дългосрочни перспективи за развитие на финансовия сектор в България”,20 стр., Свищов, Народостопански архив, 2012, Ref, Web of Science 2012
9 Мария Видолова, „Модель оценки рисков в потребительском кредитировании”, „Экономика, социология и право”, ISSN 1995-9648, 2012 2012
10 Видолова М., „Модель оценки рисков в потребительском кредитировании”, ISSN 1995-9648, „Экономика, социология и право”, 2012, Ref, Web of Science 2012
11 Мария Видолова, „Приложение на математически методи при изследване динамиката на социални системи и процеси”, Infinity- creative, 2012 2012
12 Мария Видолова, Modeling the dynamics of social оbject”, Bulgarian Journal of Intenational Law, кн. 1, 2012 2012
13 Мария Видолова, Банковский риск – определение, источники, эволюция применяемых стандартов, международный журнал „Проблемы теории и практики управления”, 2012 2012
14 Мария Видолова, „ ИТ-инвестиции в финансовый сектор – проблемы, перспективы, эффективность”, IDG.ru, PC World, Computerworld, 2011 2011
15 Видолова М., „ИТ инвестиции във финансовия сектор – проблеми, перспективи, ефективност”, ICT медия, IDG.ru, PC World, Computerworld, брой:4, 2011, Ref, Web of Science 2011
16 Мария Видолова, „ИТ инвестиции във финансовия сектор – проблеми, перспективи, ефективност”, ICT медия, IDG.ru, PC World, Computerworld, 2011 2011
17 Видолова М., „ИТ-инвестиции в финансовый сектор – проблемы, перспективы, эффективность”, PC World, Computerworld, IDG.ru, брой:3, 2011, Ref, Web of Science 2011
18 Мария Видолова, Жечко Димитров, Assessment of Bulgarian public financial management (PFM) system – Macro Assessment, Infinity- creative, ISBN 978-954-2944-04-1, 2011 2011
19 Видолова М., „Българският банков сектор в процеса на присъединяване към ЕС – предизвикателства и тенденции“, „Банки, инвестиции, пари”, брой:1-2, 2006, Ref, Web of Science 2006
20 Видолова М., „Възможности и перспективи пред банковия сектор в процеса на присъединяване към ЕС“ („Opportunitie sand prospects before the banking sector in the process of EU accession“), „Банки, инвестиции, пари“, брой:6, 2004, Ref, Web of Science 2004
21 Видолова М., „В ЧПГ „Банкер“ знанията са неотделими от практиката“, „Банки, инвестиции, пари“, брой:4, 2003, Ref, Web of Science 2003
22 Видолова М., „Стратегии за развитие на една банка през ХХІ век“, „Банки, инвестиции, пари", брой:4-5, 2002, Ref, Web of Science 2002
23 Видолова М., „Банките ще могат по-ефективно да управляват ликвидността си и да намалят системния риск“, „CIO“, 2001, Ref, Web of Science 2001
24 Видолова М., „Стратегии на банките в условията на глобализация“, „Банкови информационни технологии“, брой:3, 2000, Ref, Web of Science 2000
25 Мария Видолова, Параскева Ахтарджиева, Петър Петров, и др., Алтернативни образователни структури в условията на пазарна икономика“ (социално-икономически проблеми), НИИО, 1991 1991
26 Видолова М., Св. Радева, „Социално-икономически проблеми при въвеждането на ЕИТ в професионалното образование”, „Образование и професия”, брой:9, 1990, Ref, Web of Science 1990
Статия в поредица
Видолова М., „15 години „Тексимбанк” – стабилно присъствие на българския пазар”, Монитор, 2007 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Александър Томов, Мария Пиргова, Ганчо Ганчев, Борис Попиванов, Гарабед Минасян, Мария Видолова, България в Европа: изоставане или догонване, България в Европа: изоставане или догонване, издателство:Институт за ново икономическо мислене, 2018, Ref 2018
2 Мария Видолова, „Стандартите и риска в банковата сфера. възможности за измерване на пазарния риск“ , Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, том 17, 2017 2017
3 Мария Видолова, „ Изследване на социални процеси с помощта на математически модели“, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, том 14, 2016 2016
4 Мария Видолова, „Приложение на VaR анализ при оценка на риска в банковите институции”, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, т. 12, 2014 2014
5 Мария Видолова, Гр. Сарийски, „Финансовата криза и нейното отражение върху икономически растеж в България”, Годишник на СУ, Стопански факултет, т. 12, 2014 2014
6 Мария Видолова, „Рискът в банковата сфера – еволюция на приложимите стандарти”, Межд.научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, Икономически университет, Варна, 2013 2013
7 Мария Видолова, Гр. Сарийски, „Тенденции и възможности за развитие на банковия сектор в България“, Сборник от юбилейна международна научна конференция – Свищов, 2013 2013
8 Мария Видолова, А. Георгиев, Рискът в банковата система – необходимост от идентифициране и управление", Годишник на СУ, Стопански факултет, т. 11, 2013 2013
9 Видолова М., „Приложение на VaR анализ при оценка на риска в банковите институции”, 20 стр., т.12 на , под печат, Годишник на СУ - Стопански факултет, 2012, Ref, Web of Science 2012
10 Видолова М., А. Георгиев, „Рискът в банковата система – необходимост от идентифициране и управление", 19 стр. – т. 11., Годишник на СУ - Стопански Факултет, 2012, Ref, Web of Science 2012
11 Видолова М., „Рискът в банковата сфера – еволюция на приложимите стандарти”, „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, издателство:Икономически университет, Варна, 2012, Ref, Web of Science 2012
12 Видолова М., „Скоринг модели за оценка на риска в кредитирането“, 18 стр.,т. 11, Годишник на СУ - Стопански факултет, 2012, Ref, Web of Science 2012
13 Видолова М.,, Гр. Сарийски, „Финансовата криза и нейното отражение върху икономически растеж в България”, 20 стр. под печат, т. 12 , Годишник на СУ - Стопански факултет, 2012, Ref, Web of Science 2012
14 Vidolova M., „Risk management in banking – evolution of thе applicable standards“, „Social value and competitiveness Development in EU“, издателство: СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет, 2011, Ref, Web of Science 2011
15 Мария Видолова, „Risk management in banking – evolution of thе applicable standards“, 14 межд. конф. на СУ, Стоп.ф-т – „Social value and competitiveness Development in EU“, 2011 2011
16 Мария Видолова, „ИТ инвестициите във финансовия сектор – от какво имат нужда финансовите компании“, ХІІІ финансов ИТ форум „Презареденото десетилетие“, 2011 2011
17 Видолова М., „ИТ инвестициите във финансовия сектор – от какво имат нужда финансовите компании“, „Презареденото десетилетие“, 2011, Ref, Web of Science 2011
18 Мария Видолова, Гр. Сарийски, -„Рискът в банковата сфера – характеристика, елементи, надзорни регулации”, „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж”, т.1, Сборник доклади на межд. юбилейна научна конференция на Стоп. акад. „Д.А. Ценов” – Свищов, 2011 2011
19 Видолова М., Гр. Сарийски, „Рискът в банковата сфера – характеристика, елементи, надзорни регулации”, Сборник доклади на межд. юбилейна научна конференция на Стоп. акад. „Д.А. Ценов” – Свищов, „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж”, , издателство:Стоп. акад. „Д.А. Ценов” – Свищов, 2011, Ref, Web of Science 2011
20 Vidolova M., „Testing and comparing measures for Value-at-Risk“, „Social Welfare Enhancement in EU“, издателство:СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет, 2010, Ref, Web of Science 2010
21 Видолова М., „Развитие на дейността на ЧПБ „Тексим” в областта на валутната търговия, брокерската дейност и доверителното управление”, Национално съвещание с ръководителите на офиси в системата на „ТЕКСИМБАНК”, 2010 2010
22 Видолова М., ЧПБ „Тексим” АД в новите икономически реалности” , Национално съвещание с ръководителите на офиси в в системата на ТЕКСИМБАНК, 2010 2010
23 Видолова М., „Пазарен риск и свързаните с него иновативни модели, стратегии и инструменти за управлението му”, Национално съвещание със специалисти от банковия сектор, 2009 2009
24 Видолова М., „Депозитни продукти – характеристики, сравнителен анализ”, Национално съвещание с ръководителите на офиси на ЧПБ „Тексим”АД, 2008 2008
25 Видолова М., „Икономически и валутен съюз на хоризонта”, Национално съвещание със специалисти в банковия сектор , 2006 2006
26 Видолова М., „Банките по пътя към Европа“ , „Банките по пътя към Европа" , 2004, Ref, Web of Science 2004
27 Видолова М., О. Исмаилов, „Република България – нормативна уредба и практика в областта на управлението на кризи” , Проблеми на управлението по време на кризи, 2004, Ref, Web of Science 2004
28 Видолова М., „Предизвикателства пред банковия сектор”, „Банките в услуга на клиента”, 2003, Ref, Web of Science 2003
29 Видолова М., „Финансовата криза в България през периода 1995-1997 г.”, „Академична подкрепа на политиците”, 2003 2003
30 Видолова М., „Принципи и подходи при разработването на стратегията за развитие на една банка“, пленарен доклад, „Електронното банкиране в България“, 2002, Ref, Web of Science 2002
31 Видолова М., „Г. Найденов – основателят на ЧПБ „Тексим” АД, „Човекът, който изпревари своето време”, издателство:„Захари Стоянов”, 2000, Ref 2000
32 Видолова М., „Стратегии на банките в условията на глобализация“ , „Банките и глобалното общество“, 2000, Ref, Web of Science 2000
33 Видолова М., „Състояние и тенденции на българската банкова система в условията на глобализация на финансовите пазари“ , „Преструктуриране и развитие на банковия сектор в напредналите страни в преход: възможни решения за други икономики в преход“, издателство:East West management institute, 2000, Ref, Web of Science 2000
34 Видолова М., Св. Радева, Ив. Кутов, П. Стоянов, М. Пешева, „Социално-икономически проблеми на дейността на организациите от сферата на културата“, „Културното преживяване на прага на хилядолетието“, издателство: Институт по философия на БАН, 1999, Ref, Web of Science 1999
35 Vidolova M., „The banks system in Bulgaria – national settlement system in Bulgaria, futures and trends“, Внедряване на системите ТАРГЕТ и СЕПА в Европейския съюз , издателство:Комисия по внедряване на системите ТАРГЕТ и СЕПА в Европейския съюз – Брюксел, 1998, Ref, Web of Science 1998
36 Видолова М., „Някои социално-икономически фактори и поведението на младежта“ , „Влияние на промените у нас върху младите хора“, издателство:Комитет за младежта, физическото възпитание и спорта, 1998, Ref, Web of Science 1998
37 Видолова М., Св. Радева, Ст. Мушкова, „Изграждане на система за обучение по информатика в средното образование”, „Съвременни средства и технологии за обучение в училище", издателство:МНП, 1991, Ref, Web of Science 1991
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мария Видолова, „Изисквания за класификация на експозициите в банките и приложимата счетоводна рамка в светлината на МСФО 9“ 2017
2 Секционен доклад, Мария Видолова, Requirements for the classification of exposures in banks and the applicable accounting framework in the light of IFRS 9 2017
3 Секционен доклад, Мария Видолова, „The risk in the banking system. Measuring market risk in banking“ 2016
4 Секционен доклад, Мария Видолова, „Преглед на качеството на активите /AQR АНАЛИЗ/ на банковия сектор в България“ 2016
5 Секционен доклад, Мария Видолова, Methodology for measuring market risk in the bank” 2015
6 Секционен доклад, Мария Видолова, „Методи и модели за оценка и анализ на кредитния риск в банковата дейност“, научно-практическа конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие" 2014
7 Секционен доклад, Мария Видолова, „Моделиране динамиката на социални стохастични обекти с йерархична структура“ 2014
8 Секционен доклад, Мария Видолова, „Study of social processes using mathematical methods“ 2013
9 Секционен доклад, Мария Видолова, „ИТ инвестициите във финансовия сектор – от какво имат нужда финансовите компании“ 2011
10 Секционен доклад, Мария Видолова, „Risk management in banking – evolution of thе applicable standards“ 2011
11 Секционен доклад, Мария Видолова, „Testing and comparing measures for Value-at-Risk“ 2010
12 Секционен доклад, Мария Видолова, „Република България – нормативна уредба и практика в областта на управлението на кризи” 2004
13 Секционен доклад, Мария Видолова, „Банките по пътя към Европа“ 2004
14 Секционен доклад, Мария Видолова, „Предизвикателства пред банковия сектор” 2003
15 Секционен доклад, Мария Видолова, „Принципи и подходи при разработването на стратегията за развитие на една банка“, пленарен доклад 2002
16 Секционен доклад, Мария Видолова, „Стратегии на банките в условията на глобализация“ 2000
17 Секционен доклад, Мария Видолова, „Състояние и тенденции на българската банкова система в условията на глобализация на финансовите пазари“ 2000
18 Секционен доклад, Мария Видолова, "The banks system in Bulgaria – national settlement system in Bulgaria, futures and trends“, 1998
Участие в редколегия
1 Мария Видолова, Член на редколегия, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, Участие в редколегия 2014
2 Мария Видолова, Член на журита за избор на Банка на годината, за избор на най-добри банкови продукти и др., Участие в редколегия 2007
3 Мария Видолова, Член на редколегията на сп. „Банки, инвестиции, пари“ , Участие в редколегия 2006
4 Мария Видолова, Член на редколегията на сп. „Финансов и данъчен контрол“ , Участие в редколегия 2004
Учебник/Учебно помагало
1 Мария Видолова, „ОСНОВИ НА ЦЕНТРАЛНОТО БАНКИРАНЕ“, УЧЕБНИК ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, Велико Търново, Рецензирано 2015
2 Мария Видолова, КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ, I част, Учебно пособие за дистанционно обучение, Велико Търново, Рецензирано 2014
3 Мария Видолова, КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ, II част, Учебно пособие за дистанционно обучение , Велико Търново, Рецензирано 2014
4 Мария Видолова, БАНКОВО ДЕЛО, Учебник за дистанционно обучение, Велико Търново, Рецензирано 2013
5 Мария Видолова, ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЯ, Учебно пособие за дистанционно обучение, Велико Търново, Рецензирано 2013
6 М. Видолова, Цв. Игнатов, „Корпоративни финанси“ 900 стр., адаптиран превод на “Fundamentals of Corporate Finance” – Stephen Ross, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, McGraw-Hil, 2002, ISBN 978-954-2944-07-2, обща научна редакция, собств. участие 820 стр., Infinity creative, София, Ref, Рецензирано 2012
7 Мария Видолова, Игнатов Цв., „Корпоративни финанси“. адаптиран превод на “Fundamentals of Corporate Finance” – Stephen Ross, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, McGraw-Hil, 2002 , Infinity creative, ISBN 978-954-2944-07-2, Рецензирано 2012
8 Мария Видолова, „Опции, фючърси, суапи (учебно помагало), Infinity creative, ISBN 978-954-2944-08-9, София, Рецензирано 2012
9 Видолова М. , „Опции, фючърси, суапи (учебно помагало),180 стр. ISBN 978-954-2944-08-9 , Infinity creative, София, Ref, Рецензирано 2012
10 Мария Видолова, „Публични финанси“ , „ИФО Дизайн“, ISBN 978-954-2944-05-8, София, Рецензирано 2012
11 Видолова М., „Публични финанси“, 297 стр., ISBN 978-954-2944-05-8, „ИФО Дизайн“, София, Ref, Рецензирано 2012
12 Видолова М., „Банкови анализи“, 190 стр., СУ „Св. Кл.Охридски“, София, Ref, Рецензирано 1999
13 Мария Видолова, „Банкови анализи“, СУ „Св. Кл.Охридски“, София, Рецензирано 1999