Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Таня Тонова

Researcher ID (Web of Science):AAD-6234-2020
Дисертация д-р
Таня Георгиева Тонова, Когнитивни модели в обучението по математика на ученици от 3-5 клас., ФМИ 2013
Книга
1 Иван Тонов, Таня Тонова, Учебно помагало за задължително-избираема подготовка,математика 7 клас, ISBN:978-954-01-2617-3 , Просвета, София 2011
2 Иван Тонов, Таня Тонова, Учебно помагало за задължително-избираема подготовка,математика 5 клас, ІІ преработено издание, ISBN:978-954-01-2497-1 , Просвета, София, Рецензирано 2010
3 Иван Тонов, Таня Тонова, Учебно помагало за задължително-избираема подготовка,математика 6 клас , ISBN:978-954-01-2043-0, Просвета, София, Рецензирано 2007
4 Иван Тонов, Таня Тонова, Учебно помагало за задължително-избираема подготовка,математика 5 клас, ISBN:978-954-01-1893-2, Просвета, София, Рецензирано 2006
5 Веселин Златилов, Илиана Цветкова, Таня Тонова, Първа математическа читанка, ISBN:954-528-468-4, Труд, София 2004
Научен проект
1 Таня Тонова, МОДЕРН-А:МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.016.0018 2021
2 Таня Тонова, Подкрепа за приобщаващо образование, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-3.018.0001 2021
3 Таня Тонова, Квалификация на педагогически специалисти за усвояване на знания, формиране на умения и компетентности за оценяване на ученици, Член, МОН, Номер на договора:BG051P0001-3.1.03-0001 2012
4 Таня Тонова, Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във ФМИ. , Член, , Номер на договора:BG051P0001-4.3.04-0018 2012
5 Таня Тонова, Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) в края на началния етап (ІV клас) и края на основната образователна степен (VІІІ клас) по културно–образователната област „Български език и литература” и „Математика, информатика и информационни технологии”, , Член, , Номер на договора:629 2003
Статия в научно списание
1 Tonova, Tanya, Nikolova, Nikolina, INFORMATION TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS EDUCATION: TOOL FOR OR BARRIER AGAINST FORMING ABSTRACT THINKING, MATHEMATICS AND INFORMATICS, vol:56, issue:2, 2013, pages:133-141, ISSN (print):1310-2230, ISSN (online):1314-8532 2013
2 Таня Тонова, Николина Николова, Информационните технологии в обучението по математика: средство за или бариера пред формирането на абстрактното мислене, Математика и информатика, vol:56, issue:2, 2013, pages:133-141, ISSN (print):1310–2230, ISSN (online):314–8532, Ref, PhD 2013
3 Таня Тонова, Веселин Гушев, Евелина Копева, Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи – Модул „Задачи”, Математика и Информатика, issue:2, 2006, pages:9-18 2006
4 Таня Тонова, Веселин Гушев, Евелина Копева, Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи – Трансформации на графики на функции, Математика и Информатика, issue:1, 2006, pages:10-15 2006
5 Таня Тонова, Веселин Гушев, Евелина Копева, Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи, Математика и Информатика, issue:5, 2005, pages:15-18 2005
6 Таня Тонова, Веселин Гушев, Евелина Копева, Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи – Графики на елементарни функции, Математика и Информатика, issue:6, 2005, pages:4-8 2005
7 Таня Тонова, Веселин Златилов, Ако кандидатствате след 7 клас, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:2, 2000, стр.:29-42, ISSN (print):0861-8321 2000
8 Таня Тонова, Веселин Златилов, Ако кандидатствате след 7 клас, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:1, 2000, стр.:47-51, ISSN (print):0861-8321 2000
9 Кирил Банков, Надежда Джонева, Дияна Иванова, Веселин Златилов, Мариана Тодорова, Таня Тонова, Стефка Ятовска, Стоян Бахчеванов, Александра Шишкова, Румяна Илчева, Тренировъчен тест за кандидатстващите след седми клас, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:2, 2000, стр.:43-47, ISSN (print):0861-8321 2000
10 Кирил Банков, Антония Полименова, Таня Тонова, Мариана Тодорова, Веселин Златилов, Стефка Ятовска, Александра Шишкова, Христина Йонова, Мира Славова, Калина Цонева, Тренировъчен тест за кандидатстващите след седми клас, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:1, 2000, стр.:23-26, ISSN (print):0861-8321 2000
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Таня Тонова, Образователната среда-класната стая на 21 век, 75-годишна мисия и история, редактор/и:Евгения Сендова, Филип Петров, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:131-137, ISBN:978-954-07-5742-1 2023
2 Таня Тонова, Станислав Иванов, Пресечна точка, 75-годишна мисия и история, редактор/и:Евгения Сендова, Филип Петров, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:137-145, ISBN:978-954-07-5742-1 2023
3 T. Tonova, S. Ivanov, COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE FRAME OF THE MATHEMATICS SCHOOL CURRICULA IN BULGARIA, INTED2022 Proceedings, 2022, pages:7168-7174, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-37758-9, Ref 2022
4 T. Tonova, S. Ivanov, STUDY OF THE IMPACT OF TECHNOLOGY IN PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOL, EDULEARN22 Proceedings , Publisher:IATED, 2022, pages:7089-7095, ISSN (online):2340-1117, ISBN:2340-1117, doi:10.21125/edulearn.2022.1665, Ref 2022
5 Таня Тонова, Професията Учител по математика - параметрите на една дискусия, Сборник на Пролетната конференция на СМБ, редактор/и:Евгения Сендова, издателство:СМБ, 2022, стр.:205-209, ISSN (print):1313-3330, Ref 2022
6 T. Tonova, S. Ivanov, EARLY INVOLVEMENT OF STUDENTS IN RESEARCH ON PROBLEM CONCERNING PSYCHOLOGICAL, COGNITIVE, AND DIDACTICAL ASPECTS OF THE MATHEMATICS EDUCATION, EDULEARN21 Proceedings , 2021, pages:11039-11043, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-09-31267-2, doi:10.21125/edulearn.2021.2290, Ref, MSc 2021
7 T. Tonova, S. Ivanov, THE COMPETENCIES OF THE MATHEMATICS TEACHER, ICERI2021 Proceedings, 2021, pages:4276-4284, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-09-34549-6, doi:10.21125/iceri.2021.0993, Ref 2021
8 Илия Костов, Таня Тонова, Предизвикателства при дистанционно обучение по математика в специализирани училища в условията на извънредна ситуация, Електронното обучение във висшите училища, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, ISSN (print):978-954-07-5028-6 2020
9 Таня Тонова, Диана Петрова, Taxonomies and Technologies in Training (of Mathematics), EDULEARN19 Proceedings, 2019, pages:3786-3792, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.0980, PhD 2019
10 Таня Тонова, Милен Замфиров, Разкриване на математически способности при ученици чрез системата на Ван Хиле, Осми международен есенен научно-образователен форум, 2018 2018
11 Таня Тонова, Visualization of Knowledge as Interpretation of the Context, 7 ECM, 2016 2016
12 Таня Тонова, Светослав Стаменов, Николина Николова, Един модел на изследване съответствието на учебните програми и държавните зрелостни изпити по математика, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2015, pages:361-366, ISSN (online):1313-3330, PhD 2015
13 Tanya Tonova, An Integrative Approach to Effective Learning in Mathematics, MIE 2014, editor/s:Peter Sloup, Krassen Stefanov, Alexandra Sosokova, Ivan Koytchev, Pavel Boytchev, Publisher:St. Kliment Ohridski University Press, 2014, pages:105-111, Ref 2014
14 Таня Тонова, Една идея относно технологиите за обучение, Математика и математическо образование, 2014 2014
15 Иван Душков, Здравко Лалчев, Николай Цанев, Любен Витанов, Иван Тонов, Милена Йорданова, Таня Тонова, Атанас Георгиев, Теменужка Зафирова-Малчева, Виртуална лаборатория по образователен софтуер, Пета есенна научна конференция на ФНПП, издателство:Веда-Словена - ЖГ, 2007, стр.:308-313, ISBN:ISBN: 978-954-8846-02-8 2007
Участие в конференция
1 Постер, Таня Тонова, COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE FRAME OF THE MATHEMATICS SCHOOL CURRICULA IN BULGARIA 2022
2 Секционен доклад, Таня Тонова, Професията Учител по математика - параметрите на една дискусия 2022
3 Постер, Таня Тонова, STUDY OF THE IMPACT OF TECHNOLOGY IN PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOL 2022
4 Постер, Таня Тонова, THE COMPETENCIES OF THE MATHEMATICS TEACHER 2021
5 Постер, Таня Тонова, EARLY INVOLVEMENT OF STUDENTS IN RESEARCH ON PROBLEM CONCERNING PSYCHOLOGICAL, COGNITIVE, AND DIDACTICAL ASPECTS OF THE MATHEMATICS EDUCATION 2021
6 Секционен доклад, Таня Тонова, TAXONOMIES AND TECHNOLOGIES IN TRAINING (OF MATHEMATICS) 2019
7 Секционен доклад, Таня Тонова, Visualization of Knowledge as Interpretation of the Context 2016
8 Секционен доклад, Таня Тонова, Mathematical Teachers’ Competencies 2009
9 Секционен доклад, Таня Тонова, An Attempt Of Actual Education Of Mathematics Teachers 2007
10 Секционен доклад, Таня Тонова, New Technologies in Mathematics Teaching and Learning for Children 2006
Учебник
1 Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежинка Матакиева, Математика за 6. клас, ISBN:978-954-01-2000-3, Просвета, София, Рецензирано 2007
2 Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежинка Матакиева, Учебна тетрадка №1 по математика за 6. клас, Просвета, София, Рецензирано 2007
3 Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Учебна тетрадка №2 по математика за 6. клас, Просвета, София, Рецензирано 2007
4 Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежинка Матакиева, Математика за 5. клас, Просвета, София, Рецензирано 2006
5 Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежинка Матакиева, Учебна тетрадка №2 по математика за 5. клас, Просвета, София, Рецензирано 2006
6 Диана Раковска, Иван Тонов, Кирил Банков, Теодоси Витанов, Таня Тонова, Чавдар Лозанов, Математически състезания 4-7 клас, ISBN:954-8147-06-8 , Регалия 6, София 2004
Учебник/Учебно помагало
1 Веселин Златилов, Таня Тонова, Втора математическа читанка, Труд, София 2012
2 Иван Тонов, Таня Тонова, Математика за 7. клас, учебник, София, Рецензирано 2008
Учебно помагало
1 Таня Тонова, Веселин Златилов, Линка Минчева, Сборник задачи и тестове по математика за 6. клас, ISBN:978-954-01-2488-9, Просвета - София, София, Рецензирано 2010
2 Таня Тонова, Веселин Златилов, Линка Минчева, Сборник задачи по математика за 6. клас, ISBN:978-954-01-2042-3, Просвета - София, София, Рецензирано 2007
3 Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежинка Матакиева, Тетрадка по математика №1 , 5. клас, ISSN (print):, Просвета, София, Рецензирано 2006
4 Веселин Златилов, Илиана Цветкова, Таня Тонова, Първа математическа читанка, ISBN:954-528-468-4, Труд, София 2004
5 Таня Тонова, Веселин Златилов, Линка Минчева, Сборник задачи по математика за 6. клас, ISBN:954-01-1392-Х, Просвета - София, София, Рецензирано 2003
6 Веселин Златилов, Таня Тонова, Илиана Цветкова, Валерия Панделиева, Математическа читанка, ISBN:954-528-172-3, 954-733-139-6, КК "Труд", ИК "Прозорец", София, Рецензирано 2000
7 Таня Тонова, Веселин Златилов, Савка Ненова, Задачи и тестове по математика за шести клас, ISBN:954-799-562-6, София, Рецензирано 1998