Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Петя Драганова
Дипломна работа
Петя Христова Драганова, Изолиране и физиолого-биохимична характеристика на Haematococcus cf. pluvialis Rozhen-12 , ИФРГ- БАН, Ръководител:доц. д-р Пламен Пиларски 2012
Научен проект
1 Петя Димитрова, Снежни водорасли с биотехнологично значение, Член, , Номер на договора:ЕБР 2017
2 Петя Димитрова, Цианопрокариоти - нов потенциален рисков фактор за злокачествени заболявания в България?, Член, , Номер на договора:ДН13/9 2017
3 Петя Димитрова, Нови щамове микроводорасли за нуждите на производственото култивиране в България, Ръководител, , Номер на договора:ДФНП-206/ 16.05.2016 г. 2016
4 Петя Димитрова, Изследване на интегрален микробиологичен процес за получаване на биогаз от лигноцелулозни отпадъци и използване на СО2 от него за култивиране на микроводорасли. , Член, , Номер на договора:ДФНИ-Е01/0001. 2013-2014. 2013
5 Петя Димитрова, Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми, Член, , Номер на договора:Проект BG051PO001-3.3.06-0025 2012
Статия в научно списание
1 Radkova M., Stoyneva-Gärtner M., Dincheva I., Stoykova P., Uzunov B., Dimitrova P., Borisova C., Gärtner G., Chlorella vulgaris H1993 and Desmodesmus communis H522 for low-cost production of highvalue microalgal products, Biotechnology & Biotechnological equipment, том:39, 2019, стр.:1-8, ISSN (print):1310-2818 , ISSN (online):1314-3530, doi: 10.1080/13102818.2018.1562381, Ref, Web of Science, IF (1.877 - 2019), SCOPUS, SJR (0.376 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2019), др., в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
2 Stoyneva-Gärtner M. P., Uzunov B. A., Dimitrova P. H., Chipev N., Ethno mycological Notes on the Use of Polypore Fungi in Domestic Production of Alcoholic Beverages in Bulgaria, Research Journal of Food and Nutrition, том:2, брой:3, 2018, стр.:13-17, doi:10.17303, PhD 2018
3 Dimitrova P. H., Stoyneva-Gärtner M. P., Uzunov B. A., Gärtner G., Review of the algological studies of Bulgarian Black Sea coastal water bodies (1890-2017) with special attention to the newly described and threatened species. , Acta zoologica bulgarica, Suppl. , том:11, 2018, стр.:27-42, Ref, Web of Science, IF (0.369 - 2018), SCOPUS, SJR (0.19 - 2018), SCOPUS Quartile: Q4 (2018), др., в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
4 Descy J.-P., Stoyneva-Gärtner M. P., Uzunov B. A., Dimitrova P. H., Pavlova V. Ts., Gärtner G., Studies on cyanoprokaryotes of the water bodies along the Bulgarian Black Sea Coast (1890-2017): a review, with special reference to new, rare and harmful taxa, Acta zoologica bulgarica, Suppl. , том:11, 2018, стр.:43-52, Ref, Web of Science, IF (0.369 - 2018), SCOPUS, SJR (0.19 - 2018), SCOPUS Quartile: Q4 (2018), др., в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
5 Dimitrova P., Marinova G., Pilarski P., Preliminary studies on the growth and biochemical composition of a promising carotenoid producing strain Coelastrella sp. , Science and Technologies, том:6, брой:3, 2016, стр.:71-78, Ref 2016
6 Gacheva G., Dimitrova P., Pilarski P., New strain Haematococcus cf. pluvialis Rozhen-12- Growth, biochemical characteristics and future perspectives. , Genetics and Plant Physiology, том:5, брой:1, 2015, стр.:29-38, Ref 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Stoyneva-Gärtner M., Uzunov B., Dimitrova P., Pavlova V., ALGAL TOXINS AS NEW RISK FACTORS FOR THE NATIONAL SECURITY IN BULGARIA , ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА” , 2017, стр.:435-444, doi:ISSN 2367-7473 2017
2 Dimitrova P., Marinova G., Aleksandrov S., Iliev I., Pilarski P., Biochemical characteristics of a newly isolated strain Coelastrella sp. BGV cultivated at different temperatures and light intensities, Годишник на Софийския университет - КНИГА 4,Том 102, 2017 г., редактор/и:Prof. Maya Stoyneva-Gärtner, PhD, DrSc , издателство:Софийски университет, 2017, Ref 2017
3 Maya Stoyneva-Gärtner, Blagoy Uzunov, Petya Dimitrova, Pilot assessment of cyanotoxins as potential risk factors for cancer in Bulgaria , Conference Abstract, 2017, doi:https://doi.org/10.3897/biodiscovery.20.e20501, Ref, PhD 2017
4 Stoyneva-Gärtner M. P., Uzunov B. A., Dimitrova P., Gärtner G., Review of the algological studies of Black Sea coastal wetlands, Book of Abstracts First European Symposium “Research, conservation and management of biodiversity in the European seashores” - RCMBES 2017, редактор/и:Е. Georgieva & D. Peev (Eds), 2017, стр.:23-23, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
5 Gärtner G., Uzunov B. A., Dimitrova P., Stoyneva-Gärtner M. P., Review of the studies of aeroterrestrial algae along the Black Sea coast, Book of Abstracts First European Symposium “Research, conservation and management of biodiversity in the European seashores” - RCMBES 2017, редактор/и:Е. Georgieva & D. Peev (Eds), 2017, стр.:24-24, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
6 Petya Dimitrova, Gergana Marinova, Plamen Pilarski, PRELIMINARY STUDIES ON THE GROWTH AND BIOCHEMICAL COMPOSITION OF A PROMISING CAROTENOID PRODUCING STRAIN COELASTRELLA SP., Science & Technologies,Volume VI, 2016, Number 3, 2016, стр.:71-78, Ref 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Петя Димитрова, Pilot assessment of cyanotoxins as potential risk factors for cancer in Bulgaria 2017
2 Секционен доклад, Петя Димитрова, A brief look at the biotechnological potential of a local microalgal strain Coelastrella sp. 2017
3 Секционен доклад, Петя Драганова, Review of cyanoprokaryote studies in Black Sea coastal wetlands. 2017
4 Секционен доклад, Петя Драганова, Review of the algological studies of Black Sea coastal wetlands. 2017
5 Секционен доклад, Петя Драганова, Review of the studies of aeroterrestrial algae along the Black Sea coast. 2017
6 Секционен доклад, Петя Димитрова, Preliminary studies on the growth and biochemical composition of a promising carotenoid producing strain Coelastrella sp 2016
7 Секционен доклад, Петя Димитрова, Biochemical characteristics of a newly isolated strain Coelastrella sp. BGV cultivated at different temperatures and light intensities 2016
8 Секционен доклад, Петя Димитрова, Biochemical characteristics of a newly isolated strain Coelastrella sp. BGV cultivated at different temperatures and light intensities. 2015