Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Олга Сорока
Книга
Надежда Сталянова, Елена Крейчова, Олга Сорока, Кратък тематичен речник на българския, чешкия, полския и украинския език, ISBN:978-954-326-282-3, Парадигма, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
Речник
1 Райна Камберова, Лилия Желева, Албена Стаменова, Олга Сорока, Олена Чмир, Олга Албул, Украинско-български разговорник, ISBN:978-954-344-734-3, Клет, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
2 Надежда Сталянова, Елена Крейчова, Олга Сорока, Кратък тематичен речник на българския, чешкия, полския и украинския език, ISSN (print):, Парадигма, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Олга Сорока, Неологизми от украински произход в съвременния български език, Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор д-р Иван Кочев , редактор/и:Лъчезар Перчеклийски, издателство:Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2015, стр.:249-252 2015
2 Олга Сорока, Българско-украинската и украинско-българската лексикография от края на ХХ – началото на ХХІ век. , Езици на паметта в литературния текст, издателство:Фабер, 2014, стр.:611-619 2014
3 Олга Сорока, За едно фонетично явление в съвременната българска разговорна реч през ухото на чужденеца. , Проблемите на устната комуникация. IX Международна научна конференция 28-29 октомври 2011, Кн. 9, Ч.I. , редактор/и:М. Илиева , издателство:Велико Търново: Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий“, 2013, стр.:104-122 2013
4 Олга Сорока, Новите думи от украински произход в българския език , Проблеми на неологията в славянските езици., редактор/и:Благоева Д., Колковска С., Лишкова М., издателство:Академично издателство «Проф. Марин Дринов», 2013, стр.:257-274 2013
Учебник/Учебно помагало
1 О. Сорока, Б. Сокіл, О. Албул, Українсько-болгарський розмовник. Слова. Фрази. Коментарі. Украинско-български разговорник. Думи. Фрази. Коментари. , ТОВ «ІВА», Ужгород, Ref, Рецензирано 2015
2 Сорока О., Сокіл Б., Скажи це болгарською! Українсько-болгарський розмовник і словник. Кажи го на български! Украинско-български разговорник и речник., Мандрівець, Тернопіль, Ref, Рецензирано 2011