Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Диляна Ботева-Боянова
Глава от книга
Dilyana Boteva-Boyanova, Thrace. – In: Bruno Jacobs, Robert Rollinger (eds.), A Companion to the Achaemenid Persian Empire , ISBN:Online ISBN:9781119071860 , John Wiley & Sons, Inc. , Hoboken, NJ 07030, USA, International 2021
Дисертация доктор на науките
Диляна Василева Ботева-Боянова, Оброчните плочки на Тракийския конник като знакова система (Анализ и интерпретация на база данни). Автореферат на дисертация за получаване на научната степен „доктор на историческите науки”. София 2007, BAK 2007
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Диляна Ботева, Европейски паралели - за музея, за галерията, за библиотеките, Програма "Христо Ботев" на БНР 2022
2 Диляна Ботева, История и общество в перспективата на нумизматиката, Програма "Христо Ботев" на БНР 2020
3 Диляна Ботева, Радиоенциклопедия „Великите пълководци”: Пълководците и развитието на военното дело на древния Изток, Програма "Христо Ботев" на БНР 2016
4 Диляна Ботева, Радиоенциклопедия „Великите пълководци”: Пълководците от антична Елада, Програма "Христо Ботев" на БНР 2016
5 Диляна Ботева, Радиоенциклопедия „Жените във великите империи”: Жените в Римската империя, Програма "Христо Ботев" на БНР 2013
6 Диляна Ботева, Радиоенциклопедия „Наследството на старите империи”: Римската империя , Програма "Христо Ботев" на БНР 2013
7 Диляна Ботева, Цвете за странджанското християнство - Будител 3(29), с. 72-77, 2013
Книга
Диляна Ботева, Долна Мизия и Тракия в римската имперска система (193-217/218 г. сл. Хр.). Summary: Lower Moesia and Thrace in the Roman Imperial System (A. D. 193-217/218). 377 с., ISBN:954-07-0711-0, Университетско издателство, София, Рецензирано 1997
Монография
1 Диляна Ботева-Боянова, Античните текстове и тяхното четене днес: Акценти върху осем века фрагментарна история на древна Тракия (IV в. пр.Хр. - IV в. сл.Хр.), Университетско издателство, София, Рецензирано 2014
2 Диляна Ботева-Боянова, Проблеми на тракийската история и култура. Нов поглед върху сведения на Херодот и Тукидид, ISBN:954-9943-11-7, Гутенберг, София, Рецензирано 2000
Научен проект
1 Диляна Ботева-Боянова, „Надграждане на историческия наратив: от Деултум към DigiDeultum“ / "Upgrading the Historical Narrative: From Deultum to DigiDeultum", Член, ФНИ - МОН, Номер на договора:КП-06-ПН80/11 2023
2 Диляна Ботева-Боянова, Изследванията на Древна Тракия между традиционност и модерност:теорерични аспекти и научна методология", Ръководител, ФНИ - МОН, Номер на договора:КП-06-МНФ/44 (19.12.2023) 2023
3 Диляна Ботева-Боянова, Международна нумизматична конференция „10та съвместна среща ECFN и Nomisma.org & 2ри BulgNR ЗАЕДНО“, Член, 2023
4 Диляна Ботева-Боянова, проект "SUMMIT", научна група "Дигитална хуманитаристика. ИКТ приложения за история и език", Член, , Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008 2023
5 Диляна Ботева-Боянова, Ancient Coins Counterfeits Scientific Network: Digital Assets for Prevention of Cultural Heritage Forgery, Ръководител, Alexander von Humboldt Foundation (Germany), Номер на договора:BGR 1074508 HFST 2021
6 Диляна Ботева-Боянова, Странджа планина - идентифициране на историческите маршрути от древността в контекста на технологичното съвремие, Член, МОН - Проекти по ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-118/26.03.2021 2021
7 Диляна Ботева-Боянова, "Древна Тракия в цифри: преоценка на Античността в дигиталната епоха"/Measuring Ancient Thrace: Re-evaluating Antiquity in Digital Age, Член, МОН - Фонд "Научни изследвания", Номер на договора:КП-06-Н50/3 2020
8 Диляна Ботева-Боянова, Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Фаза 2. Нумизматичен семинар В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0001 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“, Ръководител, Европейска комисия 2020
9 Диляна Ботева-Боянова, Jubilaeus VIII: „70 години по-късно. Юбилейна конференция посветена на седемдесетата годишнина от второто издание на „Извори за старата история и география на Тракия и Македония“, Член, МОН - Проекти по ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-47 от 10.04.2019 г. 2019
10 Диляна Ботева-Боянова, Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Фаза 1. Създаване на база данни за паметниците на религиозния живот, Ръководител, Европейска комисия, Номер на договора:№ 70-85-58 от 18.06.2019 г. 2019
11 Диляна Ботева-Боянова, Scythica Vindobonensia и готските нашествия от средата на III в. сл.Хр. в днешните български земи. , Ръководител, МОН / ФНИ / Двустранно сътрудничество с Австрия, Номер на договора:ДНТС / Австрия 01/11 от 2.10.2017 2017
12 Диляна Ботева-Боянова, Jubilaeus VII в памет на проф. Маргарита Тачева, Член, МОН - Проекти по ФНИ на СУ, Номер на договора:24/2016 2016
13 Диляна Ботева-Боянова, ОТ ПАГАНИЗЪМ КЪМ ХРИСТИЯНСТВО – РИТУАЛ И ИЗКУСТВО (БАЛКАНСКИТЕ ПРОВИНЦИИ ПРЕЗ III – VI в.), Член, БАН 2014
Научно ръководство
1 Диляна Ботева-Боянова, Антични релефи на бог Митра от съвременните български територии на юг от Стара планина., Софийски университет, Исторически факултет, Катедра по стара история, тракология и средновековна история дипломна работа:Нели Георгиева Дакова, ф. 880 2023
2 Диляна Ботева-Боянова, Изображения на змии и змиеподобни същества от земите на Древна Тракия в периода V-I в. пр. Хр., ИФ, СУ дипломна работа:Катерина Раднева 2023
3 Диляна Ботева-Боянова, Процес на конституиране на римската провинция Македония (168 – ок. 140 г. пр. Хр.) – еволюция в държавната практика на Републиката към средата на II в. пр. Хр., Софийски университет, Исторически факултет, Катедра по стара история, тракология и средновековна история дипломна работа:Деница Руменова Асенова, ф. 2IS3000009 2023
4 Диляна Ботева-Боянова, „Власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934–745 г. пр.Хр.)“, Софийски университет "Св. Климент Охридски", ИФ, катедра по Стара история, тракология и средновековна история дисертация д-р:Зозан Тархан 2022
5 Диляна Ботева-Боянова, Паметници на Тракийския конник в музеите в Бургас, Карнобат, Созопол и община Малко Търново, ИФ - СУ дипломна работа:Татяна Aтанасова Байкушева, ф. № 60 107 2021
6 Диляна Ботева-Боянова, Сведения за историята и културата на Тракия и траките в Scripta minora на Ксенофонт, ИФ - СУ дипломна работа:Николай Пенев, ф. № 60102 2021
7 Диляна Ботева-Боянова, „Сведенията за Древна Тракия и тракийците в римските биографиите от „Успоредни животописи“ на Плутарх“., СУ, ИФ дипломна работа:Илия Макрелов 2020
8 Диляна Ботева-Боянова, „Свидетелства за култа на Изида в елинистическа Тракия и в римските провинции Долна Мизия и Тракия“ , СУ, ИФ дипломна работа:Изабел Йорданова 2019
9 Диляна Ботева-Боянова, Политиката на Гай Юлий Цезар към провинция Македония и тракийските земи, СУ, ИФ дипломна работа:Антония Станкова-Дойчева, ф. № 1279 2018
10 Диляна Ботева-Боянова, Живот и управление на Тит Флавий Веспасиан (39 - 81 г.), СУ, ИФ дипломна работа:Мая Василева, ф. № 1137 2017
11 Диляна Ботева-Боянова, Деметра и Кибела: богините-майки в Древна Елада (II-I хил.пр.Хр.), Софийски университет дипломна работа:Яна Георгиева Узунова, ф. № 1098 2015
12 Диляна Ботева-Боянова, Римската провинция Долна Мизия при император Антонин Пий (138-161 г. сл.Хр.), СУ дипломна работа:Бианка Ваньова Василева, ф. № 1160 2015
13 Диляна Ботева-Боянова, Сведенията на късноантични и ранносредновековни автори за християнизирането на бесите и тяхното участие в ранното монашество, Софийски университет дипломна работа:Боряна Маркова, ф.н. 1159 2015
14 Диляна Ботева-Боянова, Калигула през очите на враговете си Сенека и Филон Александрийски, Софийски университет дипломна работа:Борислав Събов 2014
15 Диляна Ботева-Боянова, Римските императори срещу готите на Книва: политическа митология, исторически документи и възстановима събитийност, Софийски университет, ИФ, катедра по Стара история, тракология и средновековна история дисертация д-р:Лили Грозданова Грозданова 2012
16 Диляна Ботева-Боянова, Марк Антоний, СУ, ИФ дипломна работа:Даниела Райчова Янева, ф. № 0851 2011
17 Диляна Ботева-Боянова, Персия и Тракия през доелинистическия период. Исторически паралели, контакти и влияния., Софийски университет, ИФ, катедра по Стара история, тракология и средновековна история дисертация д-р:Мирослав Илиев Издимирски 2010
18 Диляна Ботева-Боянова, Сведенията на Тацит за Тракия и траките, ИФ - СУ дипломна работа:Стоян Терзиев 2009
19 Диляна Ботева-Боянова, Долна Мизия и Тракия при управлението на император Филип Араб (244–249), ИФ - СУ дипломна работа:Лили Грозданова Грозданова 2008
20 Диляна Ботева-Боянова, Буребиста, ИФ - СУ дипломна работа:Стоянка Димитрова 1997
Редактор на издание нереферирано
1 Radka Argirova, Dilyana Boteva, Yuri Kalvachev, Humboldtians and the Scientific Progress in the Central and eastern European Countries. Scientific reports. Proceedings of the Humboldt Kolleg, Редактор на издание нереферирано 2017
2 Диляна Ботева, Мариана Минкова, Монетите на Августа Траяна. Стара Загора 2015, Редактор на издание нереферирано 2014
3 Диляна Ботева, Трети международен конгрес по българистика (София, 23-26 май 2013 г.), 19: Секция „История и Археология“, Подсекция „Археология и Стара история“, София 2014, Редактор на издание нереферирано 2013
Редактор на издание реферирано
Диляна Ботева-Боянова, Лили Грозданова, Римските императори срещу готите на Книва: политическа митология, исторически документи и възстановима събитийност. (= Coin Collections and Coin Hoards from Bulgaria – Monographs, 3). София: ProVias 2019 (научен редактор)., Редактор на издание реферирано 2019
Статия в научно списание
1 Ilya Prokopov, Dilyana Boteva, The coin hoard from Ablanitsa on the Middle Mesta (IGCH 890; CH X 129; ICHB I, p. 4) and the problems of an enigmatic coinage., Bulgarian Numismatic Journal, vol:1, issue:2, 2023, pages:67-83, ISSN (online):2815-4827, doi:doi: 10.5281/zenodo.10435388, Ref 2023
2 Dilyana Boteva, “…They have straw with them while they sacrifice…”, Orpheus, vol:26-27, 2020, pages:99-113, ISSN (print):0861-9387 2020
3 Dilyana Boteva, The Historical Context of the Bronze Statue of Septimius Severus from the Roman Colony of Deultum., Archaeologia Bulgarica, vol:XXIV, issue:1, 2020, pages:23-32, ISSN (print):ISSN 1310-9537, Ref 2020
4 Диляна Ботева, За употребата на боговете при военно-политически сблъсъци в Римската империя: Тулий Менофил срещу Максимин Тракиец (Abstract: Using Gods in military clashes in the Roman Empire: Tullius Menophilus against Maximinus Thrax) , Thracia, том:24, 2019, стр.:381-392 2019
5 Д. В. Ботева, Тракийските сребърни наколенници(?) и сребърният съд от Мастюгино – възможности за нова интерпретация., «Древности» (Харьков), том:15, брой:2017, 2018, стр.:127-141, ISSN (online):ISSN 2309-6608 2018
6 Ю. Цветкова, Т. Стоянов, Д. Ботева, 13-ти Международен конгрес по тракология „Древна Тракия: мит и реалност“, 3-7 септември 2017 г. Казанлък, България, Bulgarian e-Journal of Archaeology / Българско е-Списание за Археология; ISSN: 1314-5088 , том:7, брой:2, 2017, стр.:313-321, ISSN (online):1314-5088, Ref, Web of Science 2017
7 Dilyana Boteva, MARIA DEOUDI, Die thrakische Jägerin: Römische Steindenkmäler aus Macedonia und Thracia, Peleus 51, Verlag Franz Philipp Rutzen, Mainz und Ruhpolding/Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2010, 165 pp., 36 tables. Cased. ISBN 978-3-938646-54-0 (Rutzen)/978-3-447-06213-8 (Harrassowitz)/ISSN 1868-1476., Ancient West & East , том:13, 2014, стр.:303-304, Ref, Web of Science 2014
8 Диляна Ботева, Сюжетът „лов на заек” при посветителните релефи на Тракийския Херос, Известия на Регионален исторически музей Перник, том:2, 2014, стр.:200-224 2014
9 Д. Ботева, Херодот (8, 115, 3-4) за Ксеркс, пеоните (при Сирис ?) и „свещената колесница на Зевс”. , Thracia, том:XX, 2012, стр.:5-10 2012
10 Dilyana Boteva, The greaves(?) from Agighiol (Romania) and Vratsa (Bulgaria) Reconsidered., Acta Musei Napocensis, том:45-46/I, 2008-2009 , 2011, стр.:81-98 2011
11 Диляна Ботева, Военните успехи на Мегабаз в Тракия и предвижването на Ксеркс от Дориск до Акант: връщане към Херодот. , Анали, том:15, брой:2/4, 2008, стр.:121-128 2008
12 Dilyana Boteva, Dedicators with Roman Names and the Indigenous Cult of the Thracian Horseman (A Reprint), Archaeologia Bulgarica , 2007, 3, 75-89, том:XI, брой:3, 2007, стр.:75-89 2007
13 Dilyana Boteva, Die Schlange auf den Weihereliefs des Thrakischen Reiters: Analyse einer Datenbank., Thracia, vol:XVII, 2007, pages:399-418 2007
14 Dilyana Boteva, Die Suche nach dem Kode der Weihereliefs einer schriftlosen Kultur, Zeitschrift f. Semiotik, vol:28, issue:1, 2006, pages:69-82, Ref, др.(ERIH), International 2006
15 Петър Делев, Анелия Божкова, Диляна Ботева, Надгробни могили в землището на с. Исперихово, Пазарджишко, Rhodopica, брой:1-2, 2002, стр.:123-138 2002
16 Dilyana Boteva, On the Chronology of the Gothic Invasions under Philippus and Decius (AD 248-251), Archaeologia Bulgarica, том:V, брой:2, 2001, стр.:37-44 2001
17 Dilyana Boteva, A propos des "secrets" du Cavalier thrace, Dialogues d’Histoire Ancienne, том:26, брой:1, 2000, стр.:109-118 2000
18 Dilyana Boteva, Two Notes On D. Clodius Albinus, Archaeologia Bulgarica, vol:3, issue:3, 1999, pages:23-28, Ref 1999
19 Диляна Ботева, Един неизвестен празник в Радомирско. , Минало, брой:2, 1999, стр.:45-63 1999
20 Dilyana Boteva, A New Approach to the Monuments of the Thracian Horseman., Archaeologia Bulgarica, том:1, брой:1, 1997, стр.:25-29 1997
21 Диляна Ботева, Оброчните релефи на Тракийския конник. І: Изображения-образи., Проблеми на изкуството, брой:3/4, 1997, стр.:66-70 1997
22 Dilyana Boteva, Legati Augusti pro praetore Moesiae inferioris A.D. 193-217/218, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, том:110, 1996, стр.:239-247 1996
23 Dilyana Boteva, On the cursus honorum of P.Fu... Pontianus (PIR2 F 496), Provincial Governor of Lower Moesia, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, том:110, 1996, стр.:248-252 1996
24 Диляна Ботева, Етрополският Свети Атанас, Сабазий и светилището на бесите. Rés.: St. Athanassius of Etropolé, Sabazios and the Dionysiac Oracle in Thrace, Минало, брой:2, 1996, стр.:18-28 1996
25 Диляна Ботева, Монетосеченето на Филипополис при управлението на Северите, Минало, брой:2, 1995, стр.:26-34 1995
26 Dilyana Boteva, Historical Development of the Roman Provinces of Moesia Inferior and Thracia during the Period A.D. 193-217/218., Bulgarian Historical Review, брой:4, 1994, стр.:5-17 1994
27 Dilyana Boteva, The Coinage of Histria for Septimius Severus and His Family: Addenda et Corrigenda., Pontica, vol:XXVII, 1994, pages:235-236 1994
28 Dilyana Boteva, Augusta Traiana and Its Territory, Index. International Survey of Roman Law (Napoli), vol:20, 1992, pages:25-30 1992
29 Диляна Ботева, Северната граница на провинция Тракия при Септимий Север, Векове, брой:1, 1989, стр.:16-20 1989
Статия в поредица
1 Татяна Байкушева, Димчо Момчилов, Диляна Ботева, Паметници на Тракийския конник във фонда на Исторически музей - Карнобат., История и култура на Карнобатския край , брой:5, редактор/и:Росица Христова, издателство:Информа принт - Бургас, 2024, стр.:130-156, ISBN:978-619-7725-20-9, MSc 2024
2 Dilyana Boteva, Cities' Identities Viewed through Reverse Types with Fortification Constructions: A Case Study of the Provincial Coinage of Thrace, Berlin Studies of the Ancient World, vol:Thrace – Local Coinage and Regional Identity, issue:77, editor/s:Ulrike Peter and Vladimir Stolba, Publisher:Edition Topoi, 2021, pages:507-520, ISBN:978-3-949060-01-4, doi:DOI: 10.17171/3-77, Ref 2021
3 Dilyana Boteva, The Mint of Perinthos within the Provincial Coinage of Thracia: a Case Study with a Quantitative Analysis Based on More Precise Chronology., Österreichisches Archäologisches Institut, Sonderschriften, vol:Roman Provincial Capitals Under Transition. Proceedings of the International Conference Held in Plovdiv (04.-07. November 2019)., issue:61, editor/s:Milena Raycheva, Martin Steskal, Publisher:Verlag Holzhausen GmbH, 2021, pages:395-403, ISSN (print):1998-8931, ISBN:978-3-903207-60-8 2021
4 Диляна Ботева-Боянова, Антични, късноантични и ранновизантийски извори за създаването на римската провинция Тракия. , Jubilaeus, том:Завръщане към изворите, брой:VIII/1, редактор/и:Петър Делев, Диляна Ботева-Боянова, Лили Грозданова, издателство:Университетско издателство, 2021, стр.:11-22, ISBN:978-954-07-5282-2 2021
5 Dilyana Boteva-Boyanova, Bulgarian lands during the Antiquity, Forum: Bulgarien, vol:Handbuch Bulgarien: Geographie – Geschichte – Sprache – Literatur – Kultur – Gesellschaft und Politik , issue:6, editor/s:G. Börger, S. Comati, Th. Kahl, Publisher:Berlin: Frank & Timme GmbH , 2019, pages:45-62, ISSN (print):978-3-7329-0522-5, ISSN (online):978-3-7329-9477-9, ISBN:2196-3312, International 2019
6 Dilyana Boteva, Rumyana Milcheva, An Attempt at Enriching the Information on the Fortification of Colonia Flavia Pacis Deultensium, Bulletin of the National Archaeological Institute, том:Proceedings of the First RaLATh Conference “Cities, Territories and Identities” (Plovdiv, 2016), брой:44, редактор/и:Lyudmil Vagalinksi, Milena Raycheva, Dilyana Boteva, Nicolay Sharankov, издателство:Национален археологически институт - БАН, 2018, стр.:77-84 2018
7 Dilyana Boteva, Heros equitans and/or Thracian Heros in the Aegean parts of Thrace and Macedonia. Athènes, MEΛETHMATA, том:Les communauté du Nord Égéen au temps de l’hégémonie Romaine entre ruptures et continuités. ISBN 978-960-9538-67-1., брой:77, редактор/и:Julien Fournier, Marie-Gabrielle G. Parissaki, издателство:INSTITUT DE RECHERCHES HISTORIQUES / FONDATION NATIONALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 2018, стр.:377-388 2018
8 Dilyana Boteva-Boyanova, Livy on Cn. Manlius Vulso marching through Southeastern Thrace in 188 BC., Jubialeus , том:Society, Kings, Gods. In memoriam Professoris Margaritae Tachevae / Общество, царе, богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева. ISBN 978-954-07-4417-9, брой:VII, редактор/и:Dilyana Boteva-Boyanova, Peter Delev, Julia Tzvetkova, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:129-138 2018
9 Диляна Ботева, Августа Траяна: поредното връщане към началата (Abstract: Augusta Traiana: yet another glimpse back to the beginnings)., Studia archaeologica universitatis Serdicensis. ISSN: 1312-7284, том:Stephanos archaeologicos ad 80 annum professoris Ludmili Getov, брой:Supplementum VI, редактор/и:Иван Вълчев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:243-248 2018
10 Диляна Ботева-Боянова, Библиография на трудовете на проф. Маргарита Тачева / List of publications of Prof. Margarita Tacheva., Jubialeus, том:Общество, царе, богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева. / Society, Kings, Gods. In memoriam Professoris Margaritae Tachevae. ISBN 978-954-07-4417-9., брой:VII, редактор/и:Диляна Ботева-Боянова, Петър Делев, Юлия Цветкова , издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:17-28 2018
11 Диляна Ботева-Боянова, За професор Маргарита Тачева (1936-2008) и нейния път в науката и живота с обич, признателност и уважение. / About Professor Margarita Tacheva (1936-2008) and her way through science and life – with love, gratitude and respect., Jubialeus, том:Общество, царе, богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева. / Society, Kings, Gods. In memoriam Professoris Margaritae Tachevae. ISBN 978-954-07-4417-9., брой:VII, редактор/и:Диляна Ботева-Боянова, Петър Делев, Юлия Цветкова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:29-40 2018
12 Dilyana Boteva, The Thracians in the 4th century AD: Some new possibilities., SAGA Studien zu Archäologie und Geschichte des Altertums, том:Migration, Kolonisierung, Akkulturation im Balkanraum und im Osten des Mittelmeerraumes (3. Jh. v.Chr. – 6. Jh. n.Chr.). ISBN 978-3-86628-581-1., брой:Bd. III, редактор/и:L. Mihailescu-Bîrliba (Hg.), издателство:Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2017, стр.:183-192 2017
13 Диляна Ботева, Периодът 238-247 г. сл. Хр. като феномен в римското провинциално монетосечене., Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. ISSN 1312-5532, брой:13, 2017, стр.:57-74 2017
14 Dilyana Boteva, Some Considerations on IGBulg III.1, 947., Studia Classica Serdicensia, том:Monuments and Texts in Antiquity and Beyond. Essays for the Centenary of Georgi Mihailov, брой:5, редактор/и:Мирена Славова, Николай Шаранков, издателство:Университетско издателство, 2016, стр.:44-48 2016
15 Диляна Ботева, Семантика и функции на сребърните тракийски антропоморфни артефакти, определяни традиционно като наколенници (Abstract: Semantics and function of the silver Thracian anthropomorphic artifacts, traditionally defined as greaves), Thracia, брой:XXI, редактор/и:Р. Георгиева, 2016, стр.:223-238 2016
16 Dilyana Boteva, Emperor Septimius Severus and his family members visiting the province of Thrace: A.D. 193-204, МЕΛETHMATA , том:Thrakika Zetemata II: Aspects of the Roman province of Thrace, брой:69, редактор/и:Maria-Gabriella G. Parissaki , издателство:DIFFUSION DE BOCCARD, 2013, стр.:85-98 2013
17 Dilyana Boteva, Thrakien, Handwörterbuch der antiken Sklaverei (HAS), issue:CD-ROM-Lieferung I-V., editor/s:Heinz Heinen, Johannes Deissler., Publisher:Stuttgart: Franz Steiner, 2013, International 2013
18 Диляна Ботева, Класификации на паметниците на Тракийския конник, Studia Classica Serdicensia, том:Сборник в чест на професор Руска Гандева (1911-2001), брой:II, редактор/и:Златозара Гочева, Светлана Янакиева, Виолета Герджикова, Диляна Ботева, Михаела Йорданова, Николай Шаранков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:197-208 2013
19 D. Boteva, Bulgarien, Handwörterbuch der antiken Sklaverei (HAS) , issue:CD-ROM-Lieferung I - IV., editor/s:H. Heinen et al. , Publisher:Franz Steiner (Stuttgart), 2012, International 2012
20 Dilyana Boteva, The ‘Thracian Horseman’ reconsidered, Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series, том:Early Roman Thrace. New Evidence from Bulgaria , брой:82, редактор/и:Ian P. Haynes , издателство:JRA - Portsmouth, 2011, стр.:84-105 2011
21 Диляна Ботева, Посветителни релефи на Тракийския конник с изображение на (коленичил) бик, нападнат от лъв, Acta Musei Varnaensis , том:Terra antiqua Balcanica et Mediterranea. Сборник в чест на Александър Минчев, брой:VIIІ-1, издателство:Варна, 2011, стр.:141-162 2011
22 Диляна Ботева, Сцена на възлияние и жертвоприношение при посветителните релефи на Тракийския конник, Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis , том:Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova, брой:Suppl. V, 2010, стр.:277-289 2010
23 Диляна Ботева, За датирането на тракийските посветителни паметници, Известия на Регионален исторически музей Русе, том:Светът на гетите, брой: ХІІ , 2008, стр.:212-224 2008
24 Диляна Ботева, Репроблематизация на надписа и изображението върху вотивния релеф с трикефален конник от Коматево (Abstract: Reconsidering the inscription and image on the votive relief of a three-headed horseman from Komatevo)., Acta Musei Varnaensis, брой: VII-2, 2008, стр.:278-290 2008
25 Dilyana Boteva, The Bull as a Sacrificial Animal and as Rider’s Antagonist on the Votive Plaques of the Heros equitans: A Database Analysis., Jubilaeus, issue:VI, editor/s:K. Boshnakov (ed.), 2007, pages:158-164 2007
26 Диляна Ботева, Име и основаване на Никополис при р. Места, Нумизматика, сфрагистика и епиграфика , том:Studia in honorem professoris Jordankae Jurukova, брой:3 (2), 2007, стр.:187-196 2007
27 Dilyana Boteva, “Combat against a lion” on the votive plaques of the Thracian Rider (a database analysis)., Thracia, брой:XVI, 2005, стр.:209-222 2005
28 Диляна Ботева, Епиграфски данни за култа към Тракийския конник сред римската армия в Долна Мизия и Тракия, Годишник на НБУ, Департамент „Средиземноморски и Източни изследвания, том:Академични четения в чест на 110 години от рождението на проф. Янко Тодоров, брой:2, 2004, стр.:19-29 2004
29 Диляна Ботева, “Лов на мечка” върху оброчните релефи на тракийския конник (анализ на база данни), Известия по история, том:Власт и социум, брой:1, 2003, стр.:91-99 2003
30 Dilyana Boteva, An Attempt At Identifying Alexander's Route Towards The Danube In 335 BC., Jubilaeus, том:Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева, брой:V, редактор/и:К. Бошнаков, Д. Ботева, 2002, стр.:27-31 2002
31 Диляна Ботева, Монетосеченето на Пауталия за Септимий Север и неговото семейство в периода 193-211 г. (проблеми на хронологията), Известия на Исторически музей Кюстендил, брой:VІ (1993), 2002, стр.:235-240 2002
32 Диляна Ботева, За промяната на провинциалната граница между Долна Мизия и Тракия в края на ІІ в. , Seminarium Thracicum , том:Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров, брой:5, 2001, стр.:211-216 2001
33 Dilyana Boteva, The Votive Reliefs of the Thracian Horseman as a Sign System: an Attempt at Modelling the Thracian Mythology, Angewandte Semiotik, том:Modelling History and Culture, Vol. II: Proceedings of the 9th International Symposium of Austrian Association for Semiotics, Graz 1996., брой:16/17, редактор/и:Jeff Bernard, Peter Grzybek, Gloria Withalm, издателство:Wien, 2000, стр.:961-972 2000
34 Диляна Ботева, Изображения-разкази върху оброчните релефи на Тракийския конник: І. Херосът в света на боговете, Jubilaeus, том:Сборник в памет на проф. Б. Геров., брой:III, издателство:София, 2000, стр.:22-43 2000
35 Диляна Ботева, Тракийският Херос в системата на тракийския пантеон, Jubilaeus, том:Юбилеен сборник в памет на акад. Д. Дечев, брой:I, 1998, стр.:23-27 1998
36 Dilyana Boteva, The Coinage of Byzantium for Septimius Severus and His Two Sons up to 212 A.D. (Notes on Its Chronology)., Studies on Settlement Life in Ancient Thrace., vol:Proceedings of the IIIrd International Symposium “Cabyle”., issue:III, editor/s:Dimitar Draganov, Publisher:Jambol, 1994, pages:361-362 1994
37 Диляна Ботева, Оброчните плочки на Тракийския конник като знакова система. Опит за нова типология, Acta Terra Antiqua Balcanica, брой:3, 1988, стр.:110-118 1988
38 Диляна Ботева, Тракийското светилище на Асклепий Лименос, Студентски проучвания, том:Историко-археологически и етнографски изследвания в Софийски окръг. Книга І., брой:VІІ-1, редактор/и:Маргарита Тачева, Георги Сотиров, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1985, стр.:23-36 1985
39 Диляна Ботева, Тракийското светилище на Асклепий Лименос край Сливница. , Студентски проучвания, vol:Историко-археологически и етнографски изследвания в Софийски окръг. Книга І., issue:VІІ-1, editor/s:Маргарита Тачева , Publisher:Университетско издателство, 1985, pages:23-36 1985
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Диляна Ботева, Мотивът орел и змия в тракийското изкуство, …ἐκ Θρῄκης ἐριβώλακος εἰληλούθει. Сборник в чест на Румяна Георгиева., editor/s:Красимир Ников, Петя Илиева, Publisher:София, „Артидея“ – Боряна Паскалева, 2022, pages:108-114, ISBN:978-954-764-053-5 2022
2 Dilyana Boteva, Society and Myths: How was the name of Moesia invented? , Ad ripam fluminis Danuvi: Papers of the 3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces, Vienna, 11th–14th November 2015 (Tyche Supplementband 11)., editor/s:F. Mitthof, C. Cenati, L. Zerbini, Publisher:Verlag Holzhausen GmbH, 2021, pages:407-418, ISSN (print):1992-514X, ISBN:978-3-902976-93-2, doi:10.15661/tyche/supplement.11.danuvi 2021
3 Dilyana Boteva, Some Considerations Related to the Scythica Vindobonensia, Empire in Crisis: Gothic Invasions and Roman Historiography. Beiträge einer internationalen Tagung zu den Wiener Dexipp-Fragmenten (Dexippus Vindobonensis), Wien, 3.–6. Mai 2017., editor/s:Fr. Mitthof, G. Martin, J. Gruskova, Publisher:Verlag Holzhausen GmbH, 2020, pages:195-212, ISSN (print):1992-514X, ISBN:978-3-903207-38-7, Ref 2020
4 Dilyana Boteva, Re-evaluating the cockleshell as an iconographic element of the Thracian Rider(s) reliefs , The Roman Provinces: mechanisms of integration. , editor/s:S. Nemeti, E. Beu-Dachin, I. Nemeti, D. Dana, Publisher:Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2019, pages:315-331, ISBN: 978-606-020-166-3 2019
5 Диляна Ботева, Етнонимът „мизи” и топонимът „Мизия” в античната литературна традиция от последните пет десетилетия на І в. пр.Хр. и първите три десетилетия на І в. сл.Хр. , Изследвания и материали за Видин и региона. Том II. ISBN 078-954-07-3646-4., редактор/и:Пламен Митев, Ваня Рачева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:131-144 2018
6 Диляна Ботева, Нимбът в езическата вотивна иконография засвидетелствана в римските провинции Долна Мизия и Тракия, Од паганство до христиjанство/От езичество към християнство. ISBN 978-608-203-233-7., редактор/и:Вера Битракова Грозданова, Юлия Вълева, издателство:Македонска Академиja на науките и уметностите / Българска Академия на науките, 2018, стр.:123-155 2018
7 Dilyana Boteva, “Under cover of carrying succour to the Byzantines”: King Philip V of Macedon against Thracian chiefs (analysis of Liv. XXXIX, 35, 4)., Cities in Southeastern Thrace. Continuity and Transformation. ISBN 978-954-07-4275-5., редактор/и:Daniela Stoyanova, Grigor Boykov, Ivaylo Lozanov, издателство:St Kliment Ohridski University Press, 2017, стр.:115-124 2017
8 Dilyana Boteva, Gordian III and Philip II on coin obverses with two face-to-face busts depicting Sarapis / Theos Megas., Ex nummis lux. Studies in Ancient Numismatics in Honour of Dimitar Draganov. ISBN: 978-954-9460-07-0., редактор/и:Dilyana Boteva, 2017, стр.:327-337 2017
9 Лора Тасева, Крум Бъчваров, Диляна Ботева, Научни приноси на български хумболтианци в областта на хуманитарните и обществените науки / Scientific Contributions of Bulgarian Humboldtians in the Humanities and Social Science., 25 години Хумболтов съюз в България / 25 Years Humboldt Union in Bulgaria, редактор/и:Илза Пъжева / Ilza Pajeva, 2017, стр.:358-466 2017
10 Диляна Ботева, От Етрополе до Рим и обратно: за архивите и тяхната употреба. , Българите в османската империя, XIX в. Понятия, структури, личности. ISBN 978-954-07-4352-3, редактор/и:Ваня Рачева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:35-40 2017
11 Диляна Ботева, Създаването на провинция Тракия., ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев. ISBN 978-954-07-4309-7., редактор/и:Христо Попов, Юлия Цветкова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:157-168 2017
12 Dilyana Boteva, Further considerations on the votive reliefs of the Thracian Horseman, Moesica et Christiana. Studies in Honour of Professor Alexandru Barnea, редактор/и:Adriana Panaite, Romeo Cîrjan and Carol Căpiţă, издателство:Muzeul Brăilei “Carol I” - Editura Istros, Brăila, 2016, стр.:309-319 2016
13 Dilyana Boteva, Thracian Tradition and Greco-Roman Aesthetics on the Votive Plaques of the Thracian Rider, Die Barbaren Roms. Inklusion, Exklusion und Identitaet im Roemischen Reich und im Barbaricum (1.-3.Jahrhundet n. Chr.), редактор/и:Alexander Rubel, издателство:Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2016, стр.:117-130 2016
14 Диляна Ботева, Паметници и същност на така наречения Тракийски конник: отново и не за последен път, ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Сборник в памет на проф. Димитър Попов. , редактор/и:Петър Делев, издателство:Университетско издателство , 2016, стр.:91-105 2016
15 Диляна Ботева, Тукидид (и Полибий) vs. Херодот или за „историята“ на политиците и историята на историците, Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева. , редактор/и:Георги Якимов , издателство:Университетско издателство , 2016, стр.:125-128 2016
16 Dilyana Boteva, Constitutio Antoniniana as a factor in the development of the religious life in the Thracian provinces of the Roman Empire, Culti e religiosità nelle province danubiane. Atti del II Convegno Internazionale Ferrara 20-22 Novembre 2013 (Pubblicazione del LAD II), редактор/и:Livio Zerbini, издателство:I Libri di Emil, Bologna, 2015, стр.:585-592 2015
17 Dilyana Boteva, Romanising an Oriental God? Some iconographic observations on Sabazios, Romanising Oriental Gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives., редактор/и:Aleksandra Nikoloska & Sander Müskens, издателство:Macedonian Academy of Sciences and Arts / University of Leiden, 2015, стр.:149-166 2015
18 Dilyana Boteva, Trajan and his Cities in Thrace: Focusing on the two Nicopoleis, Trajan und seine Städte, редактор/и:Ioan Piso, Rada Varga , 2014, стр.:195-204 2014
19 Диляна Ботева, Елементи на тракийската история и култура видени през късни документални свидетелства, Трети международен конгрес по българистика (София, 23-26 май 2013 г.), 19: Секция „История и Археология“, Подсекция „Археология и Стара история“, редактор/и:главен редактор: Тодор Попнеделев, научен редактор: Диляна Ботева, редактори: Ани Истаткова-Иванова, Светлана Стойчева, Калина Стоянова: , издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:192-212 2014
20 Диляна Ботева, Етрополският Атанасовден и преданията за манастир „Свети Атанас” в района на Етрополе (аспекти на формирането на локална колективна памет), История и култура на старопланинското население (по примера на общините Етрополе и Сунгурларе), издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:133-176 2013
21 Диляна Ботева, За локализирането на бесите и на тяхното Дионисово прорицалище (шестнадесет години по-късно), История и култура на старопланинското население (по примера на общините Етрополе и Сунгурларе), издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:91-116 2013
22 D. Boteva, Ancient Literary Tradition on Moesi/Moesia (mid 1st century BC – mid 1st century AD). , The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th C. AD), редактор/и:L. Vagalinski, N. Sharankov, S. Torbatov (eds), издателство:National Archaeological Institute with Museum - Bulgarian Academy of Sciences, 2012, стр.:9-20 2012
23 D. Boteva-Boyanova, Über den Kulturaustausch, die kulturellen Einflüsse und den religiösen Synkretismus in Moesia inferior und Thrakien (2. – 4. Jh. n. Chr.). , Pax Romana Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Reichs., редактор/и:D. Boteva-Boyanova, L. Mihailescu-Bîrliba, O. Bounegru (Hrgs.),, издателство:Parthenon Verlag (Kaiserslautern), 2012, стр.:33-52 2012
24 Д. Ботева, Нумизматични данни за крепостната стена на Улпия Сердика през управлението на император Марк Аврелий: въпроси и нови възможности?, HPAKΛEOVΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN. Изследвания в чест на Иля Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина / HPAKΛEOVΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN. Studia in honorem Iliae Prokopov sexagenario ab amicis et discipulis dedicata., редактор/и:Е. Паунов, С. Филипова, издателство:Фабер (Велико Търново), 2012, стр.:539-546 2012
25 Dilyana Boteva, Re-reading Herodotus on the Persian Campaigns in Thrace., Herodot und das Persische Weltreich / Herodotus and the Persian Empire (Akten des 3. Internationalen Kolloquiums zum Thema „Vorderasien im Spannungsfeld klassischer und altorientalischer Überlieferungen”, Innsbruck 2008), редактор/и:R. Rollinger, B. Truschnegg, R. Bichler, издателство:Harrassowitz Verlag: Wiesbaden , 2011, стр.:735-759 2011
26 Диляна Ботева, Семиотичен поглед към тракийските вотивни релефи, Varia thracica. Studia in honorem Mariae Čičikova., издателство:Академично издателство „проф. Марин Дринов” , 2011, стр.:116-123 2011
27 Dilyana Boteva, Roman Emperors visiting the Danubian province of Lower Moesia: July 193 - February 211, Roma e le province del Danubio. Atti del I Convegno Internazionale (Ferrara – Cento, 15-17 Ottobre 2009), редактор/и:Livio Zerbini, издателство:Rubbettino Editore , 2010, стр.:231-248 2010
28 Dilyana Boteva, The ancient historians on the Celtic Kingdom in South-Eastern Thrace, In Search of Celtic Tylis in Thrace (III C BC). Proceedings of the Interdisciplinary Colloquium Arranged by the National Archaeological Institute and Museum at Sofia and the Welsh Department, Aberystwyth University (Sofia, 8th May 2010), редактор/и:Lyudmil Vagalinski, 2010, стр.:33-50 2010
29 Диляна Ботева, За произхода и значението на Сабазиевия жест, По пътя на миналото. Сборник научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов, редактор/и:Диана Димитрова, издателство:Арос, 2008, стр.:54-60 2008
30 Диляна Ботева, Тракийски култ или култ в Тракия? (Abstract: A Thracian cult or a cult attested in Thrace?)., В света на човека. Сборник е чест на проф. д.и.н. Иваничка Георгиева. Том 2., редактор/и:Джени Маджаров, Красимир Стоилов, издателство:Университетско издателство, 2008, стр.:9-18 2008
31 Dilyana Boteva, Abbildende Darstellung des Thrakischen Reiters: Analyse einer Datenbank., The Lower Danube in Antiquity (VI C BC - VI C AD). International Archaeological Conference, Bulgaria-Tutrakan, 2005, editor/s:L. F. Vagalinski (ed.), Publisher:NOUS Publishers LTD: Sofia, 2007, pages:201-215 2007
32 Dilyana Boteva, Octavian against Mark Antony and the Fate of Nicopolis near Philippi., Thrace in the Graeco-Roman World. Proceedings of the 10th International Congress of Thracology (Komotini-Alexandroupolis, October 2005), Publisher:Athens, 2007, pages:80-85 2007
33 Диляна Ботева-Боянова, За тракийския образен език и пътя към неговото „разчитане” , Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език, редактор/и:Диляна Ботева-Боянова, издателство:Фабер, 2006, стр.:7-18 2006
34 Диляна Ботева-Боянова, Обвързаност между изображение е надпис при оброчни релефи на Тракийския конник: анализ на база данни, Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език, редактор/и:Диляна Ботева-Боянова, издателство:Фабер, 2006, стр.:182-222 2006
35 Dilyana Boteva, Soldiers and veterans dedicating votive monuments with a representation of the Thracian horseman within the provinces of Lower Moesia and Thrace, Römische Städte und Festungen an der Donau. Akten der Regionalen Konferenz (16-19 Oktober 2003), редактор/и:Miroslava Mirkovic, издателство:Belgrade, 2005, стр.:199-210 2005
36 Dilyana Boteva, The Heros of the Thracian Iconic Narrative: A Data Base Analysis, Proceedings of the Eighth International Congress of Thracology. Thrace and the Aegean. September 2000. Vol. II., издателство:Sofia, 2002, стр.:817-822 2002
37 Диляна Ботева, Изображения-разказ "Лов на глиган" върху оброчните релефи на Тракийския конник: Анализ на база-данни, Изследвания в чест на проф. Иван Маразов, издателство:София, 2002, стр.:395-406 2002
38 Dilyana Boteva, Corrigenda: 1. IGR, I 744 (= IGBulg. 1588), non a. 202 sed a. 194; 2. CIL, III 14416 (cf. ILBulg. 18), neque C[arpos] neque Ce[nnos] sed Ge[tas]., XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Roma, 1997). Atti., Publisher:Roma, 1999, pages:513-519 1999
39 Dilyana Boteva, Following in Alexander’s Footsteps: The Case of Caracalla. , Ancient Macedonia. Sixth International Symposium. Vol. I., издателство:Thessaloniki, 1999, стр.:181-188 1999
40 Dilyana Boteva, Die Statthalter der römischen Provinz Thracia unter Septimius Severus und Caracalla (Probleme der Datierung). , Stephanos nomismaticos. Edith Schönert-Geiß zum 65. Geburtstag. , editor/s:Ulrike Peter, Publisher:Berlin: Akademie Verlag, 1998, pages:131-138 1998
41 Dilyana Boteva, On the Way to Tetrarchy: The Role of the Lower Danubian Limes for the Roman Defence System in A.D. 193-217/218., Studia Danubiana I. The Roman Frontier at the Lower Danube 4th-6th centuries, редактор/и:Mihai Zahariade, издателство: Bucharest, 1998, стр.:77-80 1998
42 Dilyana Boteva, The South Border of Lower Moesia from Hadrian to Septimius Severus., Roman Limes on Middle and Lower Danube (= Cahier des Portes de Fer, Monographies 2)., редактор/и:Petar Petrović , издателство:Belgrade, 1996, стр.:173-176 1996
43 Dilyana Boteva, The Coinage of Dionysopolis and Callatis for Septimius Severus and His Family (Notes on Its Chronology). , Dobroudja (Добруджа) 12, 1995 (= Numismatic and Sphragistic Contributions to Ancient and Medieval History of Dobroudja. International symposium, Dobrich 1993)., 1995, pages:73-75 1995
44 Dilyana Boteva, Moesia inferior and Thracia: Pro and Con Septimius Severus., Limes. Studi di storia 5 (Bologna), редактор/и:Giancarlo Susini, 1994, стр.:15-19 1994
45 Dilyana Boteva, The Province of Macedonia and the Civil War A.D. 193-197., Ancient Macedonia. Fifth International Symposium. Vol. I. Thessalonik., 1993, стр.:245-249 1993
Студия в поредица
1 Dilyana Boteva, Birds of prey in the visual texts of ancient Thrace and Dacia, Advanced studies on the archaeology and history of hunting, vol. 2.1; Advanced studies in ancient iconography II, vol:Raptor on fist – falconry, its imagery and similar motifs throughout the millennia on a global scale, issue:2.1, editor/s:Oliver Grimm (ed.) in cooperation with Karl-Heinz Gersmann and Anne-Lise Tropato, Publisher:Wachholtz Verlag, Kiel/Hamburg, 2020, pages:337-360, ISSN (print):2511-8285, ISBN:978-3-529-01491-8 2020
2 Диляна Ботева, Оброчни и култови паметници от светилището [на Асклепий Лименос край Сливница], Студентски проучвания, том:Историко-археологически и етнографски изследвания в Софийски окръг. Книга І., брой:VІІ-1, редактор/и:Маргарита Тачева, Георги Сотиров, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1985, стр.:37-92 1985
Съставителска дейност
1 Петър Делев, Диляна Ботева-Боянова, Лили Грозданова , Jubilaeus VIII/1-2: Завръщане към изворите. Сборник в памет на издателите на "Извори за старата история и география на Тракия и Македония" по случай 70-ата годишнина от публикуването на второ разширено издание от 1949 г., ISBN:978-954-07-5282-2, Университетско издателство, София, International 2021
2 Диляна Ботева-Боянова, Петър Делев, Юлия Цветкова, Jubilaeus VII. Общество, царе, богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева. / Society, Kings, Gods. In memoriam Professoris Margaritae Tachevae , ISBN:ISBN:978-954-07-4417-9, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, International 2018
3 Lyudmil Vagalinski, Milena Raycheva, Dilyana Boteva, Nicolay Sharankov, Proceedings of the First International Roman and Late Antique Thrace Conference “Cities, Territories and Identities” (Plovdiv, 2016). = Bulletin of the National Archaeological Institute, vol. 44, ISSN (print):, National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, International 2018
4 Dilyana Boteva, Ex nummis lux. Studies in Ancient Numismatics in Honour of Dimitar Draganov, ISBN:978-954-9460-07-0, Sofia, International 2017
5 D. Boteva-Boyanova, L. Mihailescu-Bîrliba, O. Bounegru, Pax Romana: Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Reichs. Akten der Tagung in Varna und Tulcea 1. - 7. September 2008. (= Antiquitas I), ISBN:978-3-942994-01-9, Parthenon Verlag, Kaiserslautern, International 2012
6 Dilyana Boteva, Zeichen in der Archäologie. Herausgegeben von Dilyana Boteva (= Zeitschrift f. Semiotik, Bd. 28, Heft 1, 2006), ISBN:ISBN 978-3-86057-883-4, Stauffenburg Verlag, Tübingen, Рецензирано, International 2006
7 Диляна Ботева-Боянова, Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език. (Image and Cult in Ancient Thrace. Some Aspects of the Formation of the Thracian Imagery Language), ISBN:954-775-604-4, Фабер, Велико Търново, International 2006
8 Константин Бошнаков, Диляна Ботева, Jubilaeus V. Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева, ISBN:954-07-1674-8, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Диляна Ботева-Боянова, Lion attacking a bull on the votive reliefs of the so-called Thracian Rider(S): an alternative approach 2024
2 Пленарен доклад, Диляна Ботева-Боянова, Analyzing the texts of ancient (and not only ancient) authors: some methodological aspects 2024
3 Пленарен доклад, Диляна Ботева-Боянова, Welcoming address. Ancient Thrace in the publications of European and Bulgarian scholars (17th-20th century). 2024
4 Пленарен доклад, Диляна Ботева-Боянова, Кибела, Митра или ?: Възможни митологични сюжети на тракийски посветителни релефи. 2024
5 Пленарен доклад, Dilyana Boteva-Boyanova, Ancient Coins Counterfeits Scientific Network 2023
6 Пленарен доклад, Диляна Ботева-Боянова, Количествените анализи на нумизматични комплекси като исторически извор 2023
7 Пленарен доклад, Диляна Ботева-Боянова, A further possibility within the dilemma "counterfeit or not?" 2023
8 Пленарен доклад, Диляна Ботева-Боянова, „Идентификацията на отвъддунавските племена, участвали в превземането на Филипополис (250/1 г) и в битката при Абритус (251 г.), в светлината на новооткрит античен извор“ 2023
9 Секционен доклад, Диляна Ботева-Боянова, Бойка Златева, Иля Прокопов, Оnce Again About the Deultum Medallion for Diadumenian 2023
10 Секционен доклад, Диляна Ботева-Боянова, Латинска благословия или Сабазиев жест? Какво, как и защо? 2023
11 Пленарен доклад, Dilyana Boteva, The Riddles of the so called Danubian Riders 2023
12 Секционен доклад, Dilyana Boteva, Thracian votive reliefs: Imitations of some iconographic elements? 2023
13 Секционен доклад, Dilyana Boteva-Boyanova, Lily Grozdanova, Spatium Humboldtianum in the digital era: Ancient coins counterfeits scientific network 2022
14 Секционен доклад, Dilyana Boteva-Boyanova, Ancient Coins Counterfeits Scientific Network: http://accs-network.com/ 2022
15 Пленарен доклад, Диляна Ботева-Боянова, Основаването на римската провинция Тракия и Странджа 2022
16 Постер, Dilyana Boteva, Julia Tzvetkova, Ivan Valchev, Atanas Georgiev, Lily Grozdanova, Cult and Religion in Ancient Thrace: Online Platform 2021
17 Секционен доклад, Dilyana Boteva, Ilya Prokopov, Тhe coin hoard from Ablanitsa on the Middle Mesta (IGCH 890; CH X 129; ICHB I, p. 4) and the problem of an enigmatic coinage 2020
18 Секционен доклад, Диляна Ботева-Боянова, Roman Conflicts and Blood in AD 238: Presumptive Evidence on Maximinus Thrax 2020
19 Секционен доклад, Dilyana Boteva, The mint of Perinthos within the provincial coinage of Thracia: a case study 2019
20 Секционен доклад, Диляна Ботева, Извори за създаването на провинция Тракия 2019
21 Секционен доклад, Dilyana Boteva, Votive reliefs and cult practices in Roman Thrace: a new perspective 2019
22 Секционен доклад, Диляна Ботева-Боянова, Who are the invaders to the South of the Lower Danube in the mid-third century AD? 2019
23 Секционен доклад, Диляна Ботева, Юлия Цветкова, Лили Грозданова, Юлий Емилов, Иван Вълчев, Кабалан Мукарзел, Бианка Василева, Култ и религия в Древна Тракия – между сакралното и профанното 2019
24 Секционен доклад, Диляна Ботева-Боянова, Съществуват ли нумизматични ориентири за произхода на Максимин Тракиец? (встъпителна лекция) 2018
25 Секционен доклад, Диляна Ботева-Боянова, За употребата на боговете при военно-политически сблъсъци в Римската империя (a case study) 2018
26 Секционен доклад, Диляна Ботева-Боянова, За краеведите, регионалните музеи и професионалните историци 2018
27 Секционен доклад, Диляна Ботева-Боянова, Проект НТС/Австрия 01/11 - Scythica Vindobonensia и готските нашествия от средата на ІІІ в. сл.Хр. в днешните български земи 2018
28 Секционен доклад, Dilyana Boteva, Sаrapis or Theos Megas: involving local religion and Roman army in political struggles(a case study) 2018
29 Секционен доклад, Dilyana Boteva, Re-evaluating the cockleshell as an iconographic element of the Thracian Rider reliefs 2018
30 Секционен доклад, Dilyana Boteva, Thracians and/in Rome during the early 2nd century BC: Roads, contacts, mobility. 2018
31 Секционен доклад, Диляна Ботева-Боянова, Тракийски конник или Тракийски конници в римските провинции Тракия и Долна Мизия - проблеми при интерпретирането и перспективи за научните изследвания 2017
32 Секционен доклад, Dilyana Boteva, CITIES IN ROMAN THRACE AND THE SANCTUARIES IN THEIR TERRITORIES 2017
33 Секционен доклад, Dilyana Boteva, Thracia huc usque regnata in prouinciam redigitur 2017
34 Секционен доклад, Dilyana Boteva, Cod. Vind. hist.gr. 73, fols. 192r-193v: further analysis of the historical evidence of the palimpsest 2017
35 Секционен доклад, Диляна Ботева в съавторство с Румяна Милчева от НАИМ-БАН, An Attempt at Enriching the Information on the Fortification of Colonia Flavia Pacis Deultensium 2016
36 Секционен доклад, Диляна Ботева, Нови данни за нападения на отвъддунавски племена срещу Тесалоника скоро след средата на III в. сл.Хр. 2016
37 Секционен доклад, Диляна Ботева, Основаване на Августа Траяна - датиране и обстоятелства 2016
38 Секционен доклад, Dilyana Boteva, Cities' identity viewed through reverse types with fortification constructions 2015
39 Секционен доклад, Dilyana Boteva, Society and Myths: How was the name of Moesia invented? 2015
40 Секционен доклад, Dilyana Boteva, Heros equitans and/or Thracian Heros in the Aegean parts of Thrace and Macedonia 2015
41 Секционен доклад, Dilyana Boteva, Livius information on Gn. Manlius Vulso marching through Eastern Thrace in 188 B.C. 2014
42 Секционен доклад, Диляна Ботева, Thracian tradition and Greco-Roman aesthetics on votive plaques from Moesia inferior and Thracia (a case study) 2014
43 Секционен доклад, Диляна Ботева, Елементи на тракийската история и култура видени през късни документални свидетелства 2013
44 Секционен доклад, Dilyana Boteva, Constitutio Antoniniana as a factor in the development of the religious life in the Thracian provinces of the Roman Empire 2013
45 Секционен доклад, Dilyana Boteva, Trajan and His Cities in Thrace: focusing on the two Nicopoleis 2013
46 Секционен доклад, Dilyana Boteva, Romanising an Oriental God? Some iconographic observations on Sabazios 2013
Участие в редколегия
1 Dilyana Boteva, Science without borders: Alexander von Humboldt’s concepts in Today’s World. Proceedings of the Humboldt-Kolleg (Varna, September 18 – 21, 2019). Edited by L. Taseva, R. Argirova, D. Boteva, M. L. Grilli and T. Vlad-Bubulac. Veliko Tarnovo 2020., Участие в редколегия 2019
2 Dilyana Boteva, Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies, Участие в редколегия 2018
3 Dilyana Boteva, Ex nummis lux. Studies in Ancient Numismatics in Honour of Dimitar Draganov. Edited by Dilyana Boteva. Sofia 2017, 479 p., Участие в редколегия 2016
4 L. Vagalinski, M. Raycheva, D. Boteva-Boyanova, N. Sharankov , Proceedings of the First International Roman and Late Antique Thrace Conference “Cities, Territories and Identities” (Plovdiv, 2016). Edited by L. Vagalinksi, M. Raycheva, D. Boteva, N. Sharankov (= Bulletin of the National Archaeological Institute, vol. , Участие в редколегия 2016
5 Диляна Ботева, Българско е-Списание за Археология / Bulgarian e-Journal of Archaeology, Участие в редколегия 2016
6 Диляна Ботева-Боянова, Петър Делев, Юлия Цветкова , Общество, царе, богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева (= Jubilаeus VII). Съставителство и редакция Д. Ботева-Боянова, П. Делев, Ю. Цветкова. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, 595 стр., Участие в редколегия 2016
7 Диляна Ботева-Боянова, Bulgarian-German Scientific Cooperation: Past, Present and Future. Proceedings of the Humboldt Kolleg. , Участие в редколегия 2015
8 Диляна Ботева-Боянова, Лесли Симс, Пътеводител в древния свят. София: Просвета., Участие в редколегия 2012
9 Диляна Ботева-Боянова, Studia Classica Serdicensia II. Сборник в чест на проф. Руска Гандева., Участие в редколегия 2011
10 Диляна Ботева-Боянова, Collegium Historicum, том 1-2, Участие в редколегия 2010
Учебник
1 Диляна Ботева, Васко Арнаудов, Пламен Митев, Искра Баева, Татяна Долмова, Милена Платникова, История и цивилизации за 11.клас, модул 3 ПП. Човек и общество. , ISBN:ISBN 9789543446186; 9789543446186E, Клет България / Булвест 2000,, София 2020
2 Искра Баева, Евгения Калинова-Яйджиева, Диляна Ботева-Боянова, Пламен Митев, Иван Тютюнджиев, История и цивилизации за 10. клас , ISBN:ISBN 9789541814000V, Издателство „Булвест 2000 / Klett” 2019
3 Искра Баева, Диляна Ботева, Петър Ангелов, Иван Тютюнджиев , Пламен Митев, Николай Поппетров, Евгения Калинова, Надка Васева, Валентина Павлова, Веселина Иванова, Учебник по история и цивилизации за 10. клас. Издателство „Булвест 2000; Клет България“, С., 2019. (съавт.: Искра Баева, Диляна Ботева, Петър Ангелов, Иван Тютюнджиев, Пламен Митев, Николай Поппетров, Надка Васева, Валентина Павлова, Веселина Иванова) ISBN 978-954-1814000 , ISBN:978-954-18-1400-0, БУЛВЕСТ 2000/КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 2019
4 Теодор Леков, Диляна Ботева-Боянова, Александър Николов , Мария Босева, История и цивилизации за 5. клас. ISBN: 978-954-01-3166-5. , Просвета, София 2016
5 Мария Босева, Диляна Ботева-Боянова, Теодор Леков, Александър Николов, Книга за учителя по история и цивилизации за 5. клас. ISBN 978-954-01-3164-1., Просвета, София 2016
6 Диляна Ботева-Боянова, Пенка Стоянова, Нови тестове по история и цивилизация за външно оценяване в седми клас. , Просвета, София 2015
7 Диляна Ботева-Боянова , Радостина Николова, Комплект Работни листове по история и цивилизация за 5. клас., Булвест 2000, София 2014
8 Диляна Ботева-Боянова, В „работилницата” на историка: 1. Сведенията на античните и средновековни автори като исторически извор (с. 100-105); 2. Проблеми при историческия анализ на сведенията на античните автори (с. 106-111); 3. Епиграфските паметници като исторически извор (с. 112-121); 4. Монетите като исторически извор (с. 122-129). В: Културно-историческото наследство като национално богатство. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 99-129., Университетско издателство, София 2012
9 Таня Бонева, Диляна Ботева-Боянова, Надя Манолова-Николова, Галин Георгиев, Виолета Коцева, Анета Петрова, Георги Стойчев, Културно-историческото наследство като национално богатство, ISBN:978-954-07-3369-2, УИ "Св. Климент Охридски"ISBN 978-954-07-3369-2 , София, Рецензирано 2012
10 Маргарита Тачева, Диляна Ботева, Христоматия по тракология. Том 2., Heron press, София 1998
Учебно помагало
1 Пламен Павлов, Диляна Ботева-Боянова, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева, Валентина Александрова-Кирова, История и цивилизации 5. – 7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. , ISBN:978-954-01-3944-9, Просвета 2019
2 Искра Баева, Евгения Калинова, Диляна Ботева, Комплект Работни листове по история и цивилизация за 10. клас.Булвест 2000-КЛЕТ България,С., 2019,ISBN 978-954-18-1460-4, ISBN:978-954-18-1460-4, Издателство Клет България, София 2019