Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Стефан Милетиев
Дисертация д-р
Стефан Георгиев Милетиев, Методическа система за фитнес обучение на студенти от СУ "Св. Кл. Охридски", СУ "Св. Кл. Охридски", Ръководител:проф. д-р Анжелина Янева 2018
Книга
Стефан Милетиев, Фитнес обучение на студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 216 с., ISBN:978-954-07-4654-8, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София, Рецензирано 2019
Монография
Стефан Милетиев, Спорт и валеологично образование, ISBN:978-954-07-5316-4, Университетско издателство ,,Св.Климент Охридски", Рецензирано 2021
Научен проект
1 Стефан Милетиев, „Изследване на валеологичното образование на ученици от втори гимназиален етап и на студенти по педагогика от първи и втори курс" по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ , Член, 2021
2 Стефан Милетиев, Изследване компетентностите на учителите от начален етап относно физическото и здравно възпитание на учениците" по ФНИ на СУ „Св. Кл. Охридски", Член, 2021
3 Стефан Милетиев, „Изследване нивата на агресия и депресия на студенти, занимаващи се със спортовете: джудо, баскетбол, фитнес и тенис" по ФНИ на СУ „Св. Кл. Охридски", Член, 2020
Статия в научно списание
1 Стефан Милетиев, Към въпроса за влиянието на спортуването върху емоциите на младите хора, Предучилищно и училищно образование, брой:5, 2022, ISSN (print):2535-0692 2022
2 Darinka Ignatova, Stefan Miletiev, Study the Influence of Athletics Exercises on the Development of Motor Qualities, Recreation, Wellness Industry and Niche Tourism, vol:3, issue:1-2, 2021, pages:7-12 2021
3 Стефан Милетиев, Възпитание на ценности чрез спорт в средното училище, i-Продължаващо образование, 2021, ISSN (online):1312-899X 2021
4 Стефан Милетиев, Спортът като фактор за преодоляване на стреса и умората в учителската професия, Предучилищно и училищно образование, брой:6, 2021, стр.:101-115, ISSN (print):2535-0692 2021
5 Стефан Милетиев, Умения, развивани във фитнес обучението на студенти в условията на пандемия, i-Продължаващо образование, 2020, ISSN (online):1312-899X 2020
6 Анжелина Янева, Стефан Милетиев, Fitness education for students in the discipline "sport", Trakia journal of sciences, vol:2, issue:5, 2019, pages:723-730, ISSN (print):1313-7069, ISSN (online):1313-3551, doi::10.15547/tjs.2019.s.01.118, Ref, Web of Science, IF ( - 2003), Web of Science Quartile: Q3 (2019) 2019
7 Анжелина Янева, Стефан Милетиев, TO THE QUESTION FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN HIGHER EDUCATION IN BULGARIA, STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, vol:27, issue:4, 2019, pages:428-443, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575, Ref, Web of Science Quartile: Q3 (2019) 2019
8 Стефан Милетиев, Към въпроса за валеологично образование и физическо възпитание на младите хора, Предучилищно и училищно образование, брой:3, 2019, стр.:78-92, ISSN (print):2535-0692, Ref 2019
9 Анжелина Янева, Стефан Милетиев, Към въпроса за физическото възпитание и спорта във висшите училища в България, Стратегии на образователната и научната политика, брой:4, 2019, стр.:428-443, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575, Ref, IF ( - 1993), Web of Science Quartile: Q3 (2019) 2019
10 Стефан Милетиев, РАЗВИВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИ КАЧЕСТВА У УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ, i-Продължаващо образование, 2019, ISSN (online):1312-899X 2019
11 Стефан Милетиев, Самоизразяване чрез спорт и здравословен начин на живот, i-Продължаващо образование, 2018, ISSN (print):1312-899X 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Боряна Туманова, Стефан Милетиев, Управление на физическото възпитание и спорта за деца със специални образователни потребности-актуални проблеми и решения., СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, 2024, стр.:366-376, ISSN (print):1314-2275 2024
2 Стефан Милетиев, Биляна Рангелова, Изследване на образователната среда за осигуряване на качествено обучение по физическо възпитание и спорт в средното училище, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2023, Ref 2023
3 Стефан Милетиев, Биляна Рангелова, Изследване на образователната среда за осигуряване на качествено обучение по физическо възпитание и спорт в средното училище, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ София, 2024, 2023, стр.:124-135, ISSN (print): 1314–2275 2023
4 Стефан Милетиев, Изследване на валеологичното образование на ученици и студенти в онлайн образователна среда, Взаимодействие на университетския преподавател със студентите в условията на онлайн , издателство:„ЕКС-ПРЕС", 2022, ISBN:978-954-490-735-8 2022
5 Стефан Милетиев, Развиване на валеологична компетентност чрез спортуване, Оптимизация на образователната среда, издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2022, ISBN:под печат 2022
6 Ивайло Прокопов, Стефан Милетиев, Изследване на някои показатели за физическа дееспособност на студенти, трениращи фитнес в Софийския университет, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2021, ISSN (print):1314-2275 2021
7 Стефан Милетиев, Фитнес обучението в контекста на стратегическите принципи за развитие на физическото възпитание и спорта, Диалогът в образованието – съвременност и перспективи, издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2021, ISBN:978-954-07-5231-0 2021
8 Стефан Милетиев, За нагласите на учителите по ФВС към включване в квалификационни програми , Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество, редактор/и:Елка Николова,Съст.Р.Пенкова,П.Петров, издателство:„Св. Кл. Охридски”, София, 2020, стр.:117-122, ISBN:978-954-07-5125-2, Ref 2020
9 Стефан Милетиев, Принципи и методи на фитнес обучението – нов поглед, Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища, издателство:УНСС, 2020, стр.:144-157 2020
10 Стефан Милетиев, Система на фитнес упражнения за всички студенти, Квалификацията на учителите в Департамента за информация и усъвършенстване на учители, редактор/и:Елка Николова,Съст.Р.Пенкова, издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2020, стр.:182-189, ISBN:978-954-07-44963-1 2020
11 Ивайло Прокопов, Стефан Милетиев, Физическото възпитание и спортът във висшите училища, Квалификацията на учителите в Департамента з информация и усъвършенстване на учители, издателство:Университетско издателство"Св.Кл.Охридски", 2020, стр.:151-156, ISBN:978-954-07-4963-1 2020
12 Стефан Милетиев, Фитнес тренировка в условията на дистанционно университетско обучение, на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвременни изследвания, опит, редактор/и:проф. дпн Емилия Рангелова,проф.В.Шишачева и др., 2020, стр.:176-182, ISBN:978-954-490-676-4 2020
13 Стефан Милетиев, Към въпроса за учебното съдържание по дисциплината „Спорт” в СУ „Св. Кл. Охридски”, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление, редактор/и:проф. дпн Емилия Рангелова,проф.В.Шишачева и др., издателство:"ЕКС-ПРЕС", 2019, стр.:667-672, ISBN:978-954-490-643-6, Ref 2019
14 Стефан Милетиев, Методи на обучение по дисциплината „Спорт” във висшето училище, Взаимодействието между средно и висще образование като фактор за повишаване на качеството на образованието, редактор/и:Елка Николова,Съст.Р.Пенкова,П.Петров, издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2019, стр.:213-220, ISBN:978-954-074-838-2, Ref 2019
15 Стефан Милетиев, Фитнес тренировката в дисциплината „Спорт” във висшето училище, Европейски стандарти в спортното образование, 2019, стр.:217-224, ISBN:978-619-7281-52-1 2019
16 Stefan Miletiev, An Attempt to Optimize the Specialized Football Training of 7-10 Year Old Students in Extracurricular Activity Formats, Traditions and Innovations in the Education of the Balkan Countries, 2018, ISBN:978-954-326-370-7 2018
17 Стефан Милетиев, Общуването между преподавателя и студента във фитнес залата, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации, редактор/и:проф. дпн Емилия Рангелова, проф. дпн Веска Шивачева и др., издателство:"ЕКС-ПРЕС", 2018, стр.:364-370, ISBN:978-954-490-606-1 2018
18 Stefan Miletiev, "Physical education and sport" in the higher schools in Bulgaria , Practice and Theory in Systems of Education, Volume 12 Number 3 2017 , 2017, doi:10.1515/ptse-2017-0015 2017
19 Стефан Милетиев, Методическа система за фитнес подготовка на студенти от различни специалности. , Модернизация на образованието, 2017, стр.:201-209, ISBN:978-954-074-294-6 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Стефан Милетиев, „Оптимизация на образователната среда” (онлайн) – СУ „Св. Кл. Охридски” 2021
2 Секционен доклад, Стефан Милетиев, „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" (онлайн) – СУ „Св. Кл. Охридски”, Департамент по спорт 2021
3 Секционен доклад, Стефан Милетиев, „Взаимодействие на университетския преподавател със студентите в условията на онлайн – обучение" (онлайн) – Асоциация на професорите в славянските страни 2021
4 Присъствие, Стефан Милетиев, „Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища” – УНСС 2020
5 Секционен доклад, Стефан Милетиев, „Диалогът в образованието – съвременност и перспективи” (онлайн) – СУ „Св. Кл. Охридски” 2020
6 Секционен доклад, Стефан Милетиев, „Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвременни изследвания, опит" (онлайн) – Асоциация на професорите в славянските страни 2020
7 Присъствие, Стефан Милетиев, „Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество” 2019
8 Присъствие, Стефан Милетиев, „Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление” 2019
9 Присъствие, Стефан Милетиев, „Европейски стандарти в спортното образование” 2019
10 Присъствие, Стефан Милетиев, „Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации” 2018
11 Присъствие, Стефан Милетиев, „Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието” 2018
12 Присъствие, Стефан Милетиев, „Practice and Theory in Systems of Education“ 2017
13 Присъствие, Стефан Милетиев, „Модернизация на образованието” 2016
14 Присъствие, Стефан Милетиев, „Traditions and Innovations in the Education of the Balkan Countries” 2015