Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Стефан Милетиев
Дисертация д-р
Стефан Георгиев Милетиев, Методическа система за фитнес обучение на студенти от СУ "Св. Кл. Охридски", СУ "Св. Кл. Охридски", Ръководител:проф. д-р Анжелина Янева 2018
Книга
Стефан Милетиев, Фитнес обучение на студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 216 с., ISBN:978-954-07-4654-8, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София, Рецензирано 2019
Статия в научно списание
1 Анжелина Янева, Стефан Милетиев, Fitness education for students in the discipline "sport", Trakia journal of sciences, vol:2, issue:5, 2019, pages:723-730, ISSN (print):1313-7069, ISSN (online):1313-3551, doi::10.15547/tjs.2019.s.01.118, Ref, IF, IF (2003 - ) 2019
2 Стефан Милетиев, Към въпроса за валеологично образование и физическо възпитание на младите хора, Предучилищно и училищно образование, брой:3, 2019, стр.:78-92, ISSN (print):2535-0692, Ref 2019
3 Анжелина Янева, Стефан Милетиев, Към въпроса за физическото възпитание и спорта във висшите училища в България, Стратегии на образователната и научната политика, issue:4, 2019, pages:428-443, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575, Ref, IF (1993 - ) 2019
4 Стефан Милетиев, РАЗВИВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИ КАЧЕСТВА У УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ, i-Продължаващо образование, 2019, ISSN (online):1312-899X 2019
5 Стефан Милетиев, Самоизразяване чрез спорт и здравословен начин на живот, i-Продължаващо образование, 2018, ISSN (print):1312-899X 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Стефан Милетиев, За нагласите на учителите по ФВС към включване в квалификационни програми , Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество, редактор/и:Елка Николова,Съст.Р.Пенкова,П.Петров, издателство:„Св. Кл. Охридски”, София, 2020, стр.:117-122, ISBN:978-954-07-5125-2, Ref 2020
2 Стефан Милетиев, Система на фитнес упражнения за всички студенти, Квалификацията на учителите в Департамента за информация и усъвършенстване на учители, редактор/и:Елка Николова,Съст.Р.Пенкова, издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2020, стр.:182-189, ISBN:978-954-07-44963-1 2020
3 Ивайло Прокопов, Стефан Милетиев, Физическото възпитание и спортът във висшите училища, Квалификацията на учителите в Департамента з информация и усъвършенстване на учители, издателство:Университетско издателство"Св.Кл.Охридски", 2020, стр.:151-156, ISBN:978-954-07-4963-1 2020
4 Стефан Милетиев, Фитнес тренировка в условията на дистанционно университетско обучение, на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвременни изследвания, опит, редактор/и:проф. дпн Емилия Рангелова,проф.В.Шишачева и др., 2020, стр.:176-182, ISBN:978-954-490-676-4 2020
5 Стефан Милетиев, Към въпроса за учебното съдържание по дисциплината „Спорт” в СУ „Св. Кл. Охридски”, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление, редактор/и:проф. дпн Емилия Рангелова,проф.В.Шишачева и др., издателство:"ЕКС-ПРЕС", 2019, стр.:667-672, ISBN:978-954-490-643-6, Ref 2019
6 Стефан Милетиев, Методи на обучение по дисциплината „Спорт” във висшето училище, Взаимодействието между средно и висще образование като фактор за повишаване на качеството на образованието, редактор/и:Елка Николова,Съст.Р.Пенкова,П.Петров, издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2019, стр.:213-220, ISBN:978-954-074-838-2, Ref 2019
7 Stefan Miletiev, An Attempt to Optimize the Specialized Football Training of 7-10 Year Old Students in Extracurricular Activity Formats, Traditions and Innovations in the Education of the Balkan Countries, 2018, ISBN:978-954-326-370-7 2018
8 Стефан Милетиев, Общуването между преподавателя и студента във фитнес залата, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации, редактор/и:проф. дпн Емилия Рангелова, проф. дпн Веска Шивачева и др., издателство:"ЕКС-ПРЕС", 2018, стр.:364-370, ISBN:978-954-490-606-1 2018
9 Stefan Miletiev, "Physical education and sport" in the higher schools in Bulgaria , Practice and Theory in Systems of Education, Volume 12 Number 3 2017 , 2017, doi:10.1515/ptse-2017-0015 2017
10 Стефан Милетиев, Методическа система за фитнес подготовка на студенти от различни специалности. , Модернизация на образованието, 2017, стр.:201-209, ISBN:978-954-074-294-6 2017