Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Людмил Георгиев
Глава от монография
1 Людмил Георгиев, Ариана Мучай, Виктор Добрев, Бойчо Бойчев, Ивана Младенова-Бочев, Ивайло Лазаров, Пламен Минчев, Анелия Димитрова, Калоян Атанасов, и други, Гл. 7. Общество на вината или общество на отговорността. В: Творческите предизвикателства на критическата психология - ІІ, с. 318-367. , ISBN:978-954-07-5299-0, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
2 Людмил Георгиев, Красимира Йонкова, Найден Николов, Виктор Добрев, Ариана Мучай, Иван Габеров, Пламен Минчев, Олга Стойнева, Калоян Атанасов, гл. 7. Социален характер. В: Георгиев, Л. и др. Творчески предизвикателства на критическата психология, с. 277-336., ISBN:9789540743233, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
Монография
1 Дончо Градев, Александър Маринов, Клавдия Сапунджиева, Красимира Йонкова, Ваня Матанова, Мая Чолакова, Людмил Георгиев, Загубата на личната автономия, ISSN (print):, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
2 Людмил Георгиев, Ариана Мучай, Виктор Добрев, Бойчо Бойчев, Ивана Младенова-Бочев, Ивайло Лазаров, Пламен Минчев, Анелия Димитрова, Калоян Атанасов, и други, Творческите предизвикателства на критическата психология - ІІ, ISBN:978-954-07-5299-0, УИ "Св. Климент Охридски", София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
3 Людмил Георгиев, Критическата психология на екзистенциалните преживявания, ISBN:978-954-07-5076-7, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
4 Людмил Георгиев, Критическата психология на българската история, ISBN:978-954-07-4520-6, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2018
5 Дончо Градев, Александър Маринов, Клавдия Сапунджиева, Соня Карабельова, Калоян Митев, Красимира Йонкова, Ваня Матанова, Мая Чолакова, Людмил Георгиев, Поглед пред себе си. Личната мрежа на общуването, ISBN:978-954-07-4521-3, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2018
6 Людмил Георгиев, Критическая психология политики и истории, ISBN:978-5-91862-042-7, РИСИ, Москва 2017
7 Людмил Георгиев, Красимира Йонкова, Найден Николов, Виктор Добрев, Ариана Мучай, Иван Габеров, Пламен Минчев, Олга Стойнева, Калоян Атанасов, Творческите предизвикателства на критическата психология., ISBN:978-954-07-4323-3, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2017
8 Дончо Градев, Александър Маринов, Соня Карабельова, Клавдия Сапунджиева, Красимира Йонкова, Людмил Георгиев, Другите в биографията на личността, ISBN:978-954-07-4032-4, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2015
9 Людмил Георгиев, Критическата психология на политиката и историята, ISBN:978-954-07-3714-0, УИ "Св. Климент Охридски", София 2014
Научно ръководство
1 Людмил Георгиев, Обществената ролева структура като феномен на колективната проекция, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Александър Петров 2024
2 Людмил Георгиев, Съвременното повествование: отвъд изчерпания смисъл на съдържанието, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Валерия Ружина 2024
3 Людмил Георгиев, Оптимизъм и песимизъм в огледалото на живота, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Анелия Димитрова 2022
4 Людмил Георгиев, Религиозни предпоставки на насилието, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Калоян Атанасов 2019
5 Людмил Георгиев, Идеята за социалния характер в междукултурен контекст, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Пламен Минчев 2018
Статия в научно списание
Ludmil Georgiev, Maya Tcholakova, Existential functions of mentalization in Asian civilizations, Filosofiya-Filosophy, vol:30, issue:3, 2021, pages:232-243, ISSN (print):0861-6302, ISSN (online):1314-8559, doi:https://doi.org/10.53656/phil2021-03-02, Ref 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Людмил Георгиев, Любовта: екзистенциалната ентелехия на живота, Приложна психология-възможности и перспективи, Publisher:ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, pages:8-23, ISSN (print):1314-0507 2021
2 Людмил Георгиев, Западните „революции“ и източните „диктатури“ по време на пандемията Ковид 19. , Приложна психология-възможности и перспективи, издателство:ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, стр.:8-27, ISSN (print):1314-0507 2020
3 Людмил Георгиев, Мая Чолакова, Културни различия в реакциите спрямо COVID 19 (настояще и бъдеще), Ментализация и клинична практика, Publisher:СТЕНО, 2020, pages:222-228 2020
4 Людмил Георгиев, Отвъд идеята за организационната култура, Лидерство и развитие на човешките ресурси, редактор/и:проф. дпсн Снежана Илиева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:569-573, ISBN:978-954-07-4979-2 2020
5 Людмил Георгиев, Предизвикателствата на индустрия 4.0 към Балканските културни и политически традиции, Международна конференция "Индурстрия 4.0.", издателство:ВСУ "Черноризец Храбър", 2019, стр.:8-19, ISSN (print):1314-0507 2019
6 Людмил Георгиев, Екзистенциалните последици от българските кризи на идентичността, Приложна психология и социална практика, издателство:ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, стр.:57-70, ISSN (print):1314-0507 2018
7 Людмил Георгиев, Критически рефлексии между „цивилизационните избори“ и психологическото познание и образование в България, Международна конференция „45 години специалност Психология в СУ „Св. Климент Охридски“, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017 2017
8 Людмил Георгиев, Отвъд илюзиите на клиничната психология, Втори национален конгрес по клинична психология с международно участие, 2017 2017
9 Людмил Георгиев, Религиозният реваншизъм на историята днес, Приложна психология и социална практика, издателство:ВСУ "Черноризец Храбър", 2017, стр.:10-24, ISSN (print):1314-0507 2017
10 Мая Чолакова, Людмил Георгиев, Ислямският тероризъм- между патология и норма, Психологически проблеми на образованието, редактор/и:колектив, издателство:УИ „Епископ Константин Преславски”, 2003, стр.:152-159, ISBN:954-577-168-2 2003
Студия в сборник (на конференция и др.)
Людмил Георгиев, Религиозно-идеологическая парадоксальность Великой Октябрьской социалистической революции, Европейское измерение 2017. Сборник научных трудов под общей редакцией Сергея Бабурина. Москва: Книжный мир, Европейский институт JUSTO, 2017, Publisher:Российской академии наук, Международная общественная славянская академия наук, Европейский институт JUSTO, 2017, pages:465-484, ISBN:978-5-6040784-1-9 2017
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Людмил Георгиев, Любовта: екзистенциалната ентелехия на живота 2021
2 Пленарен доклад, Людмил Георгиев, Западните „революции“ и източните „диктатури“ по време на пандемията Ковид 19. 2020
3 Секционен доклад, Людмил Георгиев, Културни различия в реакциите спрямо COVID-19 (настояще и бъдеще) 2020
4 Пленарен доклад, Людмил Георгиев, Предизвикателствата на индустрия 4.0 към Балканските културни и политически традиции 2019
5 Секционен доклад, Людмил Георгиев, Отвъд идеята за организационната култура 2019
6 Пленарен доклад, Людмил Георгиев, Екзистенциалните последици от българските кризи на идентичността 2018
7 Секционен доклад, Людмил Георгиев, Критически рефлексии между „цивилизационните избори“ и психологическото познание и образование в България 2017
8 Пленарен доклад, Людмил Георгиев, Религиозният реваншизъм на историята днес 2017
9 Секционен доклад, Людмил Георгиев, Отвъд илюзиите на клиничната психология 2016