Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Елка Дограмаджиева

Author ID (SCOPUS):57212592945

Researcher ID (Web of Science):AAG-6016-2019

ORCID ID:0000-0003-4025-8439
Глава от книга
1 Dogramadjieva, E., Assenova, M., Stoev, G., Mitova, R., BULGARIA National Report (Chapter 4.3). In: European SME Going Green 2030 Report Review and analysis of policies, strategies and instruments for boosting sustainable tourism in Europe, Eberswalde University for Sustainable Development – Centre for Sustainable Tourism, International 2022
2 Dogramadjieva, E., Guided Tour Experience. In: D. Buhalis (Ed.), Encyclopedia of Tourism Management and Marketing, ISSN (online):9781800377479, ISBN:9781800377479, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK , Рецензирано, International 2022
3 Dogramadjieva, E., Key Success Factors. In: D. Buhalis (Ed.), Encyclopedia of Tourism Management and Marketing, ISSN (online):9781800377479, ISBN:9781800377479, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK , Рецензирано, International 2022
4 Dogramadjieva, E., Nikolova, V., Mitova, R., Sofia City as a Tourist Destination: Recent Trends and Development Drivers - In: M. Vodenska, V. Marinov, M. Assenova, E. Dogramadjieva (Eds), Traditions and Innovations in Contemporary Tourism, ISBN:(10):1-5275-0829-3 ISBN (13):978-1-5275-0829-3, Cambridge Scholars Publishing, Рецензирано 2018
5 Marinov, V., Assenova, M., Dogramadjieva, E., Small-scale mountain tourism in Bulgaria: Development patterns and sustainability implications . – In: Koulov, B., G. Zhelezov (Eds). Sustainable mountain regions: Challenges and perspectives in Southeastern Europe. Springer International Publishing Switzerland, 2016, pp. 107-122. https://www.springerprofessional.de/small-scale-mountain-tourism-in-bulgaria-development-patterns-an/7493848, pp. 107-122, ISBN:978-3-319-27905-3 , Springer International Publishing Switzerland, Ref, Рецензирано 2016
6 Dogramadjieva, E., Assenova, M., The Role of Ecotourism in Local Tourism Development: The View of Bulgarian Municipal Administrations. In: Efe, R., Cravins, G., Ozturk, M. and Atalay, I. (Eds), Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region (pp. 437-456), Cambridge Scholars Publishing, Ref, Рецензирано, International 2008
Глава от монография
1 Дограмаджиева, Е., Анализ на туристическото търсене в Източните Родопи (2006). В: От теория към практика: непубликувани приложни разработки на преподаватели от катедра „География на туризма“, стр. 664-718., ISBN:978-954-07-5845-9, Университетско изд. "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Маринов, В., Асенова, М., Дограмаджиева, Е., Николова, B., Казаков, А., Янева, В., Недялков, М., Новакова, М., Европейската система от индикатори за устойчиво развитие на туризма (ETIS) в Дунавския район на България – 2015 г. В: От теория към практика: непубликувани приложни разработки на преподаватели от катедра „География на туризма“, стр. 1433-1638, ISBN:978-954-07-5845-9, Университетско изд. "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
3 Асенова, М., Воденска, М., Дограмаджиева, Е., Концепция за развитие на регионален туристически продукт на общините Казанлък, Карлово, Павел баня, Сопот и Мъглиж (2012). В: От теория към практика: непубликувани приложни разработки на преподаватели от катедра „География на туризма“, стр. 719-802, ISBN:978-954-07-5845-9, Университетско изд. "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
4 Еврев, П., Маринов, В., Воденска, М., Асенова, М., Дограмаджиева, Е., Мотев, Ст., Василева, Св., Новакова, М., Концепция за териториално развитие на туризма. Първи етап: Предварителен анализ на териториалното развитие на туризма в България (2003). В: От теория към практика: непубликувани приложни разработки на преподаватели от катедра „География на туризма“, стр. 310-474, ISBN:978-954-07-5845-9, Университетско изд. "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
5 Маринов, В., Воденска, М., Попова, Н., Асенова, М., Казаков, А., Димитров, Ст., Дограмаджиева, Е., Малхасян, Д., Критерии и териториален обхват на местата с туристически потенциал за целите на проект „Подобряване на водоснабдяването на райони с потенциал за развитие на туризма“ (BG 2003/004–937.11.02) - 2004 г. В: От теория към практика: непубликувани приложни разработки на преподаватели от катедра „География на туризма“, стр. 475-637, ISBN:978-954-07-5845-9, Университетско изд. "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
6 Маринов, В., Дограмаджиева, Е., Гарнизов, В., Коцев, А., Настанителният сектор в София: оценки, нагласи и очаквания - 2012 г. В: От теория към практика: непубликувани приложни разработки на преподаватели от катедра „География на туризма“, стр. 1004-1130., ISBN:978-954-07-5845-9, Университетско изд. "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
7 Маринов, В., Дограмаджиева, Е., Петкова, Е., Настанителният сектор в София: оценки, нагласи и очаквания - 2013 г. В: От теория към практика: непубликувани приложни разработки на преподаватели от катедра „География на туризма“, стр. 1131-1294., ISBN:978-954-07-5845-9, Университетско изд. "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
8 Дограмаджиева, Е., Николова, В., Асенова, М., Воденска, М., Ситуационен анализ на туризма в административна област Смолян (2012). В: От теория към практика: непубликувани приложни разработки на преподаватели от катедра „География на туризма“, стр. 803-1003., ISBN:978-954-07-5845-9, Университетско изд. "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
9 Чолакова, С., Дограмаджиева, Е., Методология за социално-икономическа оценка на уязвимостта и възможностите за устойчива адаптация на ски курортите към климатичните промени (на примера на к.к. Пампорово). В: Мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в националните курорти на България (част 1), ISBN:978-619-7610-06-2, Изд. на МВБУ, Ботевград, Рецензирано 2021
10 Marinov, V., Vodenska, M., Popova, N., Assenova, M., Dogramadjieva, E., Bulgaria - In: M. Vodenska (Ed.), Hospitality and Tourism in Transition in Central and Eastern Europe: A Comparative Analysis, ISBN:1-5275-1120-0, Cambridge Scholars Publishing, Рецензирано, International 2018
Дисертация д-р
Елка Димитрова Дограмаджиева, Концепция за устойчиво туристическо развитие на общините Тетевен, Троян и Априлци, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Васил Маринов 2003
Книга
1 Маринов, В., Асенова, М., Воденска, П., Дограмаджиева, Е., Минковски, Р., Янева, В., Николова, В., Казаков, А., Производственият стаж в обучението по туризъм в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ISBN 978-954-07-4247-2; https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/oficialni_izdaniya, ISBN:978-954-07-4247-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2017
2 Маринов, В., Асенова, М., Дограмаджиева, Е., Николова, B., Асенова, A., Пилотно тестване на Европейската система от индикатори за устойчиво развитие на туризма (ETIS) в Столична община, Столична община, ОП „Туризъм“, София 2015
3 Маринов, В., Асенова, М., Дограмаджиева, Е., Байков, Б., Петкова, Е., Маркетинг на София като туристическа дестинация. Сравнителен анализ на мненията на настанителния и посредническия сектор. http://info-sofia.bg/images/documents/Сравнителен анализ 2013_Final.pdf, Столична община, ОП "Туристическо обслужване", София 2013
4 Дограмаджиева, Е. , Анализ на резултатите от анкетно проучване на ключови участници в развитието на София като туристическа дестинация. http://info-sofia.bg/images/documents/analysis_08%20sept_new.pdf, Столична община, ОП „Туристическо обслужване”, София 2011
5 Marinov, V., Dogramadjieva, E., Petrova, L., Sustainable Urban Tourism. Framework Conditions, Agents and Factors Influencing Participatory Decision-Making. Report for the project “Sustainable Urban Tourism Involving Local Agents and Partnerships for New Forms of Governance (SUT Governance)”, V. Tarnovo 2000
Монография
Дограмаджиева, Е., Състояние и управление на туризма София към 2011 година през погледа на ключови местни актьори: резултати от анкетно проучване , ISBN:978-619-187-083-7, Изд. „БГ Учебник“ ЕООД, София, Рецензирано 2019
Научен проект
1 Елка Дограмаджиева, Към основана на доказателства туристическа политика: оценка на значимостта и разпространение на непубликувани приложни разработки на преподаватели от катедра „География на туризма“, Член, 2023
2 Елка Дограмаджиева, European Tourism Going Green 2030 - ETGG2030 - експерт по устойчив туризъм , Член, 2022
3 Елка Дограмаджиева, Анализ и разпространение на резултати от извършени проучвания по актуални проблеми в туризма, Ръководител, , Номер на договора:80-10-23 / 10.05.2022 2022
4 Елка Дограмаджиева, Идентифициране и пилотна оценка на ефектите върху местното туристическо развитие от обявяването на Европейска столица на културата Пловдив 2019, чрез анализ на официални данни и проучване на заинтересованите страни, Ръководител, ФНИ, СУ 2021
5 Елка Дограмаджиева, Изготвяне на национален доклад за България, като съставна част от общоевропейския доклад "European Tourism SME Going Green 2030", Член, Eberswalde University for Sustainable Development · University of Applied Sciences 2021
6 Елка Дограмаджиева, Иновативни градски турове и тематични маршрути в София: детерминанти на преживяването и ключови фактори за успех, Ръководител, ФНИ, СУ, Номер на договора:80-10-55 / 13. 04. 2020 2020
7 Елка Дограмаджиева, ИНОВАЦИИ В ГРАДСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ НА СОФИЯ: ПРОУЧВАНЕ НА ИЗБРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБИКОЛКИ И ТЕМАТИЧНИ ТУРОВЕ, Ръководител, ФНИ, СУ, Номер на договора:80-10-180 / 16. 04. 2019 2019
8 Елка Дограмаджиева, Подходи за проучване на заинтересованите страни при изследване на актуални проблеми в туризма, Ръководител, ФНИ - СУ, Номер на договора:80-10-121/24.04.2018 2018
9 Елка Дограмаджиева, Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти), Член, Фонд „Научни изследвания“, Номер на договора:КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 2018
10 Елка Дограмаджиева, Частично финансиране на Международна научна конференция „СЪВРЕМЕННИЯТ ТУРИЗЪМ – ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ“, Член, ФНИ - СУ, Номер на договора:80.10-16 / 12.04.2017 2017
11 Елка Дограмаджиева, Анализ и оценка на организацията и провеждането на производствения стаж на студентите в професионално направление „Туризъм“ на СУ „Св. Климент Охридски“, Член, ФНИ-СУ, Номер на договора:205/13.04.2016 2016
12 Елка Дограмаджиева, Regional Programme to strengthen the cross boarder tourism at the Middle and Lower Danube through the Danube Competence Centre (2nd stage of the implementation of the European Tourism indicators system in the Danube region), Член, GIZ, Номер на договора:GIZ - 81187307/12.05.2014, НИС-СУ - 3146 2015
13 Елка Дограмаджиева, Проучвания за пилотно тестване на Европейската система от индикатори за мониторинг на устойчивото развитие на туристически дестинации (ETIS) в Столична община, Член, Столична община, ОП „Туризъм“, Номер на договора:НИС-СУ - 3136/5.01.2015 2015
14 Елка Дограмаджиева, Частично финансиране на научния форум: Sustainable Mountain Regions: Make it work, Член, ФНИ-СУ 2015
15 Елка Дограмаджиева, Sofia Holy Mount: features and conditions for development of religious and pilgrimage routes around the city of Sofia, Член, BCCI, ЕU Transnational Cooperation Program "South Eastern Europe 2007-2013", RECULTIVATUR, Номер на договора:RECULTIVATUR (SEE/B/0011/4.3/X.) 2014
16 Елка Дограмаджиева, Изготвяне на Концепция за туристическо райониране на България, Член, НЦТР, Министерство на икономиката и енергетиката 2014
17 Елка Дограмаджиева, Програма за обучение на заинтересовани по проект RECULTIVATUR (Elaboration of a tool for the inclusion of religious-related cultural values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas), Член, BCCI, ЕU Transnational Cooperation Program "South Eastern Europe 2007-2013", RECULTIVATUR, Номер на договора:RECULTIVATUR (SEE/B/0011/4.3/X.) 2014
18 Елка Дограмаджиева, Планината – модели на социално-икономическо и културно развитие. Перспективи пред регионалните политики и трансграничното сътрудничество, Член, Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма Матер", МОН 2013
19 Елка Дограмаджиева, Проучване на настанителния сектор в Столична община - 2013, Член, Столична община, ОП „Туристическо обслужване” 2013
20 Елка Дограмаджиева, Информационно обезпечаване и планиране на развитието на туризма в област Смолян, Член, ГАП Консулт ООД, Трансгранично сътрудничество България - Гърция 2012
21 Елка Дограмаджиева, Проблеми на териториалната организация на туризма в община Самоков, Член, ФНИ-СУ 2012
22 Елка Дограмаджиева, Проучване на настанителния сектор в Столична община - 2012, Член, Столична община, ОП „Туристическо обслужване” 2012
23 Елка Дограмаджиева, Разработване на Концепция за регионален туристически продукт на общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Карлово и Сопот за кандидатстване по ОПРР 2007-2013, по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите „BG161РО001/3.2-02/2011”, Член, Институт за публично-частно партньорство 2012
24 Елка Дограмаджиева, Модел за проучване на туристическото развитие и управлението на туризма на местно ниво: сравнителен анализ на селата Долен, Лещен и Ковачевица, Член, ФНИ-СУ 2011
25 Елка Дограмаджиева, Обработване на данни и експертен анализ на резултати от анкетното проучване на средства за подслон и места за настаняване, туроператорски и турагентски фирми, културни институции и религиозни обекти в Столична община, Ръководител, Столична община, ОП „Туристическо обслужване” 2011
26 Елка Дограмаджиева, Подготовка на Наръчник за туристическия бизнес и информационни листовки по проект „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Р България", Член, Държавна агенция по туризъм, Номер на договора:BG161PO001/3.3-01/2008/001-3 2009
27 Елка Дограмаджиева, Проучване и анализ на развитието на туризма в община Дупница по проект „Създаване на новаторски модел за сътрудничество между общински власти и заинтересовани страни и обмен на най-добри практики за развитие на туризъм, базиран на природните и културните ресурси, и маркетинг на дестинациите около национални паркове Рила у нас и Сила и Полино в Италия” (BG161PO001/4.2-01/2008/029), Член, Фондация "Информация и природозащита" 2009
28 Елка Дограмаджиева, Разработване на проектни фишове по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., Член, Държавна агенция по туризъм 2009
29 Елка Дограмаджиева, Разработване на проектно предложение на община Ямбол за кандидатстване по ОПРР - схема BG161PO001/3.1-02/2009 за развитие на туристически атракции, Член, община Ямбол 2009
30 Елка Дограмаджиева, Разработване на проектно предложение на община Ямбол за кандидатстване по ОПРР - схема BG161PO001/3.1-02/2009 за развитие на туристически атракции, Член, община Ямбол 2009
31 Елка Дограмаджиева, Анализ на работата на администрацията в района на южното Черноморие и Стратегия за участие на СГО, Член, Бургаска регионална туристическа асоциация 2008
32 Елка Дограмаджиева, Разработване на Средносрочна рамкова инвестиционна програма и проектни фишове по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., Член, Държавна агенция по туризъм 2008
33 Елка Дограмаджиева, Project “Research”, part of the Main Project “Structure, Creation, Operation an Initiatives of the Journalists’ Network Greece – Bulgaria” – изготвяне на анализи за икономиката и туризма в България - ФАР ТГС България - Гърция , Член, Planet SA Siciete Anonyme, Athens, Greece 2007
34 Елка Дограмаджиева, Подготовка и провеждане на обучение на екскурзоводи и представители на ТИЦ по проект “Древният път в Родопите – път към бъдещето за Чепеларе и Авдера” (ФАР BG 2004 / 016 -782.01.06.03.04), Член, община Чепеларе 2007
35 Елка Дограмаджиева, Разработване на концепция за създаване и представяне на екотуристически продукт. Разработване на рекламни материали по проект «До изворите на р. Места – Нестос» (Програма ФАР –BG2004/016-782.01.03.03.12), Ръководител, община Разлог 2007
36 Елка Дограмаджиева, Анализ на данни в национално проучване по проект “Подобряване на партньорството за усвояване на средствата от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС”, Член, ПРООН 2006
37 Елка Дограмаджиева, Анализ на туристическото търсене в Източните Родопи по Проект № 915015080515 към Агенцията по заетостта по Програма „Активни услуги на пазара на труда” на Световната Банка: „Съживяване на пазара на труда чрез стратегическо планиране и институционализиране на клъстер за управление на туристическа дестинация в Източните Родопи” , Член, Агенция по заетостта 2006
38 Елка Дограмаджиева, Проучване на общините за целите на стратегическото планиране на туризма в България по проект „Техническа помощ за ДАТ” - PHARE Project BG 2003/004-937.02.02; EUROPAID/120047/D/SV/BG, Член, Държавна агенция по туризъм 2006
39 Елка Дограмаджиева, Мониторинг експерт по проект “Развитие на българския екотуризъм” – мониторинг на устойчивостта на туристическите проекти на общините Чепеларе, Златоград и Крумовград, Член, Министерство на икономиката и енергетиката, ФАР 2005
40 Елка Дограмаджиева, Национално проучване по проект “Подобряване на партньорството за усвояване на средствата от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС”, Член, ПРООН 2005
41 Елка Дограмаджиева, туристическо проучване и анализ на предлагането, търсенето и влиянията на туризма в община Казанлък по “Проект за възраждане на община Казанлък” (JICA, 2005), Член, Министерство на исономиката и енергетиката, JICA 2005
42 Елка Дограмаджиева, Консултант по туризъм към проект “Устойчиво развитие на селските райони”, отговорен за изпълнението на туристическия компонент от демонстрационните проекти в общините Вършец и Тополовград – туристическа инвентаризация и създаване на база данни за ТИЦ, Член, Министерство на земеделието и горите, ПРООН 2004
43 Елка Дограмаджиева, Разработване на критерии и териториален обхват на местата с туристически потенциал за целите на проект “Подобряване на водоснабдяването на райони с потенциал за развитие на туризма” (PHARE BG 2003/004-937.11.02), Член, МРРБ 2004
44 Елка Дограмаджиева, Разработване на Концепция за териториално развитие на туризма в България, Член, НЦТР 2003
45 Елка Дограмаджиева, Член на референтната група по програма „Живо наследство” за насърчаване на местното развитие, чрез развитие на устойчиви инициативи, свързани с местното културно наследство, Член, King Baudouin Foundation (Belgium) 2002
46 Елка Дограмаджиева, Анализ на състоянието, проблемите и перспективите пред туристическото развитие в района на Средна Стара планина и експертно участие в работна среща на представителите на обществените форуми от общините Трявна, Габрово, Севлиево, Априлци, Троян и Тетевен, Член, Швейцарска агенция за регионално сътрудничество 2001
47 Елка Дограмаджиева, Национално проучване на чуждестранните посетители – Зима 2001, Член, Министерство на икономиката 2001
48 Елка Дограмаджиева, Оценка на нуждите и подкрепа на мониторинг експертите за оценка на проектите в две сфери на Партньорската грантова програма на ФПББ –икономическо развитие и опазване на околната среда, Член, CAF-GB 2000
Научно ръководство
1 Елка Дограмаджиева, Социално-икономическа оценка на уязвимостта и възможностите за устойчива адаптация на ски туризма към климатичните промени на примера на к.к. Пампорово, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Сия Димитрова Чолакова 2021
2 Елка Дограмаджиева, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛИЩАТА ЧЕРНИ ВИТ, РИБАРИЦА И ТЕТЕВЕН (ОБЩИНА ТЕТЕВЕН), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Милен Методиев 2019
3 Елка Дограмаджиева, Концепция за развитие на велосипеден туризъм по българското поречие на р. Дунав, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Кирил Атанасов Калоянов 2018
4 Елка Дограмаджиева, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТУРИСТИЧЕСКО УСВОЯВАНЕ НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ЦЪРКВИ СВ. ПЕТЪР И СВ. НИКОЛА В ОБЩИНА ДРАГОМАН , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Александра Рангелова 2016
5 Елка Дограмаджиева, Развитие и управление на туризма в СР Виетнам, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Михаил Павлов 2016
6 Елка Дограмаджиева, Обектите под управлението на РИМ - Стара Загора като атракция за културен туризъм: развитие, актуално състояние, проблеми и перспективи, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Невена Енева 2015
7 Елка Дограмаджиева, ПАНОРАМА „ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ – 1877 г.“ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ТЪРСЕНЕТО, дипломна работа:Рада Съйкова 2015
8 Елка Дограмаджиева, Състояние и актуални проблеми на туризма в Община Дупница, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Илиана Ангелова Ангелова 2015
9 Елка Дограмаджиева, ТУРИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА НА МЕСТНО НИВО: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СЕЛАТА СТОЙКИТЕ, ШИРОКА ЛЪКА И ГЕЛА, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Анжелика Пламенова Ангелова 2015
10 Елка Дограмаджиева, Scattered Hospitality for Recovering Local Knowledge: the Case of the Province of Troyan, Bulgaria, Univerita Degli Studi Di Bergamo дипломна работа:Mariya Mihovska 2014
11 Елка Дограмаджиева, ДЖИП-САФАРИ: РАЗВИТИЕ НА ПРОДУКТА И ПАЗАРА НА ПРИМЕРА НА МЕРОПРИЯТИЕТО „OFF ROAD ADVENTURE” НА ФИРМА „ПЕТРОМАР” АД, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Орлин Митев 2013
12 Елка Дограмаджиева, СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КАРЛОВО, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Георги Матеев Пенчев 2013
13 Елка Дограмаджиева, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ С КУЛТУРНО – ПОЗНАВАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Веска Деянова 2012
14 Елка Дограмаджиева, МЕГАЛИТНИТЕ ПАМЕТНИЦИ В СТРАНДЖА КАТО ПОТЕНЦИАЛНА АТРАКЦИЯ ЗА КУЛТУРЕН И ЕКОТУРИЗЪМ , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ивайло Грънчаров 2012
15 Елка Дограмаджиева, СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Румена Анастасова 2012
16 Елка Дограмаджиева, Състояние, тенденции и проблеми на туристическото развитие в архитектурните резервати Долен и Ковачевица и с. Лещен - сравнителен анализ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Пунева 2012
17 Елка Дограмаджиева, ТУРИЗМЪТ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Валерия Велева-Кирилчева 2012
18 Елка Дограмаджиева, Проучване на посетителския поток в Рим, насочен към културно-историческите забележителности, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кремена Симеонова 2011
19 Елка Дограмаджиева, ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ГРАД СОФИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Виолета Панайотова 2011
20 Елка Дограмаджиева, НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ „КАБИЛЕ” КАТО ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ТЪРСЕНЕТО, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Боряна Стоянова 2010
21 Елка Дограмаджиева, НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” КАТО ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ТЪРСЕНЕТО, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ралица Бикарска 2010
22 Елка Дограмаджиева, СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ПРИРОДЕН ПАРК "БЕЛАСИЦА" И ПРИЛЕЖАЩИТЕ СЕЛИЩА, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Филип Гологанов 2010
23 Елка Дограмаджиева, АРХИТЕКТУРНО- ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС “ЕТЪР” КАТО ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ТЪРСЕНЕТО, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петя Бонева 2009
24 Елка Дограмаджиева, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА СВОГЕ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветелина Йорданова 2009
25 Елка Дограмаджиева, Долината на тракийските царе като туристическа атракция – състояние и проблеми на предлагането и търсенето, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Деница Рахнева 2009
26 Елка Дограмаджиева, РАЗВИТИЕ И ВЛИЯНИЯ НА ФЕСТИВАЛНИЯ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА КАВАРНА , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мартин Николов Христов 2009
27 Елка Дограмаджиева, РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В КК „ПАМПОРОВО”: ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ирена Карова 2009
28 Елка Дограмаджиева, Състояние и развитие на туризма в община Гоце Делчев, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Росица Григорова Стефанова 2009
29 Елка Дограмаджиева, АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ ПЕРПЕРИКОН И ТАТУЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ: СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ТЪРСЕНЕТО, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ива Ликова 2008
30 Елка Дограмаджиева, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС “БЕКЛЕМЕТО” КАТО СКИ ЦЕНТЪР С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Милкана Колчовска 2008
31 Елка Дограмаджиева, Състояние и перспективи за развитие на селски туризъм в района на Троян и Априлци (на примера на селата Орешак, Черни Осъм и Скандало), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Зоя Шупуркова 2007
32 Елка Дограмаджиева, Развитие на пещерен туризъм в България, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Красимир Николов 2006
33 Елка Дограмаджиева, Развитие на туризма в община Белоградчик - състояние, проблеми и перспективи, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Виолета Виденова 2006
34 Елка Дограмаджиева, РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Веселина Иванова 2006
Редактор на издание нереферирано
1 Елка Дограмаджиева, Чолакова, С. (2023). Климатични промени и ски туризъм. Социално-икономическа оценка на уязвимостта и възможностите за устойчива адаптация на примера на к.к. Пампорово. УИ „Св. Климент Охридски“, ISBN 978-954-07-5769-8., Редактор на издание нереферирано 2023
2 Елка Дограмаджиева, Кабакчиева (2021). Социокултурни характеристики на антропогенните туристически ресурси на България. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен. ISBN 978-619-201-300-4. , Редактор на издание нереферирано 2021
3 Елка Дограмаджиева, Маринов, В. и М. Жулева (2020). Състояние и тенденции в предлагането и търсенето на места за настаняване в Северозападния район на България. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София. ISBN 978-954-07-4961-7, Редактор на издание нереферирано 2020
4 Елка Дограмаджиева, Калоянов, К. (2019). Проучване и развитие на велосипедния туризъм по българското поречие на р. Дунав. София, 2019. ISBN: 978-619-188-300-4., Редактор на издание нереферирано 2019
Редактор на сборник
1 M. Vodenska, V. Marinov, M. Assenova, E. Dogramadjieva (Eds.), Traditions and Innovations in Contemporary Tourism. Cambridge Scholars Publishing, 2018., Редактор на сборник 2017
2 Koulov, B., U. Wagenseil, M. Nikolova, H. Halkier, A. Assenov, M. Dimitrascu, V. Marinov, M. Somunchu, E. Dogramadjieva, S. Stetic, E. Matei, M. Zorn, B. Borisova, R. Wilus, M. Assenova, I. Milevski, S. Nedkov (Eds.), Sustainable Mountain Regions: Make Them Work. International Scientific Conference Proceedings, 14-16 May 2015, Borovets, Bulgaria, Publisher Fakel, Sofia, 2015. 263 p., Редактор на сборник 2015
Статия в научно списание
1 Cholakova, S., Dogramadjieva, E., Climate change adaptation in the ski industry: Stakeholders' perceptions regarding a mountain resort in Southeastern Europe, Journal of Outdoor Recreation and Tourism, vol:42, issue:100611, 2023, pages:1-9, ISSN (online):2213-0780, doi:https://doi.org/10.1016/j.jort.2023.100611, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.84 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), др.(EBSCO, CABI, ProQuest Research Library) 2023
2 Dogramadjieva, E., Tylko, K., EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE PLOVDIV 2019: EFFECTS THROUGH THE LENS OF THE LOCAL COMMUNITY, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić“ SASA, vol:73, issue:1, 2023, pages:49-63, ISSN (print): 0350-7599, ISSN (online):1821-2808, doi:https://doi.org/10.2298/IJGI2301049D, Ref, Web of Science, IF (0.29 - 2021), SCOPUS, SJR (0.28 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), PhD 2023
3 Cholakova, S., Dogramadjieva, E., Online survey of visitation and tourist behaviour in a protected territory—the case of Urdini Lakes, Rila National Park, Journal of the Bulgarian Geographical Society, vol:49, 2023, pages:129-141, ISSN (print):2738-8107, ISSN (online):2738-8115, doi:10.3897/jbgs.e113924, Ref 2023
4 Terzić, Al., Dogramadjieva, E., A cultural route for Ottoman heritage in Europe: opportunities and challenges from the perspectives of students, Journal of Heritage Tourism, 2022, pages:1-19, ISSN (print):1743-873X, ISSN (online):1747-6631, doi:https://doi.org/10.1080/1743873X.2022.2098042, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (0.84 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), др.(EBSCO, CABI, ProQuest Research Library), International 2022
5 Dogramadjieva, E., The Concept of Key Success Factors: Essence, Research Approaches and Implementation in Tourism. SocioBrains, SocioBrains, брой:78, 2021, стр.:431-440, ISSN (online):2367-5721 2021
6 Дограмаджиева, Е., Производственият стаж в бакалавърската програма по туризъм на СУ „Св.Климент Охридски“ през погледа на студентите, SocioBrains, брой:54, 2019, стр.:443-461, ISSN (online):367-5721 2019
7 Маринов, В., Дограмаджиева, Е., Асенова, М., Еволюция на туристическото райониране в България: цели, подходи и резултати, Известия на БГД, том:1 (ХХХIX), 2018, стр.:3-10, ISSN (print):0375-5924, ISSN (online):2682-986X, Ref 2018
8 Дограмаджиева, Е., Разширението на ски-зона Банско: проблем или решение за устойчивото развитие на туризма, Проблеми на географията, 2018, стр.:165-181, ISSN (print):0204-7209, ISSN (online):2367-6671, Ref 2018
9 Marinov, V., Assenova, M., Dogramadjieva, E., Key Problems and Gaps in the EU Funds Absorption for Heritage Attractions Development: the Case of Bulgaria., Almatourism - Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, vol:8, issue:7, 2017, pages:178-197, ISSN (online):2036-5195, doi:http://dx.doi.org/10.6092/issn.2036-5195/6768, Ref, др.(EBSCO, CABI, ERIH PLUS, Ulrich's, Worldcat) 2017
10 Marinov, V., Assenova, M., Dogramadjieva, E., Attitude of tourism business to cooperation with local authorities: The case of the Danube region in Bulgaria., „Инфраструктура & комуникации“, УНСС, vol:год. 5, issue:кн. 10, 2015, pages:30-34, ISSN (print):1314-0930, Ref 2015
11 Маринов, В., Еврев, П., Асенова, М., Дограмаджиева, Е., Концепция за туристическо райониране на България: теоретични постановки, законови изисквания и практически следствия., Проблеми на географията, брой:кн. 1-2, 2015, стр.:31-43, ISSN (print):0204-7209, ISSN (online):2367-6671 2015
12 Marinov, V., Assenova, M., Dogramadjieva, E., EU Funds in Support to Cultural Tourism Development in Bulgaria – Lessons Learned and Future Challenges, Infrastructure and Communications Journal, Special Еdition: Trends in Global Tourism Development, vol:4, issue:9, 2014, pages:58-70, ISBN:1314-0930 2014
13 Dogramadjieva, E., Field Research of Tourism Supply and Demand in Mountain Villages: The Case of West Rhodopes Architecture Reserves, Ankara University Journal of Environmental Sciencies, том:Vol. 5, брой:Issue 5, 2013, стр.:61-74, Ref 2013
14 Dogramadjieva, E., Marinov, V., The Accommodation Sector in Sofia: Current State and Attitudes, Hotellink - Journal for Theory and Practice of Hotel Industry, vol:Vol. 14, issue:No 21-22, XI, 2013, pages:289-301 2013
15 Dogramadjieva, E., Marinov, V., The Role of Vitosha Mountain in the Development of Sofia as a Tourist Destination: Current State and Attitudes, Journal of Environmental and Tourism Analyses, том:Vol. I.1. , 2013, стр.:5-20, Ref, др.(EBSCO, CABI, ProQuest Research Library) 2013
16 Marinov, V., Dogramadjieva, E., Tourism Curriculum – a Tool for Responsible Tourism Education at Sofia University: The Students’ Perspective, Journal of Hospitality Industry Research and Education, vol:Vol. 1, issue:No 1, 2013, pages:21-33, ISSN (print):2343-9874 2013
17 Маринов, В., Асенова, М., Попова, Н., Дограмаджиева, Е., Аргументи в полза на необходимостта от туристическо райониране на България, Туристически пазар, брой:5, 2008, стр.:18-19 2008
18 Vodenska, M., Dogramadjieva, E., Analysis of the Hotel and Food-and-Beverage Tourism Facilities in Kazanluk Municipality, Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, ГГФ, книга 2 – География, vol:98, 2007, pages:245-262 2007
19 Дограмаджиева, Е., Казачка, Д., Развитие, тенденции и проблеми на планинския туризъм в България, Проблеми на географията , брой:1-2, 2007, стр.:120-132 2007
Статия в поредица
1 Elka Dogramadjieva, Sustainable tourism development and policy in Bulgaria: an overview of the national situation, Пространство – Общество – Икономика, issue:5, editor/s:Петър Стоянов, Ивайло Стаменков, Калоян Цветков, Publisher:Атласи, 2023, pages:143-157, ISBN:978-619-238-229-2 2023
2 Дограмаджиева, Е., Възприятия по отношение на османското наследство сред българските студенти: емпирично проучване, Пространство – Общество – Икономика, брой:4, редактор/и:Петър Стоянов, Ивайло Стаменков, Калоян Цветков, издателство:Атласи, 2022, стр.:333-351, ISBN:978-619-238-216-2 2022
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Cholakova, S., Dogramadjieva, E., Climate change adaptation in the ski industry – the stakeholders’ perceptions (Abstract), ATLAS Annual Conference 2022 “Tourism 22 and Beyond What Matters Now to the Global Tourist?” Cork Ireland 6 - 9 September, 2022, Publisher:Munster Technological University, 2022, pages:58-59 2022
2 Levkova, K., Dogramadjieva, E., Local Community Perceptions of Impacts of the European Capital of Culture PLOVDIV 2019 (Abstract), Abstarct book of the 19th International Conference Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2022 "Creative Culture Capitals" - Novi Sad, Serbia, 17-19 November, 2022, editor/s:Milica Pavkov Hrvojevic, Publisher:Sajnos, Novi Sad, 2022, pages:7-7, ISBN:978-86-7031-615-7, PhD 2022
3 Tylko, K., Dogramadjieva, E., Perceived impacts of the European Capital of Culture Plovdiv 2019: a study among residents. , Collection of papers of the 19th CTTH 2022 Conference “Creative Culture Capitals”, editor/s:Milica Pavkov Hrvojević, Publisher:University of Novi Sad | Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 2022, pages:22-31, ISSN (online):978-86-7031-620-1, PhD 2022
4 Dogramadjieva, E., Travel Intentions and Preferences amid the Covid-19 Pandemic: The Case of Bulgaria (Abstract), Abstract Book of ATLAS Annual Conference 2022 “Tourism 22 and Beyond What Matters Now to the Global Tourist?” Cork, Ireland, Publisher:Munster Technological University, 2022, pages:65-66 2022
5 Dogramadjieva, E., Glocalization strategies and current transformations of innovative city tours of Sofia, Bulgaria, Proceedings of the International Scientific Conference “Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020“, editor/s:T. Kliestik, Publisher:SHS Web of Conferences, 2021, pages:1-11, ISSN (online):2261-2424, doi:https://doi.org/10.1051/shsconf/20219204005, Ref, др.(EBSCO, CABI, ProQuest Research Library) 2021
6 Dogramadjieva, E., Innovative city tours of Sofia, Bulgaria: experience determinants and ongoing transformations (Abstract), ATLAS Online Annual Conference 2021 Tourism 21: Re-building Tourism –Continuities and Changes, 2021, pages:76-77 2021
7 Dogramadjieva, E., Terzic, Al., Smiths, M., Ottoman Heritage In Europe As An Opportunity For A Cultural Route Development: An International Study Of Students’ Perceptions (Abstract), Book of abstarcts of the 34th International Geographical Congress ”Geography: Bridging the continents” , 2021, pages:209-209 2021
8 Terziyska, I., E. Dogramadjieva, Should I Stay or Should I Go? Global COVID-19 Pandemic Influence on Travel Intentions of Bulgarian Residents, Proceedings of the International Scientific Conference “Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020“, editor/s:T. Kliestik, Publisher:SHS Web of Conferences , 2021, pages:1-11, ISSN (online):2261-2424, doi:https://doi.org/10.1051/shsconf/20219201048, Ref, др.(EBSCO, CABI, ProQuest Research Library) 2021
9 Дограмаджиева, Е., Възприятия по отношение на османското наследство сред българските студенти: емпирично проучване, Сборник с доклади от научна кръгла маса „Културните пътища на Балканите: културен туризъм, концепции, кариери“ - гр. Маджарово, 01.07.2021 – 04.07.2021., редактор/и:Милен Пенерлиев, Илинка Терзийска, издателство:Инкома, 2021, стр.:11-24, ISBN:978-954-452-070-0 2021
10 Дограмаджиева, Е., Нагласи за пътуване и очаквани промени в туристическото поведение през първата вълна на Ковид-кризата: международно сравнение, Сборник доклади от международна научна конференция "Туризмът и глобалните кризи", Publisher:„Ай анд Би“, 2021, pages:641-652, ISBN:978-619-7281-73-6 2021
11 Дограмаджиева, Е., Терзийска, И., А сега накъде: очаквани промени в туристическото поведение на българите във връзка с COVID-19, Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие "ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНОСТ", издателство:Икономически университет – Варна, 2020, стр.:266-274, ISBN:978-954-21-1052-1, Ref 2020
12 Дограмаджиева, Е., Митова, Р., Петкова, Е., Иновации в туристическия продукт на София: проучване на избрани градски турове, Сборник от юбилейна международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“ по случай 100 години УНСС и 30 години катедра „Икономика на туризма“, издателство:УНСС, 2020, стр.:583-592, ISBN:978-619-232-297-7, Ref 2020
13 Дограмаджиева, Е., Концепцията за ключови фактори на успеха: същност, изследователски подходи и приложение в туризма (АБСТРАКТ), Сборник с резюмета от Трета научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ , editor/s:проф. д-р Светла Станкова, доц. д-р Ваня Василева, доц. д-р Дора Кабакчиева, , Publisher:Университетско изд. "Епископ Константин Преславски", 2020, pages:113-113, ISBN:978-619-201-447-6 2020
14 Dogramadjieva, E., Petkova, E., Mitova, R., Innovative Guided Tours of Sofia City as a Tourist Experience: Analysis of Coustemers' On-line Reviеws, Proceedings of the International Conference “Get Ready for I Generation: Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2019, editor/s:Dr. Milica Pavkov Hrvojević, Publisher:University of Novi Sad, Serbia, 2019, pages:144-155, ISBN:978-86-7031-523-5 2019
15 Dogramadjieva, E., Petkova, E., Mitova, R., Innovative City Tours of Sofia, Bulgaria: Customers’ Perceptions and Providers’ Underpinning Philosophy (ABSTRACT), Abstract Book of the International Conference “Get Ready for I Generation: Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2019” , editor/s:Milica Pavkov Hrvojevic, Publisher:University of Novi Sad, 2019, pages:30-31, ISBN:978-86-7031-519-8 2019
16 Petkova, E., Dogramadjieva, E., Mitova, R., New Kids in Town: Dimensions of Innovativeness of the 'New' City Tours of Sofia, Bulgaria, Proceedings of the International Conference “Get Ready for I Generation: Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2019, editor/s:Dr. Milica Pavkov Hrvojević, Publisher:University of Novi Sad | Faculty of Sciences DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT, 2019, pages:125-136, ISBN:978-86-7031-523-5 2019
17 Petkova, E., Dogramadjieva, E., Mitova, R., New Kids in Town: Dimensions of Innovativeness of The 'New' City Tours of Sofia, Bulgaria (ABSTRACT), Abstract Book of the International Conference “Get Ready for I Generation: Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2019”, editor/s:Milica Pavkov Hrvojevic, Publisher:University of Novi Sad, 2019, pages:38-38, ISBN:978-86-7031-519-8 2019
18 Dogramadjieva, E., Sofia Holy Mount: Potential for the Development of Cultural and Religious Tourism Around the City of Sofia, Proceedings of the International Scientific Conference “Cultural Corridors of SEE – Cultural Tourism without Borders”, Santorini, Greece, Publisher:Neofit Rilski Publishing House, SWU “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 2018, pages:26-41, ISBN:978-954-00-0176-0-CD 2018
19 Дограмаджиева, Е., Настанителната база на туризма в община Смолян: предлагане, търсене и проблеми на ефективността, Сборник доклади от втора международна научна и бизнес конференция „Устойчиво регионално развитие на България“ , издателство:ЕТ „Георги Лесков“ , 2018, стр.:28-40, ISBN:978-954-92590 2018
20 Dogramadjieva, E., Nikolova, V., Mitova, R., SOFIA CITY AS A TOURIST DESTINATION:DEVELOPMENT TRENDS AND DRIVING FORCES/Abstract/, CONTEMPORARY TOURISM - TRADITIONS AND INNOVATIONS, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:283-283, ISBN:978-954-07-4327-1, Ref 2017
21 Dogramadjieva, E., Marinov, V., Assenova, M., The importance of being clever: lessons from Bulgaria. Key problems and gaps in the EU Funds absorption for cultural tourism attractions development, Book of Abstracts of International Conference “Beyond the Great Beauty: Rescaling Heritage and Tourism”, Rimini, 10-12 February 2016, 2016, Ref 2016
22 Dogramadjieva, E., Vodenska, M., Marinov, V., The Philosophic Practitioner Idea: Curriculum Interpretation and Customers Interpretation, Book of Proceedings of the 3rd Belgrade International Tourism Conference Tourism Education in the 21st Century: Policies, Practices, Internationalization, Publisher:College of Tourism, Belgrade, 2016, pages:103-120, ISBN:978-86-82371-46-5 2016
23 Асенова, М., Маринов, В., Дограмаджиева, Е., Николова, B., Казаков, А., Янева, В., Прилагане на Европейската система от индикатори за мониторинг на устойчивото туристическо развитие – ползи и предизвикателства, География и приятели (Сборник под ред. на В. Бояджиев), издателство:Парадигма, 2016, стр.:387-400, ISBN:978-954-326-273-1 2016
24 Marinov, V., Dogramadjieva, E., Assenova, M., Petkova, E., Baikov, B., Tourism Product Development and Marketing of Sofia Metropolitan Area: Business Perceptions and Priorities, Metropolitan Tourism Experience Development - Selected Studies from the Tourism Network Workshop of the Regional Studies Association, editor/s:Istvan Toza and Anita Zatori, Publisher:Corvinus University of Budapest, 2015, pages:51-67, ISBN:978-963-503-597-7 2015
25 Дограмаджиева, Е., Витоша като част от туристическа дестинация София: проучване на интереса за посещение на планината от гостите на столицата, Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност „Туризъм“ в Икономически университет – Варна, издателство:Изд. „Наука и икономика“, ИУ-Варна, 2015, стр.:418-427, ISBN:978-954-21-0864-1 2015
26 Assenova, M., Marinov, V., Dogramadjieva, E., Models of Tourism Development in Small Mountain Destinations: the Case of Bulgaria, Book of Abstracts IGU2014-0960, Publisher:IGU, 2014, pages:1-1 2014
27 Маринов, В., Асенова, М., Дограмаджиева, Е., Анализ на веригата на доставките в туризма в планински територии, Сборник доклади от научна конференция с международно участие „География и регионалистика“ в чест на проф. д-р Иван Батаклиев, редактор/и:Г. Железов, Б. Кулов, издателство:ТерАрт, 2014, стр.:164-172, ISBN:978-954-9531-25-1 2014
28 Маринов, В., Асенова, М., Дограмаджиева, Е., Използване на европейските фондове за развитие на туристическите атракции в България – поуки и предизвикателства, Тенденции в развитието на глобалния туризъм. – Инфраструктура и комуникации, Год. 4, кн. 9, май 2014, с. 58-64 , 2014, pages:58-70, ISSN (print):1314-0930, Ref 2014
29 Marinov, V., Dogramadjieva, E., Tourism and Regional Development Planning – the Case of Serbia, International Conference “The Role of Tourism in Territorial Development”. October 10, 2012. Gheorgheni, Romania, Publisher:Presa Universitara Clujeana, 2012, pages:155-168, ISBN:2068-9578 2012
30 Дограмаджиева, Е., Състояние на настанителния сектор в София – оценка за 2011 и очаквания за 2012 през погледа на бизнеса, Сборник доклади от Международна научна конференция «Предизвикателства пред туризма през ХХІ век» , издателство:Катедра «Икономика на туризма», УНСС, 2012, стр.:349-357 2012
31 Marinov, V., Dogramadjieva, E., Territorial Pattern of Domestic Tourism in Bulgaria: Long-Term Trends and Short-Term Changes, International Conference “Global Changes and Regional Development”. Sofia, 16-17 April, 2010, издателство:Sofia University Press, 2011, стр.:185-191 2011
32 Дограмаджиева, Е., Роля на Културно-информационен център – София в управлението на столицата като туристическа дестинация, Сборник доклади от Юбилейна научна конференция с международно участие по повод 20-годишнината на катедра «Икономика на туризма» в УНСС, издателство:Авангард Прима, 2011, стр.:177-189 2011
33 Маринов, В., Дограмаджиева, Е., Асенова, М., Националният туризъм на България в интернационален контекст: сравнителен анализ, Сборник доклади от научна конференция «Алтернативи за развитие на съвременния туризъм», издателство:Икономически университет – Варна, 2010, стр.:585-601 2010
34 Дограмаджиева, Е., Маринов, В., Отражение на съвременната финансова и икономическа криза върху пътуванията на българите, Сборник доклади от научни конференции “География и регионално развитие” – Созопол, септември 2009-2010, издателство:Фондация „ЛОПС”, 2010, стр.:46-60, ISBN:978-954-07-3200-8 2010
35 Дограмаджиева, Е., Сертифициране в екотуризма – актуални нужди и предизвикателства, Сборник доклади от научни конференции “География и регионално развитие” – Созопол, септември 2009-2010, издателство:Фондация „ЛОПС”, 2010, стр.:81-95 2010
36 Dogramadjieva, E., Marinov, V., Bulgarian Ecotourism - Expectations and Realities: the Case of the Srebarna Lake UNESCO Site, Proceedings of the Fist International Carpathian Tourism Conference. Busteni, Romania, October 25-26, 2008, Publisher:Universitara Housing Press, 2009, pages:19-33 2009
37 Marinov, V., Popova, N., Assenova, M., Dogramadjieva, E., Tourism Regionalization of Bulgaria – between Political Needs and Theoretical Challenges, Proceedings of the International Conference “Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation”. Sofia, 17-18 April, 2008, Publisher:Sofia University Press, 2009, pages:235-244, ISBN:978-954-07-2900-8 2009
38 Dogramadjieva, E., Municipal Authorities’ Assessment of Local Tourism Impacts, Proceedings of the International Conference “Global Changes and Problems”. Sofia, 20-22 April, 2007, издателство:Sofia University Press, 2008, стр.:360-366 2008
39 Дограмаджиева, Е., Стоянова, Ст., Културното наследство и туризмът в община Ивайловград: част от проблема или част от решението? , Сборник доклади от Младежки научни конференции с международно участие „Бъдещето на географията в България” - В. Търново, юни (2005, 2006, 2007), издателство:Фондация „ЛОПС”, 2008, стр.:3-19, PhD 2008
40 Дограмаджиева, Е., Иванова, В., Туристическите атракции като елемент от продукта на дестинация Златоград, Сборник доклади от Младежки научни конференции с международно участие „Бъдещето на географията в България” - В. Търново, юни (2005, 2006, 2007), издателство:Фондация „ЛОПС”, 2008, стр.:218-237, MSc 2008
41 Kazachka, D., Dogramadjieva, E., Mountain Tourism in Bulgaria - Development and Trends, 24th EuroCHRIE Congress “In Search of Excellence for Tomorrow’s Tourism, Travel & Hospitality” Thessaloniki, Greece 25-28 October 2006 , 2006, pages:1-9 2006
42 Dogramadjieva, E., Restaurants and Taverns as an Element of the Tourist Product in Kazanlak Municipality, Proceedings of the Second International Conference “Global Changes and New Challenges of the 21st century” 22 – 23 April, 2005, издателство:Sofia University Press, 2006, стр.:123-130 2006
43 Дограмаджиева, Е., Концепцията за устойчиво развитие на туризма – същност, аспекти, принципи и цели, Сборник доклади от Международна юбилейна научна конференция на Икономически университет Варна “Икономиката и развитието на обществото” том ІV, издателство:Университетско издателство на Икономически университет Варна, 2002, стр.:290-300 2002
44 Дограмаджиева, Е., Отношение към устойчивото развитие и планирането на туризма в общините Тетевен, Троян и Априлци, Сборник доклади от Юбилейна научна конференция “Туризмът през ХХІ век” - катедра "География на туризма", СУ "Св. Климент Охридски", 2002, стр.:62-68 2002
Студия в научно списание
1 Dogramadjieva, E., Terzic, Al., Perceptions of Contested Ottoman Heritage in Europe: An International Study among Students, Heritage & Society, 2024, pages:1-24, ISSN (print):2159-032X, ISSN (online):2159-0338, doi:10.1080/2159032X.2023.2299638, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.203 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), др.(British Humanities Index; Periodicals Index Online), International 2024
2 Dogramadjieva, E., Terziyska, I., One year later: shifts and endurances in travel intentions of Bulgarian residents in the time of pandemic, European Journal of Tourism Research, issue:32, 2022, pages:1-30, ISSN (print):1994-7658, ISSN (online):1314-0817, doi:https://doi.org/10.54055/ejtr.v32i.2704, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.51 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), др.(EBSCO, CABI, ProQuest Research Library) 2022
3 Dogramadjieva, E., Travel Intentions and Preferences amid the Covid-19 Pandemic: The Case of Bulgaria, Transnational Marketing Journal, vol:10, issue:2, 2022, pages:403-423, ISSN (print):2041-4684, ISSN (online):2041-4692, doi:https://doi.org/10.33182/tmj.v10i2.2327, Ref, SCOPUS, SJR (0.15 - 2022), SCOPUS Quartile: Q3 (2022), др.(ERIH Plus, RePEc) 2022
4 Дограмаджиева, Е., Ефекти на пандемията от COVID-19 върху туристическото поведение на българите: очаквани промени в периода за правене на резервации и ползването на класически посредници, Годишник на СУ, ГГФ, кн. 2 - География, том:114, 2022, стр.:382-405, ISSN (print):0324 – 2579, ISSN (online):2535 – 0579 2022
5 Дограмаджиева, Е., ИНОВАТИВНИ ГРАДСКИ ТУРОВЕ В СОФИЯ: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ , Годишник на СУ, ГГФ, кн. 2 - География, том:113, 2021, стр.:388-419, ISSN (print):0324 – 2579, ISSN (online):2535 – 0579 2021
6 Cholakova, S., Dogramadjieva, E., Climate change and ski industry in Pamporovo Resort, Bulgaria: an exploratory study on the tourists’ perceptions, European Journal of Tourism Research, vol:22, 2019, pages:166-192, ISSN (print):1994 - 7658, ISSN (online):1314 - 0817, Ref, SCOPUS, SJR (0.413 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2019), др.(EBSCO, CABI, ProQuest Research Library), PhD 2019
7 Cholakova, S., Dogramadjieva, E., Climate Change and the Future of Pamporovo Ski Resort, Bulgaria: the View of the Local Population, European Journal of Geography, vol:Volume 10, issue:2, 2019, pages:56-76, ISSN (online):1792-1341, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.29 - 2018), SCOPUS Quartile: Q3 (2019), PhD 2019
8 Дограмаджиева, Е., Митова, Р., Николова, В., Качествено изследване на местното туристическо развитие чрез интервюта с ключови информатори на примера на София, Годишник на СУ, ГГФ, кн. 2 – География, том:111, 2018, стр.:179-202, ISSN (print):ISSN 0324 – 2579, ISSN (online):ISSN 2535 – 0579 2018
9 Дограмаджиева, Е., Анализ на посетителите в Столична община: профил, поведение, оценки и следствия за устойчивото туристическо развитие. , Год. на СУ, ГГФ, кн. 2 – География,, том:т. 109 [за 2016], 2017, стр.:269-293, ISSN (print):0324 – 2579, ISSN (online):2535 – 0579 2017
10 Маринов, В., Асенова, М., Дограмаджиева, Е., Еврев, П., Мотев, Ст., Охридска-Олсон, Р., Иванова, М., Новакова, М., Вълчев, П., Новото туристическо райониране на България: подходи и резултати, Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ, Книга 2 – География, том:Том 108, 2017, стр.:17-36, ISSN (print):0324 – 2579, ISSN (online):2535 – 0579 2017
11 Дограмаджиева, Е., Анализ на туристическото търсене в област Смолян, Годишник на СУ, ГГФ, книга 2 – География,, том:106, 2014, стр.:285-308 2014
12 Дограмаджиева, Е., Асенова, М., Маринов, В., Воденска, М., Пунева, М., Модел за проучване на развитието и управлението на туризма на местно ниво: сравнителен анализ на селата Долен, Лещен и Ковачевица, Годишник на СУ, ГГФ, книга 2 – География, том:105, 2013, стр.:317-350, ISSN (print):0324 – 2579, ISSN (online):2535 – 0579, MSc 2013
13 Маринов, В., Дограмаджиева, Е., Националният пазар на туризма в България – динамика и особености на вътрешните и изходящите пътувания на българите, Годишник на СУ, ГГФ, книга 2 – География, том:103, 2012, стр.:277-304, ISSN (print):0324 – 2579, ISSN (online):2535 – 0579 2012
14 Dogramadjieva, E., Matei, E., Comparative Analysis of Hotel Accommodation Facilities in Bulgaria and Romania in the Period 1990 – 2007, Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, ГГФ, книга 2 – География, vol:102, 2010, pages:253-280, ISSN (print):0324 – 2579, ISSN (online):2535 – 0579, International 2010
15 Дограмаджиева, Е., Асенова, М., Разработване на екотуристически продукт на примера на община Разлог, Годишник на СУ, ГГФ, книга 2 – География, том:101, 2009, стр.:239-259 2009
16 Дограмаджиева, Е., Състояние и динамика на туристическото развитие в Източните Родопи, Годишник на СУ, ГГФ, книга 2 – География, том:100, 2008, стр.:311-336 2008
17 Маринов, В., Дограмаджиева, Е., Оценка на стратегии за туристическо развитие (на примера на Националната стратегия за развитие на екотуризъм в България), Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, ГГФ, книга 2 – География, том:97, 2005, стр.:257-275 2005
18 Дограмаджиева, Е., Концепцията за устойчиво туристическо развитие като част от глобалната идея за устойчивост в съвременния свят , Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, ГГФ, книга 2 – География, том:93, 2003, стр.:365-386 2003
19 Дограмаджиева, Е., Настанителната база на туризма в общините Тетевен, Троян и Априлци: структурни особености и ефективност на използването , Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, ГГФ, книга 2 – География, том:95, 2003, стр.:233-253 2003
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Маринов, В., Дограмаджиева, Е., Коцев, А., Териториално разположение на настанителната база на туризма в София – особености, тенденции и влияние върху използването, Сборник доклади от научни конференции “География и регионално развитие” – Созопол, септември 2012, 2012 2012
2 Дограмаджиева, Е., Интегрално планиране и пространствена диференциация на туристическите дестинации: приложение на модела на жизнения цикъл, Сборник доклади от научни конференции “География и регионално развитие”, Созопол, 2004-2005, издателство:Фондация „ЛОПС”, 2006, стр.:30-50 2006
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Online survey of visitation and tourist behaviour in a protected territory the case of Urdini Lakes, Rila National Park 2023
2 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Perceived impacts of the European Capital of Culture Plovdiv 2019: A study among residents 2022
3 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Travel intentions and preferences amid the Covid-19 pandemic: the case of Bulgaria 2022
4 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Climate change adaptation in the ski industry – the stakeholders’ perceptions 2022
5 Секционен доклад, Elka Dogramadjieva, Ottoman Heritage In Europe As An Opportunity For A Cultural Route Development: An International Study Of Students’ Perceptions 2021
6 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Innovative city tours of Sofia, Bulgaria: experience determinants and ongoing transformations. 2021
7 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Нагласи за пътуване и очаквани промени в туристическото поведение през първата вълна на Ковид-кризата: международно сравнение. 2021
8 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Възприятия по отношение на османското наследство сред българските студенти: емпирично проучване 2021
9 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Иновации в туристическия продукт на София: проучване на избрани градски турове 2020
10 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Glocalization strategies and current transformations of innovative city tours of Sofia, Bulgaria 2020
11 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Touring the city: experience determinants from a customers’ perspective. An extended study of innovative city tours of Sofa, Bulgaria 2020
12 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Should I Stay or Should I Go? Global COVID-19 Pandemic Influence on Travel Intentions of Bulgarian Residents 2020
13 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Концепцията за ключовите фактори на успеха: същност, изследователски подходи и приложение в туризма 2020
14 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Innovative Guided Tours of Sofia City as a Tourist Experience: Analysis of Customers’ On-Line Reviews 2019
15 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, New Kids in Town: Dimensions of Innovativeness of The 'New' City Tours of Sofia, Bulgaria 2019
16 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Производственият стаж в бакалавърската програма по туризъм на СУ „Св. Климент Охридски“ през погледа на студентите 2018
17 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Sofia Holy Mount: Potential for the Development of Cultural and Religious Tourism Around the City of Sofia 2018
18 Секционен доклад, Elka Dogramadjieva, Climate Change and the Future of Pamporovo Ski Resort, Bulgaria: the View of the Local Population 2018
19 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, SOFIA CITY AS A TOURIST DESTINATION: DEVELOPMENT TRENDS AND DRIVING FORCES 2017
20 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, The Philosophic Practitioner Idea: Curriculum Interpretation and Customers Interpretation 2016
21 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Разширението на ски-зона Банско - част от решението или част от праблема? 2016
22 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, The Importance of Being Clever: Lessons from Bulgaria. Key Problems and Gaps in the EU Funds Absorption for Cultural Tourism Attractions Development 2016
23 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Витоша като част от туристическа дестинация София: проучване на интереса за посещение на планината от гостите на столицата 2015
24 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Tourism Product Development and Marketing of Sofia Metropolitan Area: Bisiness Perceptions and Priorities 2015
25 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Attitude of Tourism Business to Cooperation with Local Authorities: the Case of the Danube Region in Bulgaria 2015
26 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Small-Scale Mountain Tourism in Bulgaria: Development Patterns and Sustainability Implications 2015
27 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Концепция за туристическо райониране на България: теоретични постановки, законови изисквания и практически следствия 2014
28 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Models of Tourism Development in Small Mountain Destinations: the Case Of Bulgaria 2014
29 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Анализ на веригата на доставките в туризма в планински територии 2014
30 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Използване на Европейските фондове за развитие на туристическите атракции в България – поуки и предизвикателства 2014
31 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Настанителната база на туризма в област Смолян: динамика и териториални особености 2013
32 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, The Accommodation Sector in Sofia: Business Perceptions and Price-Occupancy Relationship 2013
33 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Настанителната база на туризма в община Смолян: предлагане, търсене и проблеми на ефективността 2013
34 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Териториално разположение на настанителната база на туризма в София – особености, тенденции и влияние върху използването 2012
35 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Tourism and Regional Development Planning – the Case of Serbia 2012
36 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, The Role of Vitosha Mountain in the Development of Sofia as a Tourist Destination: Current State and Attitudes 2012
37 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Състояние на настанителния сектор в София – оценка за 2011 и очаквания за 2012 през погледа на бизнеса 2012
38 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Field Research of Tourism Supply and Demand in Mountain Villages: the Case of Three Architecture Reserves in the Western Rhodopes, Bulgaria 2012
39 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Роля на Културно-информационен център – София в управлението на столицата като туристическа дестинация 2011
40 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Екотуристическото сертифициране в България – ползи и предизвикателства 2011
41 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Tourism Curriculum – a Tool for Responsible Tourism Education at Sofia University: The Students’ Perspective 2011
42 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Report on WG 1: Tourism and Environment without Borders 2010
43 Секционен доклад, Elka Dogramadjieva, Territorial Pattern of Domestic Tourism in Bulgaria: Long-Term Trends and Short-Term Changes 2010
44 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Отражение на съвременната финансова и икономическа криза върху пътуванията на българите 2010
45 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Националният туризъм на България в интернационален контекст: сравнителен анализ 2010
46 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Ecotourism Development in Bulgaria: an Overview of Achievements and Challenges 2009
47 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Сертифициране в екотуризма – актуални нужди и предизвикателства 2009
48 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Tourism Regionalization of Bulgaria – between Political Needs and Theoretical Challenges 2008
49 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Bulgarian Ecotourism - Expectations and Realities: the Case of the Srebarna Lake UNESCO Site. 2008
50 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, The role of Ecotourism in Local Tourism Development: the View of Bulgarian Municipal Administrations 2007
51 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Municipal Authorities’ Assessment of Local Tourism Impacts 2007
52 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Main Factors and Activities for Future Tourism Development: the Vision of Bulgarian Municipalities 2007
53 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Mountain Tourism in Bulgaria - Development and Trends 2006
54 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Туристическите атракции като елемент от продукта на дестинация Златоград 2006
55 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Restaurants and Taverns as an Element of the Tourist Product in Kazanlak Municipality 2005
56 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Културното наследство и туризмът в община Ивайловград: част от проблема или част от решението? 2005
57 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Интегрално планиране и пространствена диференциация на туристическите дестинации: приложение на модела на жизнения цикъл 2004
58 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Отношение към устойчивото развитие и планирането на туризма в общините Тетевен, Троян и Априлци 2002
59 Секционен доклад, Елка Дограмаджиева, Концепцията за устойчиво развитие на туризма – същност, аспекти, принципи и цели 2000
Участие в редколегия
1 Елка Дограмаджиева, Годишник на СУ, ГГФ, кн. 2 - География, Участие в редколегия 2019
2 Елка Дограмаджиева, European Journal of Tourism Research, Участие в редколегия 2018
3 Елка Дограмаджиева, Journal of Environmental and Tourism Analyses, Участие в редколегия 2013
Учебник
Асенова, М., Маринов, В., Дограмаджиева, Е., Семерджиев, Д., Наръчник на туристическия бизнес. Как да привличаме и обслужваме български туристи, http://www.edenbulgaria.eu/naruchnik, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, София 2010