Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Сергей Миланов
Научен проект
1 Сергей Миланов, „Методи и алгоритми за извличане на знание от потоци от данни“, Член, , Номер на договора:№ 24 от 31.03.2015 г. 2015
2 Сергей Миланов, „Методи за извличане на информация от данни за разработка и оценка на софтуерни услуги“, Член, , Номер на договора:110 2014
3 Сергей Миланов, Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени във ФМИ на СУ”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0052 2012
Статия в научно списание
1 O. Georgieva, S. Milanov, P. Georgieva, I.M. Santos, A.T.Pereira, C. F. da Silva, Learning to decode human emotions from Event Related Potentials , Neural Computing and Applications (NCAA) , vol:26, issue:3, 2015, pages:573-580, ISSN (online):1433-3058, doi:https://doi.org/10.1007/s00521-014-1653-6, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (WoS), International, PhD 2015
2 Olga Georgieva, Sergey Milanov, Petia Georgieva, Unsupervised EEG Biosignal Discrimination, International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems (IJRIS), vol:6, issue:3/4, 2014, pages:118-125 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Sergey Milanov, Olga Georgieva, Pattern Frequency Representation for Time Series Classification, 2016 IEEE 8 th International Conference on Intelligent Systems, editor/s:Ronald Yager, Vassil Sgurev, Mincho Hadjiski and Vladim ir Jotsov, Publisher:IEEE, 2016, pages:478-483, ISBN:978-150901353-1, doi:10.1109/IS.2016.7737464, Ref, PhD 2016
2 Georgieva O, Milanov S., Georgieva P, Cluster Analysis for EEG Biosignal Discrimination, IEEE International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications INISTA, 2013 2013
Участие в конференция
Секционен доклад, Сергей Миланов, Comparative Analysis of Brain Data Clustering 2013